SAP transakcje F

Lista popularnych transakcji SAP. Lista ta może różnić się w zależności od wersji systemu.

Transakcja Program Opis
F.01 SAPMS38M Raport ABAP/4: Bilans
F.02 SAPMS38M Dziennik zbiorczy
F.03 SAPMS38M Uzgodnienie
F.04 SAPMS38M KG: Raporty handlu zagranicz.
F.06 SAPMS38M Wycena w obcej wal.: Konta KG
F.07 SAPMS38M KG: Przeniesienie salda
F.08 SAPMS38M Księga Główna: Zestawienie sald
F.09 SAPMS38M Księga główna: Lista kont
F.0B RFAWVZ40 KG: Ttworzenie Z2 do Z4
F.10 SAPMS38M Księga główna: Plan kont
F.11 SAPMS38M KG: Księga główna z pliku dok.
F.12 SAPMS38M Wstępne zgłoszenie podatku VAT
F.13 SAPF124 Rozlicz.autom. bez podania waluty
F.14 SAPMS38M Raport: Wykon. księg. okres.
F.15 SAPMS38M Raport: Lista księg. okres.
F.16 SAPFGVTR Raport ABAP/4: Przen. salda KG
F.17 SAPMS38M Raport: Potwierdz. sald odb.
F.18 SAPMS38M Raport: Potwier. sald dost.
F.19 SAPMS38M KG: Rozliczenie zakupu
F.1A SAPF130P Statystyka odbiorców/dostawców
F.1B SAPF130Z Indeks central i filii
F.20 SAPMS38M Odbiorcy: Lista kont
F.21 SAPMS38M Odbiorcy: Nierozl. pozycje
F.22 SAPMS38M Odbiorcy: Grupowanie NP
F.23 SAPMS38M Odbiorcy: Zestawienie sald
F.24 SAPMS38M Odbiorcy: Naliczanie karnych ods.
F.25 SAPMS38M Kopiał wekslowy
F.26 SAPMS38M Odbiorcy: Odsetki od salda
F.27 SAPMS38M Okresowe wyciągi z konta
F.28 SAPMS38M Odb.: Powt. okr. limitu kred.
F.29 SAPMFKM0 Odb.: Utw. syst. inform. 1
F.2E SAPMS38M Uzgodnienie między spółkami powiąz.
F.30 RFDRRANZ Odb.: Anal. systemu informac.
F.35 RFDKLI41 Arkusz podst. kredyt.
F.38 RFUMSV25 Przeksięgowanie podatków odroczonych
F.40 SAPMS38M Dostawcy: Lista kont
F.41 SAPMS38M Dostawcy: Nierozl. pozycje
F.42 SAPMS38M Dostawcy: Zestawienie sald
F.44 SAPMS38M Dostawcy: Oprocentowanie sald
F.45 SAPMFKM0 Dostawcy: Utw. syst. inf. 1
F.46 RFKRRANZ Dostawcy: Analiza syst. inf.
F.50 SAPF181 KG: Dalsze obciążenie RZiS
F.51 SAPMS38M KG: Nierozliczone pozycje
F.52 SAPMS38M KG: Naliczanie odsetek od sald
F.53 SAPMS38M KG: Rejestr dekretacji
F.54 SAPMS38M Księga główna: Struktura listy sald
F.56 SAPMFKM0 Usuwanie dokumentu księg. okresowego
F.57 SAPMFKM0 Księga Gł.: Usuw. dokum. wzorcowych
F.5D SAPMS38M KG: Aktual. dalszej korekty (DG/CZ)
F.5E SAPMS38M KG: Księg. dalszej korekty (DG/CZ)
F.5F SAPMS38M KG: Protokół dalszej korekty (DG/CZ)
F.5G SAPMF00H KG: Dalsza korekta (DG/CZ)
F.61 SAPMS38M Korespondencja: druk wymagań
F.62 SAPMS38M Koresp.: druk dokum. wewn.
F.63 SAPMS38M Koresp.: usuwanie wymagań
F.64 SAPMS38M Korespondencja: Opracowanie żądań
F.70 RFWMAN00 Monitowanie żądania płatności weksla
F.71 RFWEDX00 KND z dyskietką: Okazanie weksla
F.75 RFWEKO01 Rozszerzone informacje o wekslach
F.93 RFWOBL00 Oprac. zobow. weksl.i pozost.ryzyka
F.97 RKKBRPTR Księga główna: wybór raportu
F.98 RKKBRPTR Dostawcy: wybór raportu
F.99 RKKBRPTR Odbiorcy: wybór raportu
F/LA SAPMV14A Tworzenie listy warunków
F/LB SAPMV14A Zmiana raportów cenowych
F/LC SAPMV14A Wyświetlanie list warunków
F/LD SAPMV14A Uruchamianie raportów cenowych
F_71 RFWEDX00 KND z dyskietką: Okazanie weksla
F_72 RFWOBL00 Opracowanie zbiorcze obliga wekslow.
F_75 RFWEKO01 Rozszerzone informacje o wekslach
F_76 RFWEKO02 Rozszerzony kopiał wekslowy (ALV)
F_CO_01 RFSUMB00_CO Raport RFSUMB00 Kolumbia
F_IT_01 RFSUMB00_IT Raport RFSUMB00 Włochy
F_PT_01 RFSUMB00_PT Raport RFSUMB00 Portugalia
F_RO_01 RFSUMB00_RO Raport RFSUMB00 Rumunia
F_SK_01 RFSUMB00_SK Raport RFSUMB00 Słowacja
F_TR_01 RFSUMB00_TR Raport RFSUMB00 Turcja
F00 RSSOSO00 SAPoffice: Krótki komunikat
F000 MENUF000 Księgowość
F-01 SAPMF05A Wprowadzanie dokumentu wzorcowego
F010 SAPF010 Raport: Zmiana roku obrotow.
F01N RFVISL71 Storno pojed. pozycji Wn UN
F01O RFVISL71 Storno pojed. pustostan. JN
F01P RFVISL71 Rozlicz. pojed. storna
F01Q RFVISL71 Storno pojed. pozycji debet. UA
F01R RFVISL71 Storno pojedyncze - Rozliczenie UoZ
F01S RFVISL71 Storno księgowania okr.
F01T RFVISL71 Storno rozlicz.międz.wszystkich umów
F-02 SAPMF05A Wprowadzenie księgowanie konta KG
F-03 SAPMF05A Rozliczanie konta KG
F-04 SAPMF05A Likwidacja rozliczenia
F04N SAPF100 Wycena waluty obcej - dostawcy
F-05 SAPMF05A Księg. wyceny w obcej walucie
F05N SAPF100 Wycena waluty obcej - odbiorcy
F-06 SAPMF05A Księgowanie wpływu płatności
F06N SAPF100 Wycena kont KG w wal. obcej
F-07 SAPMF05A Księgowanie płatności własnej
F101 SAPF101 Raport ABAP/4: Korekty bilansowe
F103 SAPF103 Raport ABAP/4: Przeksięg. należności
F104 SAPF104 Raport ABAP/4: Rezerwa na należności
F107 SAPF107V Przebieg wyceny FI
F110 SAPF110V Parametry płatn. automat.
F110S SAPMS38M Automat. planowanie programu płatn.
F111 SAPF111V Parametry płatn. z żądania płatn.
F11CS SAPLF11Y Wyśw. konfiguracji programu płatn.TR
F11CU SAPLF11Y Opracowanie konfig. programu płat.TR
F13E SAPF124 Autom. rozliczenie z walutą stand.
F13L SAPF124 Autom. rozliczanie spec. dla księgi
F150 SAPF150V Monitowanie
F-19 SAPMF05A Stornowanie księgowania pro memoria
F-20 SAPMF05A Storno zobowiązania wekslowego
F-21 SAPMF05A Wprowadzanie przeksięgowania
F-22 SAPMF05A Wprowadzanie faktury odbiorcy
F-25 SAPMF05A Rozliczenie weksla zwrotnego
F-26 SAPMF05A Szybkie wpr. płatności obcej
F-27 SAPMF05A Wprow. noty uzn. odbiorcy
F-29 SAPMF05A Księgowanie zaliczki od odb.
F-30 SAPMF05A Przeksięgowanie i rozliczenie
F-31 SAPMF05A Księgowanie płatności własnej
F-32 SAPMF05A Rozliczanie odbiorcy
F-33 SAPMF05A Księgowanie użycia weksla
F-34 SAPMF05A Księgowanie inkasa
F-35 SAPMF05A Księgowanie forfaitingu
F-36 SAPMF05A Zapłata wekslem
F-37 SAPMF05A Żądanie zaliczki od odbiorcy
F-38 SAPMF05A Wprowadzenie księgowania pro memoria
F-39 SAPMF05A Rozliczenie zaliczki od odb.
F-40 SAPMF05A Zapłata wekslem
F-41 SAPMF05A Wprowadz. noty uznaniowej dostawcy
F-42 SAPMF05A Wprowadzanie przeksięgowania
F-43 SAPMF05A Wprowadz. faktury/rachunku dostawcy
F-44 SAPMF05A Rozliczanie dostawcy
F-47 SAPMF05A Żądanie zaliczki
F-48 SAPMF05A Księgowanie zaliczki dostawcy
F-49 SAPMF05A Pozycje pro memoria odbiorców
F-51 SAPMF05A Przeksięgowanie i rozliczenie
F-52 SAPMF05A Księgowanie wpływu płatności
F-53 SAPMF05A Księgowanie płatności własnej
F-54 SAPMF05A Rozl. zaliczki dostawcy
F-55 SAPMF05A Wprowadzenie księgowania pro memoria
F-56 SAPMF05A Stornowanie księgowania pro memoria
F-57 SAPMF05A Pozycje pro memoria dostawców
F-62 SAPMSTBM Tabela: kursy walut
F-63 SAPLF040 Wstępne wprow. faktur dostawcy
F-64 SAPLF040 Wstępne wprow. faktur odbiorcy
F-65 SAPLF040 Wprowadzanie wstępne
F-66 SAPLF040 Wstępne wprow. noty uznaniowej dost.
F-67 SAPLF040 Wstępne wprow. noty uznaniowej odb.
F801 SAPLF0PQ_EU Tworzenie zlecenia wypłaty
F802 SAPLF0PQ_EU Zmiana zlecenia wypłaty
F803 SAPLF0PQ_EU Wyświetlenie zlecenia wypłaty
F804 SAPMF01A Zmiany zlecenia wypłaty
F805 SAPLF0PQ_EU Usuwanie zlecenia wypłaty
F807 SAPLF0PQ_EU Zmiana zaksięgow. zlecenia wypłaty
F808 SAPLF0PQ_EU Księgowanie zlecenia wypłaty
F809 RFKDF000 Księgowanie różnic kursowych
F810 SAPMSNUM Zakresy numerów - zlecenie płatnicze
F811 SAPLF0PO Tworzenie zbiorczego zlec. wypłaty
F812 SAPLF0PO Zmiana zbiorczego zlec. wypłaty
F813 SAPLF0PO Usuwanie zbiorczego zlec. wypłaty
F814 SAPLF0PO Stornowanie zbiorczego zlec. wypłaty
F815 SAPLF0PO Wyświetl. zbiorczego zlec. wypłaty
F816 SAPLF0PO Anulow.storna zbiorcz. zlec. wypłaty
F817 SAPMF0PO Zatwierdz. zbiorczego zlec. wypłaty
F820 SAPMSNUM Zakresy numerów zbiorcz. zlec. płat.
F824 RFFMPSO4 Drukowanie zlecenia
F831 SAPLF0PQ_EU Tworzenie zlecenia wpłaty
F832 SAPLF0PQ_EU Zmiana zlecenia wpłaty
F833 SAPLF0PQ_EU Wyświetlenie zlecenia wpłaty
F835 SAPLF0PQ_EU Usuwanie zlecenia wpłaty
F837 SAPLF0PQ_EU Zmiana zaksięgow. zlecenia wpłaty
F839 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: PSOOB
F840 RFFMKWOB Wyświetlanie obiektu
F841 RFFMKWOB Zmiana obiektu
F842 RFFMKWOB Tworzenie obiektu
F845 RFFMFITABS Zamknięcie dnia księgowania
F858 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: LOTNO
F870 RFFMPSO2 Księgowanie wst. wprowadz. zlecenia
F871 RFFMPSO1 Tworzenie zlecenia wypłaty (SamLok)
F872 RFFMPSO1 Zmiana zlecenia wypłaty
F873 RFFMPSO1 Wyświetlanie zlecenia wypłaty
F874 RFFMPSO1 Zatwierdzenie zlecenia wypłaty
F875 RFFMPSO1 Usuwanie zlecenia wypłaty
F879 RFFMPSO1 Tworzenie zlecenia wypłaty-odlicz.
F880 RFFMPSO1 Stornowanie odroczenia
F881 RFFMPSO1 Tworzenie zlecenia przyjęcia
F882 RFFMPSO1 Zmiana zlecenia przyjęcia
F883 RFFMPSO1 Wyświetlanie zlecenia przyjęcia
F884 RFFMPSO1 Zatwierdzanie zlecenia przyjęcia
F885 RFFMPSO1 Usuwanie zlecenia przyjęcia
F886 RFFMKG05 Odraczanie zlecenia przyjęcia
F887 RFFMKG05 Czasowe odstąpienie od zlec. przyj.
F888 RFFMKG05 Zwolnienie zlecenia przyjęcia
F889 RFFMPSO1 Tworzenie zlecenia przyjęcia-odlicz.
F890 RFFMPSO1 Stornowanie czasowego odstąpienia
F891 RFFMPSO1 Tworzenie zlecenia rozliczenia
F892 RFFMPSO1 Zmiana zlecenia rozliczenia
F893 RFFMPSO1 Wyświetlanie zlecenia rozliczenia
F894 RFFMPSO1 Zatwierdzanie zlecenia rozliczenia
F895 RFFMPSO1 Usuwanie zlecenia rozliczenia
F896 RFFMPSO1 Tworz. ryczałtow.rozliczenia pozost.
F899 RFFMPSO3 Łączenie zleceń
F899R RFFMBUND Łączenie dokumentów FI ze zleceniem
F8BH RFFMB001 Niespójności T042I i T042Y
F8BS RFPRQSHD Wyśw. szczegółowe żądań płatności
F8BT RFPRQSHW Wyświetlanie żądań płatności
F8BU RFPRQZLP Autom. tworzenie przebiegu płatności
F8BV RFPRQRVS Storno przeniesienia kont bankowych
F8BW RFPRQUCL Cofanie rozlicz. żądania płatności
F8BX RFPRQPAY Płatność w trybie online
F8BZ MENUF8BZ Konfiguracja F111
F8M1 RFFMINTCALC Kalkulacja kar za zwłokę
F8O0 RFFMKWO1 Usuwanie przypis. odb./ob./rodz.wpł.
F8O1 RFFMKWO2 Dane podst.obiektów: Usuwanie danych
F8O7 RFFMPSO6 Archiwiz. - przygotow.czasow.odstąp.
F8P0 RFFMKWD0 Uzup.przyp.proc.monit.- dział monit.
F8P1 RFFMKWD1 Zm.przyp.proced.monit. do dz.monit.
F8P2 RFFMKWD2 Blok. dla monitu w poz. poj. odbior.
F8P3 RFFMKWO3 Usuwanie przypisania odb./rodz.wpł.
F8P4 RFFMKWO4 Usuwanie danych wykonania dot. odb.
F8P5 RFFMKWO5 Usuwanie przypis. wst.proc.kont.os.
F8P6 RFFMPSOIS Przyp.wst.proc.kont os. do kont os.
F8Q1 RFFMPSO1 Tworzenie stałego zlecenia płatności
F8Q2 RFFMPSO1 Tworzenie stałego zlecenia przyjęcia
F8Q3 RFFMPSO1 Zmiana stałego zlecenia
F8Q4 RFFMPSO1 Wyświetlanie stałego zlecenia
F8Q5 RFFMPSO1 Zwolnienie stałego zlecenia
F8Q6 RFFMKG02 Usuwanie stałego zlecenia
F8Q7 RFFMPSO2 Księgowanie stałego zlecenia
F8Q8 RFFMKG01 Tworzenie dokumentu księgowania
F8Q9 RFFMKG03 Zlecenia z zaliczek
F8REL RFIBLOPAYREL Zatwierdzanie żądań płatności
F8REV RFIBLOPAYREV Storno zleceń płatniczych
F8V1 RFEXBLK0 Eksport danych wykonania
F-90 SAPMF05A Nabycie akt. trw. - zakup z dostawcą
F90ABKST SAPMAADM Archiwizacja wyciągów z konta
F90ACFBAL SAPMAADM Archiwizacja przeniesień sald
F90AINCAL SAPMAADM Archiwizacja szczegółów rozl. konta
F90AITEM SAPMAADM Archiwizacja pozycji płatności
F90AORDER SAPMAADM Archiwizacja zleceń płatniczych
F90APECAL SAPMAADM Archiwizacja danych rozlicz. konta
F90ASTORD SAPMAADM Archiwizacja zleceń stałych
F90ATOTAL SAPMAADM Archiwizacja obrotów daty waluty
F-91 SAPMF05A Nabycie składnika na konto rozlicz.
F91LTC RFBKTTTERMMATURE Def.zapadalności dep.term.
F-92 SAPMF05A RozchAktTrw: Sprzedaż z odbiorcą
F92LTC RFBKTDEPOSITCOLLECTION Pobranie przy dep.term.
F93LTC RFBKTTERMPOSTPROCESSING Dalsze przetw. dep. term.
F94LTC RFBKTTERMRESTART Pon. ustawianie dep. term.
F95LTC RFBKTTERMPRENOTICE Wstepne zawiadomienie przy zapadaln.
F960 RFBKKC10 Protokół aplikacji konc. śr. pien.
F961 RFBKGLAPPLLOG Protokół aplikacji - przekazanie FI
F962 RFBKGLAPPLLOG Protokół aplikacji-przygotow.bilansu
F963 RFBKGLAPPLLOG Prot. aplik. przyg. bilansu antydat.
F970 RFBKBAL1 Zestawienie sald
F970_VAL RFBKBAL1_VAL Zestawienie sald na dzień
F971 RFBKLOC1 BLOKADYKONTA
F972 RFBKOVR1 Lista przekroczeń
F973 RFBKGLC1 Wyświetlanie listy uzgodnień salda 1
F974 RFBKGLC2 Wyświetlanie listy uzgodnień salda 2
F975 RFBKGLCM Wykaz kompensat - status dzienny
F976 RFBKGLIA Rozl.międz. - przegląd
F977 RFBKGLPP Korekta wstępnie wprow. poz. płatn.
F978 RFBKGLC4 Lista uzgodnieniowa: Dokumenty FI
F97A RFBKGL11 Przegląd kluczy uzgodnień BCA
F97A1 RFBKGL12 Klucz uzgodn. - wyświetl szczegół.
F97AT RFBKGL_AT Audit Trail
F97C RFBKCON6 Wewnętrzne konta referencyjne
F97CURR RFBKCCINF01 Lista kont dla konwersji waluty
F97CX RFBKCON6X Zewnętrzne konta referencyjne
F97E RFBKGLC6 Uzgodnienie dla klucza uzgodnienia
F97G RFBKGL_REC_START Wykaz dok. FI/ księg. BRB
F97I RFBKGL_REC_BALANCE Uzgodn. salda BRB/salda SAP FI
F97J RFBKGLAPPLLOG Prot. aplik. przyg. bilansu antydat.
F980 RFBKGLIA_DETAIL Rozl. międz. - wyk. poz.
F982 SAPLFB8D Edycja warunków ogólnych
F983 SAPLFB8D Wyświelanie warunków ogólnych
F984 SAPLFB8D Zatwierdzanie warunków ogólnych
F984_DR SAPLFB8D Zatwierdzanie usuniętych warunków
F985 SAPLFB8D Edycja warunków odsetek
F986 SAPLFB8D Wyświetlanie warunków odsetek
F987 SAPLFB8D Zatwierdzanie warunków odsetek
F988 SAPLFB8D Edycja warunków opłat
F989 SAPLFB8D Wyświetlanie warunków opłat
F98A SAPLFB8D Zatwierdzanie warunków opłat
F98B SAPLFB8D Edycja warunków daty waluty
F98C SAPLFB8D Wyświetlanie warunków daty waluty
F98D SAPLFB8D Zatwierdzanie warunków daty waluty
F98E SAPLFB8D Edycja przypisania warunków
F98F SAPLFB8D Wyśwwietlanie przypisania warunków
F98G SAPLFB8D Zatwierdzanie przypisania warunków
F98R RFBKCLLG Wst. dział. zmiana warunku
F98RK RFBKBDCOND Wst. dział. zmiana warunku
F98TM RFBKTERMLLG Log aplikacji sterowania okr.ważn.
F98TMAT RFBKTERMLLG Log aplikacji: Ustaw.zapadalności
F98TMCOLL RFBKTERMLLG Log aplikacji: Inkaso
F98TMPRE RFBKTERMLLG Log aplikacji dla wstępnego zawiad.
F991 RFBKCONC Zbiorcze rozl. konta (ods./opłaty)
F992 RFBKCLLG Log aplikacji dla rozliczenia konta
F992EX RFBKCLLG Log aplikacji dla TDZ rozlicz. konta
F993 RFBKCONA Rozl. międzyokr. dla KG
F994 RFBKARLG Log aplik. - rozl. międzyokr.
F995 RFBKCONB Pon. uruchamianie rozliczenia konta
F996 RFBKCOND Rozlicz. poj. konta (odsetki/opłaty)
F997 RFBKCONI Wcześniejsze zb. rozliczenie konta
F997S RFBKCONN Wcześn. rozliczenie pojed. konta
F999 RFBKCON3 Skala odsetkowa
F99C RFBKCONM Pon. urucham. rozl. międzyokr. ods.
F99D RFBKCONH Przygotow. wcześn. rozlicz. konta
F99E RFBKCONJ Rozliczenie: Rozliczone konta
F99F RFBKCONL Rozl. poj. konta: Pon. uruchamianie
F99G RFBKCONO Kontrola rozlicz. konta - dane zew.
F9A0 SAPLFBA8 BRB: Blokada czeków
F9A1 SAPLFBA8 Tworzenie czeku
F9A10 SAPLFBA8 Przetwarzanie blokady
F9A11 SAPLFBA8 Usuwanie czeku
F9A12 SAPLFBA8 Tworzenie partii czeków
F9A13 SAPLFBA8 Żądanie partii czeków (klient)
F9A16 SAPLFBA8 BRB: Usuwanie tworz. partii
F9A18 SAPLFBA8 BRB: Żądanie czeków z lokalizacji
F9A19 SAPLFBA8 BRB: Zatwierdzanie partii czeków
F9A20 SAPLFBA8 Wyświetlanie partii czeków
F9A21 SAPLFBA8 BRB: Blokada partii czeków
F9A23 SAPLFBA8 Odblokowanie
F9A25 SAPLFBA8 BRB: Opracowanie lokal. w zarz. poz.
F9A26 SAPLFBA8 BRB: Ustawienia lokalizacji partii
F9A4 SAPLFBA8 BRB: Żądanie czeku
F9A50 SAPLFBA8 Zmiana statusu czeku
F9A7 SAPLFBA8 BRB: Odblokowanie czeku
F9A8 RFBKCHQ1 Blokada czeku
F9A9 SAPLFBA8 BRB: Wyświetlanie czeków
F9B1 RFBKPDAT BRB: Przerwanie księgow. obrotu pł.
F9B2 RFBKPDT2 Przerwanie księgow. obr. płat. wsad.
F9B3 RFBKCHACLOG Protokół użytk. - konwersja waluty
F9B4 RFBKCHACCUR BRB: Raport konwersji waluty
F9BENCH0 RFBKBENCH00 Benchmark - obrót płatniczy
F9BENCH1 RFBKBENCH01 Benchmark - rozliczenie konta
F9BENCH10 RFBKBENCH10 Benchmark obr. płatnicz. online
F9BENCH2 RFBKBENCH03 Benchmark - wyciąg z konta
F9BENCHG1 RFBKBENCHGE1 Generowanie ustawień
F9BENCHG2 RFBKBENCHGE2 Generowanie danych podst. obr. płat.
F9BENCHG3 RFBKBENCHGE2 Generow. danych podstaw. rozl. konta
F9BENCHG4 RFBKBENCHGE3 Generowanie księgowań dla rozlicz.
F9BENCHG4Q RFBKBENCHGE4 Gener. obrotów dla rozlicz.
F9BENCHG5 RFBKBENCHGE3 Generowanie księgowań dla wp. online
F9BENCHM0 RFBKBENCHMON00 Monitor benchmark: Obrót płatniczy
F9BENCHM1 RFBKBENCHMON01 Monitor benchmark: Zaksięgowane dane
F9BENCHU0 RFBKBENCHUTI00 Benchmark: Usuwanie zablokow. poz.
F9BENCHU1 RFBKBENCHUTI01 Benchmark: Cofanie rozliczenia konta
F9BENCHU3 RFBKBENCHUTI03 Benchmark: Zm. BKKM2 dla pon. uruch.
F9BENCHU4 RFBKBENCHUTI04 Benchmark: Gromadzenie statystyk
F9BENCHU5 RFBKBENCHUTI05 Ponowne ustawianie benchmark
F9BTEINFO RFBKBTEINFO BRB: System infor. ZdarzOpGosp (P&S)
F9C[ BUSVIEWS Rodzaje uprawnień dla warunków
F9C] BUSVIEWS Pozycja: Rodzaje uprawnień
F9C{ BUSVIEWS Pozycje płatności rodzajów uprawnień
F9C} BUSVIEWS Rodzaje uprawnień - Zlec. płatn.
F9C3 SAPMSNUM Opracowanie zakresu nrów: BKK_PAORN
F9C4 BUSVIEWS Rodzaje uprawnień
F9C6 BUSVIEWS BRB: Modyfikacja pola - Rodz.konta
F9C7 BUSVIEWS BRB: Modyfikacja pola - Działanie
F9CAPPLREL SAPLFBMPAAPPL Relacje między rodzajami aplikacji
F9CC1 BUSVIEWS Uprawnienia dla grup pól
F9CC2 BUSVIEWS Konfiguracja ekranu
F9COGR1 SAPLBCA_DYN_CONDGROUP Tworzenie grupy warunków
F9COGR2 SAPLBCA_DYN_CONDGROUP Edycja grupy warunków
F9COGR3 SAPLBCA_DYN_CONDGROUP Wyświetlanie grupy warunków
F9COL1 RFBKCORR_BKK51 Korekta salda płat.ost.
F9CSO00 BUSVIEWS ZS: Modyfikacja pola - działanie
F9CSO01 BUSVIEWS ZS: Modyf. pola - rodz. operacji
F9CSO02 BUSVIEWS ZS: Rodzaje uprawnień
F9CSO03 BUSVIEWS ZS: Uprawnienia dla grup pól
F9CSO04 BUSVIEWS ZS klienta: Konfiguracja ekranu
F9CSO1 BUSVIEWS Sterowanie ZS: Aplikacje
F9CSO2 BUSVIEWS Sterowanie ZS: Grupy pól
F9CSO3 BUSVIEWS Sterowanie ZS: Wglądy
F9CSO4 BUSVIEWS Sterowanie ZS: Sekcje
F9CSO5 BUSVIEWS Sterowanie ZS: Ekrany
F9CSO6 BUSVIEWS Sterowanie ZS: Kolejności ekranów
F9CSO7 BUSVIEWS Sterowanie ZS: Zdarzenia
F9CSO8 BUSVIEWS Sterowanie ZS: Funkcje standard. CUA
F9CSO9 BUSVIEWS Sterowanie ZS: Funkcje dodatkowe CUA
F9CSOB BUSVIEWS Sterow. ZS: Przypis. PoleEkr->PoleBD
F9CSOC BUSVIEWS Sterowanie ZS: Kryteria modyf. pola
F9CSOD BUSVIEWS Sterowanie ZS: Produkty
F9CSOE BUSVIEWS Sterowanie ZS: Grupa produktów
F9CSOF BUSVIEWS Sterowanie ZS: Transakcje aplikacji
F9CSOH BUSVIEWS Sterowanie ZS: Tabelle
F9CSOI BUSVIEWS Sterowanie ZS: Działania
F9CSOJ BUSVIEWS Sterowanie ZS: MF dla działania
F9DDCC RFBKDIRDEBCHCURR Konwersja wal. - zlec. wyksięgowania
F9FOLLOWUP RFBKFOLLOWUP Ponow. przedł. dla kont
F9G1 BUSSTART Tworz. posiad. konta
F9G2 BUSSTART Zmiana posiad. konta
F9G3 BUSSTART Wyświetlanie posiadacza konta
F9G4 BUSSTART Tworz. uprawnionego do dyspon.
F9G5 BUSSTART Zmiana uprawnionego do dyspon.
F9G6 BUSSTART Wyśw. uprawnionego do dyspon.
F9G7 BUSSTART Tworz. posiad. konta
F9G8 BUSSTART Zmiana posiad. konta
F9G9 BUSSTART Wyświetlanie posiadacza konta
F9GA BUSSTART Tworzenie odbiorcy wyciągu z konta
F9GB BUSSTART Zmiana odbiorcy wyciągu z konta
F9GC BUSSTART Wyświetl. odbiorcy wyciągu z konta
F9GL RFBK_BUPA_SHOW_ALL Wyświetlanie PH - wszystkie role
F9H_GL_OLD RFBKGLDI_FIKEY Sterowanie KG dla starych danych
F9H_GLCUST RFBKGL_CHECK_CUSTOMIZ Kontrola konfiguracji KG
F9H_GLDATA RFBKGL_GLDATA Porównanie danych FI z BRB
F9H0 RFBKKH00 Historia zmian hierarchii kont
F9H1 RFBKKH00 Tworzenie hierarchii kont
F9H2 RFBKKH00 Zmiana hierarchii kont
F9H3 RFBKKH00 Wyświetlanie hierarchii kont
F9H4 RFBKKC00 Koncentracja śr.pien.: Przeb.pojed.
F9H5 RFBKKC00 Koncentr.śr.pien.: Ponowne ustaw.
F9H6 RFBKKC20 Koncentr.śr.pien.: Przebieg zbiorczy
F9H7 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: BKK_HYRAR
F9HEWB1 RFBKGL_VA Tworzenie korekty wartości pojed.
F9HEWB2 RFBKGL_VA Zmiana korekty wartości pojed.
F9HEWB3 RFBKGL_VA Wyświetl. korekty wartości poj.
F9HEWB4 RFBKGL_VA Księgow. nieściągalności należności
F9HI RFBKGL01 Transfer BRB - KG
F9HL RFBKGLBSPREP Przygot. bilansu BRB - Księga Główna
F9HLDREL RBCA_US_HOLDS_RELEASE Zatw. rez. kwoty: Zasada podw.weryf.
F9HO RFBKGLDI_FIKEY Sterowanie KG dla starych danych
F9HRVA RFBKGL_VA_CALC_POST Księgow. korekty wartości pojedyn.
F9HRVA_MT RFBKGL_VA_MAINTAIN Lista propozycji kor. wart. pojed.
F9I1 RFBKPO01 Tworzenie zlecenia płatniczego zew.
F9I1PLAN RFBKPO01 Zewn. tworzenie plan. zlecenia
F9I2 RFBKPO01 Tworzenie zlecenia płatniczego wew.
F9I2PLAN RFBKPO01 Wewn. tworzenie plan. zlecenia
F9I3 RFBKIZO1 Wyświetlanie zlecenia płatniczego
F9I3PLAN RFBKIZO1 Wyświetlanie zaplan. zlecenia
F9I4 RFBKPI01 Tworzenie pozycji płatności
F9I7 RFBKIZI2 Wyświetlanie pozycji płatności
F9I8 RFBKIZI1 Dod. przetwarzanie pozycji płatności
F9I9 RFBKIZO1 Opracow.ogólne zlecenia płatności
F9I9PLAN RFBKIZO1 Ogólne przetw. zaplan. zlecenia
F9IA RFBKIZO1 Zatwierdzanie zlecenia płatniczego
F9IAPLAN RFBKIZO1 Zatwierdzanie zaplan.zleceń pł.
F9IB RFBKIZI1 Zatwierdzanie pozycji płatności
F9IC RFBKPO01 Tworzenie zlec. płatn.- Stary rach.
F9ID RFBKIZI3 BRB: Edycja CpD pozycji płatności
F9IE RFBKPI01 Tworzenie poz. płatn. - st. rachunek
F9IF RFBKIZI3 BRB: Wyświetlanie CPD poz. płatności
F9IG RFBKIZI2 Stornowania poz. płatn.
F9II RFBKIZI2 Zwrot pozycji płatności
F9IJ RFBKIZI2 Edycja pozycji płatności
F9IK RFBKPO01 Tworzenie zlec. płatności - Zwrot
F9IL RFBKPI01 Tworzenie poz. plan.
F9IM RFBKPI02 Usuwanie poz. plan.
F9IN RFBKFUT Wyświetlanie pozycji planowych
F9INDCOND RFBKINDCOND Zatwierdzanie warunków indywidual.
F9INDIV RFBKINTEREST_INDIV Wyświetlanie warunków indywidualnych
F9IO RFBKTMP1 Księgowanie zaplanowanych pozycji
F9IP RFBKTMP1LOG Zaplanowane pozycje
F9IQPLAN RFBKPO02 Usuwanie zlecenia plan.
F9IUPLAN RFBKTMP1_PO Księgowanie zleceń plan.
F9IVPLAN RFBKTMP1LOG_PO Log aplikacji zleceń plan.
F9J0 RFBKAPLG Wyświetlanie logu aplikacji
F9J1 RFBKCOOR Uzgodnienie z systemem źródłowym
F9JENQSHOW RFBKENQSHOW Wyświetlanie BKKITENQ
F9K1 BUSSTART Tworzenie konta
F9K2 BUSSTART Zmiana konta
F9K3 BUSSTART Wyświetlanie konta
F9KAC RFBK_ACCNT_CLOSE_RELEASE Zatw. rozw. umowy dot. konta
F9KD RFBKACCL Zamknięcie konta
F9KE RFBKACLG Protokół aplikacji - Rozwiąz.konta
F9KG RFBKLIRL Zatwierdzanie limitów
F9KGDEL RFBKLIRL Usuwanie limitów
F9KGDISP RFBKLIRL Przegląd limitów
F9KH RFBKRELCHCUR Zatwierdzanie konwersji waluty
F9KHDEL RFBKRELCHCUR Usuwanie konwersji waluty
F9KMOC RFBKMAINOFFICCHANG Zmiana partnera handlowego
F9KOVRDISP RFBKOVR_CNTRL_LIST Dopuszczalne przekr.: Wyświetlanie
F9KOVRN RFBKOVR_CNTRL_LIST Toleraw.przekrocz.: Komunikat
F9KOVRR RFBKOVR_CNTRL Tolerowane przekr.: Nowy przebieg
F9KY RFBKCLSE Zamykanie konta
F9L, MENUF9L, Ustawienia danych podstawowych
F9L0 MENUF9L0 Ustawienia dot. dodatkowego projekt.
F9L4 RFBKCLED Data księg. dla rozlicz. w dialogu
F9LBDT MENUF9LBDT Projektowanie w otoczeniu BDT
F9LTC RFBKTTERMCONTROL Okres st.ods. depozytów term.
F9M1 MENUF9M1 Rachunek bieżący: Ustawienia
F9M2 MENUF9M2 Partner handlowy: Ustawienia
F9M3 MENUF9M3 Relacje: Ustawienia
F9M4 MENUF9M4 Ustawienia obrotu płatniczego
F9M5 MENUF9M5 Ustawienia dla warunków
F9MBENCH MENUF9MBENCH Wydajność BRB
F9MN MENUF9MN Bankowy rachunek bieżący
F9MPAYM MENUF9MPAYM Zewnętrzny obrót płatniczy
F9N1 RFBKBSST Tworzenie wyciągów z konta
F9N10 RFBKCHAINOVR Przegląd przetwarzania na koniec dn.
F9N11 RFBKCHAINSTART Uruchomienie przetw. na koniec dnia
F9N12 RFBKPARUNOVR Przeląd aktualnych przeb. zbiorczych
F9N13 RFBKACCBSINGLE Konta zablokowane przez rozl. poj.
F9N14 RFBKBANKSTATDUPL Tworz.duplkatu/Wyc. z konta-Pon.us.
F9N15 RFBKBSSG_DUPL Tworzenie duplikatu - Przeb.pojed.
F9N16 RFBKBALNOT Zawiadom. o saldzie - Przebieg zb.
F9N17 RFBKBALNOT_SINGLE Zawiadomienie o saldzie - Prz.poj.
F9N18 RFBKBALNOT_REST Zawiadomienie o saldzie - Pon. ust.
F9N19 RFBALNOTLOG Zawiadomienie o saldzie - Log aplik.
F9N3 RFBKBSLG Protokół aplikacji - Wyciąg z konta
F9N4 RFBKBSRE Ponowne ustawienie - Wyciąg z konta
F9N6 RFBKCLEB Data księgowania dla rozlicz. w tle
F9N7 RFBKBSSG Wyciąg z konta - Pojedyncze konto
F9N8 RFBKACCINPROC Lista kont w przetw. na koniec dnia
F9N9 RFBKBANKSTATDUPL Wyciąg z konta - Tworzenie duplikatu
F9NCHAIN RFBKCHAINSTART Uruchomienie przetw. na koniec dnia
F9NTC4 RFBK_NOTICE_RELEASE Wypowiedzenie kwoty: Zatw. zbiorcze
F9NTC5 RFBKCORR_BKKVRS Korekta dostępn. serii sald
F9O01 BUSSTART Tworz. zlec. stałego
F9O02 BUSSTART Zmiana zlec. stał.
F9O03 BUSSTART Wyświetlanie zlecenia stałego
F9O43 RFBK_SO_RELEASE Zatwierdzenie zlecenia stałego
F9O6 BUSSTART Usuw. zlec. stałego
F9O61 RFBK_SO_RELEASE Potwierdzenie usuwania zlec. stałego
F9OA RFBKSOLG Zlec. stałe: Wyświetlanie logu apl.
F9OF RFBKPO01 Tworzenie zlec. płatn. zagran.
F9OFPLAN RFBKPO01 Tworzenie plan. zlecenia zagr.
F9OG RFBKSOCR Księgowanie zlecenia stałego
F9OGPAR RFBKSOCRPAR Księgowanie pakietów zleceń stałych
F9OH RFBKIZO1 Ponowne opracowanie zlecenia płatn.
F9OI RFBKIZO1 Stornowanie zlec.płatn.
F9PEXDE1 RFBKPAYMEX_DE_DTA Tworzenie KND
F9PEXDE4 RFBKPAYMEX_APPLOG Log protokołu w wypływ. obr. płatn.
F9PEXDE5 RFBKPAYMEX_HEADER Przegl. plik. KND we wpływ. obr.pł.
F9PINDE1 RFBKPAYMIN_DE_DTA Import KND
F9PINDE2 RFBKPAYMINREST_DE_DTA Ponow. uruch.: Wczyt. KompNośnDanych
F9PINDE3 RFBKPAYMINREV_DE_DTA Przeb. storn. we wpływ. obr. płatn.
F9PINDE4 RFBKPAYMIN_APPLOG Log aplikacji we wpływ. obr. płatn.
F9PINDE5 RFBKPAYMIN_HEADER Przegl. plik. KND we wpływ. obr.pł.
F9POWFCU RFBKAMWFCU Przypisanie zadań Workflow- Prow.kon
F9S1 BUSVIEWS Sterowanie rach. bież.: Aplikacje
F9S18 BUSVIEWS Sterowanie RB: Działania
F9S19 BUSVIEWS Sterowanie RB: Modyf. pola/działanie
F9S2 BUSVIEWS Sterowanie RB: Grupy pól
F9S3 BUSVIEWS Sterowanie RB: Wglądy
F9S4 BUSVIEWS Sterowanie RB: Sekcje
F9S5 BUSVIEWS Sterowanie RB: Ekrany
F9S6 BUSVIEWS Sterowanie RB: Kolejność ekranów
F9S7 BUSVIEWS Sterowanie RB: Zdarzenia
F9S8 BUSVIEWS Sterowanie RB: Funkcje standard. CUA
F9S9 BUSVIEWS Sterowanie RB: Funkcje dodatkowe CUA
F9SA BUSVIEWS Sterowanie RB: Klucz wyszukiwania
F9SB BUSVIEWS Sterow.RB: Przyp.pola ekr.->pola BD
F9SC BUSVIEWS Sterowanie RB: Kryteria modyfik.pola
F9SD BUSVIEWS Sterowanie RB: Produkty
F9SE BUSVIEWS Sterowanie RB: Grupa produktów
F9SF BUSVIEWS Sterowanie RB: Transakcje aplikacji
F9SH BUSVIEWS Sterowanie RB: Tabele
F9SI BUSVIEWS Sterowanie PAIT: Grupy pól
F9SJ BUSVIEWS Sterowanie warunkami: Grupy pól
F9SK BUSVIEWS Ster. war.: Prz. pole ekr.->pole BD
F9SL BUSVIEWS Ster. war.: Przyp. tab. mod. fun.
F9SM BUSVIEWS Sterowanie pozycją: Grupy pól
F9SN BUSVIEWS Sterow. PAIT: Pole ekr. Pole BD
F9SO BUSVIEWS Ster. pozycji: Pole ekranu-> pole BD
F9SOCC RFBKSOCHCUR Konwersja waluty - zlecenia stałe
F9SP BUSVIEWS Sterow. pozycji: Tabela ModFunk
F9SQ BUSVIEWS Sterowanie PAIT: Tabela MF
F9SR BUSVIEWS Sterowanie PAOR: Grupy pól
F9SS BUSVIEWS Ster. PAOR: Pole ekranu Pole BD
F9ST BUSVIEWS Sterowanie PAOR: Tabela Mod.fun.
F9SX BUSVIEWS Sterowanie RB: Aplikacje zewnętrzne
F9VW RFBKCURCHDAT Przygotowanie konwersji waluty
FA39 SAPMFKM0 Wywołanie raportu z wariantem
FAA_GENMAP FAA_HELP_GENERATE_MAPPING Generowanie metod mapowania
FAGL_104 FAGL_DR_PROVISION Rez. na należn. nieściąg. br. (nowa)
FAGL_CO_01 FAGL_YEC_POSTINGS FAGL_YEC_POSTINGS Kolumbia
FAGL_DEL RGUDEL00 Usuwanie danych operacji z księgi
FAGL_GINS SAPLFAGL_CREATE_INCLUDES Instalacja księgi głównej
FAGL_IT_01 FAGL_YEC_POSTINGS FAGL_YEC_POSTINGS Włochy
FAGL_OBH1 FAGL_NRIV10 C FI Zakresy. nr dokum.: Kopiow. JG
FAGL_OBH2 FAGL_NRIV20 C FI Zakresy nr dokum.: Kopiow. RO
FAGL_PT_01 FAGL_YEC_POSTINGS FAGL_YEC_POSTINGS Portugalia
FAGL_RMIGR FAGL_RMIGR Transfer raportu EC-PCA do FI-GL(n.)
FAGL_RO_01 FAGL_YEC_POSTINGS FAGL_YEC_POSTINGS Rumunia
FAGL_SK_01 FAGL_YEC_POSTINGS FAGL_YEC_POSTINGS Słowacja
FAGL_TR_01 FAGL_YEC_POSTINGS FAGL_YEC_POSTINGS Turcja
FAGL21 SAPMGLRE Tworzenie rolowania Księgi Głównej
FAGL22 SAPMGLRE Zmiana rolowania Księgi Głównej
FAGL23 SAPMGLRE Wyświetl. rolowania Księgi Głównej
FAGL24 SAPMGLRE Usuwanie rolowania Księgi Głównej
FAGL25 SAPMGLRV Wykonanie rolowania Księgi Głównej
FAGLB03 FAGL_ACCOUNT_BALANCE Wyświetlanie salda
FAGLB03A FAGL_ACCOUNT_BALANCE Wyświetlanie salda
FAGLBW01 RGUCBIW0_PI KG: Generowanie struktur ekstr.
FAGLBW03 RGUCBIW1_PI KG: Przypisanie źródła danych/księgi
FAGLCORC FAGL_COFI_RECON Uzgodnienie CO - FI
FAGLF03 TFC_COMPARE_VZ Uzgodnienie
FAGLF101 FAGL_CL_REGROUP Posortowana lista/Przegrupowanie
FAGLGA11 SAPMKAL1 KG: Tworzenie rozłożenia rzecz.
FAGLGA12 SAPMKAL1 KG: Zmiana rozłożenia rzeczywistego
FAGLGA13 SAPMKAL1 KG: Wyświetlanie rozłożenia rzecz.
FAGLGA14 SAPMKAL1 KG: Usuwanie rozłożenia rzecz.
FAGLGA15 SAPMKGA2 KG: Przeprowadzene rozłożenia rzecz.
FAGLGA16 SAPMKGA1 KG: Przegląd rozłożenia rzecz.
FAGLGA27 SAPMKAL1 KG: Tworzenie rozłożenia plan.
FAGLGA28 SAPMKAL1 KG: Zmiana rozłożenia plan.
FAGLGA29 SAPMKAL1 KG: Wyświetlanie rozłożenia plan.
FAGLGA2A SAPMKAL1 KG: Usuwanie rozłożenia plan.
FAGLGA2B SAPMKGA2 KG: Przeprowadzenie rozłożenia plan.
FAGLGA2C SAPMKGA1 KG: Przegląd rozłożenia plan.
FAGLGA31 SAPMKAL1 KG: Tworzenie rozdziału rzeczywist.
FAGLGA32 SAPMKAL1 KG: Zmiana rozdziału rzeczywistego
FAGLGA33 SAPMKAL1 KG: Wyświetlanie rozdziału rzeczyw.
FAGLGA34 SAPMKAL1 KG: Usuwanie rozdziału rzeczywistego
FAGLGA35 SAPMKGA2 KG: Przeprow. rozdziału rzeczywist.
FAGLGA36 SAPMKGA1 KG: Przegląd rozdziału rzeczywistego
FAGLGA47 SAPMKAL1 KG: Tworzenie rozdziału plan.
FAGLGA48 SAPMKAL1 KG: Zmiana rozdziału plan.
FAGLGA49 SAPMKAL1 KG: Wyświetlanie rozdziału plan.
FAGLGA4A SAPMKAL1 KG: Usuwanie rozdziału plan.
FAGLGA4B SAPMKGA2 KG: Wykonywanie rozdziału plan.
FAGLGA4C SAPMKGA1 KG: Przegląd rozdziału plan.
FAGLGCLE RGPLEP01 Aktywacja planowych pozycji pojedyn.
FAGLGP52 SAPMGPLC Kopiowanie wzorca planu
FAGLGVTR SAPFGVTR KG: Przeniesienie salda
FAGLL03 FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL Pozycje pojedyncze kont KG (nowe)
FAGLP03 FAGL_PLAN_ITEMS_GL Wyświetlanie plan. pozycji poj.
FAGLPLC SAPMKES1 Księga Główna: Zmiana formatu plan.
FAGLPLD SAPMKES1 Księga Główna: Wyśw. formatu plan.
FAGLPLI SAPMKES1 Księga Główna: Tworz. formatu plan.
FAGLPLSET RG_SET_PROFIL_AND_TABLE Księga Gł.: Ustaw. profilu planisty
FAGLSKF FAGLSKF_POST_LOCAL Księgowanie wskaźn. stat. (Rzecz.)
FAGLSKF1 FAGLSKF_POST_LOCAL Księg. wsk. statystycznych (Plan)
FAGLSKF3 FAGLSKF_DISPLAY_PERIOD Wsk. statystyczne: Zestaw. okresu
FAGLSKF4 FAGLSKF_SHOW_DOCUMENT Wskaźniki statystyczne: Wyśw. dokum.
FAGLSKF5 FAGLSKF_CANCEL_DOCUMENT Wsk. statystyczne: Storno dokumentu
FAGLSKF6 FAGLSKF_REPOSTING_FROM_CO Wsk. statystyczne: Ponowne księg.CO
FAGLSKF7 FAGLSKF_REPOSTING_FROM_FI Wsk. statystyczne: Pon. księg. FI
FAGLSKF8 FAGLSKF_REPOSTING_FROM_PCA Wsk. statystyczne: Dod. księg. PCA
FAGLSL25 SAPMGLRV Wykonanie rolowania Księgi Głównej
FAKA SAPMFKA0 Konfig.: Wyśw. formatu wyświetlania
FAKP SAPMFKA0 Konfig.: Oprac. formatu wyświetlania
FARI MENUFARI Interfejs AR: Inne aplikacje
FB00 SAPMF05O Opcje przetw. danych księgowych
FB01 SAPMF05A Księgowanie dokumentu
FB02 SAPMF05L Zmiana dokumentu
FB03 SAPMF05L Wyświetlanie dokumentu
FB03Z SAPMF05L Wyświetlenie dok./Wykorz. pł.
FB04 SAPMF01A Zmiany dokumentu
FB05 SAPMF05A Księgowanie z rozliczeniem
FB05_OLD SAPMF05A Księgowanie z rozliczeniem
FB07 SAPMF05K Sumy kontrolne
FB08 SAPMF05A Stornowanie dokumentu
FB09 SAPMF05L Zmiana pozycji dokumentu
FB09D SAPMF05L Wyświetlanie pozycji dokumentu
FB10 SAPMF05A Szybkie wprowadzanie Fkt/Uzn
FB11 SAPMF05A Księgowanie zaznaczonego dokumentu
FB12 SAPMF05M Żądanie korespondencji
FB13 SAPMF05L Zatwierdzenie płatności
FB15 RFDECIDEOI Przypisanie pozycji
FB16 RFDECIDEOI Przypisanie pozycji
FB16EA RFDECIDEOI Przypisanie pozycji
FB17 RFWORKON09 Przyp.poz.nierozl.: Kontrola z listy
FB18 RFMAIL01 Opracowanie stand. tekstów poczt.
FB1D SAPMF05A Rozliczanie odbiorcy
FB1K SAPMF05A Rozliczanie dostawcy
FB1S SAPMF05A Rozliczanie konta KG
FB21 SAPMF05A Wprowadzenie księgowania pro memoria
FB22 SAPMF05A Storno księgowania pro memoria
FB31 SAPMF05A Wprowadzanie pozycji pro memoria
FB41 SAPMF05A Księg. zobow. podatkowych
FB50 SAPMF05A Księg. na kon. KG-trans.na poj.ekr.
FB60 SAPMF05A Wprowadzanie nadchodzących faktur
FB65 SAPMF05A Wprowadz. nadchodz. not uznaniowych
FB70 SAPMF05A Wprowadzanie wychodzących faktur
FB75 SAPMF05A Wprowadz. wychodząc. not uznaniowych
FB99 SAPLFACU Spraw. możliwości archiw. dokumentów
FBA1 SAPMF05A Żądanie zaliczki od odbiorcy
FBA2 SAPMF05A Księgowanie zaliczki od odb.
FBA3 SAPMF05A Rozliczenie zaliczki od odb.
FBA6 SAPMF05A Żądanie zaliczki dla dostawcy
FBA7 SAPMF05A Księgowanie zaliczki dostawcy
FBA7_OLD SAPMF05A Księgowanie zaliczki dostawcy
FBA8 SAPMF05A Rozl. zaliczki dostawcy
FBA8_OLD SAPMF05A Rozl. zaliczki dostawcy
FBB1 SAPMF05A Księg. wyceny w obcej walucie
FBBA SAPMFKS0 Wyśw. konfig. wyszukiwania kont
FBBCX SAPMFCX1 Dokument księgowany z wymianą waluty
FBBP SAPMFKS0 Oprac. konfig. wyszukiwania kont
FBBRVO RFID_BR_VENDOP Operacja dostawcy
FBCJ SAPMFCJ0 Raport kasowy
FBCJ3 SAPMFCJ0 Wyświetlanie raportu kasowego
FBD1 SAPMF05A Wprowadzanie księg. okresowego
FBD2 SAPMF05L Zmiana księgowania okresowego
FBD3 SAPMF05L Wyświetlanie księg. okresowego
FBD4 SAPMF01A Wyśw. zmian w dok. ks. okr.
FBD5 SAPMF05A Realizacja księg. okresowego
FBD9 SAPMF05A Wprowadzanie księg. okresowego
FBDF MENUFBDF Menu banque de France
FBE1 SAPMF06A Tworzenie awiza
FBE2 SAPMF06A Zmiana awiza
FBE3 SAPMF06A Wyświetlenie awiza
FBE6 SAPMF06A Usuwanie awiza
FBE7 SAPMF06A Dodanie do konta awiz
FBF1 RFFR0C01 Komunikaty C80 bez kodu op. spec. KG
FBF2 RFFR0C02 Transakcje finansowe
FBF3 RFFRLIST Raport kontroli
FBF4 RFFRPCD1 Dokumenty Download
FBF5 RFFR2C01 Komunikaty bez kont dostaw.
FBF6 RFFRMOD1 Zmiany dokumentu
FBF7 RFFR1C01 Komunikaty C80 bez kodu op. spec. KG
FBF8 RFFR0E84 Komunikaty C84
FBFT RFFR0TB0 Konfiguracja BF
FBIC001 RGCDDC00 Kontrola przypisania kont
FBIC002 RGCPOS02 Automatyczne przypisanie kont
FBIC003 FBICRCVIM00 Tworzenie dodatkowych pól
FBIC004 FBICRC_ACTIVATE Aktywacja tabel danych operacji
FBIC005 FBICRCVIM00 Tworzenie dodatkowych pól
FBIC006 FBICRCVIM00 Tworzenie dodatkowych pól
FBIC008 FBICRCVIM00 Spółki do uzgodnienia
FBIC009 FBICRCVIM00 Spółki do uzgodnienia
FBIC010 FBICRCVIM00 Atrybuty procesu uzgodnienia
FBIC011 FBICRC_TOOLS Program pomocy
FBIC012 FBICRC001_DATA_DEL Uzgodnienie: Usuwanie danych
FBIC013 FBICRC001_DATA_TCAL Uzgodnienie: Nowa kalkulacja sum
FBIC014 FBICRC002_DATA_DEL Uzgodnienie: Usuwanie danych
FBIC015 FBICRC002_DATA_TCAL Uzgodnienie: Nowa kalkulacja sum
FBIC016 FBICRC001_DDATA_LIST Uzgodnienie: Dokumenty
FBIC017 FBICRC001_TDATA_LIST Uzgodnienie: Rekordy sum
FBIC018 FBICRC002_TDATA_LIST Uzgodnienie: Rekordy sum
FBIC019 FBICRC002_DDATA_LIST Uzgodnienie: Dokumenty
FBIC020 FBICRC_STATUS Uzgodnienie: Status
FBIC021 FBICRC_STATUS Uzgodnienie: Status
FBIC022 FBICRC_STATUS Uzgodnienie: Status
FBIC023 FBICRC003_DATA_DEL Uzgodnienie: Usuwanie danych
FBIC024 FBICRC003_DATA_TCAL Uzgodnienie: Nowa kalkulacja sum
FBIC025 FBICRC003_DDATA_LIST Uzgodnienie: Dokumenty
FBIC026 FBICRC003_TDATA_LIST Uzgodnienie: Rekordy sum
FBIC027 FBICRCVIM00 Aktywacja tabel procesów
FBIC028 FBICRCVIM00 Aktywacja tabel procesów
FBIC029 FBICRCVIM00 Aktywacja tabel procesów
FBIC030 FBICRCVIM00 Aktywacja tabel procesów
FBIC031 FBICRCVIM00 Aktywacja tabel procesów
FBIC032 FBICRCVIM00 Spółki do uzgodnienia
FBIC033 FBICRC_CPDATA_DOWNLOAD Zapis danych osoby do kontaktów
FBIC034 FBICRC_CPDATA_UPLOAD Odczyt danych osoby do kontaktów
FBICA1 FBICRC001_DATA_ASSIGN Poz. nierozl. KG: Przypisanie dokum.
FBICA2 FBICRC002_DATA_ASSIGN Konta KG: Przypisanie dokumentów
FBICA3 FBICRC003_DATA_ASSIGN Odbiorca/Dostawca: Przypisanie dok.
FBICIMG FBICRCIMG Uzgodnienie IC dla całego systemu
FBICIMG3 FBICRCIMG Uzgodnienie IC dla całego systemu
FBICR1 FBICRC001_DATA_REC Poz. nierozl. KG: Uzgodn. dokumentów
FBICR2 FBICRC002_DATA_REC Konta KG: Uzgodnienie dokumentów
FBICR3 FBICRC003_DATA_REC Odbiorca/Dostawca: Uzgodn.dokumentów
FBICR3L FBICRC003_DATA_REC_LOCAL Uzgodnienie między spółkami (lok.)
FBICS1 FBICRC001_DATA_SEL Poz. nierozl. KG: Wybór dokumentów
FBICS2 FBICRC002_DATA_SEL Konta KG: Wybór dokumentów
FBICS3 FBICRC003_DATA_SEL Odb./Dost.: Wybór dokumentów
FBKA SAPMFKB0 Wyśw. konfiguracji księgowania
FBKF SAPDFKB1 FBKP/Wykonanie funkcji (wewn.)
FBKP SAPMFKB0 Konfiguracja księgowości
FBL1 RFEPOS00 Wyświetlanie poj. pozycji dostawcy
FBL1N RFITEMAP Pozycje pojedyncze dostawców
FBL2 RFEPOS00 Zmiana poj. pozycji dostawcy
FBL2N RFITEMAP Pozycje pojedyncze dostawców
FBL3 RFEPOS00 Wyświetlanie poj. pozycji k-ta KG
FBL3N RFITEMGL Pozycje pojedyncze konta KG
FBL4 RFEPOS00 Zmiana poj. pozycji k-ta KG
FBL4N RFITEMGL Pozycje pojedyncze konta KG
FBL5 RFEPOS00 Wyświetlanie poj. pozycji odbiorcy
FBL5N RFITEMAR Pozycje pojedyncze odbiorców
FBL6 RFEPOS00 Zmiana poj. pozycji odbiorcy
FBL6N RFITEMAR Pozycje pojedyncze odbiorców
FBM1 SAPMF05A Wprowadzanie dokumentu wzorcowego
FBM2 SAPMF05L Zmiana dokumentu wzorcowego
FBM3 SAPMF05L Wyświetlanie dokumentu wzorcowego
FBM4 SAPMF01A Wyświetlanie zmian w dok. wzorcowym
FBMA SAPMFKD0 Wyśw. proc. monitowania
FBME MENUFBME Banki
FBMP SAPMFKD0 Opracowanie proc. monitowania
FBN1 SAPMSNUM Zakresy num. dokumentów księgowych
FBN2 SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FI_PYORD
FBP1 SAPMF05A Wprowadzanie żądania płatności
FBPM SAPFPAYM Program nośników płatności PMW
FBPM1 SAPFPAYM_MERGE Nośnik płat. dla wsz. przeb. płatn.
FBPM2 RFMPAY00 Raport statusu
FBR1 SAPMF05A Księgowanie z dokumentem referenc.
FBR2 SAPMF05A Księgowanie dokumentu
FBRA SAPMF05R Wycofanie rozliczenia
FBRC SAPLFCCR Pon. ust. pozycji rozl.(Karty płat.)
FBRC001 FBRCVIM00 Opracowanie wzorców zawiadomień
FBRC002 FBRCVIM00 Opracowanie wypełniacza
FBRC003 FBRCVIM00 Konfiguracja wyśw. uzgodnienia
FBRC004 FBRCVIM00 Definiowanie zestawów
FBRC005 FBRCVIM00 Definiowanie reguł dla przyp. dokum.
FBRC006 FBRCVIM00 Definiowanie możl. stat. dla dokum.
FBRC007 FBRCVIM00 Atrybuty procesu uzgodnienia
FBRC008 FBRCVIM00 Opracowanie katalogu pól
FBRC009 FBRCVIM00 Tworzenie grup obiektów
FBRC010 FBRCVIM00 Opracowanie bazy danych part.do kon.
FBRC011 FBRCVIM00 Opracowanie ID aplikacji
FBS1 SAPMF05A Wprow. dokum. rozlicz.międzyokr.
FBTA SAPMFKT0 Wyświet. konfig. wyszukiwania tekstu
FBTP SAPMFKT0 Oprac. konfig. wyszukiwania tekstu
FBU2 SAPMF05L Zmiana dokumentów grupowych
FBU3 SAPMF05L Wyświetl. dokumentów grupowych
FBU8 SAPMF05U Stornowanie dokumentów grupowych
FBV0 SAPMF05V Księgowanie wst. wprowadz. dokumentu
FBV1 SAPMF05V Wstępne wprowadzanie dokumentu
FBV2 SAPMF05V Zmiana wstępnie wprowadz. dokumentu
FBV3 SAPMF05V Wyświetl. wstępnie wprowadz. dokum.
FBV4 SAPMF05V Zmiana wst. wprowadz. dokum. (nagł.)
FBV5 SAPMF01A Zmiany wstępnie wprowadz. dokumentów
FBV6 SAPMF05V Zatwierdz. wstępnie wprow. dokum.
FBVB SAPMF05A Księg. wstępnie wprow. dokum.
FBW1 SAPMF05A Wprowadzanie żądania weksla
FBW2 SAPMF05A Księgow. weksla zgodnie z żądaniem
FBW3 SAPMF05A Księgowanie użycia weksla
FBW4 SAPMF05A Storno zobowiązania wekslowego
FBW5 SAPMF05A Weksel zwrotny odbiorcy
FBW6 SAPMF05A Weksel zwrotny dostawcy
FBW7 RFFBWD00 Plik bankowy do pliku syst.(dla FBWD
FBW8 RFFBWD10 Plik do banku (dla transakcji FBWD)
FBWAPI0 SAPF_WEB_INTERFACE FI-Internet: Poz. pojedyn. dostawców
FBWARI0 SAPF_WEB_INTERFACE FI-Internet: Poz. pojedyn. odbiorców
FBWD SAPMFBWD Zwrócone weksle własne
FBWD2 SAPMFBWD Transakcja parametrów dla FBWD
FBWE SAPMFBWE Okazanie weksla - międzynarod.
FBWO RFORBIANDISC00 Dyskontowanie Orbian Credits
FBZ0 SAPF110O Wyśw./edycja propozycji płatności
FBZ1 SAPMF05A Księgowanie wpływu płatności
FBZ2 SAPMF05A Księgowanie płatności własnej
FBZ3 SAPMF05A Szybkie wpr. płatności obcej
FBZ4 SAPMF05A Płatność z wydrukiem
FBZ5 SAPMFCHK Drukowanie czeku dla dok. płatności
FBZ8 SAPF110O Wyświetlanie przebiegu płatności
FBZA SAPLFBZP Wyświetl. konfig. programu płatności
FBZA_OLD SAPMFKZ0 Wyświetl. konfig. programu płatności
FBZG SAPMFBZG Płatności niedokonane - odbiorcy
FBZP SAPLFBZP Oprac. ustawień programu płatności
FBZP_OLD SAPMFKZ0 Oprac. ustawień programu płatności
FC_BW_BEX BCS_MENU_TCODE_DISPATCH Analiza Business Explorer
FC_BW_RSA1 BCS_MENU_TCODE_DISPATCH Środowisko administracji
FC_BW_RSZV BCS_MENU_TCODE_DISPATCH Opracowanie zmiennych BW
FC038 CACS_CASE_COMPARER Porównanie grup testowych
FC039 CACS_ADHOC_CASE_COMPARER Porównanie wg kryteriów wyboru
FC10 RFBILA00 Porównanie sprawozdań finansowych
FC11 RGCMBU00 Wyciąg danych do transferu do FI
FC80 RFFRDDE0 Dokument C80
FC82 RFFRDDE0 Dokument C82
FCC1 SAPMS38M Karty płatnicze: Rozliczenie
FCC2 SAPMS38M Karty płatnicze: Powtórzenie rozl.
FCC3 SAPMS38M Karty płatnicze: Usuwanie protokołu
FCCR SAPMFCCR Zestawienia kart płatniczych
FCH1 SAPMFCHK Wyświetlanie informacji o czekach
FCH2 SAPMFCHK Wyświetlanie czeków dla dok. płatn.
FCH3 SAPMFCHK Anulowanie czeków
FCH4 SAPMFCHK Przenumerowanie czeków
FCH5 SAPMFCHK Dodanie informacji o czeku
FCH6 SAPMFCHK Zmiana inf. o czeku / realizacji
FCH7 SAPMFCHK Ponowny wydruk czeku
FCH8 SAPMFCHK Anulowanie płatności czekowej
FCH9 SAPMFCHK Anulowanie wystawionego czeku
FCHA RFCHKA00 Archiwizacja czeków
FCHB RFCHKA20 Odtworzenie czeków
FCHD RFCHKD00 Usuwanie inf.o czeku dla przeb.płat.
FCHE RFCHKD10 Usuwanie anulowanych czeków
FCHF RFCHKD20 Usuwanie czeków wykonanych ręcznie
FCHG RFCHKD30 Usuwanie danych dot. wykupu/wyciągu
FCHI SAPMFCHI Przedziały zakresów num. czeków
FCHK MENUFCHK Menu wstępne śledzenia czeku
FCHN RFCHKN10 Wykaz czeków
FCHR SAPMFCHK Realizowane online czeki
FCHT SAPMFCHK Zmiana przypisania czek/płatność
FCHU RFCHKU00 Tworzenie referencji do czeku
FCHX RFCHKE00 Wyciąg czeku - tworzenie
FCIWCU00 FCIWCU_DSOURCE_GEN Generowanie źródeł danych
FCKR RFEBCK00 Czeki międzynarodowe
FCMM MENUFCMM C FI Przygotowania do konsolidacji
FCMN MENUFCMN FI Początkowe menu konsolidacji
FCODOC RFCODOCUMENT Wyświetl. dok. Przetwarz. kosz. wady
FCOEX SAPLFCO_COCKPIT_REWORK Rozp. księg. dod. wydatku
FCOMENU RFCOMENU Drzewo menu kosztów wady
FCOREP_REW RFCOREPORT_REW Poprawka w Przetwarz. kosz. wady
FCOST SAPLFCO_COCKPIT_REWORK Rozp. przetwarzania kosztów wady
FCOVALU RFCOVALUATION Wycena dokumentów kosztów wady
FCRD MENUFCRD Karty kredytowe
FD01 SAPMF02D Tworzenie odbiorcy (księgowość)
FD02 SAPMF02D Zmiana odbiorcy (księgowość)
FD03 SAPMF02D Wyświetlanie odbiorcy (księgowość)
FD04 SAPMF01A Zmiana odbiorcy (księgowość)
FD05 SAPMF02D Blokowanie odbiorcy (księgowość)
FD06 SAPMF02D Zaznacz. odbiorcy do usun. (księg.)
FD08 SAPMF02D Potwierdzenie odbiorcy -pojed.księg.
FD09 RFDCON00 Lista potwierdzeń odbiorcy (księg.)
FD-1 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FVVD_RANL
FD10 SAPMF42B Saldo konta odbiorcy
FD10N RFARBALANCE Wyświetlanie sald odbiorców
FD10NA RFARBALANCE Wyśw. sald odbiorców z listą rob.
FD10NET RFNETBALANCE Wyświetlanie sald odbiorców
FD11 SAPMF42B Analiza konta odbiorcy
FD24 SAPMF01A Zmiana limitu kredytu
FD32 SAPMF02C Zmiana zarządz. kredytami odbiorcy
FD33 SAPMF02C Wyświetl. zarządzania kred. odbiorcy
FD37 SAPMF02C Zarządzanie kredytem - zmiany grup.
FDCU MENUFDCU Menu konfiguracji pożyczki
FDFD SAPMFFD1 Narzędzie wprow. zarządz. śr.pien.
FDI0 SAPMKCEE Wykonanie raportu
FDI1 SAPMKCEE Tworzenie raportu
FDI2 SAPMKCEE Zmiana raportu
FDI3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu
FDI4 SAPMKES1 Tworzenie formularza
FDI5 SAPMKES1 Zmiana formularza
FDI6 SAPMKES1 Wyświetlanie formularza
FDIB RKDBAT02 Przetwarzanie w tle
FDIC SAPMKCC0 Oprac. rodz. przeliczania waluty
FDIK RFBRFSIK Opracowanie wskaźników
FDIM SAPMKCB9 Monitorowanie raportów
FDIO RKCOBTR2 Transport raportów
FDIP RKCOBTR4 Transport formularzy
FDIQ RKCOBTR3 Import raportów z mandanta 000
FDIR RKCOBTR5 Import formularzy z mandanta 000
FDIT RKCTRTX1 Narzędzie przeliczeń - dochodzenie
FDIV RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
FDIX RKDREOBE Reorganizacja raportów dochodzenia
FDIY RKDREODA Reorganizacja danych raportu
FDIZ RKDREOFO Reorganizacja formularzy
FDKTRANS FDKUSERTRANSPORT Transport czynn. użytkow. FI- AP/AR
FDKUSER FDKUSERMAINTAIN Internet: Przypisanie czynn.użytkow.
FDM_COLL01 FDM_P2P_CUSTOMER_LIST Zarządzanie pobieraniem należności
FDM_CUST00 SAPFDMCUST00 Aktyw. Zarządzania spraw. spornymi
FDM_CUST01 SAPFDMCUST01 Tworz. wart. domyśl. przyp. spornego
FDM_CUST06 SAPFDMCUST06 Wart. dla przyp. spornego w FSCM-BD
FDM_CUST07 SAPFDMCUST07 Przyczyny przypadku sporn. w FSCM-BD
FDM_CUST08 SAPFDMCUST08 Aktywacja Zarządzania pobier.nal.
FDM_CUST10 SAPFDMCUST10 Aktyw. przypisania not uznaniowych
FDM_CUST13 SAPFDMCUST13 Wart. domyślne sprawy spornej (TPM)
FDM_JUDGE FDM_P2P_JUDGE Ocena przyrzeczenia zapłaty
FDM_SAVE RFDMSAVE Zapam. przypadku podczas CALL DIALOG
FDOO RFVDORD0 Przegląd zleceń - kwity dłużne
FDTA SAPMFDTA Zarządzanie danymi TemSe/REGUT
FDTT SAPMFTDT Zarządzanie nośnikiem danych Treas.
FDUNN SAPFVD_DUNNING Monitowanie kredytu
FEBA SAPMF40A Przetwarzanie - el. wyciąg z konta
FEBAN SAPLNEW_FEBA Przetwarzanie księg. wyciągu z konta
FEBC RFBASM00 Generowanie formatu Multicash
FEBMSG OFX_MSG_SELECT_DISPLAY Wyświetlanie komunikatów z Internetu
FEBOAS OFX_ACCOUNT_STMT_GET Żądanie wyciągu z konta poprzez OFX
FEBOFX SAPLFIEB_OFX_COLLECTION Funkcjonalność OFX
FEBOFXN SAPLFIEB_OFX_COLLECTION_HTML Funkcjonalność OFX
FEBP RFEBKA30 Księgowanie elektron. wyc. z konta
FEBSTS SAPMF40M Symulacja wyszukiwania wg wzorca
FESR RFESR000 Importowanie pliku ESR (Szwajcaria)
FEUB RFVIBEPP Zmiana VIBEPP po przejściu na EURO
FF$3 RFTREY30 Wysłanie danych plan. do syst. cent.
FF$4 RFTREY40 Odtwarzanie danych planowania
FF$5 RFTREY50 Odtwarzanie wyników transmisji
FF$6 RFTREY60 Kontrola ustawień
FF$7 RFTREY70 Kontrola wszystkich zewn. systemów
FF$L RFTREY_TABLE_DISPLAY Wyświetlanie informacji transmisji
FF$S RFTREY_TABLE_DISPLAY Wyświetlanie informacji transmisji
FF.5 RFBASM00 Import elektron. wyciągu z konta
FF.6 RFBASM00 Wyśw. elektron. wyciągu z konta
FF/3 SAPMF40F Awiza zarchiwiz. z wyciągów z kont
FF/4 RFEBSC00 Import elektr. listy okazań czeków
FF/5 RFEBSC10 Księg. elektr. listy okazań czeków
FF/6 RFFDIS70 Zarządz. lok./poż. - analiza/księg.
FF/7 RFFDIS72 Zarządzanie depozytami term.: Rozgr.
FF:1 RFDEV310 Opracowanie kursów walut
FF_5 RFBASM00 Import elektron. wyciągu z konta
FF_6 RFBASM00 Wyśw. elektron. wyciągu z konta
FF63 SAPMF40E Wprowadzanie rekordu poj. planowania
FF65 RFTS6500 Lista rekordów danych dysp. finans.
FF67 SAPMF40K Ręczny wyciąg z konta
FF68 SAPMF40S Ręczna lista okazań czeków
FF69 RFFDSK00 Zarz.śr.pien.: Korekta rekordów sum.
FF70 RFTS7000 Dzienny st. finans./Progn. płynności
FF71 RFTS7099 Pozycja gotówkowa
FF72 RFTS7099 Prognoza płynności
FF73 SAPMF40C Rozliczanie kont rachunków bankowych
FF74 RFTS7300 Wywołanie koncent.got.za pom.raportu
FF-9 RFFDIS35 Dziennik
FFA1 RFFDIS47 Porówn. awizów z awizami wyc.z konta
FFB4 RFEBSC00 Import elektr. listy okazań czeków
FFB5 RFEBSC10 Księg. elektr. listy okazań czeków
FFCD SAPMFCD1 Dekoncentracja środków pien.
FFTL RFFDTL00 Lista telefonów
FFW1 RFEBWR00 Uprawnienia analizy rentowności
FG99 RKKBRPTR Elast. księga gł.: Wybór raportów
FGI0 SAPMKCEE Wykonanie raportu
FGI1 SAPMKCEE Tworzenie raportu
FGI2 SAPMKCEE Zmiana raportu
FGI3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu
FGI4 SAPMKES1 Tworzenie formularza
FGI5 SAPMKES1 Zmiana formularza
FGI6 SAPMKES1 Wyświetlanie formularza
FGIB RKDBAT02 Przetwarzanie w tle
FGIC SAPMKCC0 Oprac. rodzaju przelicz. waluty
FGIK RFBRFSIK Opracowanie wskaźników
FGIM SAPMKCB9 Monitorowanie raportów
FGIO RKCOBTR2 Transport raportów
FGIP RKCOBTR4 Transport formularzy
FGIQ RKCOBTR3 Import raportów z mandanta 000
FGIR RKCOBTR5 Import formularzy z mandanta 000
FGIT RKCTRTX1 Narzędzie przeliczeń - dochodzenie
FGIV RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
FGIX RKDREOBE Reorganizacja raportów dochodzenia
FGIY RKDREODA Reorganizacja danych raportu
FGIZ RKDREOFO Reorganizacja formularzy
FGM0 MENUFGM0 Menu księgi specjalnej
FGRP MENUFGRP Malarz raportów
FGRW MENUFGRW Menu edytora raportów
FGSODN_IT1 SAPMSNUM Opracowanie zakresów numer.: FIN2_IT
FI01 SAPMF02B Tworzenie banku
FI02 SAPMF02B Zmiana banku
FI03 SAPMF02B Wyświetlanie banku
FI04 SAPMF02A Wyświetlanie zmian banku
FI06 SAPMF02B Zaznaczenie banku do usunięcia
FI07 SAPMF02B Zmiana statusu zakresu numerów
FI08 RFBANK_ALE Rozdział danych podstawowych banku
FI09 RFIBAN_ALE Rozdział numerów IBAN
FI12_OLD SAPMF02I Zmiana banków wł./kont bankowych
FI13_OLD SAPMF02I Wyśw. banków wł./kont bankowych
FIBAN RFIBAN02 Opracowanie IBAN
FIBF SAPMOPFIIMG Transakcja opracowania BTE
FIBHS RFBLBC00 Wyśw. dróg bankowych dla banku wł.
FIBHU RFBLBC00 Opracowanie dróg bankowych banku wł.
FIBPS RFBLBC02 Wyświetlanie dróg bankowych partnera
FIBPU RFBLBC02 Opracowanie dróg bankowych partnera
FIBS SAPMFBSM Wprow. banku własnego do zlec.wypł.
FIBTS RFBLBC01 Wyśw. dróg bankowych przenies. konta
FIBTU RFBLBC01 Oprac. dróg bankowych przenies.konta
FICAAOLA RAVC0ALA Dane podstawowe zakładki
FICADELE FMCA_FICA_DELETE Usuwanie konta umowy
FICD SAPMFDEC Dekoncentracja środków pien.
FICOBDT MENUFICOBDT Warunki finansowe
FICOBDT01 BUSVIEWS Konfig. FICO - BDT - Aplikacje
FICOBDT013 BUSVIEWS Konfig. FICO - BDT - Role
FICOBDT014 BUSVIEWS Konfig. FICO - Grupow. typów ról
FICOBDT02 BUSVIEWS Konfig. FICO - BDT - Grupy pól
FICOBDT023 BUSVIEWS Konfig. FICO - ZBIORY BDT
FICOBDT03 BUSVIEWS Konfig. FICO - Wglądy BDT
FICOBDT04 BUSVIEWS Konfig. FICO - segment BDT
FICOBDT05 BUSVIEWS Konfig. FICO - BDT - ekrany
FICOBDT06 BUSVIEWS Konfig. FICO - BDT - Kolejność ekr.
FICOBDT07 BUSVIEWS Konfig. FICO - BDT - zdarzenie
FICOBDT08 BUSVIEWS Konfig. FICO - BDT - Funk. stan. CUA
FICOBDT09 BUSVIEWS Konfig. FICO- BDT - Dod. funkc. CUA
FICOBDT10 BUSVIEWS Konfig. FICO - BDT - Klucze wyszuk.
FICOBDT100 BUSVIEWS FICO Konf. - BDT - ModF dla kon.
FICOBDT102 BUSVIEWS FICO Konfig. - BDT - Rodz. upraw.
FICOBDT103 BUSVIEWS FICO Konf. - BDT - Gr. pól uprawn.
FICOBDT105 BUSVIEWS FICO Konfig. - BDT - ModF apl. zewn.
FICOBDT11 BUSVIEWS FICO Konf. - BDT - Pole ek. -->PolBD
FICOBDT12 BUSVIEWS FICO Konfig. - BDT - Kryteria ModF
FICOBDT15 BUSVIEWS FICO Konf. - BDT - Transakcja aplik.
FICOBDT16 BUSVIEWS FICO Konfig. - BDT - Tabele
FICOBDT17 BUSVIEWS FICO Konfig. - BDT - Aplik. zewn.
FICOBDT18 BUSVIEWS FICO Konfig. - BDT - Działania
FICOBDT19 BUSVIEWS FICO Konfig. - BDT - Rodz. upraw.
FICOBDT20 BUSVIEWS FICO Konf. - BDT - Gr. pól autor.
FICOMAIN MENUFICOMAIN Menu logu nowych warunków
FIEH01 FIEHLIST Przetwarzanie błędnych umów
FIHB MENUFIHB Bank własny
FIHB0 SAPMSNUM Opr. zakr. numerów: IHC_REFNR
FIHB7 RFIHCPRQRVS Storno zleceń płatn. IHC
FIHB8 RFBKPOEX Transfer pozycji odb.
FIHBC MENUFIHBC Ustawienia dla In-House Bank
FIHC SAPMF02B Tworzenie Inhouse Cash Center
FILAADJ SAPLFILADM Ręczne zmiany zawart. ID wartości
FILAADJREV SAPLFILADM Anulowanie zmian ID wartości
FILAADMN SAPLFILATEST Ekran początkowy przetwarz. proces.
FILACHECK SAPLFILATOOL Tworz. listy dostęp. progr. pomoc.
FILACUS SAPLFILATOOL Tworz. listy dostęp. progr. pomoc.
FILAEXAM SAPLFILATEST Umowa leasingowa: Analiza procesu
FILAEXAMX SAPLFILATEST Przetwarzanie procesów (rozszerz.)
FILAEXPL SAPLFILAEXPL Wyświetlanie umowy leasingu
FILAHELP SAPLFILATOOL Tworz. listy dostęp. progr. pomoc.
FILATEST SAPLFILATEST Ekran początkowy przetwarz. proces.
FILEEDIT RFKKBI_FILEEDIT Edytor pliku
FIMA SAPLFF50 Kalkulacja transakcji finansowych
FINB_TR_U1 FINB_TR_UTIL1 Kopiowanie zlecenia transportu
FINB_TR_U2 FINB_TR_CONTENT_PREPARE Przygotowanie dostawy
FINB_TR_WZ FINB_TR_WZ_START Kreator połączeń RFC
FINDR0 FINDR_MAINT Transakcja narzędzia wyprowadzenia
FINF RFOPFI00 Zdarzenia systemu inf.
FINP RFOPFI01 Procesy systemu inf.
FINT RFINTITAR Obliczanie odsetek pozycji
FINTAP RFINTITAP Oprocentowanie pozycji - dostawcy
FINTSHOW RFINTITSHOW Przegląd przeb.nal.ods.- oproc. poz.
FIOA RFVD_IOA_CALC_MULT Odsetki za zwłokę dla kredytów kons.
FIOR SAPMF02B Tworzenie Orbian-bank
FIPOS PS_CREATE_FIPOS Tworzenie pozycji finansowych
FIPRB01 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Aplikacje
FIPRB02 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Grupa pola
FIPRB03 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Wglądy
FIPRB04 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Fragmenty
FIPRB05 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Ekrany
FIPRB06 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Kolejność ekranów
FIPRB07 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Czas zdarzeń
FIPRB08 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Funkcje stand. CUA
FIPRB09 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Funkcje dod. CUA
FIPRB100 BUSVIEWS Sterowanie FIPR:: Kod wyszukiwania
FIPRB101 BUSVIEWS Sterowanie FIPR:: Kod wyszukiwania
FIPRB102 BUSVIEWS Sterowanie FIPR:: Kod wyszukiwania
FIPRB103 BUSVIEWS Sterowanie FIPR:: Kod wyszukiwania
FIPRB11 BUSVIEWS FIPR-Strg: Przyp. ekran->pole DB
FIPRB12 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Kryt. modyf. pola
FIPRB13 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Produkty
FIPRB14 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Grupy produktów
FIPRB15 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Transakcje aplik.
FIPRB16 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Tabele
FIPRB18 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: Czynności
FIPRB19 BUSVIEWS Sterowanie FIPR: FM dla czynności
FIPRC3 FIPR_ATTRIBUTE_WORK Opracowanie atrybutów
FIPRC4 FIPR_KEYPREFIX_UPDATE Opracowanie kluczowego prefiksu
FIPRC5 BUSVIEWS Modyfikacja pola aktywacji
FIPRD1 BUSSTART Tworzenie produktu
FIPRD2 BUSSTART Zmiana produktu
FIPRD3 BUSSTART Wyświetlanie produktu
FIPRD4 FIPR_PRODUCT_COPY Kopiowanie produktu
FITVFELD SAPMP56T_T706Z Drzewo
FK01 SAPMF02K Tworzenie dostawcy (Księgowość)
FK02 SAPMF02K Zmiana dostawcy (Księgowość)
FK03 SAPMF02K Wyświetlanie dostawcy (Księgowość)
FK04 SAPMF01A Zmiany dostawcy (Księgowość)
FK05 SAPMF02K Blokowanie dostawcy (Księgowość)
FK06 SAPMF02K Zazn. dostawcy do usunięcia (Księg.)
FK08 SAPMF02K Potwierdzenie dostawcy-pojed.księg.
FK09 RFKCON00 Potwierdzenie dostawcy-lista księg.
FK10 SAPMF42B Saldo konta dostawcy
FK10N RFAPBALANCE Wyświetlanie sald dostawców
FK10NA RFAPBALANCE Wyświetlanie sald dostawców
FK10NET RFNETBALANCE Wyświetlanie sald dostawców
FKCB MENUFKCB FI-CA Monitowanie - Konfiguracja
FKCJ BUSVIEWS PH-Sterowanie: Działania
FKCUMTAX RFKKTAXCUM_UK Agregacja pozycji podatków UK
FKEXMA SAPLFKKAKTIV2 Monitorowanie zwolnień od podatku
FKI0 SAPMKCEE Wykonanie raportu
FKI1 SAPMKCEE Tworzenie raportu
FKI2 SAPMKCEE Zmiana raportu
FKI3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu
FKI4 SAPMKES1 Tworzenie formularza
FKI5 SAPMKES1 Zmiana formularza
FKI6 SAPMKES1 Wyświetlanie formularza
FKIB RKDBAT02 Przetwarzanie w tle
FKIC SAPMKCC0 Oprac. rodzaju przelicz. waluty
FKIK RFBRFSIK Opracowanie wskaźników
FKIM SAPMKCB9 Monitorowanie raportów
FKIO RKCOBTR2 Transport raportów
FKIP RKCOBTR4 Transport formularzy
FKIQ RKCOBTR3 Import raportów z mandanta 000
FKIR RKCOBTR5 Import formularzy z mandanta 000
FKIT RKCTRTX1 Narzędzie przeliczeń - dochodzenie
FKIV RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
FKIX RKDREOBE Reorganizacja raportów dochodzenia
FKIY RKDREODA Reorganizacja danych raportu
FKIZ RKDREOFO Reorganizacja formularzy
FKJOCMDR FKJO_CMDR Job/Commander Standalone
FKJOCMDR1 FKJO_CMDR Zad./Commander z mod. funk. (lista)
FKJOCNT FKJO_CONTAINER Kontener zadania
FKJOXTR FKJO_CONTAINER Kontener zadania
FKK_BRF FKK_CALL_BRF Konfiguracja BRF
FKKBPCL RFKK_BPCL_PROCESS Przetwarzanie duplikatów PH
FKKBPCLIMP RFKK_BPCL_IMPORT Import duplikatów PH
FKKBRFCIMP RFKK_BRF_COPY_IMPL_CLASSES BRF: Kopiowanie klas implement.
FKKINV_M RFKKINV01 Fakturowanie zbiorcze
FKKINV_MA SAPLFKKAKTIV2 Fakturowanie
FKKINV_MON RFKKINV_TRIG_DISP Analiza roboczej listy faktur
FKKINV_S RFKKINV02 Fakturowanie pojedyncze
FKKORD1 FKK_ORDERSTART Przetwarzanie zleceń
FKKORD2 FKK_ORDERSTART Przetwarzanie zleceń stałych
FKKORD3 FKK_ORDERSTART Przetwarzanie zleceń ogólnych
FKKORD4 FKK_ORDERSTART Przetwarzanie wzorców zleceń
FKKORDM SAPLFKKAKTIV2 Gener. dokum. na podstawie zleceń
FKKORDNR SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: FKK_ORD
FKKRCD1 RFKKREQCD01 Dokumenty zmiany - wyświetl. zleceń
FKKS MENUFKKS Rozrachunki wg kont umów
FKKSNEW MENUFKKSNEW Rozrachunki wg kont umów
FKLOCK01 SAPLFKKAKTIV2 Kontrola blokad warunkowych
FKLOCK2 SAPLFKKAKTIV2 Ustawianie blokad gospodarczych
FKMT SAPLFKMT Obsługa wzorca dekretacji FI
FKPC MENUFKPC Przetwarzanie kart płatniczych
FLB1 SAPMF40L Przetwarzanie danych Lockbox
FLB2 RFEBLB00 Import pliku Lockbox
FLBFILE RFEBLBLO Generowanie test. pliku Locbox
FLBP RFEBLB30 Księgowanie danych Lockbox
FLBPC1 SAPLFLBPC_MAINTAIN Tworzenie PB na podstawie dostawcy
FLBPC2 SAPLFLBPC_MAINTAIN Powiąz. partnera bizn. z dostawcą
FLBPD1 SAPLFLBPD_MAINTAIN Tworzenie PB na podst. odbiorcy
FLBPD2 SAPLFLBPD_MAINTAIN Powiązanie PB z odbiorcą
FLCC1 BUSSTART Tworzenie klienta
FLCC2 BUSSTART Zmiana klienta
FLCC3 BUSSTART Wyświetlanie klienta
FLCU1 BUSSTART Tworzenie odbiorcy
FLCU2 BUSSTART Zmiana odbiorcy
FLCU3 BUSSTART Wyświetlanie odbiorcy
FLEXBRE REA_BILLP_P201_01 BRE: Wykonanie równoległe - elast.
FLOREO SAPFLOREO Konfiguracja logicznej reorgan. dok.
FLQAB RFLQ_ASSIGN_BS Przypisanie z inform.wyciągu z konta
FLQAC RFLQ_ASSIGN_FI Przypisanie z informacji FI
FLQAD RFLQ_ASSIGN_REX Przypisanie z faktur
FLQAM SAPMFLQMANUAL Przypisanie ręczne
FLQC10 RFLQ_REBUILD Nowa struktura danych transakcji
FLQC14 RFLQ_FICHAIN Analiza przypisania FI
FLQC9 RFLQ_DELETE Usuwanie danych przepływu
FLQCUST MENUFLQCUST Menu konfiguracji analizy płynności
FLQHIST RFLQ_ITHIST Historia pozycji pojedynczych
FLQLACC RFLQ_LISTACC Lista kont KG
FLQLGRP RFLQ_LISTGRP Lista sekwencji zapytań
FLQLI RFLQ_LISTIT Lista pojedyncznych pozycji
FLQLQR RFLQ_LISTQR Lista zapytań
FLQLS RFLQ_LISTSU Lista sumaryczna
FLQMAIN MENUFLQMAIN Analiza płynności
FLQQA1 SAPMFLQQRMAINT Przetwarzanie zapytania (ogólnie)
FLQQA3 SAPMFLQQRMAINT Wyświetlanie zapytania (ogólnie)
FLQQB1 SAPMFLQQRMAINT Przetwarz.zapytania (wyc.z konta)
FLQQB3 SAPMFLQQRMAINT Wyświetl. zapytania (wyciąg z konta)
FLQQB7 RFLQ_TEST_QUERY_B Testowanie zapyt. (wyciąg z konta)
FLQQC1 SAPMFLQQRMAINT Przetwarzanie zapytania (inf. FI)
FLQQC3 SAPMFLQQRMAINT Wyświetlanie zapytania (inf. FI)
FLQQC7 RFLQ_TEST_QUERY_C Testowanie zapyt. (dokum. płatn. FI)
FLQQD1 SAPMFLQQRMAINT Przetw. zapytań (inf. dot. faktury)
FLQQD3 SAPMFLQQRMAINT Wyśw. zapytań (inf. dot. faktury)
FLQQD7 RFLQ_TEST_QUERY_D Testowanie zapyt. (dalszy dokum. FI)
FLQREP RFLQ_REPORT Raport dot. płatności
FLQT1 SAPMFLQTRANSFER Tworzenie przeksięgowania
FLQT1B SAPMFLQTRANSFER Tworz. przeksięgow. z wprow. wsad.
FLQT2 SAPMFLQTRANSFER Zmiana przeksięgowania
FLQT3 SAPMFLQTRANSFER Wyświetlanie przeksięgowania
FLQUPGRP RFLQ_UPLOAD_GRP Odczyt sekw. zapytań (przypisanie)
FLQUPINFAC RFLQ_UPLOAD_INFACC Odczyt kont inf. (aplikacja)
FLQUPQR RFLQ_UPLOAD_QR Odczyt zapytań
FLVN1 BUSSTART Tworzenie dostawcy
FLVN2 BUSSTART Zmiana dostawcy
FLVN3 BUSSTART Wyśw. dostawcy
FM_DLFI RFFMDLFI Usuwanie przejętych dokum. FI
FM_DLFM RFFMDLFM Usuwanie wszystkich danych FM
FM_DLOI RFFMDLOI Usuwa przejete obligo z FM
FM_DLPF RFFMDLPF_NEW Nowa struktura zbioru dokumentów
FM_EURO RFFMSEURO_ANA Uzgodnienie po konwersji euro
FM_MRP_PR RFFMRP_MRP_PR Aktualiz. zgł. zapotrz. MRP w FI-FM
FM_RC07 RFFMRC07 Uzgodn. płatn. FI->FM - pozycje poj.
FM_SD07 RFFMSD07 Wyświetlanie listy roboczej
FM03 SAPMFM03 Wyświetlanie dokumentu FM
FM03A SAPMFM03 Wyświetl. dokumentu FM z archiwum
FM2E SAPMKBUB Zmiana dokumentu budżetowego
FM2F SAPMKBUB Wyśw. dokumentu budżetowego
FM2G SAPMFM3M Zawartość pola w stanowisku fin.
FM2M RFFMFS02 Indeks stanowisk finansowych
FM3G SAPMFM3M Hierarchia pozycji finansowych
FM3M RFFMFP02 Indeks pozycji finansowych
FM3N RFFMFK02 Pozycje finansowe dla kont KG
FM48 PP_PSZ_RUN_T Zmiana pl. płatn.: Ekran początkowy
FM48_1 SAPMKES1 PS-CM: Tworzenie formatu planowania
FM48_2 SAPMKES1 PS-CM: Zmiana formatu planowania
FM48_3 SAPMKES1 PS-CM: Wyświetlanie formatu planow.
FM49 PP_PSZ_RUN_T Wyświetl. planu finans: Ekr. począt.
FM4G SAPMFM3M Hierarchia elementów PSB
FM5I SAPLFM52 FIFM: Tworzenie funduszu
FM5M RFFMFC02 Indeks funduszy
FM5S SAPLFM52 FIFM: Wyświetlanie funduszu
FM5U SAPLFM52 FIFM: Zmiana funduszu
FM6I SAPLFM62 FIFM: Tworzenie wykorz. funduszu
FM6M RFFMFV02 Indeks celów wykorzystania
FM6S SAPLFM62 FIFM: Wyświetl. wykorzystania fund.
FM6U SAPLFM62 FIFM: Zmiana wykorzystania funduszy
FM71 SAPLFMDK Opracowanie puli pokrycia
FM72 SAPLFMDK Przypisanie dekr.FM do puli pokrycia
FM73 RFFMSN99 Tworz. konf. dla rozdziału w wyk.zb.
FM78 SAPLFMDK Grupy cech dla puli pokrycia
FM79 SAPLFMDK Cechy grupowania dla puli pokrycia
FM7A RFFMAB_LAUNCH_APPL Reguła przetw.pojed.-zdoln.pokrycia
FM7B RFFMKT50 Zazn. dekr.FM jako zdolnej do pokr.
FM7C RFFMSC01 Generowanie puli pokrycia wg reguł
FM7K RFFMKT13 Kopiowanie reguł dla zdoln. pokrycia
FM7K_N RFFMDRFI Kopiowanie puli pokrycia ze st.fin.
FM7L RFFMKT23 Usuwanie reguł dot. zdoln. pokrycia
FM7P RFFMAB_LAUNCH_APPL Przetw.pojed. przypis.do zdoln.pokr.
FM7S SAPLFMAB Zbiorcze oprac.reguł zdolności pokr.
FM7U SAPLFMAB Wielokr.przet.przypis.zdoln.pokrycia
FM80 SAPMFCD0 Zwiększ.budżetu-Oprac.przych.-Wyśw.
FM81 SAPMFCD0 Zwiększ.budżetu-Oprac.przychodu-Akt.
FM9B BPCOPY00 FI-FM: Kopiowanie wersji budżetu
FM9C RFFMCOPI Przejęcie danych planowych z CO
FM9D SAPMKBUD FI-FM: Blokowanie wersji budżetu
FM9E SAPMKBUD FI-FM: Odblokowanie wersji budżetu
FM9K SAPMKBUC FIFM: Zmiana struktury budżetu
FM9L SAPMKBUC FIFM: Wyśw. planu strukt. budżetu
FM9M BPCARRT0 FIFM: Usuwanie planu strukt.budżetu
FM9N BPCARR00 FIFM: Generowanie nośnika budżetu
FM9P BPDIST01 FI-FM: Ponow. tw. wart. rozdz. budż.
FM9Q BPDIST02 FI-FM: Podsumowanie budżetu
FM9QBTP BPDIST07 Ponow. tworz. budżetu wg rodz. budż.
FM9QBUD BPDIST05 FI-FM: Nowa struktura budżetu
FM9QRIB BPDIST06 FIFM: Nowa struktura pobrań wielokr.
FM9R BPCARRD0 Władze lok.: Zmiana planu str. budż.
FM9T BPCARRC0 Sprawdzenie nośnika dostępności
FM9TBUD BPCARRC1 Sprawdzenie nośnika budżetu
FM9U BPDIST04 FI-FM: Kontrola spójności budżetu
FM9W RBPEWU1M Dostos. budżetu Rachunk. budżetowej
FM9X RFFMBUD2 FIFM: Budżet 1 - Usuwanie poz. fin.
FM9Y BPCARRY02 FIFM: Kopiowanie PSB - Zależ.od roku
FM9Z BPCARRY01 Rach.budż.: Przej.planu str.budżetu
FM9ZA10 BPCARRM01 Oprac. zbiorcze - Plan strukt. budż.
FMA1 RFFMS100 Uzgodnione sumy i salda (ZB)
FMA2 RFFMS002 Uzgodnienie pozycji poj. i sum
FMA3 RFFMS002 Uzgodnienie: pozycji poj. FI (ZB)
FMA4 RFFMS160 Wyrówn.:Bank-pozycje pojed. FI (CBM)
FMAA RFFMRC00 Rozliczenie: sumy - poz. poj.(FI-FM)
FMAB RFFMRC01 Porównanie: Pozycje poj. FI FM
FMABP_COR RFFMKU_ABP_COR Pon. wykonanie ABB w BCS
FMAD RFFMRC03 Wyrówn.: Rekordy sum FI-FM
FMAF RFFMRC04 Wyrówn.: pozycje pojed., pozycje sum
FMARC RFFMS200 Wstępny przebieg archiwizacji
FMAVC1 RFFM_CROSS_ASS_RESOLVE Przygotow. rozl. zewn. śr. zadysp.
FMAVCR01 RFFMAVC_HIER_VIEW Wyświetlanie danych rocz. ob. kontr.
FMAVCR02 RFFMAVC_OVERALL_VIEW Wyśw. ogólnych danych obiektu kontr.
FMB_A01 RFFMREP_LDB_A01 Wgląd wykorzystania budżetu
FMB_B01 RFFMREP_LDB_B01 Wgląd budżetu wg rodzaju budżetu
FMB_B02 RFFMREP_LDB_B02 Wgląd budżetu wg opracji
FMB_PL01 RFFMREP_LDB_PL01 Poz. budżetu wobec poz.obliga/rzecz.
FMB_PT01 RFFMREP_LDB_PT01 Sumy budżetu wobec sum obliga/rzecz.
FMB0 RFFMRP05 Kopiowanie dokumentów CO
FMBB SAPLFMBWB Środowisko budżetowania
FMBBC SAPLFMBWB Tworzenie dokumentu wprowadzania
FMBELI RFFMBELI Lista przetwarzania
FMBG1 RFFMVCORM Kor. podat. nalicz.(mies.) dla BGA
FMBG2 RFFMVCORJ Kor. podat. nalicz. (rocz.) dla BGA
FMBG3 RFFMVCORB Wyświetl. korekt podatku naliczonego
FMBGCP RFFMBGCPY Kopiowanie przypisań dekretacji
FMBGD RFFMBGDC Retrospekt. kalkul. skonta i podatku
FMBGJ SAPLFMBGA Wykonanie korekt rocznych
FMBGKONT RFFMBGKONT Przypis. dekret. FM do dział.komerc.
FMBGM SAPLFMBGA Wykonanie korekt miesięcznych
FMBGU SAPLFMBGA Cofanie korekty podatku nalicz.
FMBGUL RFFMBGA Lista podatku VAT - dział. komerc.
FMBGV RFFMVAQ Ustal. udz. potrąc. podatku nalicz.
FMBI RFFMUD01 Zwiększ.budżetu na podst. poz.księg.
FMBLEXT0 RFMBL_REG_REPORT Ustawianie salda na koncie na zero
FMBPNO SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FM_BPREPBW
FMBPQV BPREP_CREATE_QUERY_VARNT Tworzenie wariantów zapytań
FMBPQV_BCS BPREP_CREATE_QUERY_VARNT_BCS Tworz. wariantu zapytania
FMBPRET BPREP_RETRAKTOR_OB Przej. danych budż.
FMBPRRC RBPREP_BCS_DERIV_CALL Zmiana strategii wyprowadzenia
FMBPRRI RBPREP_BCS_DERIV_CALL Tworzenie strategii wyprowadzenia
FMBPRRS RBPREP_BCS_DERIV_CALL Wyświetlanie strategii wyprowadzenia
FMBS_STAT RFFMBS_STATUS Ustawienia planu struktural. budżetu
FMBSBO FMBS_OBJ_MAINT Zmiana dekretacji budżetu
FMBSBO_DEL RFFMBS_DELETE_BOBJECTS Usuwanie dekretacji budżetu
FMBSBO_GEN RFFMBS_BO_FROM_BUDGET_GENER Generow. dekret. budżetu z budżetu
FMBSBOHIS RFFMBS_BO_HIST Historia zmian dekretacji budżetu
FMBSBOS FMBS_OBJ_MAINT Wyświetl. dekretacji budżetu
FMBSCPY RFFMBS_COPY Kopiow. obiektów pl. strukt. budżetu
FMBSPO FMBS_OBJ_MAINT Zmiana dekretacji księgowania
FMBSPO_DEL RFFMBS_DELETE_POBJECTS Usuwanie dekretacji budżetu
FMBSPO_GEN RFFMBS_PO_FROM_FM_GENER Generow. dekret. księgow. z danych
FMBSPOHIS RFFMBS_PO_HIST Historia zmian dekretacji budżetu
FMBSPOS FMBS_OBJ_MAINT Wyświetl. dekretacji księgow.
FMBTB RFFMTTTOBL Przeksięgowanie sum budżetu w FI-BL
FMBUD001 RFFMBUE1 Eksport danych budżetu ISPS
FMBUD002 RFFMBUI1 Import danych budżetu ISPS
FMBV BPINDX03 FI-FM: Aktywowanie kontroli dostępn.
FMCA_EHVD SAPLENVD1 Przegląd interesantów - wybór danych
FMCABILL SAPLFKKAKTIV2 Rozliczanie dla instytucji publicz.
FMCABP1 RFKKBP_DUPL Tworz. part. gosp. z wyszuk. duplik.
FMCACOV RFMCA_COV Przegląd partnerów gospodarczych
FMCACOVP RFMCA_COVP Przegląd partnerów gospodarczych
FMCAINCOC RFMCAP700_CREATE Tworzenie korespondencji przychodz.
FMCAINCOH RFMCAP700 Przetwarzanie korespondencji przych.
FMCAINVH RFMCAINVH Historia faktur
FMCAM1 SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie korespondencji przychodz.
FMCAM2 SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie faktur
FMCAOGRM SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie dok. ze zleceń ogólnych
FMCAORDNR2 SAPMSNUM Oprac. zakresów numerów: FMCA_ORD
FMCASKV RFMCASKV Różnice podczas rozliczania skonta
FMCB RFFMCHAB Ponowna dekretacja: Wybór dokum.
FMCC RFFMCHAC Pon. dekretacja: FI-FM-CO-Przypis.
FMCCA FMCC_DEFA Def. KontSpójn FI-FM baz. na dekret.
FMCCD FMCC_DEFD Def. KontrSpójn FI-FM baz. na dokum.
FMCCOVR RFFMCCOVR FM Zobowiąz. do zamknięcia
FMCCR01 RFFMCC_REPORT01 Raport kontroli dostępności
FMCD RFFMCHAD Pon. dekretacja: Usuwanie listy rob.
FMCEDELCG RFFMCE_DELCOVERGR Usuwanie reguły ZP
FMCEGENCG RFFMCE_GENCOVERGR Generowanie reguł ZP
FMCEHISCG RFFMCE_HISCOVERGR Historia zmian reguł zd. pokrycia
FMCEHISDEL RFFMCE_HISCOVERGR_DEL Usuwanie rekordów hist. zmian dla ZP
FMCEMON01 RFFMCE_HIER_VIEW Przegląd aut. wartości grup pokrycia
FMCERULE SAPLFMCE_OPEN_RULE Przetwarzanie pojedynczej reguły ZP
FMCG RFFMCHAG Pon. dekretacja: Selekcja łączna
FMCI_FYC RFFMMD_COM_ITEM_FYC Kopiow. pozycji finans. do kol.roku
FMCIA SAPMFMCI Przetwarzanie pozycji finasowej
FMCIC SAPMFMCI Wyświetlanie pozycji finansowej
FMCID SAPMFMCI Zmiana pozycji finans.: Hierarchia
FMCIE SAPMFMCI Wyśw. pozycji finans.: Hierarchia
FMCIH SAPMFMCI Pozycje finans.: Altern. hierarchia
FMCJ SAPLFMCABK Opracowanie raportu kasowego
FMCN RFFMCHAN Pon. dekretacja: Dekretacja dodatk.
FMCR RFFMCHAR Pon. dekretacja: Wyśw.listy roboczej
FMCT RFFMCHAT Pon. dekretacja: Transfer
FMCYFREEZE RFFMCY_FREEZE Kopiowanie danych budżetu (zamroż.)
FMCYLOAD RFFMCY_LOAD Kopiowanie danych budżetu (odczyt)
FMCYPREP RFFMCY_PREP Kopiowanie danych budżetu (Przyg.)
FMCYRESET RFFMCY_RESET Pon.ustawienie danych budżetu (Prz.)
FMCYTEXT RFFMCY_TEXT Kopiowanie tekstów budżetu
FMD1 SAPMFM10 FM: Zmiana reguł przeniesienia
FMD2 SAPMFM10 FM: Wyświetlanie reguł przeniesienia
FMDAOPA RFFMDAOPA Rozliczenia zaliczek
FMDI01 RFFMDI10 Transfer danych we wprowadz.bezpośr.
FMDM RFFMCFM1 Monitorowanie operacji zamykających
FMDOCREV RFFMMP_DOCREVERSE Storno zbiorcze dokumentów FI-FM
FMDS RFFMCFC1 Kopiowanie reguł przeniesienia
FMDT RFFMCFL1 Wyświetlanie reguł przeniesienia
FME1 RKCOBTR5 Import formularzy z mandanta 000
FME2 RKCOBTR3 Import raportów od mandanta 000
FME3 RKCOBTR4 Transport formularzy
FME4 RKCOBTR2 Transport raportów
FME5 RKDREOFO Reorganizacja formularzy
FME6 RKDREOBE Reorganizacja raportów dochodzenia
FME7 RKDREODA Reorganizacja danych raportu
FME8 RKPBATCH Opracowanie wariantów wsadowych
FME9 RKCTRTX1 Narzędzie przeliczeń - dochodzenie
FMEB RKDBAT02 Przetwaranie w tle - raport strukt.
FMEDD RFFMED_PRINT Wyświetlanie dokumentu wprowadzania
FMEDDW RFFMED_DRILLDOWN Rozwinięcie dla dok. wprow. budżetu
FMEH SAPMKXHI SAP-EIS: Opracowanie hierarchii
FMEK SAPMKCEE FMCA: Tworzenie raportu dochodzenia
FMEL SAPMKCEE FMCA: Zmiana raportu dochodzenia
FMEM SAPMKCEE FMCA: Wyświetlanie raportu dochodz.
FMEN SAPMKES1 FMCA: Tworzenie formularza
FMEO SAPMKES1 FMCA: Zmiana formularza
FMEP SAPMKES1 FMCA: Wyświetlanie formularza
FMEQ SAPMKCEE FMCA: Wykonanie raportu dochodzenia
FMER SAPMKCB9 FMCA: Monitor. testem dochodzenia
FMEUF_CUST RFMEUF_CUST Konfiguracja poświadczenia wydatków
FMEUFDD RFMEUF_DOC_DISP Wyświetlanie dokumentu oryginalnego
FMEURO05 RFFMFCP8 Usuwanie obszaru finansowego EURO
FMEURO1 RFFMFCP0 Tworzenie obszaru finansowego EURO
FMEURO2 RFFMFCP1 Aktualizacja danych podst. EURO
FMEV RKES0101 Opracowanie globalnych zmiennych
FMF0 RFFMS200 Rozliczenie płatności
FMF1 RFFMS220 Przeksięgowanie przychodu
FMFA_0001 BUSVIEWS FMFA: Aplikacje
FMFA_0002 BUSVIEWS FMFA: Grupy pól
FMFA_0003 BUSVIEWS FMFA: Wglądy
FMFA_0004 BUSVIEWS FMFA: Fragmenty
FMFA_0005 BUSVIEWS FMFA: Ekrany
FMFA_0006 BUSVIEWS FMFA: Sekwencje ekranów
FMFA_0007 BUSVIEWS FMFA: Zdarzenia
FMFA_0008 BUSVIEWS FMFA: Standardowe funkcje GUI
FMFA_0009 BUSVIEWS FMFA: Dodatkowe funkcje GUI
FMFA_0011 BUSVIEWS FMFA: Przypis. pole ekr.-> pole BD
FMFA_0012 BUSVIEWS FMFA: Kryteria grupowania pól
FMFA_0013 BUSVIEWS FMFA: Typy ról
FMFA_0015 BUSVIEWS FMFA: Transakcje użytkownika
FMFA_0016 BUSVIEWS FMFA: Tabele
FMFA_0018 BUSVIEWS FMFA: Działania
FMFA_0104 BUSVIEWS FMFA: Aplikacje
FMFA_0106 BUSVIEWS FMFA: Przyp. częśc. ob. -> ID uwagi
FMFA_0108 BUSVIEWS Przetw. paska wyboru pól dla ob.fun.
FMFI RFFMCJFI Wykonanie raportu RFFMCJFI
FMFPCOPY RFFMFPCPY Kop.przypis.poz.fin. do rodz.wpływów
FMG1 SAPLFM3G Tworzenie schematu planu strukt.bud.
FMG2 SAPLFM3G Zmiana schematu planu struktr.budż.
FMG3 SAPLFM3G Wyświetl. schematu planu str. bud.
FMG4 SAPLFM3G Usuwanie schematu planu struk. budż.
FMG5 BPCARRG0 Generow.nośników PSB ze schematu PSB
FMGX RFFMMDBI81 Wyprow. poz. fin. do pliku UNIX
FMGY RFFMMDBI85 Tworzenie poz. finans. za pom. UNIX
FMHC SAPLFMHA Kontrola elementów budżetu w HR
FMHG SAPLFMHA Generowanie elementów budżetu w HR
FMHGG RFFMHR01 Generowanie budżetu dla kilku fund.
FMHIST RFFMHIST Podział dokumentu w FM
FMHK RFFMKT11 Kopiowanie danych sterowania
FMHV SAPLFMCK Teksty adnotacji budżetowych
FMIA RFFMAB_LAUNCH_APPL Poj.przetw. wpływów zwiększ. budżet
FMIB RFFMUD01 Zwiększ.budżetu na podst. poz.księg.
FMIC RFFMUD11 Generowanie dod. danych zwiększ.bud.
FMIK RFFMKT12 Kopiow. reguł dla przych. zw. budżet
FMIL RFFMKT22 Usuwanie reguł wpł. zwiększ. budżet
FMIP RFFMAB_LAUNCH_APPL Przetw.reguł wpływów zwieksz. budżet
FMIPCT SAPLFMITPOMP Przeksięg. płatności: Konfiguracja
FMIS SAPLFMAB Wyśw. reguł wpływów zwiększ. budżet
FMIT RFFMUD21 Procedura rozdziału oparta na sumach
FMITPO SAPLFMITPOMP Przeksięgowanie płatności
FMIU SAPLFMAB Oprac. reguł wpływów zwieksz. budżet
FMJ_ANZ RFFMCCF_DP Przeniesienie zaliczek
FMJ_APP RFFMCCF_APPROVE Krok zatwierdzenia: Przenies. obliga
FMJ_FICA RFKKFMCF Przenies. nierozlicz. poz. z FI-CA
FMJ0 RFFMCCF0 Ręczne przeniesienie zerowe
FMJ2 RFFMCCF1 Zamkn. roku obr.: Przenies. obligo
FMJ2_D RFFMCCFD Przeniesienie obliga wg daty wprow.
FMJ3 RFFMCCFR Anulowanie przeniesienia obliga
FMJA BPINDX05 Zamkn. roku budżetowego: Przygot.
FMJB RFFMCF25 Zamkn. roku budżetowego: Ustalanie
FMJC RFFMCF30 Zamkn. roku budżetowego: Przenies.
FMJD RFFMCFRB Zamkn. poprz. roku obr.: Budżet
FMJM SAPMFM10 Opracowanie wniosku dot. poz.budżetu
FMJN SAPMFM10 Wyświetl. wniosku dot. poz.budżetu
FMJO SAPMFM10 Opracowanie zatwierdz. poz.budżetu
FMJP SAPMFM10 Wyśw. zatwierdz. pozost. budżetu
FMKFDEF FMKF_DEF FM - Wskaźniki definicji
FMKFR01 FMKF_REPORT01 Wyświetlanie danych budżetu
FMKUMIGDOC RFFMKU_MIGRATE_DOCUMENTS Migracja dokumentów KB do SZB
FMKUMIGTOT RFFMKU_MIGRATE_TOTALS Migracja sum KB do sum SZB
FMKUTOTCOL RFFMKU_TOTALS_COLLECT Zbiór sum budżetu
FML1 SAPMGCU0 Tworzenie księgi konfigur. FI-SL
FML2 SAPMGCU0 Zmiana księgi konfigur. FI-SL
FML3 SAPMGCU0 Wyświetl. księgi konfigur. FI-SL
FML4 SAPMGCU0 Usuwanie księgi konfigur. FI-SL
FMLD SAPMGCU3 Usuwanie z KG
FMLID RFFMLI_PRINT Wyświetlenie dokumentu zmian
FMLIDW RFFMLI_DRILLDOWN Rozwinięcie dla dokumentów zmian
FMMC RFFMCCLS FM Zobowiąz. do zamknięcia
FMMDCICOPY RFMMDSUB_COPY Kopiowanie PCZ pozycji finansowej
FMMDFCCOPY RFMMDSUB_COPY Kopiowanie PCZ stanowiska finans.
FMMDFDCOPY RFMMDSUB_COPY Kopiowanie PCZ funduszy
FMMDFNCOPY RFMMDSUB_COPY Kopiowanie PCZ obszaru funkcjonal.
FMME_SET_C RFFMMD_ME_SET_C Tworzenie grup programów budżetowych
FMME_SET_D RFFMMD_ME_SET_D Wyświetlanie grup programów budżet.
FMME1 BUSVIEWS Ster. progr. wspier.: Aplikacje
FMME10 BUSVIEWS Ster. progr. wspier.: Pomoc wyszuk.
FMME100 BUSVIEWS Ster. pr. wspier.: Gr. pól na dział.
FMME101 BUSVIEWS Ster. pr. wspier.: Gr. pól na rolę
FMME102 BUSVIEWS Ster. pr. wspier.: Typy uprawnień
FMME103 BUSVIEWS Ster. pr. wspier.: Gr. pól dla upr.
FMME104 BUSVIEWS Ster. pr. wspier.: Sterow. ekranem
FMME105 BUSVIEWS SPW: Grupa pól dla zewn. aplikacji
FMME106 BUSVIEWS StPrBudż: Wgląd noty dla typu roli
FMME107 BUSVIEWS Ster. pr. budżet.: Wgląd wykorzyst.
FMME108 BUSVIEWS Ster. pr. budż.: Grupow. pól klienta
FMME11 BUSVIEWS StPrBudż: Przypis. pól ekranu do BD
FMME12 BUSVIEWS Ster. pr. wspier.: Kryteria grup pól
FMME13 BUSVIEWS Sterow. progr. wspier.: Role PH
FMME14 BUSVIEWS Sterow. pr. wspier.: Grupow. ról PH
FMME15 BUSVIEWS SPW: Transakcje aplikacji
FMME16 BUSVIEWS Sterow. progr. wspier.: Tabele
FMME17 BUSVIEWS Ster. pr. wspier.: Zewn. aplikacje
FMME18 BUSVIEWS Ster. progr. wspier.: Działania
FMME19 BUSVIEWS SPW: Działania modułu funkcyjnego
FMME2 BUSVIEWS Ster. progr. wspier.: Grupy pól
FMME200 BUSVIEWS Ster. pr. wspier.: Lista dok. zmian
FMME22 BUSVIEWS Ster. progr. budż.: Kateg. gr. pól
FMME23 BUSVIEWS Ster. progr. wspier.: Rekordy danych
FMME24 BUSVIEWS PrBudż - defin. listy miejsc użycia
FMME25 BUSVIEWS Odczyt listy miejsc użycia
FMME26 BUSVIEWS St.pr.budż.: Pola BAPI dla grup pól
FMME27 BUSVIEWS Progr. FI-FM: Bezp. wpr. do pól tab.
FMME3 BUSVIEWS Sterow. progr. budżet.: Wglądy
FMME4 BUSVIEWS Sterow. progr. budżet.: Wglądy
FMME5 BUSVIEWS Sterow. progr. budżet.: Wglądy
FMME6 BUSVIEWS Progr. budżet.: Kolejność ekranów
FMME7 BUSVIEWS Progr. wspier.: Zdarzenia
FMME8 BUSVIEWS Ster. progr. budż.: GUI funk. stand.
FMME9 BUSVIEWS Ster. progr. budż.: GUI dodat. funk.
FMMEASURE SAPLFMME3 Program budżet.: Opracowanie
FMMEASURED SAPLFMME3 Program budżetowy: Wyświetlanie
FMMI RFFMIU01 Zbiorcze opracow. otwartych przedz.
FMMIGCE RFFMKU_MIGRATE_CE_RULES Migracja pul pokrycia i reguł KB
FMMPCOVR RFFMMP_COVR Przeniesienie budżetu pozostałego
FMMPPCLO RFFMMP_PRECLOSE Tymczas. zamkn.: Przeksięg. poz.bud.
FMMPRBB RFFMMP_RBB Zwiększanie budżetu z wpływów
FMMPRELE RFFMMP_RELEASE Zatwierdzanie danych
FMMPROLLUP RFFMMP_ROLLUP Rolowanie budżetowania
FMMPSTAT RFFMMP_STAT Generowanie statyst. danych budżetu
FMMPTRAN RFFMMP_TRANSFER Przeksięgowania
FMN0 RFFMRPFI Dokumenty FI do ponownego księg.
FMN0_PAY RFFMRPFI_PAY Księg. uzupełn. dokumentów płatności
FMN3 RFFMRP34 Kopiowanie dokum.-żądanie zamówienia
FMN3N RFFMRP34N Pon. tworz. zgłoszeń zapotrzebowania
FMN4 RFFMRP02 Kopiowanie dokum.- zamówienia
FMN4N RFFMRP02N Pon. tworzenie zamówień
FMN5 RFFMRP03 Kopiowanie dokum.-rezerw. środków
FMN5N RFFMRP03N Pon. tworz. rezerwacji środków
FMN8 RFVDSO03 Listy symulacji - pozycja debetowa
FMN9 RFVDSO04 Przegląd list - pozycja debetowa
FMNA SAPLFMKT Wyśw. reguł wykazu zbiorczego
FMNB RFFMSN81 Nośnik budżetu dla wykazu zbiorczego
FMND RFFMSN21 Rozdział rzecz. w wykazie zbiorczym
FMNG RFFMSN41 WykZb: Podział rzeczyw. i integracja
FMNI RFFMSN31 Integracja w budżecie
FMNK RFFMKT14 Kopiowanie wykazów zbiorczych
FMNL RFFMKT24 Usuwanie reguł dot. wykazów zbiorcz.
FMNM RFFMSN11 Przeksięg. budżetu w wykazie zbior.
FMNO SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FMCJ_BELNR
FMNP SAPLFMKT Opracowanie reguł wykazu zbiorczego
FMNS SAPLFMKT Wyśw. reguł wykazu zbiorczego
FMNSD RFFMRP07 FM: Pon. tworz. nierozl.poz. zlec.SD
FMNSDN RFFMRP07N Ponowne tworzenie zleceń klienta
FMNU SAPLFMKT Opracowanie reguł wykazu zbiorczego
FMNV SAPLFMSN Szybkie wprow. podstawy rozdziału
FMP2 SAPMKBUD Usuwanie wersji planu finans.
FMPAYD SAPLFMPD Przetwarzanie rozdziału płatności
FMPEP SAPLFMPEP_MUTIPLE_BUDGET Wielokrotne wprowadzanie budżetów
FMPLLC SAPMKES1 FI-FM: Zmiana układu planowania
FMPLLD SAPMKES1 FI-FM: Wyświetlanie układu planow.
FMPLLI SAPMKES1 FI-FM: Wyświetlanie układu planow.
FMPLSET FMPL_SET_PROFIL_TABLE FI-FM: Ustawianie profilu planera
FMPLUP G_FLEX_UPL FI-SO:Odczyt z pl. Excela danych pl.
FMPO RFFMPDOC Polecenie zapłaty: Tworzenie
FMPSO001 SAPLF0KE Stornowanie zaległych odroczeń
FMPSO002 RFFMKG07 Unieruch. środków ze stałych zleceń
FMPSO50 EWURA001 Kontrola zleceń odroczeń zbiorczych
FMPSOSA RFFMPOSA Przetwarzanie niskich kwot
FMR0 RFFMRP04 Nowe tworzenie wstępnie wprow.dokum.
FMR1 RFFMBEIO Rzeczywiste/Obligo - raport
FMR2 RFFMBEIOB Rzeczywiste/Obligo dla jedn.gospod.
FMR3 RFFMBEPI Planowe/Rzeczywiste/Obligo - raport
FMR4 RFFMBEIOH Rzeczywiste/Obligo - raport z hier.
FMR5A RFFMPLIST Prognoza 12 okresów: Rzecz. i plan.
FMR6A RFFMPLISTQ Wyświetl. '3 okresów': Rzecz./Plan.
FMRA RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
FMRB RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
FMRBCPY RFFMRB_COPY Kopiowanie reguł WzB
FMRBDEL RFFMRB_DELETE Usuwanie danych podstawowych dla WZB
FMRBGENMD RFFMRB_GENERATE Generowanie danych podstaw. dla WZB
FMRBIDXREC RFFMRB_RECONSTRUCT_INDEX Ponowne tworzenie indeksu dla WZB
FMRBMON01 RFFMRB_HIER_VIEW Przegląd wartości WZB
FMRBREINIT RFFMRB_REINIT Ponowne tworzenie księgi WZB
FMRBRULE SAPLFMRB_DISPLAY Edycja poszczególnych reguł dla WZB
FMRC21 RFFMRC21 Uzgodnienie rezerwacji środków
FMRC22 RFFMRC22 Uzgodnienie zamówień
FMRC23 RFFMRC23 Uzgodnienie zgłoszeń zapotrzebowania
FMRE_EWU01 EWURA001 Rezerwacje środków: Przeb.wst.EURO
FMRE_EWU02 EWURA001 Rezerwacje środków: Przeb.dod.EURO
FMRE_KERLK RFFMERKK Zamknięcie rezerwacji środków
FMRE_SERLK RFFMERLK Zamknięcie rezerwacji środków
FMREW SAPLFMREW Rezerwacja środków: Kreator rozsz.
FMRP18 RFFMRP18 Rozliczenie księgowania uzup.
FMRULES RFFMOARULES Obiekty FM: Wst. zdefin. reguły
FMRW RFFMEP3B Dokumenty wprowadzenia budżetu
FMRY RFFMEP1BX Budżet roczny
FMRZ RFFMEP2BX Budżet całkowity
FMSA SAPMFMFS Tworzenie stan. fin. w obszarze fin.
FMSB SAPMFMFS Zmiana stan. fin. w obszarze finans.
FMSC SAPMFMFS Wyśw. poz. finans. w obsz. finans.
FMSD SAPMFMFS Zmiana wariantu hierarchii/stan.fin.
FMSE SAPMFMFS Wyświetl. wariantu hier./stan. fin.
FMSHERLOCK RFFMSHERLOCK Przetwarzanie przyp. wyjaśniania
FMSK RFFMMDC2 Kontrola pozycji finansowych
FMSL RFFMSL Zmiana poz.finans.: Przetw. zbiorcze
FMSRCICHNG RFFMSRCICHNG Zmiana dekretacji zlecenia stałego
FMSS SAPLFMS2 Wyświetlanie przypisania statusu
FMSU SAPLFMS2 Zmiana przypisanego statusu
FMSX RFFMBI91 Wyprowadz.stan.finans. do pliku UNIX
FMSY RFFMBI95 Tworz. stan. fin. poprzez UNIX
FMTB RFFMTTTOBL Przeksięg. obliga/rzecz. do FI-BL
FMTEXT SAPLFMKU_TEXTS_MAINTENANCE Tekst budżetu - organizator
FMTR RFFMBLTR FM Śledzenie księgi budżet.
FMV1 SAPLFMFR Tworzenie prognozowanych wpływów
FMV2 SAPLFMFR Zmiana prognozowanych wpływów
FMV3 SAPLFMFR Wyświetlanie prognozowanych wpływów
FMV4 SAPLFMFR Zatwierdzanie prognozowanych wpływów
FMV5 SAPLFMFR Zmiana dekretacji RB prognoz.wpływów
FMV6 SAPLFMFR Ręczna redukacja prognozow. wpływów
FMVA01 RFFMVA01 Zbiorcze przetw. dostosowań wartości
FMVABD SAPLKBPT Definiowanie walidacji FI-FM
FMVPM1 SAPLFMRS Tworzenie prognoz korekty wart.prz.
FMVPM2 SAPLFMRS Zm. prog. korekty dopas. wart. prz.
FMVPM3 SAPLFMRS Wyśw.prognoz korekty wart. przych.
FMVPM4 SAPLFMRS Zatw. prognoz korekty wart.przych.
FMVT SAPFMVTR Przeniesienie salda funduszu
FMW1 SAPLFMFR Tworzenie blokady środków
FMW2 SAPLFMFR Zmiana blokady środków
FMW3 SAPLFMFR Wyświetlanie blokady środków
FMW4 SAPLFMFR Zatwierdzanie blokady środków
FMW5 SAPLFMFR Zmiana dekr.FI-FM blokada środków
FMWA SAPLFMFR Tworzenie przeksięgowania środków
FMWB SAPLFMFR Zmiana przeksięgowania środków
FMWC SAPLFMFR Wyświetlanie przeksięgowania środków
FMWD SAPLFMFR Zatwierdzanie przeksięgow. środków
FMWE SAPLFMFR Zmiana dekr. FI-FM przeks. środków
FMWPM1 SAPLFMRS Tworz. blokady środk. dla kor.wart.
FMWPM2 SAPLFMRS Zmiana blokady środ. dla dopas.wart.
FMWPM3 SAPLFMRS Wyświetl.blok.środk. dla dopas.wart.
FMWPM4 SAPLFMRS Zatwierdz.blok.środ. dla dopas.wart.
FMX1 SAPLFMFR Tworzenie rezerwacji środków
FMX2 SAPLFMFR Zmiana rezerwacji środków
FMX3 SAPLFMFR Wyświetlenie rezerwacji środków
FMX4 SAPLFMFR Zatwierdzanie rezerwacji środków
FMX5 SAPLFMFR Zmiana dekr. FI-FM rezerw. środków
FMX6 SAPLFMFR Ręczna redukcja rezerwacji środków
FMXPM1 SAPLFMRS Rezerw. środków: Tworz.dopas.wart.
FMXPM2 SAPLFMRS Rezerw. środków: Zmiana dopas.wart.
FMXPM3 SAPLFMRS Rezerw. środków: Wyświet.dopas.wart.
FMXPM4 SAPLFMRS Rezerw. środków: Zatw. dopas. wart.
FMY1 SAPLFMFR Tworzenie wst. unier. środków
FMY2 SAPLFMFR Zmiana wstępnego unier. środków
FMY3 SAPLFMFR Wyświetlanie wstępnego unier.środków
FMY4 SAPLFMFR Zatwierdzanie wst. unier. środków
FMY5 SAPLFMFR Zmiana dekr. FI-FM wst.unier.środ.
FMY6 SAPLFMFR Ręczna redukcja wst.unier.środków
FMYC_DELWF RFFMFYC_EF_DELETE_WF Ponowne ustawianie workflow (MV)
FMYC_VA RFFMFYCVA Dostosowanie kwot w łańcuch. dok.
FMYPM1 SAPLFMRS Rezerw. środków: Tworz. dopas. wart.
FMYPM2 SAPLFMRS Rezerw. środków: Zmiana dopas.wart.
FMYPM3 SAPLFMRS Rezerw. środków: Wyświetl.dopas.war.
FMYPM4 SAPLFMRS Rezerw. środków: Zatw.dopas.wart.
FMZ1 SAPLFMFR Tworzenie unieruchomienia środków
FMZ2 SAPLFMFR Zmiana rezerwacji funduszy
FMZ3 SAPLFMFR Wyświetlanie rezerwacji funduszy
FMZ4 SAPLFMFR Zatwierdz. unieruchomienia środków
FMZ5 SAPLFMFR Zmiana dekr. FI-FM unier. środków
FMZ6 SAPLFMFR Ręczna redukcja rezerwacji funduszy
FMZBVT RFFMZBVT Przeniesienie stanu
FMZPM1 SAPLFMRS Rezerw. środków: Tworz.dopas.wart.
FMZPM2 SAPLFMRS Rezerw. środków: Zmiana dopas.wart.
FMZPM3 SAPLFMRS Unier. środków: Wyśw. dostos. wart.
FMZPM4 SAPLFMRS Rezerw. fund.: Zatwierdz.dopas.wart.
FMZZ RFFMBW00 Przeszacowanie rezerwacji środków
FN_MIG_CMS RFVD_CMS_DELETE_TABLES Usuwanie danych po migracji CMS
FN_PPO2 /SAPPO/SAPLAPI_DIALOG_START Edycja zlecenia przetwarzania dodat.
FN_PPO3 /SAPPO/SAPLAPI_DIALOG_START Wyświetlanie zlecenia dalsz.przetw.
FN09 SAPMF68A Tworzenie zlecenia kwitu dłużnego
FN-1 SAPMSNUM Zakres nr: FVVD_RANL (Nr kredytu)
FN11 SAPMF68A Zmiana zlecenia kwitu dłużnego
FN12 SAPMF68A Wyświetl. zlecenia kwitu dłużnego
FN13 SAPMF68A Usuwanie zlecenia kwitu dłużnego
FN15 SAPMF67A Tworzenie umowy kwitu dłużnego
FN16 SAPMF67A Zmiana umowy kwitu dłużnego
FN17 SAPMF67A Wyświetlanie umowy kwitu dłużnego
FN18 SAPMF67A Wypłata z tyt. umowy kwitu dłużnego
FN19 SAPMF67A Odstąpienie od umowy kwitu dłużnego
FN1A SAPMF67A Tworzenie pozost. wniosków pożycz.
FN1V SAPMF67A Tworzenie pozost. umów pożycz.
FN20 SAPMF68A Tworzenie rezerwacji kwitu dłużnego
FN21 SAPMF68A Zmiana rezerwacji kwitu dłużnego
FN22 SAPMF68A Wyświetl. rezerwacji kwitu dłużnego
FN23 SAPMF68A Usuwanie rezerwacji kwitu dłużnego
FN24 SAPMF68A Aktywacja rezerwacji kwitu dłużnego
FN2A SAPMF67A Zmiana pozost. wniosków pożycz.
FN2V SAPMF67A Zmiana pozost. umów pożyczki
FN30 SAPMF67A Tworzenie wnioskodawcy - polisa
FN31 SAPMF67A Zmiana wnioskodawcy - polisa
FN32 SAPMF67A Wyświetlanie wnioskodawcy - polisa
FN33 SAPMF67A Usuwanie wnioskodawcy - polisa
FN34 SAPMF67A Wnioskodawca polisy na wniosku
FN35 SAPMF67A Wnioskodawca polisy w umowie
FN3A SAPMF67A Wyświetlanie pozost. wniosków poż.
FN3V SAPMF67A Wyświetlanie pozost. umów pożycz.
FN-4 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów : FVVD_PNNR
FN40 SAPMF67A Tworzenie pozost. int. pożyczek
FN41 SAPMF67A Zmiana pozost. interes. pożyczek
FN42 SAPMF67A Wyświetl. pozost. interes. pożyczek
FN43 SAPMF67A Wewn. usuwanie pozost. pożyczek
FN44 SAPMF67A Pozostałe ods. poż. we wniosku
FN45 SAPMF67A Pozostałe ods. poż. w umowie
FN4A SAPMF67A Odstąpienie od pozost.wniosków kred.
FN4V SAPMF67A Odstąpienie od pozost. umów kredyt.
FN-5 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: FVVD_SNBNR
FN5A SAPMF67A Pozostałe wnioski poż. w umowie
FN5V SAPMF67A Wypłata z pozost. umów pożyczki
FN-6 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: FVVD_RPNR
FN61 SAPMF67Q Tworzenie wartości zastawu
FN62 SAPMF67Q Zmiana wartości zastawu
FN63 SAPMF67Q Wyświetlanie wartości zabezpieczenia
FN80 SAPMF67K Wprowadzanie ręcz. pozycji debet.
FN81 SAPMF67K Zmiana ręcz. pozycji debet.
FN82 SAPMF67K Wyświetlanie ręcz. pozycji debet.
FN84 SAPMF67K Zmiana rezygnacji
FN85 SAPMF67K Wyświetl. rezygnacji
FN87 SAPMF67K Zmiana odpisu poz. Wn
FN88 SAPMF67K Wyświetl. odpisu pozycji Wn
FN8A RFVDBUSINESS_OPERATION Ręczne wprowadzanie: Spłata specj.
FN8B RFVDBUSINESS_OPERATION Ręczne wprowadzanie: Pozost.zd.gosp.
FN8C RFVDBUSINESS_OPERATION Wprowadzenie księgowania poj.
FN8D RFVDBUSINESS_OPERATION Rekordy planowe księgowania
FN8X RFVDBUSINESS_OPERATION Zdarzenia gosp.: Workplace
FNA0 SAPMF67A Wniosek polisy w umowie
FNA1 SAPMF67A Tworzenie oferty hipoteki
FNA2 SAPMF67A Zmiana oferty hipoteki
FNA3 SAPMF67A Wyświet. oferty kredytu hipotecznego
FNA4 SAPMF67A Odstąpienie od wniosku hipoteki
FNA5 SAPMF67A Wniosek hipoteki w umowie
FNA6 SAPMF67A Tworzenie oferty polisy
FNA7 SAPMF67A Zmiana oferty polisy
FNA8 SAPMF67A Wyświetl. oferty polisy
FNA9 SAPMF67A Odstąpienie od oferty polisy
FNAA SAPMF67A Reaktywacja usunięt. oferty hipot.
FNAB SAPMF67A Reaktywacja usunięt. wniosku hipot.
FNAC SAPMF67A Reaktywacja usun. umowy hipoteki
FNAD SAPMF67A Reaktywacja usun.oferty polisy
FNAE SAPMF67A Reaktywacja usun. wniosku polisy
FNAG SAPMF67A Reaktywacja usun.oferty SOD
FNAH SAPMF67A Reaktywacja usun. poz. interes. poż.
FNAI SAPMF67A Reaktywacja usuniętych umów SOD
FNAK SAPMF67U Wybór wskaźnika akt
FNAL SAPMF67A Reaktywacja usuniętych umów SSD
FNAM SAPMF67A Reaktywacja usun. umowy polisy
FNARCEXCL RFVD_ARC_EXCL_SET Ustaw./usuw. blokady archiwizacji
FNASL RFVDASL0 Analiza konta: Kredyt
FNB1 SAPMF67B Przeksięgowanie do pożyczki
FNB2 SAPMF67B Przeksięgowanie pożyczki
FNB3 SAPMF68V Stornowanie dokumentu kredytu
FNB8 SAPMF69N Informacja BAV
FNB9 SAPMF69N Przeksięgowanie BAV
FNBD RFVDBES0 Autom. przeksięg. pozycji pożyczki
FNBG RFVDBGE0 Lista kwot do zapłacenia
FNBT RFVDBSTR Przeksięgowanie pozycji
FNBU MENUFNBU Menu rachunk. DARWIN-Pożyczka
FNCD RFVDOFIDUN1 Konwersja konfiguracji monitoringu
FNCL SAPLFVD_MD_VIEW Kredyt konsumpcyjny
FNCL_ADMIN SAPLFVD_MD_VIEW Kredyt konsumpcyjny - administracja
FNCL_EDIT SAPLFVD_MD_VIEW Zmiana kredytu konsumpcyjnego
FNCNCL RFVDCNCLFD Usuwanie znacznika odwołania
FNCOT_CHNG SAPLFVD_FICO_DIALOG Zmiana tabeli warunków
FNCOT_CREA SAPLFVD_FICO_DIALOG Tworzenie tabeli warunków
FNCOT_DISP SAPLFVD_FICO_DIALOG Wyświetlanie tabeli warunków
FNCP1 RFVD_CHGPTR_CREATE Ręczne tworzenie wsk. zmian
FNCP3 RFVD_CHGPTR_DISPLAY Wyświetlanie wskaźnika zmiany
FNCP4 RFVD_CHGPTR_DELETE Reorganizacja wskaźnika zmian
FNDD RFVDDUNNDATE Konwersja danych monitu w historii
FNDOCSSHOW RFVD_ARC_DOCUMENTS_DISPLAY Wyświetlanie dokumentów pojedynczych
FNEN RFVD_ENTER Tworzenie kredytu
FNENALG RFVD_ENTER Ogólne tworzenie kredytu
FNENHYP RFVD_ENTER Tworzenie hipoteki
FNENPOL RFVD_ENTER Tworzenie kredytu pod zastaw polisy
FNENSSD RFVD_ENTER Tworzenie kwitu dłużnego
FNETSCA2 RFNETBUPASCEN Odbiorca: Zmiana adresu
FNETSCB1 RFNETBUPASCEN Odbiorca: Tworzenie danych banku
FNETSCB2 RFNETBUPASCEN Odbiorca: Zmiana danych banku
FNETSCB6 RFNETBUPASCEN Odbiorca: Usuwanie danych banku
FNETSVA2 RFNETBUPASCEN Dostawca: Zmiana adresu
FNETSVB1 RFNETBUPASCEN Dostawca: Tworzenie danych banku
FNETSVB2 RFNETBUPASCEN Dostawca: Zmiana danych banku
FNETSVB6 RFNETBUPASCEN Dostawca: Usuwanie danych banku
FNEXP RFVD_LOAN_DISTRIBUTE Interfejs eksportu - kredyt
FNF1 SAPMF67F Aneksowanie: Tworzenie zbioru
FNF2 SAPMF67F Aneksowanie: Zmiana zbioru
FNF3 SAPMF67F Aneksowanie: Wyśw. zbioru
FNF9 RFVDPA01 Aneksowanie: Zestawienia
FNFO SAPMF67F ISIS: Tworzenie zbioru
FNFP SAPMF67F ISIS: Zmiana zbioru
FNFQ SAPMF67F ISIS: Wyśw. zbioru
FNFR RFVDPSF0 ISIS: Wypełnianie zbioru
FNFT RFVDPA03 Aneksowanie: Zestawienie zbioru
FNFU RFVDPA02 Aneksowanie: Aktualizacja zbioru
FNG2 SAPMF67G Całkowite zobowiązanie dot. kredytu
FNG3 RFVD_EVAL_PARTNER_01 Zobowiązania z tyt. kredytów
FNI1 SAPMF67A Tworzenie wniosku hipoteki
FNI2 SAPMF67A Zmiana wniosku hipoteki
FNI3 SAPMF67A Wyświetl. wniosku hipotecznego
FNI4 SAPMF67A Odstąpienie od wniosku hipoteki
FNI5 SAPMF67A Wniosek hipoteki w ofercie
FNI6 SAPMF67A Wniosek hipoteki w umowie
FNIA SAPMF67I Tworz. zapyt. ofert.
FNIB SAPMF67I Zmiana zapyt. ofert.
FNIC SAPMF67I Wyśw. zapyt. ofert.
FNID SAPMF67I Dezakt. zapyt. ofert.
FNIE SAPMF67I Reaktyw. zap. ofert.
FNIH SAPMF67H Podjęcie decyzji
FNIJ SAPMF67J Tworzenie wiarygodności
FNIK SAPMF67J Zmiana wiarygodności
FNIL SAPMF67J Wyśw. wiarygodności
FNIN SAPMF67J Tworzenie wartości zastawu
FNIO SAPMF67J Zmiana wartości zastawu
FNIP SAPMF67J Wyświetlanie wartości zabezpieczenia
FNK0 RFVDKWGO Wyśw. kredytów w mln. (KWG14)
FNK1 RFVDORG2 Wyś.kr.prac.(ust.o form.kr.i tr.kr.)
FNKWGFLAG RFVDKWGFLAG Opr. wsk. ust. o for.kr. i tr.kred.
FNLS_ACTM RFVD_LS_ACT_SET Ustawianie statusu 'Wykonane'
FNLS_CONTS RFVD_LS_CONT_SET Usuw. w umowie stat. "Plan wykonany"
FNLS_PLANM RFVD_LS_PLAN_SET Ustawianie statusu 'Plan wykonany'
FNLS_PLANS RFVD_LS_PLAN_SET Ustawianie statusu 'Plan wykonany'
FNM1 RFVSOLD2 Księgow. automatyczne
FNM1S RFVSOLD2 Księgowanie automatyczne - pojed.
FNM2 SAPMF68U Przeksięgowanie pozycji
FNM3 SAPMF68S Moduł stornowania pożyczki
FNM4 SAPMF68U Ciche odstąpienie
FNM5 RFVSOLD3 Symulacja autom. pozycji debet.
FNM6 RFVD_INT_ON_ARREARS_POST Księg.odsetek za zwłokę
FNMA MENUFNMA Menu konfiguracji danych partnera
FNMD MENUFNMD Og. podmenu pożyczek
FNME MENUFNME Menu zarządzania pożyczką
FNMEC MENUFNMEC Menu zarządzania pożyczką
FNMH MENUFNMH Menu zarządzania pożyczką
FNMI MENUFNMI System informacji - pożyczki
FNMO MENUFNMO Menu pożyczki:Poż. pod zastaw polisy
FNMP MENUFNMP Aneksowanie
FNMS MENUFNMS Menu kredytów: Kwity dłużne
FNMULTIARC RFVD_ARC_DOCS_WRITE_PREPARE Archiwizacja danych dokumentu
FNN4 SAPMF67P Wyśw. ogólnego zbioru
FNN5 SAPMF67P Przetwarzanie ogólnego zbioru
FNN6 SAPMF67P Wyśw. og. zbioru głównego
FNN7 SAPMF67P Przetwarzanie og. zbioru głównego
FNN8 SAPMF67P Wyśw. og. zbioru łącznego
FNN9 SAPMF67P Przetwarzanie og. zbioru łącznego
FNO1 SAPMF68O Tworzenie obiektu
FNO2 SAPMF68O Zmiana obiektu
FNO3 SAPMF68O Wyświetlanie obiektu
FNO5 SAPMF68L Tworzenie zabezpieczeń
FNO6 SAPMF68L Zmiana zabezpieczeń
FNO7 SAPMF68L Wyśw. zabezpieczenia
FNO8 RFVOBJ01 Tworzenie obiektów z pliku
FNO9 RFVSIC01 Tworzenie zabezpieczeń z pliku
FNP0 SAPMF67A Ręcz. przetwarzanie aneksowania
FNP4 SAPMF67P Aneksowanie: Wyśw. zbioru
FNP5 SAPMF67P Aneksowanie: Przetwarzanie zbioru
FNP6 SAPMF67P Aneksowanie: Wyśw. zbioru gł.
FNP7 SAPMF67P Aneksowanie: Przetwarz. zbioru gł.
FNP8 SAPMF67P Aneksowanie: Wyśw. zbioru łącznego
FNP9 SAPMF67P Aneksowanie: Przetw. zbioru łącznego
FNQ2 RFVDNGS0 Statystyka nowej transakcji
FNQ5 RFVDTAB0 Rozliczenie rodz. operacji-szuk.kont
FNQ6 RFVDTAB0 Rozliczenie rodz.tran.-szukanie kont
FNQ7 RFVDTAB1 Generowanie rodzaju operacji
FNQ8 RFVDMAU1 Automatyczne rozliczenie nadpłaty
FNQ9 RFVDZAP0 Przebieg dostosowania odsetek
FNQF RFVDZACH Przebieg dostosowania odsetek-Szwajc
FNQG RFVDCHSZ Przebieg odsetek specjalnych-Szwajc.
FNR0 RFVDBJR2 Dziennik księgowań kredytów
FNR6 RFVDBST0 Zmiany pozycji-NOWE
FNR7 RFVDSLD0 Zestawienie obrotów i sald
FNR8 RFVDKAU1 Wyciąg z konta
FNR9 RFVDDIS0 Lista MRP
FNRA RFVDABG0 Rozl.międzyokr.pozostałe
FNRB RFVDBEP0 Aktualizacja rekordów plan.
FNRC RFVDABG1 Cofanie ograniczeń
FNRD RFVDAZE0 Wyśw. wpływów płatności
FNRE RFVDSZE0 NIE NALEŻY UŻYWAĆ: Storno wpł. płat.
FNRI RFVDABG7 Zestawienie pozycji agio/disagio
FNRLZ RFVD_RLZ_LOAN Bilans poz.okr.ważn.
FNRS RFVDABG2 Storno ograniczeń czasowych
FNS1 SAPMSNUM Zakres numerów - bezpieczeństwo
FNSA RFVDREV0 Waluta obca - wycena
FNSARACUST RFVD_ARC_SARA_CUST Konfigur. archiwizacji danych CML
FNSB RFVDSTDA Arkusz danych podstawowych
FNSFP RFVD_SWITCH_LOAN Umowy do projektu finansowego
FNSIM_CORR RFVD_CFA_MAIN Symulacja wstecznej zmiany warunku
FNSL RFVDSALC Lista uzgodnienia sald
FNSTA RFVD_LC_LOANCHARAC Cechy przetwarzania
FNT0 RFVDCH92 Korespondencja pożyczki (Szwajcaria)
FNT1 RFVDWDV1 Autom. kontrola terminów
FNT2 RFVDMCTX Kopiowanie madułów tekst.do mandanta
FNUB MENUFNUB Kopiowanie Treasury
FNV0 SAPMF67A Wypłata z umowy polisy
FNV1 SAPMF67A Tworzenie umowy hipoteki
FNV2 SAPMF67A Zmiana umowy hipoteki
FNV3 SAPMF67A Wyśw. umowy hipoteki
FNV4 SAPMF67A Odstąpienie od umowy częśc./całk.
FNV5 SAPMF67A Wypłata umowy
FNV6 SAPMF67A Tworzenie umowy polisy
FNV7 SAPMF67A Zmiana umowy polisy
FNV8 SAPMF67A Wyśw. umowy polisy
FNV9 SAPMF67A Odstapienie od umowy polisy
FNVA SAPMF67A Tworzenie wypłaconych umów
FNVD SAPMF67A Wypłata umowy
FNVD_REPAY RFVD_REPAY_CALL Spłata kredytu
FNVI RFVDFAVI Ogólny przegląd kredytów
FNVM SAPMF67A Zmiana umowy
FNVR SAPMF67A Ponowna aktywacja umowy
FNVS SAPMF67A Wyświetlanie umowy
FNVW SAPMF67A Odstąpienie od umowy
FNWF RFVZFWF_CONFIRM_DATA_DISPLAY Lista poz.rob. dla WF zatw. kredytów
FNWF_REP RFVZFWF_SYNCHRONIZE Synchronizacja Workflow zatwierdz.
FNWO RFVDFAWO Szybkie przetwarzanie kredytów
FNWS RFVDWBS1 Statystyka budownictwa mieszk.
FNX1 SAPMF67X Aneksowanie: Tworzenie warunków
FNX2 SAPMF67X Aneksowanie: Zmiana warunków
FNX3 SAPMF67X Aneksowanie: Wyświetlanie warunków
FNX6 SAPMF67X Aneksowanie: Usuwanie warunków
FNX7 SAPMF67X Aneksowanie: Dezaktywacja warunków
FNX8 SAPMF67X Aneksowanie: Wydruk warunków
FNXD RFVUBDOC TR-EWD: Dokumentacja
FNXG RFVUBGP1 Lista przejętych partnerów handl.
FNXU RFVUBDAS Lista przejętych kredytów
FNY1 SAPMF67X Nowa transakcja: Tworzenie warunków
FNY2 SAPMF67X Nowa transakcja: Zmiana warunków
FNY3 SAPMF67X Nowa transakcja: Wyświetl. warunków
FNY6 SAPMF67X Nowa transakcja: Usuwanie warunków
FNY7 SAPMF67X Nowa transakcja: Dezaktyw. warunków
FNY8 SAPMF67X Nowa transakcja: Wydruk warunków
FNZA RFVKONTM Konfigurowanie wyszukiwania konta
FO/E SAPMMCY1 Tworz. wyjątków nieruchom.
FO/F SAPMMCY1 Opracow. wyjątków nieruchom.
FO/G SAPMMCY1 Wyświetlanie wyjątków nieruch.
FO/H SAPMMCY1 Tworz. grup wyjątków nieruchom.
FO/I SAPMMCY1 Zmiana grup wyjątków nieruchom.
FO/J SAPMMCY1 Wyświetl. grup wyjątków nieruchom.
FO_ANCO_01 RFVI_ANCO_VITAXA Analiza i korekta VITAXA
FO_ANCO_02 RFVI_ANCO_VIBEBE_OS Analiza i korekta VIBEBE/VIBEOS
FO_ANCO_03 RFVI_ANCO_VITAXD Program analizy/korekty VITAXD
FO_NKA_BUP RFVINKAS_DOCUMENTS Księg.uzup. - rozlicz. opłat liczn.
FO_SAD9 RFVISAD9 Transfer żądań najmu
FO_SETS SAPLFV_SETS Opracowanie zbioru obiekt.nieruch.
FO01 MENUFO01 Zarządzanie nieruchom. - wynajem
FO08 RFVIVST5 Storno podziału zal. podatkowej
FO10 MENUFO10 Zarezerw. dla nieruchomości
FO11 SAPMSNUM Opracowanie zakr. num.: Ks. wiecz.
FO12 SAPL0VIC Status pola: umowa o zarządzanie
FO13 RFVIGN01 Aktywacja jednostki rozlicz.
FO13U RFVIGN01 Aktywacja jednostki rozlicz.
FO14 SAPMF60A Ks. wieczysta: wyś.
FO15 SAPMF60A Ks. wieczysta: zmiana
FO16 SAPMF60A Ks. wieczysta: tworz.
FO18 SAPMF60A Ks. wieczysta: parametry o MEM-ID
FO19 SAPMF60A Ks. wieczysta: test przenieś. param.
FO1B SAPMF60G Tworzenie ekspertyzy
FO1C SAPMF60G Zmiana ekspertyzy
FO1D SAPMF60G Wyświetl. ekspertyzy
FO1E RFVIEA00 Rozliczenie właściciela
FO1F RFVIEA01 Stornowanie rozlicz. właściciela
FO1G SAPMF600 Rozchód uzgodnionych pozycji
FO1I RFVIMG00 Ponow. generow. udziału w rozlicz.
FO1I_MV RFVIMG00_MV Ponow. generow. udziału w rozlicz.
FO1J SAPMF601 Przeksięg. uzgod. pozyc. wew. ŚrTrw
FO1K SAPMF602 Storno PrzeksUzgPoz wew. ŚrTrw
FO1L RFVIRUEK Wyksięgow. upraw. zal. na poczet VAT
FO20 MENUFO20 Zarezerw. dla nieruchomości
FO21 SAPMF60B Tworzenie jednostki nieruchomości
FO22 SAPMF60B Zmiana jednostki nieruchomości
FO23 SAPMF60B Wyśw. jednostki nieruchomości
FO24 RFVIZEN0 Księg. uzup. Odrzuc. przyjęcia pł.
FO25 SAPSNUM Zakres numerów dla jedn.nieruch.
FO27 SAPSNUM Zakres numerów dla gruntów
FO29 RFVISPF0 Ponowne ustawianie blokowania trans.
FO30 SAPLFV7V Opracowanie umowy najmu
FO31 SAPMF60C Tworzenie gruntów
FO32 SAPMF60C Zmiana gruntów
FO33 SAPMF60C Wyświetlanie gruntów
FO35 SAPMF60D Tworzenie bud.
FO36 SAPMF60D Zmiana budyn.
FO37 SAPMF60D Wyświetl. budynku
FO38 SAPMF61F Zmiana UN: Warunki akt. umów
FO3C SAPLKO71 Zbiorcze rozlicz.CO- nieruchomości
FO3K SAPMFKM0 Oprac. kont księgowania automatycz.
FO3L RFVIAR37 Odczyt archiwum dla oper. umowy naj.
FO40 MENUFO40 Zarezerw. dla nieruchomości
FO49 RFVIIDX0 Kontrola indeksu dla nieruchomości
FO4B SAPMMCSC St. ustaw. dla analizy umowy najmu
FO4C SAPMMCSC St. ustaw. dla analizy umowy najmu
FO4D SAPMMCSC Stand.ust.analizy jedn. nier.
FO4E SAPMMCSC Std.ust. analizy gruntów
FO4F SAPMMCSC Stand.ust. analizy budynku
FO4G RFVIRT12 Drzewo raportów VI12
FO4H RFVIRT13 Drzewo raportów VI13
FO4I RFVIRT14 Drzewo raportów VI14
FO4J RFVIRT15 Drzewo raportów VI15
FO4K RFVIRT16 Drzewo raportów VI16
FO4L SAPMKCC0 Oprac. rodz. przelicz. waluty TMR
FO4M RKCTRTX1 Narzędzie przeliczeń - dochodzenie
FO4N SAPMSNUM Zakresy numerów - procedura ESR (CH)
FO4O SAPMMCSC Stan.ust. analiza partnera
FO4P RFVI4010 Analiza partnera - nowy wybór
FO4Q SAPMMCSC Stand. ustaw.analizy księgi wieczys.
FO4W SAPMKCB9 Kontrola testowa - raporty nieruch.
FO4Y RFVIAR47 Odczyt archiwum umów najmu
FO5O RKKBJBIN Import raportów
FO5P RKKBBGEN Generowanie raportów
FO5Q RFVI4060 Analiza standardowa jednostek najmu
FO5T RFVI4070 Analiza umowy najmu-nowy wybór
FO5V RFVIIS01 Wydruk pisma - nowy numer UN
FO60 MENUFO60 Zarezerw. dla nieruchomości
FO61 SAPMF61A Tworzenie jednostki rozliczenia
FO61U SAPMF61A Tworzenie podstawowej JR
FO62 SAPMF61A Zmiana jednostki rozliczenia
FO62U SAPMF61A Zmiana podstawowej JR
FO63 SAPMF61A Wyświetlenie jednostki rozliczenia
FO63U SAPMF61A Wyświetlanie podstawowej JR
FO65 RIVAEP05 Przegląd jedn. rozliczenia
FO66 RFVIGN01 Przegląd zbieracz kosztów dla JR
FO67 RFVIAE06 Przegląd JR dla jednostki najmu
FO6A SAPMF60Y Nieruchomości: Status pola podań
FO6B SAPMF60Y Wyśw. podań - wybór pola
FO6D SAPMF61A Usuwanie znacznika usuwania dla JR
FO6E SAPMF60Y Zmiana wyboru pola współkandydata
FO6F SAPMF60Y Wyświetlanie wyboru pola współkand.
FO6G SAPMSNUM Opracowanie zakresu nrów: FVVI_VWVTR
FO6I RFVIRT11 Drzewo raportów VI11
FO6J SAPMKKB5 Oprac. drzewa raportów dla nieruch.
FO70 MENUFO70 Zarezerw. dla nieruchomości
FO77 SAPMSNUM Opracowanie zakresu nrów: FVVI_NKSET
FO79 SAPMF61U Opracow. historii zm. war. najmu
FO7P RFVI4040 Analiza standardowa gruntów
FO7Q RFVI4050 Standardowe analizy budynków
FO7R RFVIRT10 Drzewo raportów VI10
FO7S RKDBAT02 Opracowanie wariantów wsadowych
FO7T SAPMMCSC Ustawienia użytk. - analiza JN
FO7U SAPMMCSC Ustaw.użytk. - analiza umowy najmu
FO7V RFVI4080 Analiza standardowa-księga wieczysta
FO7W RKDREODA Reorganizacja danych raportu
FO7Y RFVIMK01 Wycena konta najemcy
FO80 RFVISL03 Pozycja Wn UN- protokół
FO81 SAPMF61U Wyświetlanie historii zm. war. najmu
FO82 SAPMF62M Tworzenie umowy o zarządzanie
FO83 SAPMF62M Zmiana umowy o zarządzanie
FO84 SAPMF62M Wyświetlanie umowy o zarządzanie
FO85 RFVIVS01 Symulacja pozycji WN umowy o zarz.
FO86 SAPMF62M Zmiana honorarium akt. umów o zarz.
FO87 SAPMF61F Zmiana warunków aktyw. umów
FO88 RFVIVS01 Pozycja debetowa umowy o zarządzanie
FO8A RFVISLA0 Rozl.międzyokr.rekordów oper. -nier.
FO8B RFVISLA7 Rozl.międzyokr. nieruchomości-storno
FO8C SAPLKO71 Rozlicz. pojed. CO - nieruchomości
FO8D RFVIVST4 Raport: Wybór rozdziału pod. nalicz.
FO8DA RFVIIM00 Rozdział podatku naliczonego
FO8DB RFVIIM00 Rozdział podatku - Księgowanie
FO8DM RFVIIM00 Rozdział podatku należnego - Storno
FO8DN RFVIIM00 Prot. rozdziału podatku naliczonego
FO8E SAPMF62E Tworzenie zdarzenia umów o zarządz.
FO8F SAPMF62E Zmiana zdarzenia umowy o zarządzan
FO8G SAPMF62E Wyświtelanie zdarzenia umowy o zarz.
FO8H RFVIVW01 Symulacja rozlicz. kosztów zarządcz.
FO8I RFVIVW01 Rozliczenie kosztów zarządczych
FO8J SAPMSNUM Opracowanie zakr. nrów: FVVI_VWEVT
FO8K RFVISLA0 Przeprowadzenie rozl.międzyokr.nier.
FO8L RFVIBE01 zmienione relacje stóp opcji
FO8N RFVIBE03 Zmiany JN / UN istotne dla OS
FO8P RFVIHZ10 Ponowne ustawianie paska D
FO8Q RFVIZL01 Wpłaty płatn. po dacie księgowania
FO8R SAPMF61A Cofnięcie zaznaczenia usuw. dla JR
FO8S RFVIPM00 Tworzenie dokumentu pomiarowego
FO8T RFVIPM00 Zmiana dokumentu pomiarowego
FO8U RFVIPM00 Wyświetlanie dokumentu pomiarowego
FO8V SAPLIMR0 Wprowadzenie zbiorcze dok. pomiar.
FO8W RIIMR020 Zmiana dok. pomiarowych
FO8X RIIMR020 Wyświetlanie dok. pomiarowych
FO8Y SAPLIMR0 Wprowadzenie zbiorcze dok. pomiar.
FO8Z RIIMR020 Zmiana dok. pomiarowych
FO91 RFVIRTCP Drzewo raportów VICP
FO94 SAPMSNUM Opracowanie zakr. nrów: FVVI_BEBE
FO95 SAPMF61C Tworzenie pozycji uzgodnień
FO96 SAPMF61C Zmiana pozycji uzgodnień
FO97 SAPMF61C Wyświetlanie pozycji uzgodnień
FO98 SAPMF61C Usuwanie pozycji uzgodnień
FO9A RIIMR020 Wyświetlanie dok. pomiarowych
FO9B RFVIPM00 Tworzenie dokumentu pomiarowego
FO9C RFVIPM00 Zmiana dokumentu pomiarowego
FO9D RFVIPM00 Wyświetlanie dokumentu pomiarowego
FO9E RFVIPM01 Wprowadzenie zbiorcze dok. pomiar.
FO9F RFVIRT01 Wywołanie drzewa raportów VI01
FO9G RFVIRT02 Wywołanie drzewa raportów VI02
FO9H RFVIRT03 Wywołanie drzewa raportów VI03
FO9I RFVIRT04 Wywołanie drzewa raportów VI04
FO9J RFVIRT05 Wywołanie drzewa raportów VI05
FO9K RFVIRBIM Import raportów z mandanta
FO9L RFVIRFIM Import formularzy z mandanta
FO9M RKCOBTR2 Transport raportów
FO9N RKCOBTR4 Transport formularzy
FO9O RKDREOBE Przegląd raportów
FO9P SAPMMCSV Nieruch.: Tworzenie wersji wyboru
FO9Q SAPMMCSV Nieruch.: Zmiana wersji wyboru
FO9R SAPMMCSV Nieruch.: Wyśw. wersji wyboru
FO9S SAPMMCSV Nieruch.: Planowanie wersji wyboru
FO9T RMCSSLVS Nieruchomości- drzewo wersji wyboru
FO9U RMCSSLVS Nieruch.- Drzewo wyboru wersji
FO9V RFVIRT06 Drzewo raportów VI06
FO9W RFVIRT07 Drzewo raportów VI07
FO9X RKKBRPTR Opracowanie wyboru raportu
FO9Y RFVI4020 Analiza stand. jedn. nieruchomości
FO9Z RFVIRT09 Drzewo raportów VI09
FOA0 RFVIMACO Symulacja zm. war. najmu - indeks
FOA1 RFVIMACO Kalkulacja zmiany najmu: Indeks
FOA3 RFVIMACO Kalkulacja zmiany najmu: Szwajcaria
FOA4 RFVIMAEA Zmiana war. najmu - zarezerw.
FOA5 RFVIMAEA Aktywacja zmiany najmu: Indeks
FOA6 RFVIMI01 Pismo dla zmiany najmu: Indeks
FOA8 RFVIMAEA Wyświetlanie zman najmu: Indeks
FOAA RFVIMACO Kalkulacja zmian najmu: Mieszk.por.
FOAB RFVIMAVZ Przypisanie jedn.najmu dla poz.por.
FOABG RFVIRECNAD0 Rozliczenie międzyokr. ogól. umów
FOAC RFVIMAEA Aktyw.zmiana najmu: Mieszk.porówn.
FOAD RFVIMAEA Wyświetlanie zmiany najmu: Miesz.por
FOAE RFVIMACO Symulacja zmiany najmu:Mieszk.porów.
FOAF RFVIWV01 Wydruk zbiorczy mieszkania porówn.
FOAH RFVIMACO Kalkulacja zmiany najmu: Dowoln.
FOAI RFVIMAEA Aktywacja zmiany najmu: Dowoln.
FOAIMMO RFVIAIMMO01 Dodatk. opracow. wskaźnika AIMMO
FOAJ RFVIMAEA Wyświetlanie umowy najmu: Dowoln.
FOAK RFVIFG01 Pismo zmiany war. najmu: Dowoln.
FOAM RFVIMACO Symulacja zmiany warunków najmu:Dow.
FOAN RFVIMAEA Aktywacja zmiany najmu: wszystk.sp.
FOAO RFVIMAEA Stornowanie zmiany war.najmu:wsz.sp.
FOAP RFVIMAZP Wyświetlanie protok.zmiany najmu
FOAPCUST00 FOAP_CUST00 Aktywacja aplikacji FI-CDA
FOAPLOG01 FOAP_PROCESS_PAYMENT_ADV_LOG Ocena logu aplikacji
FOAPLOG02 FOAP_PROCESS_INVOICES_LOG Ocena logu aplikacji
FOAPPROC01 FOAP_PROCESS_PAYMENT_ADVICES Przeksięg. not uznaniow. i płatności
FOAPPROC02 FOAP_PROCESS_INVOICES Rozliczanie faktur
FOAQ RFVIMACO Kalkulacja zmiany najmu: Lista StCz
FOAR RFVIMACO Symulacja zmiany najmu: Lista StCz
FOAR00 MENUFOAR00 Partner handlowy-Menu konfiguracji
FOAR01 BUSVIEWS REAR: Aplikacje
FOAR02 BUSVIEWS REAR: Grupy pól
FOAR03 BUSVIEWS REAR: Wglądy
FOAR04 BUSVIEWS REAR: Sekcje
FOAR05 BUSVIEWS REAR: Ekrany
FOAR06 BUSVIEWS REAR: Kolejności ekranów
FOAR07 BUSVIEWS REAR: Zdarzenia
FOAR08 BUSVIEWS REAR: Funkcje standardowe GUI
FOAR09 BUSVIEWS REAR: Funkcje dodatkowe GUI
FOAR0A BUSSTART Tworz.żądań najmu
FOAR0B BUSSTART Zmiana żądania najmu
FOAR0C BUSSTART Wyświetlanie żądania najmu
FOAR12 BUSVIEWS REAR: Kryteria modyfikacji pola
FOAR13 BUSVIEWS REAR: Działania
FOAR14 BUSVIEWS REAR: Przypisanie pola - ekran -> BD
FOAR15 BUSVIEWS REAR: Transakcje aplikacji
FOAR16 BUSVIEWS REAR: Tabele
FOAR18 BUSVIEWS REAR: Modyfikacja pola - działanie
FOAR1A RFVISAD0 Transfer jednostek najmu do ofert
FOAR1B RFVISADS Przegląd ofert
FOAR1C RFVISADD Przegląd żądań
FOAR25 BUSVIEWS REAR: Rodzaje uprawnień
FOAR26 BUSVIEWS REAR: Grupy pól dla uprawnienia
FOAR27 BUSVIEWS REAR: Szukanie
FOAR2A RFVISAD4 Żądanie najmu -> szuk. obiek. oferty
FOAR2B RFVISAD5 Obiekt oferty -> Szukan. żądań najmu
FOAR30R1 RFVIAR37 Odczyt archiwum dla oper. umowy naj.
FOAR40R1 RFVIAR47 Odczyt archiwum umów najmu
FOARBW SAPMSNUM Zakres numerów - żądanie najmu
FOARNOTE RFVIARNOTE Żądanie najmu: Noty
FOAROF SAPMSNUM Zakres numerów - oferta
FOART0 SAPLFVAO01 RE: REsearch - rynek nieruchomości
FOART1 SAPLFVAO05 REsearch: Test - ocena podobieństwa
FOART2 SAPLFVAO04 REsearch: Administracja - użyt. WWW
FOAS RFVIMAEA Akt. listy st. czyn. - zm. war. naj.
FOAT RFVIMAEA Zm.war.naj. - akt.wyśw.lis.st.czyns.
FOAU RFVIWE01 Wydruk grupowy listy stawek czynsz.
FOAW RFVIWN01 Wydruk wyceny mieszkania -Holandia
FOAY RFVISAL1 Lista sald wg obiektów nieruchomości
FOAZ RFVIMAEA Zmiana war. naj. - akt. wyśw. ALL
FOB0 SAPMSNUM Opracowanie zakresu nrów: FVVI_SOID
FOB1 SAPMF60M Jednoraz. księgowania - umowy najmu
FOB4 RFVDTAB0 Kontrola wyszukiwania konta - nier.
FOB9 RFVIMADC Zm. war. najmu - wydruk monitu ALL
FOBB RFVIMADC Zm.war.najmu - wydr.monitu MieszPor
FOBC RFVICLBW Nieruchomości: Usuwanie danych oper.
FOBC72 RFVIBPNOTE00 Partner handlowy: Noty (rola)
FOBC73 RFVIBPNOTE01 bc73
FOBD RFVIMACO Zmiana war. najmu - symulacja PrzKw
FOBE RFVIMACO Zmiana war. najmu - obliczanie PrzKw
FOBF RFVIMAEA Zmiana war. najmu - aktywacja PrzKw
FOBG RFVIMAEA Zmiana war. najmu - storn. PrzKw
FOBH RFVIMAEA Zmiana war. najmu - wyświetl. PrzKw
FOBJ RFVIMADC Zm. warun. najmu- Wydruk monitu LSCz
FOBK RFVIBKCP Kopiowanie jedn.gosp. - nieruchom.
FOBK01 SAPMSNUM Opracowanie zakresu nrów: ISRE_KONTO
FOBL RFVIMADC Zm. war. najmu - wydruk monitu GUT
FOBM RFVIMADC Zm. war. najmu - wydruk monitu AR
FOBN RFVIMADC Zm. war. najmu - wydruk monitu AR
FOBO RFVIMADC Zm. war. najmu - wydruk monitu IND
FOBP RFVIRNBP Grunt: Rodzaj wykorz. wg planu prz.
FOBT RFVIMADC Zm. war. najmu - wydruk monitu FAG
FOBW RFVIMADC Zm. war. najmu - wydruk monitu ROL
FOBX RFVIMADC Zm. war. najmu - Wydruk monitu FAW
FOBY RFVIMADC Zm. war. najmu - Wydruk monitu GAR
FOBZ RFVIMADC Zm. war. najmu - wydr. monitu DowWar
FOCNOI RFVICPOI_IMG Nieruchomości: BDN - szablony CN
FOCORRITEM RFVIITRUCI Raport - pozycje uzgodnień
FOCPTL RFVICPTL Przegląd listów i modułów tekst.
FOD9 SAPMF60F DARWIN Nier.: Tworz.wariantu rozl.
FODA SAPMF60F DARWIN Nier.: Zmiana wariantu rozl.
FODB SAPMF60F DARWIN Nier.: Wyśw. wariantu rozl.
FODC SAPMF60F DARWIN Nier.: Usuw. wariantu rozl.
FOE1 SAPLFV7E Jednostka najmu: Tworzenie
FOE2 SAPLFV7E Jednostka najmu: Zmiana
FOE3 SAPLFV7E Jednostka najmu: Wyświetlanie
FOE5 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: MIETEINH
FOE6 SAPMKCEE Wykonanie raportu dochodzenia
FOE7 SAPMKCEE Tworzenie raportu dochodzenia
FOE8 SAPMKCEE Zmiana raportu dochodzenia
FOE9 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu dochodzenia
FOEBKA RFEBKAP0 Wyświetlanie wyciągu z konta
FOEBL1 RFEBLBR1 Raport sumaryczny-Lockbox
FOED RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
FOEP0001 RFVIEP0001 Rzecz. poz. poj.
FOEP0002 RFVIEP0002 Pozycje poj. obliga
FOEP0003 RFVIEP0003 Pozycje pojed. pl.
FOEPA001 RFVIEPA001 Pozycje pojedyncze rzecz. jedn.rozl.
FOEPA002 RFVIEPA002 Pozycje pojed. obligo jedn.rozlicz.
FOEPV001 RFVIEPV001 Pozycje pojedyncze rzecz.um.o zarz.
FOEPV002 RFVIEPV002 Pozycje pojed.obligo umowa o zarz.
FOEPV003 RFVIEPV003 Pozycje poj. planu umowy o zarządz.
FOEU SAPMKES1 Tworzenie formularza raportu nier.
FOEV SAPMKES1 Zmiana formularza raportu nier.
FOEW SAPMKES1 Wyświetl. formularza raportu nier.
FOF9 RFVIRTFI Drzewo raportów VIFI
FOFI MENUFOFI Dane podstawowe zarządzania nier.
FOFO RFVIFROB Zatwierdzanie zbiorcze
FOFV MENUFOFV Zarządzanie zew. Nieruchomości
FOG1 SAPLFV7V Tworzenie umowy wstępnej
FOG2 SAPLFV7V Zmiana umowy wstępnej
FOG3 SAPLFV7V Wyświetlanie umowy wstępnej
FOG4 SAPLFV7V Uzupełnienie umowy wstępnej
FOG8 RFVIAKT0 Podpisanie umowy wstępnej
FOG9 RFVIAKT0 Aktywacja handl. umowy najmu
FOGEDI RFVIGEDI Budynek: Bezpoś. wprowadzanie
FOGEGN RFVIGEGN Budynek: Generowanie pliku danych
FOGESH RFVIGESH Budynek: Zmiana pliku danych
FOGH SAPLFV7V Oferta w handlowej umowie najmu
FOGRDI RFVIGRDI Grunt: Bezpośr. wprowadz.
FOGRGN RFVIGRGN Grunt: Generowanie pliku danych
FOGRSH RFVIGRSH Grunt: Zmiana pliku danych
FOGS SAPMF60O Grunt
FOH1 SAPMF61H Tworzenie systemu grzewczego
FOH2 SAPMF61H Zmiana systemu grzewczego
FOH3 SAPMF61H Wyświetlanie systemu grzewczego
FOH9 RFVIVWHL Umowa o zarządzanie: Lista honorar.
FOHA RFVIHKAR Wczytywanie taśmy A
FOHB RFVIHKAB Księgowanie zewn. wyniku rozlicz.
FOHD RFVIHKDR Wczytywanie taśmy D
FOHL RFVIHKMW Zapis na taśmie M/L
FOHS RFVIHKAB Symulacja zewn. wyniku rozliczenia
FOHX RFVIHKST Przegląd zewn. kosztów ogrzewania
FOI0 MENUFOI0 Umowa RE: Menu projektowania
FOI0SCS MENUFOI0SCS Umowa nieruch.: Projekt./konfigur./
FOI1 BUSVIEWS RECN-BDT: Aplikacje
FOI10 BUSVIEWS RECN_BDT: Pomoc wyszukiwania
FOI2 BUSVIEWS RECN-BDT: Grupy pola
FOI3 BUSVIEWS RECN-BDT: Wglądy
FOI4 BUSVIEWS RECN-BDT: Odcinki
FOI5 BUSVIEWS RECN-BDT: Ekrany
FOI6 BUSVIEWS RECN-BDT: Kolejność ekranów
FOI7 BUSVIEWS RECN-BDT: Punkty czasowe
FOI8 BUSVIEWS RECN-BDT: Funkcje stand. CUA
FOI9 BUSVIEWS RECN-BDT: Funkcje dodatkowe CUA
FOIA BUSVIEWS RECN-BDT: Klucze wyszukiwania
FOIB BUSVIEWS RECN-BDT: Przyp. pól Ekran-> BD
FOIC MENUFOIC Dane podstawowe zarządzania nier.
FOIE BUSVIEWS RECN-BDT: Kryteria modyfikacji pola
FOIF BUSVIEWS RECN-BDT: Transakcje aplikacji
FOIG BUSVIEWS RECN-BDT: Tabele
FOIH BUSVIEWS RECN-Cust: Czynności modyfik.pola
FOIJ RFVIRECNFILED RECN-BDT: Generowanie plików tekst.
FOIK RFVIRECNDARK RECN-BDT: Aktualizacja bez dialogu
FOIL RFVIRS00 Umowa RE: Ponowne przedłożenie
FOIM RFVIRECNSTART Umowa RE: Tworzenie
FOIO RFVIRECNSTART Umowa RE: Zmiana
FOIP RFVIRECNSTART Umowa RE: Wyświetlanie
FOIQ RFVICN00 Umowa RE: Księgowania okresowe
FOIR RFVIRECNVIEWS RECN-Cust: Konfiguracja ekranu
FOIS MENUFOIS System informacyjny
FOIT RFVKONTM Wyszukiw. konta ogólnej umowy najmu
FOIW BUSVIEWS RECN-Cust: Rodzaje uprawnień
FOIW21 SAPLIQS0 Tworzenie zawiadomień PM- nieruch.
FOIX_NR SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FVVI_RECN
FOIZ BUSVIEWS RECN-Cust: Grupa pól dla uprawnień
FOJ0 MENUFOJ0 Umowa: Menu aplikacji
FOJ1 SAPMF60J Opracow. stanu porów.
FOJ2 SAPMF60J Wyświetlanie grupy mieszk. por.
FOJ4 RFVICN70 Umowa ogólna - Gener. przep. finan.
FOJ5 RFVICN80 Wykaz relacji odpowiedzialności
FOJ6 RFVISL73 Korekta wpisów VISLID
FOJ7 RFVISL72 Korekta wpisów T033F
FOJ8 RFVIRECNVIEWS RECN-Konf.: Część obiektu
FOJA SAPLFVMH Opracowanie ID udziału
FOJB SAPLFVMH Wyświetlanie ID udziału
FOJE BUSVIEWS RECN-BDT: Czynności
FOJG SAPMF60M Jednoraz. księgow. umowy RE
FOJP RFVICN60 RECN-BDT: Kopia mandanta- dane BDT
FOJQ RFVICN61 Umowa RE: Tworz. umowy - Stare dane
FOJR RFVICN03 Umowa RE: Portokół okr. księgow.
FOJSCS10 SAPLRECNSCS Zmiana rozlicz. opłat licznikowych
FOJSCS11 SAPLRECNSCS Wyświetl. rozlicz. opłat licznik.
FOJSCS20 RFVI_RECN_IST Umowa nieruch.: Przegl. obr. rzecz.
FOJSCS21 RFVI_RECN_PLAN Umowa nieruch.: Przegl. obr. plan.
FOJSCS22 RFVI_RECN_SALES Przegląd brakujących zgłoszeń obrotu
FOJSCS25 RFVISR01CNZ Brak. zgł. obrotu: Korespondencja
FOJSCS30 RFVIMAFCSTC RE: Zm.war.najmu - progn.um.wg ind.
FOJT RFVIRN00 RECN-Cust: Przedłużenie
FOJU SAPMF60U Umowa RE: Oprac. zgłoszeń podatku
FOJUN SAPMF60UN_VICN01 Umowa RE: Oprac. zgłoszeń obrotu
FOJUNS SAPMF60UN_VICN01 Oprac. obrotu z rodzajami warunków
FOJV RFVIRECNSTART Umowa RE: Wst. zdefin. - Tworzenie
FOJW SAPMF60U Umowa RE: Wyświetl. zgłoszeń podatku
FOJWN SAPMF60UN_VICN01 Umowa RE: Wyświetl. zgłoszeń obrotu
FOJWNS SAPMF60UN_VICN01 Wyświetlanie obrotu z rodz. warun.
FOJX RFVIRECNSTART Umowa RE: Wst. zdefin. - Zmiana
FOJY RFVIRECNSTART Umowa RE: Wst. zdefin. - Wyświetl.
FOJZ RFVICN50 Umowa RE: Sprawozd. danych umowy
FOK0 RKDKENNZ Opracowanie wskaźników
FOK1 SAPMF61K Wypowiedzenie umowy najmu
FOK2 SAPMF61O Oprac. zatw. zabezpieczeń najmu
FOK3 SAPMF61O Wyświetlanie zatwierdz. zabezp.najmu
FOK4 SAPMF61O Opracowanie odbioru jednostki najmu
FOK5 SAPMF61O Wyświetlanie przyjęcia jedn.najmu
FOK6 RFVIFK01 Wydruk rozl.kaucji dla zatw.kaucji
FOK7 RFVIMASSREV Grupowe wypowiedzenie umowy najmu
FOKA RFVIPTR7 IS-RE: Import struktury planowania
FOKB RFVIPTR6 IS-RE: Transport struktury planowan.
FOKC SAPMKES1 Tworzenie formatu plan. rodz. koszt.
FOKD SAPMKES1 Zmiana formatu plan. rodz. kosztów
FOKE SAPMKES1 Wyśw. formatu plan. rodz. kosztów
FOKF SAPMKES1 Tworz. formatu plan. wsk. statyst.
FOKFP RFVIPL01 Kopiow. przepł. fin. do wers. planu
FOKG SAPMKES1 Zmiana formatu plan. wskaź. stat.
FOKH SAPMKES1 Wyśw. formatu plan. wsk. statyst.
FOKIP SAPMKPT4 Kopiow. rzecz. -> plan dla nieruch.
FOKN RFVIMPLN IS-RE: Wyśw. plan. wsk. stat.
FOKO RFVICUP0 Kontrola warunków/BWA
FOKOBA RFVIKOBA Wyszukiwanie konta dla rodzaju war.
FOKOTCH RFVIKOTCH Sprawdz.wewnętrznych typów warunków
FOKP RFVIMPLN IS-RE: Zmiana plan.rodz.k./prz.dział
FOKPP SAPMKPT4 Kopiowanie plan->plan dla nieruchom.
FOKQ RFVIMPLN IS-RE: Wyśw.rodz.war./przyj.dział.
FOKR RFVIMPLN IS-RE: Zmiana plan.rodz.kosztów p.
FOKS RFVIMPLN IS-RE: Wyśw.plan.rodz.kosztów pier.
FOKT RFVIMPLN IS-RE: Zmiana planowania prz.dział.
FOKU RFVIMPLN IS-RE: Wyśw. plan. przyjęcia dział.
FOKV RFVIMPLN IS-RE: Zmiana plan. rodz.dochodu
FOKW RFVIMPLN IS-RE: Wyśw. planowania rodz.doch.
FOKX RFVIMPLN IS-RE: Zmiana plan. wskaźn.statyst.
FOKY RFVIMPLN IS-RE: Wyśw. plan. wsk. statyst.
FOKZ RFVIMPLN IS-RE: Zmiana plan. wskaźn.statyst.
FOLA RFVIWM01 Wydruk zbiorczy umowy najmu mieszk.
FOLB RFVIBB01 Wydruk zbiorczy gwar. bank. dla UN
FOLC RFVIGA01 WYdruk zbiorowy pisma - garaż UN
FOLD RFVIGM01 Wydruk zbiorowy umowy najmu garaży
FOLE RFVIPB01 Wydruk zbiorczy gwarancji UN
FOLF RFVIWA01 Wydruk zbiorowy pisma UN
FOLG RFVIWB01 Wydruk zb. zmian budowlanych
FOLH RFVIWC01 Wydruk zbiorowy zmian budowl.
FOLI RFVIMV00 Wydruk zbiorowy mieszkań i garaży
FOLJ RFVIVD00 FVVI Okno wydruku umowy
FOLK RFVIVD00 FVVI Okno wydruku listów dodatk.
FOLL RFVIVD00 FVVI Okno wydruku pozostałych listów
FOLM RFVIVD00 C FVVI Listy
FOLN RFVIVD00 C FVVI Relacja list - moduł
FOLQ RFVIVD00 FVVI- Połączenie UN- archiwum opt.
FOLR RFVIVD00 FVVI Kopia manadanta - moduły tekst.
FOLS RFVIVD00 FVVI Opracowanie obiektów tekstowych
FOLT RFVIVD00 FVVI Opracowanie ID tekstu
FOLW RFVITX02 Przypisanie aplikacji/korespondencji
FOLX RFVITX01 Nier.- Przypis.kores.->List/Funkcja
FOM1 SAPMF60H Opracowanie listy stawek czynszowych
FOM2 SAPMF60H Wyświetl. listy staw. czynsz.
FOM3 SAPMF60H Zmiana listy stawek czynszowych
FOM4 SAPMF61F Opracowanie zmniejszenia najmu
FOM5 SAPMF61M Wyświetlanie zmniejszeń najmu
FOMA SAPMF61M Tworzenie działań modernizacyjnych
FOMAFC RFVIMAFCST RE: Zm.war.najmu - progn.um.wg ind.
FOMAFCC RFVIMAFCSTC RE: Zm.war.najmu - progn.um.wg ind.
FOMASS SAPSNUM Zakres numerów dla zmian grupowych
FOMB SAPMF61M Zmiana działań modernizacyjnych
FOMC SAPMF61M Wyświetlanie działań modernizacyjn.
FOMC_1 RFVIMULTI01 Elektr. wyciąg z konta: Dane testowe
FOMC_2 RFVIMULTI02 Elektr.wyciąg z konta: Gener.pliku
FOMD SAPMF61M Usuwanie działań modernizacyjnych
FOME SAPMF60O Wybór atrybutów JN (Konf.)
FOMF RFVIOPWE Lista OL wg jednostki nieruchomości
FOMG RFVIRE10 Przebieg powtórzenia wydruku faktury
FOMH RFVIRE20 Analiza protokołu wydruku faktury
FOMKB RFVIMK10 Arkusz kont najemców
FOMS RFVICHMS Lista stawek czynszowych-Szwajcaria
FOMU RFVIUBMV00 Przeks. PN dla zmiany najemcy
FOMY SAPMF61Y Szybkie wprowadz.ręczne wpłaty pł.
FOMZ SAPMF61Z Wpływ płatności - nieruchomości
FON1 RFVINKAS Symulacja rozliczenia całościow.:KE
FON2 RFVINKAS Przeprowadzenie rozlicz.całk.:KE
FON3 RFVINKAS Przeprowadzenie rozlicz.całk.:KO
FON4 RFVINKAS Przeprowadzenie rozlicz.całk.:KE+KO
FON5 RFVINKAS Symulacja rozlicz.całk.: KO
FON6 RFVINKAS Symulacja rozliczenia całk.: KE+KO
FON7 RFVIKA03 Stornowanie rozliczenia całk.: KE
FON8 RFVIKA03 Stornowanie rozliczenia całk.: KO
FON9 RFVIKA03 Stornowanie rozliczenia całk.: KE+KO
FONA MENUFONA Dane podstawowe zarządzania nier.
FONH RFVIKA05 Stornowanie zewn.rozlicz.kosz.ogrz.
FONK SAPMSNUM Zakres numerów dla rozl. KD
FONN RFVINA01 Korespondencja ROL/Umowa
FONU RFVINKAS ROL - Koszty do rozłożenia
FONZ SAPMF61Z Opracowanie kont najemcy
FOO1 SAPMF61C Ponowne przypisanie pozycji uzgodn.
FOO7 SAPMF60Y Wymiana nośnika danych - koszty og.
FOOA1 SAPLFVOA01 Zmiana dostępności obiektu
FOOA2 SAPLFVOA01 Wyświetlanie dostępności obiektu
FOOA3 RFVIOAXX02 Dostępność obiektu - Zmiana grup.
FOOF RFVIVS02 Stornowanie umowy o zarządz.poz.Wn
FOOG RFVIVW02 Stornowanie umowy o zarz. - rozlicz.
FOOH RFVIEA00 Faktura / Kredyt - właściciel
FOOPTRATES RFVIITOR10 Raport - stopy opcji
FOOZ SAPMF61Z Wpływ płatności z pozost. pozyc.
FOP2 RFVIPLN0 Zmiana planowania nieruchomości
FOP3 RFVIPLN0 Wyświetlanie planowania nieruchom.
FOP5 RFVIPA01 Symulacja zmiany ryczałtów
FOP6 RFVIPA01 Kalkulacja zmiany ryczałtów
FOP7 RFVIPA04 Aktywowanie zmian ryczałtów
FOP8 RFVIPA02 Pismo zmiany ryczałtów
FOPA RFVIEPCD0 Rozlicz. poz. nierozl. dla um. najmu
FOPB RFVICUP2 Rodzaje warunków z rozgranicz. wsk.
FOPD RFVICUP3 Kontrola rozgranicz.rodzajów op. ref
FOPE RFVICP01 Kopiowanie z rodzajów op. referen.
FOPF RFVICUP4 Lista rodzajów oper. referencyjnych
FOQ0 SAPMSNUM Opracowanie zakr. nrów: VERGLWOHN
FOQ1 SAPMF60Q FVVI: Tworzenie zewn.mieszk.porówn.
FOQ2 SAPMF60Q FVVI: Zmiana zewn. mieszk.porówn.
FOQ3 SAPMF60Q FVVI: Wyświetlanie zewn.mieszk.por.
FOQ4 SAPMF60Q FVVI: Usuwanie zewn. mieszk.porówn.
FOQ5 RFVIMACO IS-RE: Symulacja zmiany war.najmu CH
FOQ6 RFVIMAEA IS-RE: Aktywowanie zm. war.najmu CH
FOQ7 RFVIMARS Nier.: Zmiana warunków najmu - CH
FOQ9 RFVIMAEA IS-RE: Zmiana war. najmu - wyśw.
FOQA RFVIMACO IS-RE: Kalkulacja zmiany war. GAR
FOQB RFVIMAEA IS-RE: Aktywacja zmiany war.najmuGAR
FOQC RFVIMAEA IS-RE: Wyświetlanie akt.zm.war. GAR
FOQD RFVIAG01 Dowolna zmiana gar.:Pismo do najemcy
FOQF RFVIMACO IS-RE: Symulacja zmiany war. najmu
FOQG RFVIAP01 Wydruk zmiany warunków najmu - Szw.
FOQH RFVIMACO IS-RE: Kalk. zmiany war.najmu FAW
FOQI RFVIMAEA IS-RE: Aktywacja zmiany najmu FAW
FOQJ RFVIMAEA IS-RE: Zmiana war.najmu- Wyśw. FAW
FOQK RFVIFW01 Dowoln.zmiana war.: Pismo do najemcy
FOQM RFVIMACO IS-RE: Symulacja zmiany war. FAW
FOQN RFVIMACO IS-RE: Kalkulacja zmiany najmu DW
FOQO RFVIMAEA IS-RE: Aktywacja zmiany DW
FOQP RFVIMAEA IS-RE: Zmiana war.-Wyśw. DW
FOQQ RFVIFZ01 Zmiana dopłat: Pismo do najemcy
FOQS RFVIMACO IS-RE: Symulacja zmiany najmu DW
FOQU RFVIMACO IS-RE: Symulacja zmiany MOS
FOQV RFVIMAEA IS-RE: Zmiana najmu - Aktywacja MOS
FOQW RFVIMAEA IS-RE: Zmiana najmu - wyśw. MOD
FOQY RFVIMAEA IS-RE: Storno MOD - zmiana najmu
FOQZ RFVIMACO IS-RE: Kalkulacja zm. war. najmu MOD
FOR1 SAPMF60R Pomieszczenia: Opracowanie
FOR2 SAPMF60R Pomieszczenia: Wyświetlanie
FOR3 SAPMSNUM Opracowanie zakr. nrów: FVVI_SRAUM
FOR5 SAPMF60R Opracowanie wspólnych pom.dla budyn.
FOR6 SAPMF60R Wyśw. wspólnych pom. dla budynków
FOR7 SAPMF60R Opracowanie pomieszczeń dlla JN
FOR8 SAPMF60R Wyśw. pom. dla JN
FORA RFVIMACO IS-RE: Zmiana war. najmu - kalk.EKS.
FORALSR RFRERALR10 Opracowanie zwrotu noty obciążen.
FORB RFVIMAEA IS-RE: Aktywacja zmiany war. najmu
FORC RFVIMAEA IS-RE: Zmiana - Wyświetlanie EKS
FORE RFVIMACO IS-RE: Symulacja zmiany war. EKS
FORF RFVIGU01 Pismo o zmianie war. z powodu eks.
FORG RFVIMAEA IS-RE: Stornowanie zmian EKS
FORH RFVIMACO IS-RE Symulacja zmiany AR
FORI RFVIMACO IS-RE: Kalkulacja zmiany AR
FORJ RFVIMAEA IS-RE: Aktywacja zmiany AR
FORK RFVIMAEA IS-RE: Stornowanie zmiany AR
FORL RFVIMAEA IS-RE: Wyświetlanie zmiany AR
FORN RFVIAN01 Zm. war. najmu - wydruk AR
FORN1 SAPLFVRN01 Zmiana opcji przedłużenia dla umowy
FORN2 SAPLFVRN01 IS-RE: Zmiana opcji przedł.dla um.
FOROZ RFVIRT01 Drzewo raportów VI01 (ROZ)
FORQ RFVIMACO IS-RE: Symulacja powierzchni - ZWN
FORS RFVIMACO IS-RE: Kalkulacja pow. ZWN
FORS1 SAPLFVRS01 Opracowanie ponownego przedłożenia
FORS2 SAPLFVRS01 Wyświetlanie ponownego przedłożenia
FORS3 RFVIRS10 IS-RE: Gener.terminu pon. przedł.
FORT RFVIMAEA IS-RE: Aktywacja zmiany war.najmuPOW
FORV RFVIMAEA IS-RE: Storno POW - zmiana war.najmu
FORW RFVIMAEA IS-RE: Wyśw. POW. - zmiana war.najmu
FORY RFVIAN01 IS-RE: Wydruk POW-zmiana war. najmu
FOS1 RFVISLB0 Wewn. wprowadzenie dokumentu
FOS8 RFVISLB8 Storno dokumentu poj.
FOSA RFVISL10 Wykonanie pozycji debetowej
FOSB RFVISL12 Symulacja pozycji Wn
FOSC RFVISL70 Storno pozycji Wn
FOSE RFVICUP6 Lista wyszukwania konta
FOSF SAPMFKD0 Opracowanie proc. monitowania
FOSG SAPMFKD0 Wyśw. proc. monitowania
FOSH RFVISL41 Pozycja Wn pustostanu
FOSI RFVISL41 Symulacja pozycji Wn pustostanu
FOSJ RFVISL70 Storno pozycji Wn pustostanu JN
FOSK RFVISL03 Pozycje Wn pustostanu - protokół
FOSL RFVISL04 Ogólny protokół księgowania nieruch.
FOSM RFVISL05 Ogólny protokół księgowania nieruch.
FOSN RFVISL00 Nieruchomości - Systemy księgowania
FOSO SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FVVI_RWINT
FOSR RFVIESR0 Zastąpione przez transakcję FVIESR
FOST MENUFOST Dane podstawowe zarządzania nier.
FOT1 RIVMES00 aktualne pustostany
FOTA RFVIMEGN Jednostki najmu:Tworz.pliku danych
FOTB RFVIMESH Zmiana pliku danych jedn. najmu
FOTC RFVIMEDI Bezpośr. wprowadz. jednostek najmu
FOTD RFVIMVGN Umowy najmu: Tworzenie pliku danych
FOTE RFVIMVSH Zmiana pliku danych umów najmu
FOTF RFVIMVDI Bezpośr. wprowadz. umów najmu
FOTI00 MENUFOTI00 Inform. o najemcy- Menu ustawień
FOTI01 BUSVIEWS RETI: Działania
FOTI02 BUSVIEWS RETI: Aplikacje
FOTI03 BUSVIEWS RETI: Struktura ekranu - Grupy pól
FOTI04 BUSVIEWS RETI: Struktura ekranu-Wglądy
FOTI05 BUSVIEWS RETI: Struktura ekranu- Sekcje
FOTI06 BUSVIEWS RETI: Struktura ekranu-Ekrany
FOTI07 BUSVIEWS RETI: Kolejność ekranu
FOTI08 BUSVIEWS RETI: Punkty czasowe
FOTI09 BUSVIEWS RETI: Tabele
FOTI0A BUSSTART Informacja o wynajmie
FOTI10 BUSVIEWS RETI: Funkcje CUA - Standard
FOTI11 BUSVIEWS RETI: Funkcje CUA - Dodatek
FOTI12 BUSVIEWS RETI: ID klucza wyszukiwania
FOTI13 BUSVIEWS RETI: Pole ekr.przyp.->Pole BD
FOTI14 BUSVIEWS RETI: Modyfikacje pola - Kryteria
FOTI15 BUSVIEWS RETI: Transakcje aplikacji
FOTI16 BUSVIEWS RETI: Działanie modyfikacji pola
FOTI17 BUSVIEWS RETI: Grupy uprawnień
FOTI18 BUSVIEWS RETI: Grupy pola uprawnień
FOTIOI RFVICPOI_IMG Nieruchomości: BDN - szablony TI
FOTP FOT_B2A_SAP Tworz. elektr. zaliczki specjalnej
FOTV FOT_B2A_ADMIN Raport zarządzania - Transfer danych
FOTY RIVMES00 Komunikat błędu
FOU1 RFVIMAEU RFVI:Zmiana z pow. przejścia na EURO
FOU2 SAPMF60U Opracowanie zgłoszenia obrotów
FOU2N SAPMF60UN Opracowanie zgłoszenia obrotów
FOU2NS SAPMF60UN Oprac. obrotu z rodzajami warunków
FOU3 SAPMF60U Wyświetlanie zgłoszeń obrotów
FOU3N SAPMF60UN Wyświetlanie zgłoszeń obrotów
FOU3NS SAPMF60UN Wyświetlanie obrotu z rodz. warun.
FOU4 RFVIDUVS Stornowanie rozliczenia obrotów
FOU4N RFVIDUV_STORNO_NEW Stornowanie rozliczenia obrotów
FOU5 RFVIDUVA Rozl.międzyokresowe obrotu
FOU6 RIMUMSAJ Lista zgłoszeń obrotów na rok
FOU7 RIMUMSAM Lista zgłoszeń obrotów na miesiąc
FOU8 RFVIDUV_SALES Przegląd brakujących zgłoszeń obrotu
FOUA RFVIDUV1 Kalkulacja rozliczenia obrotów
FOUAN RFVIDUV3N Kalkulacja rozliczenia obrotów
FOUB RFVIDUV2 Wyświetlanie historii rozlicz.obr.
FOUBN RFVIDUV2N Wyświetlanie historii rozlicz.obr.
FOUC RFVIMAEA IS-RE: Zmiana war.najmu - Aktyw.UMS
FOUD RFVIMAEA IS-RE: Zmiana war.najmu-Wyświetl.UMS
FOUE RFVIDUV3 Symulacja rozliczenia obrot.
FOUEN RFVIDUV3N Symulacja rozliczenia obrot.
FOUF RFVIMAEA IS-RE: AKtywacja zmiany USR
FOUG RFVIMAEA IS-RE: Stornowanie zmiany war. USR
FOUH RFVIMAEA IS-RE: Wyświetlanie zmiany najmu USR
FOUI RFVIURSE RFVI: Symulacja zmiany war. USR
FOUJ RFVIURSE RFVI: Kalkulacja zmiany war. USR
FOUK RFVIMACO IS-RE: SYmulacja zmiany war.najmuVVG
FOUL RFVIMACO IS-RE: Kalkulacja zmiany war. VVG
FOUM RFVIMSUM Konwersja tekstów dla listy st.czyn.
FOUP RFVIMAEA IS-RE: Stornowanie zmiany najmu CH
FOUQ RFVIMAEA IS-RE: Stornowania zmiany war. IND
FOUR RFVIMAEA IS-RE: Stornowanie zmiany VGL
FOUS RFVIMAEA IS-RE: Stornowanie zmiany war. FAG
FOUT RFVIMAEA IS-RE: Stornowanie zmiany war. MSP
FOUU RFVIMAEA IS-RE: Stornowanie zmiany war. GAR
FOUV RFVIMAEA IS-RE: Stornowanie zmiany FAW
FOUW RFVIMAEA IS-RE: Stornowanie zmiany BKD
FOUX RFVIMAEA IS-RE: Stornowanie zmiany war. UMS
FOV0 SAPMSNUM Zakres numerów dla umowy najmu
FOV1 SAPLFV7V Tworzenie umowu najmu
FOV2 SAPLFV7V Zmiana umowy najmu: Dane podstawowe
FOV3 SAPLFV7V Wyświetl. umowy najmu
FOV4 SAPLFV7V Uzupełnienie umów najmu
FOV6 RFVIPA04 Aktywacja zmiany zaliczki
FOV7 SAPLFV7V Wywoływanie umowy najmu
FOV8 RFVIAKT0 Aktywowanie umów najmu mieszkania
FOV9 RFVIAKT0 Aktywacja umów wstępnych
FOVA RIVOPTER Ustalenie stóp opcji
FOVB RFVICF00 Nier.: Aktualizacja przepł. finan.UN
FOVC RFVIVST9 Ręczne oprac. podatku naliczonego
FOVD RFVIVST7 Oprac. pod. nalicz.: miesięczne ks.
FOVE SAPLFV7V Tworzenie oferty umowy najmu
FOVF SAPLFV7V Zmiana oferty umowy najmu
FOVG SAPLFV7V Wyświetlenie oferty umowy najmu
FOVH SAPLFV7V Przejęcie oferty do umowy najmu
FOVI RFVIBAGA Wyksięgowanie kwot minimalnych
FOVIM RFVIBAGA Migracja: Księgowanie wst. kwot min.
FOVITAXD RFVI_VITAXD_SHOW Analiza VITAXD
FOVJ RFVISTOR Stornowanie przebiegu oprac.pod.nal.
FOVK RFVIAN01 Ogólny wydruk zmiany najmu
FOVL RFVIMVHD Przegląd umów najmu
FOVN RFVIRE41 Faktura na podstawie przebiegu fin.
FOVO RFVIOS01 Wydruk rozliczenia właściciela
FOVP RFVIRE46 Powtórzenie faktury (Przepływ fin.)
FOVQ RFVIRE30 W fakturze znajdujące się NP z FI
FOVS RFVIERMV Przypisanie zbiorczej UN
FOVU RFVIUA01 Wydruk rozliczenia obrotu
FOVV RFVIMVVL Przedłużenie umow najmu
FOVX RFVIAPRT Opracowanie zbiorowe ofert
FOVZ SAPMSNUM Zakres numerów ofert umowy najmu
FOW0 SAPMSNUM Zakres numeru podania o nieruchomość
FOW1 SAPMF63W Podanie o nieruch.handl.: Tworzenie
FOW2 SAPMF63W Podanie o nier. handl.: Zmiana
FOW3 SAPMF63W Podanie o nier. handl.:Wyświetlanie
FOW4 SAPMF63W Podanie o nier.pryw.: Tworzenie
FOW5 SAPMF63W Podanie o nier. pryw.: Zmiana
FOW6 SAPMF63W Podanie o nier. pryw.: Wyświetlanie
FOW7 RFVISBW1 Przegląd żądań najmu
FOW8 RFVISBW1 Wycena żądań najmu
FOWB00 MENUFOWB00 Partner handlowy-Menu konfiguracji
FOWB92 RFVIWI01 Zm. war. najmu wg AR: Korespondencja
FOWE SAPMF60O Jednostka nieruchomości
FOWEDI RFVIWEDI JN: Bezpośr. wprowadz.
FOWEGN RFVIWEGN JN: Generowanie pliku danych
FOWESH RFVIWESH JN: Zmiana pliku danych
FOWU SAPMF62W Wyśw. uproszcz.analizy rentowności
FOWV SAPMF62W Zmiana uproszczonej analizy rentown.
FOWW SAPMF62W Tworzenie uproszczonej analizy rent.
FOWX SAPMF62W Tworzenie analizy rentowności
FOWY SAPMF62W Zmiana analizy rentowności
FOWZ SAPMF62W Wyświetlanie analizy rentowności
FOXA SAPMF69P Tworzenie maklera
FOXB SAPMF69P Zmiana maklera
FOXC SAPMF69P Wyświetlanie maklera
FOXD SAPMF69P Tworzenie właściciela
FOXE SAPMF69P Zmiana właściciela
FOXF SAPMF69P Wyświetlanie właściciela
FOXG SAPMF69P Tworzenie najemcy
FOXH SAPMF69P Zmiana najemcy
FOXI SAPMF69P Wyświetlanie najemcy
FOXJ SAPMF69P Tworzenie
FOXK SAPMF69P Zmiana
FOXL SAPMF69P Wyświetlanie
FOYA RFVIKA02 Rozliczenie opłat licznikowych IMMO
FOYB RFVIIN01 Faktura za najem: Pierwszy wydruk
FOYC RFVIIR01 Faktura za najem: Powtórny wydruk
FOYS RFVISTIF Sterowanie statusem i operacją
FOZ0 SAPMSNUM Opracowanie zakr. nrów: FVVI_ZAEHL
FOZ1 SAPMF60Z Jednostka najmu: Przypisanie podań
FOZ2 SAPMF60Z Przypisanie żądania najmu
FOZA RFVKONTM Wyszukiw.konta-umowa najm
FOZB RFVKONTM Konfiguracja BSS - nieruchomości
FOZC RFVKONTM Konfiguracja BSS Zarządzanie nier.
FOZD RFVIZWT10 Zmiana formy płatn., danych banku
FP_PD01 RFKKPD01 Raport rfkkpd01
FP_PD02 RFKKPD02 Raport rfkkpd02
FP_PD03 RFKKPD03 Raport rfkkpd03
FP00 SAPMFK00 Ustalanie obszaru aplikacji
FP02R SAPMFK00 Zmiana żądania spłaty
FP02RC SAPMFK00 Anul. powod. kontroli w żąd. spłaty
FP03 SAPLFKA6 Przekazanie do zewn. biura inkasa
FP03D RFKKCOL2 Przekazanie należn. do biura inkas.
FP03DM SAPLFKKAKTIV2 Przebieg zb.: Przek.do biura inkasa
FP03DML RFKKCOPROTCL Protokoły opłat do inkasa
FP03E SAPLFKA10 Zatwierdzenie pozycji do inkasa
FP03EC SAPLFKA10 Przekazanie pozycji do wewn. inkasa
FP03F RFKKCOPM Odczyt pliku biura inkasowego
FP03H RFKKCOL4 Historia pozycji inkasa
FP03L RFKKCOL3 Lista pozycji inkasa
FP03M SAPLFKKAKTIV2 Przebieg zbiorczy: Zatw. do inkasa
FP03R SAPMFK00 Wyświetlanie żądania spłaty
FP03U RFKKCOLR Odwołanie należności z biura inkasa
FP04 SAPLFKA1 Wyksięgowanie
FP04H RFKKWOH2 Wyświetlanie historii wyksięgowania
FP04HP RFMCAWOH1 Historia wyksięgowania IS-PS
FP04M SAPLFKKAKTIV2 Przebieg masowy: Wyksięgowanie
FP05 SAPMFK00 Przetwarzanie partii płatności
FP05ARC RFKKPLAR Tworzenie ind. arch. dla partii pł.
FP05BNKD RFKK_CFBNKD Transfer przypadku wyjaśniania
FP05CLE SAPMFK00 Przetwarzanie partii płatności
FP05DIS SAPMFK00 Wyświetlanie pozycji partii płatn.
FP05FIK RFKKZSTF Zmiana kl. uzgodn. dla przedz. pł.
FP06 SAPMFK00 Opracowanie konta
FP07 SAPMFK00 Pon. ustawianie rozlicz.
FP08 SAPMFK00 Stornowanie dokumentu
FP08M RFKKSTOR Storno zbiorcze
FP09 SAPMFK00 Zwroty
FP09ALV RFKKRLWP Przegląd partii płatności
FP09FIK RFKKRSTF Zmiana kl. uzg. dla partii zwrotów
FP09FS FKR2FS Ustaw. wybo. pola nagł. partii zwr.
FP09FSL FKR2FSL Wybór pola listy partii zwrotów
FP18 SAPMFK00 Stornowanie żądania spłaty
FP20 RFKKCK01 Lista okaziciela czeku FI-CA
FP22 SAPLFKBRD Storno zbiorcze dokumentów
FP25 SAPMFK00 Edycja partii czeków
FP27 SAPMFK00 Księgowanie wst. na kon. wyjaśnień
FP2P SAPLFKKAKTIV2 Ocena przyrzeczenia zapłaty
FP2P1 SAPMFK00 Przetwarzanie przyrzeczenia zapłaty
FP2P2_WF SAPMFK00 Przyrzeczenie zapłaty: Zatwierdzenie
FP2P3 SAPMFK00 Wyświetl. przyrzeczenia zapł.
FP30 RFKKPLWP Wyszukiwanie płatności
FP30C RFKKPLCLS Wyszukiwanie przypadków wyjaśniania
FP31 RFKPYSRC Wyszukiwanie płatności (z przeb.pł.)
FP35 SAPMFK00 Edycja partii kart kredytowych
FP40 SAPLFKU1 Transfer
FP45 SAPMFK00 Przetwarzanie partii zleceń płatn.
FP50 SAPLFKCHKMA Przedział ręcznych czeków własnych:
FP50FIK RFKKCMF Partia czeków ręcz.: Nowy kl. uzg.
FP51 RFKKCM00 Przejęcie dan. ręcznych czeków wł.
FP52 RFKKCMFA Ponow. edyc. przej. ręcz. czeków wł.
FP53 RFKKCRCL Przetw. wyjaśnienia czeków zrealiz.
FP54 RFKKCRCASH_CHECK Przejęcie danych real. do wyjaśn.
FP55 RFKKCMZG ManSch - generator struktur klienta
FP60M SAPLFKKAKTIV2 Czynn. masowa: Rozdział przychodów
FP60P RFKKRD00 Księgowanie rozdziału przychodów
FP60R RFKKRD01 Lista rozdzielonych wpływów
FP60R2 RFKKRD02 Zestawienie rozdziału przychodu
FP70 SAPLFKNR Partia zwr.: Błędne dane bankowe
FPACTEN RFSCM_BUPA_ACT_EN Tworzenie zawiadomienia klienta
FPAR07 RFKK_DEL_DFKKREP07 Usuwanie zgłoszenia podatkowego
FPAR08 RFKK_DEL_DFKKREV07 Usuwanie dan. rap. fin. dla przych.
FPARS1 RFKKSUMDEL1 Usuwanie rekordów sumarycznych
FPAS00 RFKKAR40 Wyświetlanie zarchiw. partii płatn.
FPAV SAPLFKK_AVIS FI-CA: Awizo płatności
FPAVDEL RFKK_AVIS_DEL Usuwanie awiza płatności
FPAVI SAPLFKK_AVIS FI-CA: Awizo płatności z biura ink.
FPAWM RFKKFPAWM Przetwarzanie pliku raportu
FPAWM_ALV RFKKFPAWM_ALV Zawiadom. o handlu zagr. - lista ALV
FPAWM_CORR RFKKFPAWM_CORR Aktualizacja pliku raportowania
FPAY1A SAPMFKS1 Tworzenie definiowania płatności
FPAY1B SAPMFKS1 Tworzenie definiowania płatności
FPAY2 SAPMFKS1 Zmiana definiowania płatności
FPAY3 SAPMFKS1 Wyświetlanie definiowania płatności
FPAY8 SAPMFKS1 Stornowanie definiowania płatności
FPAY9 SAPMFKS1 Stornowanie wst. zaznaczenia pozycji
FPAYR01 RFKKIP01 Definiowanie płatności: Lista
FPAYR02 RFKKIP02 Definiowanie płatn.: Wybór wstępny
FPAYR03 RFKKIP03 Definiowanie płatności: Pozycje
FPB0 SAPLFKH0 Księgowanie płatności
FPB1 RFKKBIB0 Transfer dokum.
FPB10 RFKKZEZG TrPartPł - Generator strukt. klienta
FPB11 RFKKRLZG TrPartPł - Generator strukt. klienta
FPB12 RFKKCR00 Przejęcie rejestru czeków
FPB13 RFKKCRFA Przejęcie rejestr. czeków-Opr. bł.
FPB14 RFKKCRZG RCZ - Generator struktur klientów
FPB17 RFKKKA00 Przejęcie pliku MultiCash (FI-CA)
FPB2 RFKKBIBE Transfer dok. - przetwarzanie błędów
FPB20 RFKKAV00 Transfer awiza płatności
FPB21 RFKKAVFA Przetwarz. błędów transf. awiza pł.
FPB22 RFKKAVZG Transf. awiza - gener. struk. klien.
FPB3 RFKKZE00 Transfer partii płatności
FPB4 RFKKZEFA Transfer partii płatn. - Edycja bł.
FPB5 RFKKRL00 Transfer partii zwrotów
FPB6 RFKKRLFA Przejęcie ZWR - Edycja błędów
FPB7 RFKKKA00 Transfer z elektr. wyciągu z konta
FPB9 RFKKBIBZ TrDok - Generator strukt. klienta
FPBCD RFKKBICD FICA: Przejęcie danych-zmiany
FPBL_GET RFKK_BL_GET Odczyt zablok. partnerów i krajów
FPBMC RFKKMC00 Wybór programu konwersji MultiCash
FPBN RFKK_BALANOTE Przetwarzanie zawiadomień o saldzie
FPBPCR SAPLFKKAKTIV2 Przygot. zm. dan.podst. z syst. zew.
FPBPCU SAPLFKKAKTIV2 Przetwarzanie zmiany DP z syst.zewn.
FPBW SAPLFKKAKTIV2 Wyciąg BW pozycji nierozliczonych
FPBWD RFKKOPBWS_DELETE Usuwanie zaznaczonych zadań
FPBWS RFKKOPBWS PN Wybór dla ekstrakcji - admin.
FPCB SAPLFKCB Faktura zbiorcza
FPCC SAPLFKH4 Wyświetlanie zamknięcia kasy
FPCC0002 SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie wyciągów z konta
FPCC0026 SAPLFKKAKTIV2 Generow. zawiadom. o saldzie konta
FPCC0029 SAPLFKKAKTIV2 Generowanie wyciągu partnera handl.
FPCC0034 SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie informacji o wyksięgowaniu
FPCD SAPLFKH0 Księgowanie płatności
FPCF RFKKCFUPD Przej. danych do zarz. środk. pien.
FPCFDEL RFKKCF_DELETE Usuwanie zrealiz. przyp. do wyjaśn.
FPCG SAPMFKCM0 Opracowanie grup danych podstawowych
FPCGA SAPMFKCM0 Wyświetlanie grup danych podstaw.
FPCGB RFKK_UPDATE_CONTACTPERS Aktualizacja osób do kontaktów
FPCH1 SAPLFKK_CHECK_ONLINE Wydruk czeku online
FPCHA RFKKCHK02 Przypisanie dokumentu płat. do czeku
FPCHL RFKKCRN00 Lista wystawionych czeków
FPCHN SAPMFKS1 Tworzenie czeku w rejestrze
FPCHP SAPLFKCHKREP Przypis. czeku do przeb. płatności
FPCHR SAPLFKCHKREP Zarządzanie czekami
FPCHS RFKKCRDV1 Stornowanie dokum. po blok. czeku
FPCHV RFKKCRMV1 Anulowanie czeków z przeb. płatn.
FPCHX RFKKCHK01 Ekstrakt czeku dla plików raportu
FPCI SAPLFKKAKTIV2 Informacje dla biur inkasowych
FPCIBW SAPLFKKAKTIV2 Ekstrakcja BW pozycji rozliczonych
FPCJ SAPLFKH2 Raport kasowy
FPCJR RFKK_CASHJOURNAL_REPORT Kasa gotówkowa: Zestawienie
FPCLBW SAPLFKKAKTIV2 Ekstrakcja pozycji inkasa
FPCM1 SAPLFKKAKTIV2 Transfer danych kredytu
FPCM2 SAPLFKKAKTIV2 Replikacja wiarygodności
FPCODU SAPLFKKAKTIV2 Monitowanie korespondencji
FPCODUH RFKKCO06 Historia monitu korespondencji
FPCOHIST RFKKCO02 Wyświetlanie historii korespondencji
FPCOLLHIST RFKK_COLLHIST Wyświetlanie hist. pob. należności
FPCOPARA SAPLFKKAKTIV2 Wydruk korespondencji
FPCR1 SAPLFKK_LIST_CREDIT_RATING Wyśw. wiarygodności
FPCR2 SAPLFKK_LIST_CREDIT_RATING Zmiana wiarygodności
FPCRPO_DET SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie listy należności
FPCUM RFKKUMBKL Usunięcie z listy wyjaśnień
FPCVS_CONF RFKK_CVSPAY_CONFIRM Potwierdzenie zgłoszonych płatn.
FPCVS_EXAM RFKK_CVSPAY_EXAM Kontrola zewnętrznych płatności
FPD1 RFKK_SECURITY_STATISTICS Raport statystyki zabezpieczenia
FPD2 RFKK_SECURITY_FOR_PARTNER Przegląd zabezpieczeń
FPDDA2 SAPMFK00 Zmiana zawiadomienia o nocie obciąż.
FPDDA3 SAPMFK00 Wyświetlanie zawiad.o nocie obciąż.
FPDDAX SAPLFKKAKTIV2 Zawiadomienie o nocie obciąż.
FPDE RFKK_DOC_EXTR Wyciąg z dokumentu: Przegląd
FPDE_AEXP RFKK_DOC_EXTR_AEXP Ekstrakty dokum.-Eksport z arch.
FPDE_DEL RFKK_DOC_EXTR_DEL Ekstrakty dokum.-Usuwanie ekstr.
FPDE_EXP RFKK_DOC_EXTR_EXP Ekstrakty dokumentów - Eksport
FPDE_EXTR RFKK_DOC_EXTR_EXTR Ekstrakty dokum.-Eksport ekst.dok.
FPDE_IMP RFKK_DOC_EXTR_IMP Ekstrakty dokum. - Import
FPDEC_DEL RFKK_CUST_EXTR_DEL Ekstrakt konfig. - usuwanie ekstr.
FPDEC_EXP RFKK_CUST_EXTR_EXP Ekstrakty konfiguracji - eksport
FPDEC_IMP RFKK_CUST_EXTR_IMP Ekstrakty konfiguracji - import
FPDEP_DEL RFKK_BP_EXTR_DEL Ekstrakty partn. - usuwanie ekstr.
FPDEP_EXP RFKK_BP_EXTR_EXP Ekstrakty partn. - eksport
FPDEP_IMP RFKK_BP_EXTR_IMP Ekstrakty partn. - import
FPDM00 RFKKDM00 Wyświetlanie przyp. do wyjaśnienia
FPDM01 RFKKDM01 Tw. przyp. inkasa po przeb. monit.
FPDMS RFKKDMSMON Zarządzanie dokumentami
FPDMS1 RFKKDMSCC Dołączanie dokumentów
FPDMS2 RFKKDMSCC1 Ustalanie obrazu dokumentów
FPDMS3 RFKKDMSMON1 Przypisanie partnera biznesowego
FPDMS4 RFKKDMSDELIMAGE Usuwanie obrazów z dokumentów
FPDOC RFKKGAPFICANUM00 Wyświetl. brakujących dok. FI-CA
FPDR SAPLFKKAKTIV2 Przeb. przeksięg. dla opóźn. przych.
FPDUDC SAPLFKKAKTIV2 Generowanie dokumentów ze zleceń st.
FPE1 SAPMFKP1 Księgowanie dokumentu
FPE1S SAPMFKP1 Księgowanie dokumentu wzorcowego
FPE2 SAPMFKS1 Zmiana dokumentu
FPE2C SAPMFKS1 Ponowne ustaw. przycz. kontr. w dok.
FPE2M SAPMFKS1 Dokumenty zmiany zbiorczej
FPE2S SAPMFKS1 Zmiana dokumentu wzorcowego
FPE3 SAPMFKS1 Wyświetlanie dokumentu
FPE3S SAPMFKS1 Wyświetlanie dokumentu wzorcowego
FPE4 SAPMFKS1 Wyśw. zmian dokumentu
FPEMMA RFKKEMMA Analiza logu dla działań zbiorczych
FPEMMACGEN SAPLFKKAKTIV2 Dz. zbiorcze: Gener. przyp. wyjaśn.
FPEMMAPREP SAPLFKKAKTIV2 EMMA: Dział. zbiorcze dla anal. zad.
FPEW1 RFKKEWU1 EURO: Uzgodnienie dla Księgi Głównej
FPEW2 RFKKEWU2 EURO: Status przebiegów grupowych
FPEW3 REUKEWU3 EURO: Konwersja dokumentów FI-CA
FPEW3A REUKEWU3A EURO: Ustalanie salda Księgi Gł. FI
FPEW4 REUKEWU4 EURO: Konwer.: Plan rat i fakt. zb.
FPEW5 RFKKEWU5 EURO: Wyświetl. dokum. krytycznych
FPEW6 RFKKEWU6 EURO: Dostosowanie kont zbiorcz. FI
FPEW7 RFKKEWU7 EURO: Kontr. księgowań korygujących
FPEW8 RFKKEWU8 Dane protokołu dla różnic EURO
FPEWG RFKKEWUGLT0 EURO: Ustal. progr. konwersji GLTO
FPEWS REUKEWUSALDOCHECK EURO: Salda dokumentów FI-CA
FPEXC SAPLFKKAKTIV2 Usługi kas zewn.: Transfer PN
FPF1 SAPMFK00 Tworzenie klucza uzgodnienia
FPF2 SAPMFK00 Zmiana klucza uzgodnienia
FPF3 SAPMFK00 Wyświetlanie klucza uzgodnienia
FPG1 RFKKGL00 Transfer sum księg. do KG
FPG1M SAPLFKKAKTIV2 Przejęcie KG - przebieg zbiorczy
FPG2 RFKKGL20 Uzgodnienie dla Księgi Głównej
FPG2M SAPLFKKAKTIV2 Kontrola dok. KG - przebieg zbiorczy
FPG3 RFKKCOPA00 Przejęcie do CO-PA
FPG3M SAPLFKKAKTIV2 Przejęcie COPA - przebieg zbiorczy
FPG4 RFKKFIKEYCLOSE Autom. zamknięcie klucza uzgodn.
FPG5 RFKKGL30 FI-CA Dokumenty dla dok. FI-GL
FPG7 RFKKCO20 Kontrola dokumentów CO-PA
FPG7M SAPLFKKAKTIV2 Kontrola dok. COPA - przeb. zbiorczy
FPG8 RFKKGL_REV Stornowanie transferu Księgi Głównej
FPI1 SAPLFKI1 FI-CA: Oprocentowanie edycji pojed.
FPI2 SAPLFKI1 FI-CA: Odsetki zabezpieczeń gotówk.
FPI3 SAPLFKI1 FI-CA: Odsetki zaległe - Plan rat
FPI4 SAPLFKI1 FI-CA: Wyświetlanie oblicz. odsetek
FPI5 SAPLFKI5 Transakcja test. - Obliczanie poż.
FPINFCO1 SAPLFKKAKTIV2 Kontener informacji: Wysyłka danych
FPINFCO2 RFKK_INFCO_DISPLAY Wyświetlanie kontenera informacji
FPINFCO3 RFKK_INFCO_DISPLAY_SENDRESET Kontener inf.: Pon. ustaw. wysyłki
FPINTHDEL RFKKINTH Usuwanie historii odsetek
FPINTM1 SAPLFKKAKTIV2 Przebieg oprocentowania
FPINTM2 SAPLFKKAKTIV2 Przebieg oprocent. zabezp. got.
FPIPBW SAPLFKKAKTIV2 Ekstrakcja planów ratalnych
FPK1 SAPLFKF1 Edycja pozycji
FPL9 SAPMFKL9 Wyświetlanie stanu konta
FPL9S SAPMFKS1 Stan konta: Wewnętrzne wywołanie
FPLC SAPMFKL9 Stan konta: Pełny ekran chronologii
FPLKA RFKKALCK Zestawienie blokad przetwarz.
FPLKDEL RFKKLOCKDEL Usuwanie ustawionych blokad zbior.
FPLOGADMI SAPLFPLOGADMI Log administracji proc. formul.
FPM3 RFKKMA02 Wyświetlanie historii monitowania
FPM4 RFKKRF02 Wyświetlanie historii zwrotów
FPMA SAPLFKKAKTIV2 Rozliczanie automatyczne
FPMO SAPMFPMO FI-CA: Monitor aplikacji
FPN_AGGRF SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FKKDREGAGG
FPN_AUBID SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FKKD_AUBID
FPN1 SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FKK_BELEG
FPN10 SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FKKINDPAY
FPN2 SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FKK_KONTO
FPN3 SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FKK_ZAUFT
FPN4 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FKKYFORM
FPN5 SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FKK_UMB
FPN6 SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FKK_EXTDO
FPN7 SAPMSNUM Opracowanie zakr. num.: FKKPYORDER
FPN8 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FKK_TXINV
FPN9 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FKKPYANNMT
FPNORMBP SAPLFKKAKTIV2 Znormaliz. PH dla wyszuk. duplik.
FPNP2P SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: FKK_P2P
FPNRPT SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FKK_REPT
FPO1 RFKKOP03 FI-CA Lista PN zależna od dnia
FPO1_ACC RFKKOP03_ACC FI-CA lista nieroz. poz. z ref. ter.
FPO1P SAPLFKKAKTIV2 Lista PN dla terminu (równoległe)
FPO2 RFKKOP10 Uzgodnienie PN dla KG
FPO4 RFKKOP04 Zestawienie pozycji
FPO4P SAPLFKKAKTIV2 Lista PN dla terminu (równoległe)
FPO6 RFKKOP06 Zestawienie sum raportu
FPO7 RFKKOP07 Analiza wyekstrahow. nierozl. poz.
FPO7F RFKKOP07 Wyświetlanie klientów nierezydent.
FPOITR SAPLFKKAKTIV2 Interfejs wyj.: Księg. partn. handl.
FPOP SAPLFKKAKTIV2 Aktualizacja PH kolejki delta
FPOPDEL RFKKKOBW_DELETE Usuwanie wyzw. dla PH kolejki delta
FPOR2 SAPMFK00 Zmiana zlecenia płatniczego
FPOR3 SAPMFK00 Wyświetlanie zlecenia płatniczego
FPOR8 SAPMFK00 Stornowanie zlecenia płatniczego
FPOR8M RFKKPYOR_MASS Storno zbiorcze zleceń płatniczych
FPP FPP_UI_START Struktura przetwarzania równoległego
FPP_2 FPP_UI_START_2 Wejście przetwarzania równoległego
FPP1 BUSSTART Tworzenie partnera umowy
FPP2 BUSSTART Zmiana partnera umowy
FPP2A BUSPCDACT Aktywowanie planowanych zmian
FPP3 BUSSTART Wyświetlanie partnera umowy
FPP4 SAPLFKKC4 Opracowanie danych płatności
FPP7 BUSSTART Tworzenie instalacji
FPP8 BUSSTART Zmiana instalacji
FPP9 BUSSTART Wyświetlanie instalacji
FPPARDEL RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_DELETE Usuwanie rekordów parametrów
FPPARHID RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_HIDE Ukrycie rekordów parametrów
FPPARMV RFKK_MASS_ACT_PARAMETER Przesunięcie rekordów parametrów
FPPARUNHID RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_UNHIDE Reaktywacja rekordów parametrów
FPPCAI RFKKPCAI PCARD: Pozycja na koncie karty
FPPCAS RFKKPCAS PCARD: Pozycje rozliczenia
FPPCBP RFKKPCBP PCARD: Partner gosp. z kartami
FPPCDL RFKKPCDL PCARD: Usuwanie protokołu
FPPCDS RFKKPCDS PCARD: Wykonanie rozliczenia
FPPCLI RFKKPCLI PCARD: Protokół (Zapłacone pozycje)
FPPCLP RFKKPCLP PCARD: Protokół (Płatności)
FPPCSF RFKKPCSF PCARD: Wyświetlanie pliku rozlicz.
FPPCSL SAPMFK00 Karty płatnicze: Wyświetlanie prot.
FPPCTS RFKKPCTS PCARD: Pozycje do rozliczenia
FPPNH RFKKPNHIS0 Wyświetl. historii wstęp. powiadom.
FPPNO RFKKPNFC00 Wyjściowy plik wstęp. powiadomienia
FPPNR RFKKPNR00 Przetw. zwrotów wst. powiadomienia
FPPNU RFKKPNHIS0 Zmiana statusu przetw. wst. powiad.
FPR_PLCL RFKKPLCL Wykaz pojed. konta do wyjaśnienia
FPR_RLCL RFKKRLCL Wykaz pojed. konta do wyjaśnienia
FPR1 SAPLFKN1 Tworzenie planu ratalnego
FPR2 SAPLFKN1 Zmiana planu ratalnego
FPR3 SAPLFKN1 Wyświetlanie planu ratalnego
FPRA RFKK_ZWFEWB_DISP Wyświetlanie uzgodnionych należności
FPRD SAPLFKKAKTIV2 Wydruk planu rat
FPRECL RFKK_RECLASS Księgowanie przegrupowań
FPREPT RFKKREPT Zarządzanie pokwitowaniami
FPREPTM SAPLFKKAKTIV2 Zbiorczy wydruk pokwitowania
FPRES_CON RFKK_DFKKRES_CONDENSE Agregacja księgowań rezerwy
FPRH RFKK_INSTPLN_HIST_DISPLAY_ALV Wyświetlanie historii planów rat
FPRL RFKK_SECURITY_RELEASE Zatwierdz. zabezp. gotówkowego
FPRS RFKKRZAS Nierozliczone żądania spłaty
FPRU RFKKRZAL Przegląd żądań spłat
FPRV SAPLFKKAKTIV2 Przeksięgowanie uzgodn. należności
FPRVD RFKK_ZWFEWB_DISP Wyświetlanie uprawnionych pozycji
FPRW SAPLFKKAKTIV2 Korekta należności według daty
FPS3 RFEBKA40 Wyciąg Intraday
FPSA SAPLFKKAKTIV2 Wybór KU
FPSC RFKK_SHOWCHDSKCL Wyświetlanie zamknięcia kasy
FPSEC0 SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr: FKK_SEC
FPSEC1 SAPLFKK_SEC Tworzenie złożenia zabezpieczenia
FPSEC2 SAPLFKK_SEC Zmiana złożenia zabezpieczenia
FPSEC3 SAPLFKK_SEC Wyświetlanie złożenia zabezpieczenia
FPSELP RFKK_SELP Wybory do zestawień
FPSELP1 RFKK_SELP Układy do zestawień
FPSELPLOCK RFKK_SELPLOCK Blokowanie wg wyboru wstępnego
FPSEPA SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie mandatów SEPA
FPSEPA1 SAPLFKKAKTIV2 Zmiana mandatów SEPA
FPSNAP RFKKSNAP Stan konta: Generowanie snapshotu
FPSNAP_DEL RFKKSNAP_DEL Stan konta: Usuwanie Snapshot
FPSO SAPLFKKAKTIV2 Księgowanie opłat wg płatności
FPSP SAPLFKKAKTIV2 Wybór PG
FPST RFKK_SELP_TDATA Wstępny wybór wg danych operacji
FPT1 RFKKABS1 Kontrola tabel sumarycznych
FPT1M SAPLFKKAKTIV2 Kontrola rekord. sum. - przebieg zb.
FPT3 RFKKABS6 Transfer alternatywnego okresu
FPT4 RFKKABS5 Analiza statusu przejęcia
FPT5 RFKKABS30 Wyświetlanie dokum. dla klucza uzg.
FPT6 RFKKABS8 Ponowne tworzenie rek. sumarycznych
FPT7 RFKKABS10 Wykaz sum księgowań
FPT8 RFKKJOURNAL Wykaz dekretacji dok. poj.
FPTCRPO SAPLFKKCRPOT Przetwarzanie należności
FPTRACE RFKKTRACE Wyświetlanie protokołu
FPTX1 RFKKMC00 Wybór spec. dla kraju zgłosz. podat.
FPU2 SAPMFK00 Przeksięgowanie w innej JG
FPU5 SAPLFKK_TRANSFER_POSTING_DLG Transfer dokumentów do innego konta
FPU6 RFKKUMBHI Historia transferu
FPVA SAPLFKKAKTIV2 Propozycja monitu
FPVB SAPLFKKAKTIV2 Przebieg czynności monitowania
FPVBUND RFKK_VBUND Korekta stosunku udziałów
FPVC SAPLFKKAKTIV2 Zbiorcze storno monitów
FPVT RFKKMADUTLTRANF Transfer listy telef. dla monitow.
FPVT1 RFKKMADUTL Wpisy listy telefonicznej - monity
FPVV SAPLFKKAKTIV2 Wycena monitów
FPVZ SAPLFKBVZ Opracowanie uzgodnionych kwot pł.
FPW1 SAPFK100 Wycena w walucie obcej
FPW2 SAPFK200 Rek. protok. - wyceny waluty obcej
FPW3 SAPFK101 Księgowanie przeciwst. ster. zdarz.
FPWLM SAPMFKCM1 Zarządzanie listami roboczymi
FPY1 SAPLFKKAKTIV2 Przebieg płatn./noty obciążeniowej
FPY1A RFKKFPY1TREE Narzędzie analiz dla przeb. płatn.
FPYE1 RFKKSUMB00 Księgowania na zamknięcie roku
FPYS SAPLFKKAKTIV2 Przebieg płatności (Płatnik własny)
FPZD RFKKPFND Reorganizacja formularza płatności
FPZP RFKK_PAYMENT_FORM Przegląd pozycji dowodu zapłaty
FPZW SAPLFKZW Korekta należności
FPZWH RFKK_ZWFEWB_DISP Zestawienie skorygowanych należn.
FQ0025 SAPMFKC1 Wartości standardowe podatku
FQ0061 SAPMFKC1 FI-CA: Opł. dod. za opóźn. płatność
FQ0090 SAPMFKC1 FI-CA: Dane wzorcowe dla połączenia
FQ0111 SAPMFKC1 FI-CA: Wartości stand. zwrotów
FQ0200 SAPMFKC1 FI-CA: Podatek źródł. płatności wł.
FQ0201 SAPMFKC1 FI-CA: Dodat. pod. źródł. płatn. wł.
FQ0210 SAPMFKC1 FI-CA: Podatek źródł. płatn. obcej
FQ0211 SAPMFKC1 FI-CA: Podatek źr. płatności obcej
FQ0300 SAPMFKC1 FI-CA: Segment dla pozycji KG
FQ0301 SAPMFKC1 FI-CA: Segment dla poz. part. handl.
FQ1031 SAPMFKC1 FI-CA: Dane stand. płatności obcej
FQ1032 SAPMFKC1 FI-CA: Wart. st. księg. zlec. płatn.
FQ1033 SAPMFKC1 FI-CA: Wart.st. partii kart kredyt.
FQ1041 SAPMFKC1 FI-CA: Konto wyjaśniania - zwroty
FQC0 SAPMFKCB C FKK Wyszukiwanie konta (ogólnie)
FQC1 SAPMFKC1 C FKK Wyszukiwanie konta */0010
FQC2 SAPMFKC1 C FKK Wyszukiwanie konta */0020
FQC3 SAPMFKC1 C FKK Wyszukiwanie konta */0030
FQC5 SAPMFKC1 C FKK Wyszukiwanie konta */0050
FQC6 SAPMFKC1 C FKK Wyszukiwanie konta */0060
FQC7 SAPMFKC1 C FKK Wyszukiwanie konta */0070
FQC8 SAPMFKC1 C FKK Ustalanie konta */0071
FQCE RFKKFQCE Wyszukiwanie konta: Analiza błędu
FQCG SAPMFKC1 C Grupowanie monitów FKK */0400
FQCR RFKKADLI Wyszukiwanie kont: Lista
FQD1 RFKKABS3 Start prod. - Usuwanie danych test.
FQD2 RFKKDI05 Synchronizacja - Opracowanie war.
FQEVENTS SAPMFKK_EVENTS Zdarzenia
FQFUND RFKK_FM_READ_FUND_ACTIVATION Status aktywacji rachunk. funduszy
FQKP SAPMFK90 Konfig.: Oprac. formatu wyświetlania
FQUD RFQUER01 Zapytania: Odbiorca
FQUK RFQUER01 Zapytania: dostawcy
FQUS RFQUER01 Zapytania: Konta KG
FQZ01 SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta - Alt.storno konta
FQZ05 SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta - Aut.rozliczenie
FQZ08 SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta - Miejsce wątpliwe
FQZ09 SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta - Przychody
FQZ1 SAPMFKC1 FI-CA: Struktura linii stanu konta
FQZ1072 SAPMFKC1 Biller Direct: Dane wzorc.nadpłaty
FQZ1073 SAPMFKC1 Biller Direct: Storno nadpłaty
FQZ1074 SAPMFKC1 BD: Konto rozliczeniowe - nadpłata
FQZ11 SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta -Korekta wart.poj.
FQZ16 SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta- Przejęcie KG
FQZ1A SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta -Korekta wart.poj.
FQZ2 SAPMFKC1 FI-CA: Struktura linii edycji PN
FQZ20 SAPMFKC1 FI-CA: WyszKon.- Kor. wart. poj. CZ
FQZ3 SAPMFKC1 FI-CA: Strukt. linii - Sumy księg.
FQZ4 SAPMFKC1 FI-CA: Maski wprow.-Księg.part.gosp.
FQZ5 SAPMFKC1 FI-CA: Maski wprow.-Księg.KG
FQZ6 SAPMFKC1 FI-CA: Maski wprow.-Partia płatn.
FQZ7 SAPMFKC1 FI-CA: Maski wprow.-Partia zwrotów
FQZ8 SAPMFKC1 FI-CA: Kon.fin.- Podatek należny
FQZ9 SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta - Rozl.pod./Wyśw.
FQZA SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta - Rozlicz. JG
FQZB SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.k. - Prz. z nal. za opł.
FQZC SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta - Skonto
FQZD SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta - Różnice kursowe
FQZE SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta- Przejęcie KG
FQZF SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta - Zwroty
FQZG SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta - zaliczka / Opł.
FQZH SAPMFKC1 FI-CA: Dane standardowe oprac. konta
FQZH2 SAPMFKC1 FI-CA: Rozl. noty uznaniowej (EBPP)
FQZI SAPMFKC1 FI-CA: Dane stand. płatności obcej
FQZJ SAPMFKC1 FI-CA: Konto objaśn. płatności obcej
FQZK SAPMFKC1 FI-CA: Dane stand. dokumentu storna
FQZL SAPMFKC1 FI-CA: Progr. płatn.: Konta bankowe
FQZM SAPMFKC1 FI-CA: Księg. dokumentu: Dane stand.
FQZN SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta - Konto spłaty
FQZO SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta -Dane st.wyc.rozl.
FQZP SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta-Wyc.rozl. Nowa PN
FQZQ SAPMFKC1 FI-CA: Księg. dokumentu: Dane stand.
FQZS SAPMFKC1 FI-CA: Zwroty: Dane standardowe
FQZT SAPMFKC1 FI-CA: Rozlicz. okaziciela czeku
FQZU SAPMFKC1 FI-CA: Wysz.konta - Opłaty planu rat
FQZV SAPMFKC1 FI-CA: Karty płatnicze: Wysz.konta
FQZX SAPMFKC1 FI-CA: Karty płatnicze: Wysz.konta
FQZY SAPMFKC1 FI-CA: Monitowanie: Dane standard.
FQZZ SAPMFKC1 FI-CA: Dane stand. odsetek planu rat
FR01 SAPMKBUD Zmiana zobowiązań pierwotnych
FR02 SAPMKBUD Wyświetl. zobowiązań pierwotnych
FR04 SAPMKBUD Zmiana płatności pierwotnych
FR05 SAPMKBUD Wyśw. płatności pierwotnych
FR07 SAPMKBUD Zmiana zatwierdzeń zobowiązań
FR08 SAPMKBUD Wyśw. zatwierdzeń zobowiązań
FR10 SAPMKBUD Zmiana zatwierdzeń płatności
FR11 SAPMKBUD Wyśw. zatwierdzeń płatności
FR15 SAPMKBUD Zmiana uzupełnienia zobowiązań
FR16 SAPMKBUD Wyśw. uzupełnienia zobowiązań
FR19 SAPMKBUD Zmiana uzupełnienia płatności
FR20 SAPMKBUD Wyświetl. uzupełnienia płatności
FR23 SAPMKBUD Zmiana zmniejszenia zobowiązań
FR24 SAPMKBUD Wyśw. zmniejszenia zobowiązań
FR27 SAPMKBUD Zmiana zmniejszenia płatności
FR28 SAPMKBUD Wyśw. zmniejszenia płatności
FR50 RFFMISPS Wprowadzanie budżetu pierwotnego
FR51 RFFMISPS Wprowadzanie zatwierdzenia
FR52 RFFMISPS Wprowadzanie dodatku
FR53 RFFMISPS Wprowadzanie zwrotu
FR54 RFFMISPS Rozdział budżetu pierwotnego
FR55 RFFMISPS Rozdział zatwierdzenia
FR56 RFFMISPS Rozdział dodatku
FR57 RFFMISPS Rozdział zwrotu
FR58 RFFMISPS Przeksięgowanie
FR59 RFFMISPS Zmiana dokumentu
FR60 RFFMISPS Wyświetlanie dokumentu
FR61 RFFMISPS Wstępne wprowadzenie budżetu pierw.
FR62 RFFMISPS Wstępne wprowadzenie zatwierdzenia
FR63 RFFMISPS Wstępne wprowadzenie dodatku
FR64 RFFMISPS Wstępne wprowadzenie zwrotu
FR65 RFFMISPS Wstępne wprow.rozdziału budż.pierw.
FR66 RFFMISPS Wstępne wprowadzenie rozdz.zatwier.
FR67 RFFMISPS Wstępne wprowadzenie rozdziału dod.
FR68 RFFMISPS Wstępne wprowadz. rozdziału zwrotu
FR69 RFFMISPS Wstępne wprowadzenie przeksięgowania
FR70 RFFMISPS Księgowanie dokum. wstępnie wprow.
FR71 RFFMISPS Anulowanie dokumentu wstępnie wprow.
FR72 RFFMISPS Wyświetlanie dokumentu wstępnie wpr.
FR73 RFFMISPS Zmiana dokumentu wstępnie wprowadz.
FR89 RFFMISPS Stornowanie dokumentu
FRC0 SAPLFRC1 Wyśw. centrum zysków -> dekr. RB
FRC1 SAPLFRC1 Oprac. rodz. kosztów -> dekret. FM
FRC2 SAPLFRC1 Wyśw. rodz. kosztów -> dekretacja FM
FRC3 SAPLFRC1 Opracowanie MPK -> dekretacja FI-FM
FRC4 SAPLFRC1 Wyświetlanie MPK -> dekretacja FI-FM
FRC5 SAPLFRC1 Opracowanie zlecenia -> dekret. FM
FRC6 SAPLFRC1 Wyświetlanie zlecenia -> dekret. FM
FRC7 SAPLFRC1 Opracow. elementu PSP -> dekret. FM
FRC8 SAPLFRC1 Wyświetl. elem. PSP -> dekretacja RB
FRC9 SAPLFRC1 Oprac. centrum zysków -> dekr. FI-FM
FRCA SAPMF08A Kalendarz rozliczania listy płac
FRD1 SAPLFRC1 Oprac. konta KG -> poz. finansowa
FRD2 SAPLFRC1 Wyświetl. konta KG -> poz. finansowa
FRE_UI FRE_MESSAGE_UI Interfejs użytkownika dla kom. F&R
FRE01 FRE_INIT_LOAD Transfer początkowy danych do F&R
FRE02 FRE_DELTA_LOAD Transfer zmienionych danych do F&R
FRE03 FRE_SEND_TSD Transfer danych szeregów czasowych
FRE04 FRE_ORD_START_OUTB_INTVL Transfer otwartych zamówień do F&R
FRE05 FRE_LOAD_VKP_DELTA Transfer zmienion. cen zakupu do F&R
FRE10 FRE_LOCGRP_INIT_LOAD Transfer zakładu refer. do F&R
FRE11 FRE_DIF_INIT_LOAD Transfer początkowy wystąp. CWP
FRE12 FRE_DIF_DELTA_LOAD Transfer delty wystąpienia CWP
FRE13 FRE_DIF_DELETE_ADMI Usuwanie danych adm. dla wystąp. CWP
FRE14 FRE_SEND_REFERENCE Transfer danych przypisania refer.
FRE15 RWRF_REF_DB_REORG Usuwanie danych referencyjnych
FRE16 FRE_DIF_NO_SITES_INIT Pocz.transfer zlec. CWP dla l. zakł.
FRE17 FRE_DIF_NO_SITES_DELTA Transfer delty zlec. CWP dla l.zakł.
FRE18 FRE_DIF_NO_SITES_DEL Usuwanie wyst. CWP dla l. zakładów
FRE19 FRE_EKORG_ASSIGN_INIT_LOAD Transfer DzZaop i PrzypDzZaop do F&R
FRE20 FRE_PROCYC_AFT_CUST_CHG Aktualizacja cykli nabycia
FRE21 FRE_DISMM_AFT_CUST_CHG Aktualizacja przypisania kontroli DP
FRE22 FRE_CPOCAL_AFT_CUST_CHG Aktualiz. przypis. centr. kalk. zam.
FRE23 FRE_BLOCK_DISPO_LOAD Aktual. blok. uzup. po zmianie konf.
FRE24 FRE_RPR_MEASGR_DELTA Zaokrąglanie logistyczne - delta
FRE25 FRE_PROC_METH_DELTA Procedura przetwarzania - delta
FRE27 FRE_STRUCT_ARTICLE_LOAD Transfer strukt. materiałów do F&R
FRE30 FRE_MD_PRODUCT_CLEAN Opracowanie tabeli FRE_MD_PRODUCT
FRE31 FRE_MD_IF_DELETE Opracowanie tabel interfejsu MD4
FRE32 FRE_CALCULATE_PLIFZ Obliczanie planowanego czasu dostawy
FRE33 FRE_REORG_CONS Usuwanie danych zużycia
FRE34 FRE_OP_PO_KEY_REORG Opracowanie tabeli FRE_OP_PO_KEY
FRE50 FRE_SUBST_SWITCH_LOAD Wysyłanie informacji o zmianie
FRE51 WSUBST_SWITCHDAT_REORG Reorganizacja informacji o zmianie
FRE55 FRE_SUBST_ASSIGNMENT_LOAD Wysyłanie danych przypisania
FRE80 SAPMSNUM Opracowanie zakr. num.: FRE_PROCYC
FRFT RFIBLFPAY Szyb. wprow. za pom. Repetitive Code
FRFT_B FIBL_FRFT Repetitive Code: Płatność do banku
FRFT_TR FIBL_FRFT Repetitive Code: Pł. partn. Treasury
FRFT2 RFEBRFT2 Formularz szybkiego wprow.powr.trans
FRH7 RFFMCOVTRANS Przeks.pozostałości budż.z puli pok.
FRHU2 SAPLVHUDIAL Dowolne tworzenie HU
FRMN MENUFRMN Zarządzanie kredytem
FS_BUT021 RFSBP21FS Transfer danych do but021_fs
FS00 SAPGL_ACCOUNT_MASTER_START Opracowanie danych podstawow. konta
FS00001 BUSSTART Tworzenie partnera handlowego
FS00002 BUSSTART Zmiana partnera handlowego
FS00003 BUSSTART Wyświetlanie partnera handlowego
FS00101 BUSSTART Partner handlowy: Tworzenie klienta
FS00102 BUSSTART Partner handlowy - Zmiana klienta
FS00103 BUSSTART Partner handlowy: Wyświetlanie kl.
FS01 SAPMF02H Tworzenie rekordu danych podst.
FS02 SAPMF02H Zmiana rekordu danych podst.
FS03 SAPMF02H Wyświetlanie rekordu danych podst.
FS04 SAPMF01A Zmiany konta KG - centralnie
FS05 SAPMF02H Blokowanie rekordu danych podst.
FS06 SAPMF02H Zaznacz. danych podst. do usunięcia
FS10 SAPMF42B Saldo konta KG
FS10N RFGLBALANCE Wyświetlanie salda
FS10NA RFGLBALANCE Wyświetlanie salda
FSCD CHDOC_LIST Lista dokumentów zmian
FSE2 RFGSBSTR Zmiana struktury bilansu/RZiS
FSE3 RFGSBSTR Wyświetlanie struktury bil./RZiS
FSE5N SAPMF02E Wprowadzenie planowania
FSE6N SAPMF02E Wyświetlanie planowania
FSE7 SAPMF02E Oprac. bilansu i RZiS-tekst j.obcy
FSE8 SAPMF02E Wyśw. tekstów w j. obcym-bil. i RZiS
FSE9 SAPMF02E Automatyczny formularz bilansu/RZiS
FSEPA_M1 SAPMFSEPA SEPA: Tworzenie mandatu
FSEPA_M2 SAPMFSEPA SEPA: Zmiana mandatu
FSEPA_M3 SAPMFSEPA SEPA: Wyświetlanie mandatu
FSEPA_M4 RSEPALIST SEPA: Lista mandatów
FSF1 SAPMF08A Kalendarz finansowy
FSI0 SAPMKCEE Wykonanie raportu
FSI1 SAPMKCEE Tworzenie raportu
FSI2 SAPMKCEE Zmiana raportu
FSI3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu
FSI4 SAPMKES1 Tworzenie formularza
FSI5 SAPMKES1 Zmiana formularza
FSI6 SAPMKES1 Wyświetlanie formularza
FSIB RKDBAT02 Przetwarzanie w tle
FSIC SAPMKCC0 Oprac. rodzaju przelicz. waluty
FSIG RKE_CALL_VC_TKEP7 Grupa kryteriów raportów bilansowych
FSIK RFBRFSIK Opracowanie wskaźników
FSIM SAPMKCB9 Monitorowanie raportów
FSIO RKCOBTR2 Transport raportów
FSIP RKCOBTR4 Transport formularzy
FSIQ RKCOBTR3 Import raportów z mandanta 000
FSIR RKCOBTR5 Import formularzy z mandanta 000
FSIT RKCTRTX1 Narzędzie przeliczeń - dochodzenie
FSIV RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
FSIX RKDREOBE Reorganizacja raportów dochodzenia
FSIY RKDREODA Reorganizacja danych raportu
FSIZ RKDREOFO Reorganizacja formularzy
FSK2_OLD SAPMF02H Opracowanie reguł wzorcowych
FSM1 SAPMF02H Tworzenie konta wzorcowego
FSM2 SAPMF02H Zmiana konta wzorcowego
FSM3 SAPMF02H Wyświetlanie konta wzorcowego
FSM4 SAPMF01A Zmiany konta wzorcowego
FSM5 SAPF053R Usuwanie konta wzorcowego
FSO2 SAPMF02E Zmiana wersji sprawozd. fin. (stare)
FSO3 SAPMF02E Wyśw. wersji sprawozd. fin. (stare)
FSP0 SAPGL_ACCOUNT_MASTER_START Dane podstaw. konta KG w planie kont
FSP1 SAPMF02H Tworzenie rek. podst. w planie kont
FSP2 SAPMF02H Zmiana danych podst. w planie kont
FSP3 SAPMF02H Wyświetl. rek. podst. w planie kont
FSP4 SAPMF01A Zmiany konta KG - plan kont
FSP5 SAPMF02H Blokowanie rek. podst. w planie kont
FSP6 SAPMF02H Usuwanie zazn. rekordu w planie kont
FSS0 SAPGL_ACCOUNT_MASTER_START Rekord danych kont KG w jedn. gosp.
FSS1 SAPMF02H Tworzenie rek. podst. w jedn. gosp.
FSS2 SAPMF02H Zmiana rekordu podst. w jedn. gosp.
FSS3 SAPMF02H Wyświetl. rek. podst. w jedn. gosp.
FSS4 SAPMF01A Zmiany konta KG w jedn. gosp.
FSSA SAPF130 Wyśw. kryt. ogr. dla potwier. sald
FSSP SAPF130 Zmiana kryteriów ogr. potw. sald
FST2 SAPMF02H Opracowanie nazwy konta
FST3 SAPMF02H Wyświetlanie nazwy konta
FT10002 BUSSTART Tworzenie partnera Treasury
FT10003 BUSSTART Tworzenie partnera Treasury
FTB01001 BUSSTART Tworzenie głównego partnera kredytu
FTB01002 BUSSTART Zmiana głównego partnera kredytu
FTB01003 BUSSTART Wyświetlanie gł. partnera kredytu
FTB01501 BUSSTART Tworzenie emitenta
FTB01502 BUSSTART Zmiana emitenta
FTB01503 BUSSTART Wyświetlanie emitenta
FTB01511 BUSSTART Tworzenie kontrahenta
FTB01512 BUSSTART Zmiana kontrahenta
FTB01513 BUSSTART Wyświetlanie kontrahenta
FTB01521 BUSSTART Tworzenie banku depozytowego
FTB01522 BUSSTART Tworzenie banku depozytowego
FTB01523 BUSSTART Tworzenie banku depozytowego
FTB01531 BUSSTART Tworzenie banku płatniczego
FTB01532 BUSSTART Tworzenie banku płatniczego
FTB01533 BUSSTART Tworzenie banku płatniczego
FTB01541 BUSSTART Tworzenie beneficjenta
FTB01542 BUSSTART Tworzenie beneficjenta
FTB01543 BUSSTART Tworzenie beneficjenta
FTB02001 BUSSTART Tworzenie poręczyciela
FTB02002 BUSSTART Wyświetlanie poręczyciela
FTB02003 BUSSTART Wyświetlanie poręczyciela
FTB02021 BUSSTART Tworzenie innego płatnika
FTB02022 BUSSTART Wyświetlanie innego płatnika
FTB02023 BUSSTART Wyświetlanie innego płatnika
FTBP1 BUSSTART Tworzenie partnera handlowego
FTBP2 BUSSTART Tworzenie partnera handlowego
FTBP3 BUSSTART Tworzenie partnera handlowego
FTE_BSM RFEBKAMON01 Monitorowanie wyciągu z konta
FTEX RVFTFTEX Analiza faktur eksp.
FTGR RVFTFTWE Analiza przyj. tow. impor.
FTIM RVFTFTIM Analiza zamówień import.
FTR_00 RFTR_COLLECTIVE_PROCESSING Przetwarzanie zbiorcze
FTR_ALERT RFTR_ALERTMONITOR Transakcja finansowa: Monitor.alarmu
FTR_BAPI FTR_BAPI Program testowy dla BAPI
FTR_C_MENU MENUFTR_C_MENU Transakcja finansowa: Menu robocze
FTR_CREATE FTR_ENTRY Tworzenie transakcji (TR-TM)
FTR_EDIT FTR_ENTRY Edycja transakcji Treasury
FTR_SHOW FTR_SHOW Wyświetlanie tabel Treasury
FTR02 RFIDTRWEKO Rozszerzony rejestr weksli
FTUS RVFTUSER Oprac. danych użytk. w handlu zagr.
FTW0 MENUFTW0 Gromadz. danych ster. i sprawozdaw.
FTWA RTXWCF01 Odczytanie danych
FTWB RTXWCF10 Wycofanie archiwizowanych danych
FTWC RTXWMG01 Łączenie plików danych
FTWD RTXWCHK2 Sprawdz. sum kontrolnych pliku dan.
FTWE RTXWCHK11 Sprawdz. sum kontrolnych (dokum. FI)
FTWF RTXWQU01 Podstawowe zapytanie pliku danych
FTWH RTXWQU03 Zapytania wglądu danych
FTWI RTXWBTCH Tworzenie zadania w tle
FTWJ RTXWDROP Usuwanie danych odzysk. z archiwum
FTWK RTXWDELF Usuwanie plików danych
FTWL RTXWLOG2 Wyświetlanie pliku protokołu
FTWM RTXWCF05 Ponowne tworzenie pliku danych
FTWP SAPMTXWC Ustawienia dla odczytania pliku dan.
FTWQ RTXWSEGS Konfig. segmentu danych dla pliku
FTWR RTXWSIZE Ocena rozmiarów pliku danych
FTWS RTXWTASK Transport konfig. i logów
FTWW RTXWLS01 Lista informacji segmentu
FTWY SAPMTXWV Opracowanie wglądu pliku danych
FTWYR RTXWSM3X DART: Opracowanie relacji segmentu
FTXA SAPMF82T Wyświetlanie kodów podatków
FTXP SAPMF82T Opracowanie kodu podatku
FV02 RFVIVST2 Pozycja korekty - storno
FV08 RFVIVST8 Storno przebiegu oprac. pod. nalicz.
FV11 SAPMV13A Tworzenie warunku
FV12 SAPMV13A Zmiana warunku
FV13 SAPMV13A Wyświetlanie warunku
FV50 SAPMF05A Wstępne wprow. pozycji kont KG
FV53 SAPMF05A Wyświetl. wst. wprow. dok. konta KG
FV60 SAPMF05A Wstępne wprow. przych. faktur
FV63 SAPMF05A Wyświetl. wst. wprow. dok. dostawcy
FV65 SAPMF05A Wstępne wprow. przych. faktur
FV70 SAPMF05A Wprowadzanie wychodzących faktur
FV73 SAPMF05A Wyświetl. wst. wprow. dok. odbiorcy
FV75 SAPMF05A Wstępne wprow. wychodz. not uzn.
FVBTEP RFVIBTEP BTE-Moduły procesowe IS-RE
FVCP RPRFVCPY Program kopiowania - warianty form.
FVE3 RFVWBEW1 Wycena walut
FVE4 RFVWNWUM Zmiana waluty notowanej
FVE7 RFVWBWS1 Stornowanie wyceny walut
FVI5 RFVIKA00 Elektroniczne inkaso najmu
FVIESR RFVIESR0 IS-RE: Wczytanie pliku ESR
FVIQ RFVIMISB Transfer starych danych: St.y miesz.
FVIR RF66IDEL Transfer st.danych: Pon.ust.stóp op.
FVOE RF66EDTD Opracowanie tabeli transferu-st.op.
FVOI RF66IMPD Tworzenie tabeli transferu stóp opc.
FVOP RF66PUTD Transfer stóp opcji w systemie prod.
FVVC RF66VSTC Transfer wart. uzgodnienie pod.nal.
FVVD RF66VSTM Pon.ust.starych danych - wart.uzg.PN
FVVE RFVIMISA Transf. danych - uzgod. pod. nalicz.
FVVOZ SAPLFKKAKTIV2 Oprocentowanie salda: Obiekt ubezp.
FVZA RFVVZAL1 Raport listy wyj./wej.
FW MENUFW00 FW..zarezerw. dla pap. wart. VV
FW-1 SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: FVVW_ANLA
FW17 SAPMF64P Opracowanie kursu papierów wart.
FW18 SAPMF64P Wyświetlanie kursu papierów wart.
FW-2 SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: FVVW_BEKI
FW20 SAPMF64L Tworzenie rach.PW
FW21 SAPMF64L Wyświetlanie rachunku pap. wart.
FW22 SAPMF64B Tworzenie wsk. pozycji jedn. gosp.
FW22A SAPMF64B Tworzenie wsk. pozycji rach. PW
FW23 SAPMF64B Zmiana wsk. pozycji jedn. gosp.
FW23A SAPMF64B Zmiana wsk. pozycji rach. PW
FW24 SAPMF64B Wyświetlanie wsk. pozycji jedn.gosp.
FW24A SAPMF64B Wyświetlanie wsk. pozycji rach.PW
FW26 SAPMF64L Zmiana rach.PW
FW-3 SAPMSNUM Opracowanie zakr.numerów: FVVW_ORDER
FW-4 SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: FVVW_PNNR
FW-5 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: FVVW_KMNR
FW-6 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: FVVW_KMNR
FW-7 SAPMSNUM Opracowanie zak.numerów : FVVW_PODOC
FWAA RFPM_AMORTIZED_COST Wykonanie amortyzacji
FWAB RFVWABG0 Rozliczenia międzyokr. pap. wart.
FWACR RFPM_REVERSE_AMORTIZE Stornowanie amortyzacji
FWAR RFVWABG1 Cofanie ograniczenia pap. wart.
FWAS RFVWABG4 Storno czasowego ograniczenia
FWBA SAPMF69N Przeksięg. BAV / Początek-pap. wart.
FWBC SAPMF69N BAV-Informacja-ekran pocz.-PapWart
FWBJ RFVWPOJR Dziennik księgowań
FWBK SAPMF64H Przeksięgowanie pozycji
FWBS SAPMF64Z Księgowanie ręczne
FWCP CALCULATE_POSITION Obliczanie pozycji
FWDG RZKLGAT1 Informacja gatunku
FWDP RFVWDPR1 Lista rachunków PW
FWDS TRS_SEC_ACC_TRANS_REVERSE Stornowanie przeksięgowania rach. PW
FWDU TRS_SEC_ACC_TRANS Przeksięgowanie rachunku PW
FWER SAPLFVER Wykonanie praw
FWIW RFVWINF2 Inf. pap. wart.
FWK0 SAPMF64R Edycja operacji kapitałowej
FWKB RFVWKMBU_NEU Księgowanie operacji kapitałowej
FWKS RFVWKMST_NEU Stornowanie operacji kapitałowej
FWLL TPM_LEGAL_LIMIT Raport dot. prawa głosu i udz. kap.
FWMY MENUFWMY Zarządzanie papierami wartościowymi
FWO0 SAPMF64S Wyśw. przepływów oper. obsz. wyceny
FWO1 SAPMF64O Tworzenie zlecenia
FWO2 SAPMF64O Zmiana zlecenia
FWO3 SAPMF64O Wyświetl. zlecenia
FWO4 SAPMF64O Tworzenie wyk. zlecenia
FWO5 SAPMF64O Zmiana wykon. zlecenia
FWO6 SAPMF64O Wyśw. wykonania zlecenia
FWO7 SAPMF64O Tworzenie rozl.zlecenia
FWO8 SAPMF64O Zmiana rozl. zlecenia
FWO9 SAPMF64O Wyśw. rozlicz. zlecenia
FWOA SAPMF64O Wykonanie zlecenia
FWOB SAPMF64O Rozliczanie wykonania zlecenia
FWOC SAPMF64O Rozliczanie zlecenia
FWOE SAPMF64Z Stornowanie księgowania
FWOEZ TRS_ZE_REVERSE Pozycja Wn - stornowanie
FWOF SAPMF64O Zmiana transakcji
FWOG SAPMF64O Wyświetl. transakcji
FWOH SAPMF64O Rozliczenie transakcji
FWOI SAPMF64O Wyświetlanie zaks. rozlicz. zlecenia
FWOK SAPMF64O Wyświetlanie stornowanego zlecenia
FWOP SAPMF64S Aktualiz. przepł. oper. obsz. wyceny
FWOS SAPMF64O Stornowanie rozliczenia zlecenia
FWPA RFVWPAB2 Zamknięcie okresu
FWPL RFPM_PERIOD_END_SHOW Wyświetlanie ostatniego zamkn.okresu
FWPR RFPM_PA_RESET Wycofanie zamknięcia okresu
FWR1 SAPLFVVL Konfiguracja refer.dekretacji (mod.)
FWSB RFVWBEW0 Wycena kursu
FWSO RTPM_TRS_POST_AUTO Automatyczna pozycja debetowa
FWSS RFVWBWS0 Storno wyceny kursowej
FWSU SAPMF64H Stornowanie przeksięgowania pozycji
FWTU RFVWWDV1 Kontrola terminów pap. wart.
FWUP RTPM_TRS_UPDATE_PLAN_RECORDS Aktualizacja rekordów planowych
FWZA RFTBBC00 Pap.wart.Treasury: Wyszukiwanie kont
FWZB RFTBBC00 Treasury: Wysz.konta trans.pap.wart.
FWZE SAPMF64Z ręczna pozycja Wn
FWZZ SECURITY_START Dane podstawowe klasy
FXI0 SAPMKCEE Wykonanie raportu
FXI1 SAPMKCEE Tworzenie raportu
FXI2 SAPMKCEE Zmiana raportu
FXI3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu
FXI4 SAPMKES1 Tworzenie formularza
FXI5 SAPMKES1 Zmiana formularza
FXI6 SAPMKES1 Wyświetlanie formularza
FXIB RKDBAT02 Przetwarzanie w tle
FXIC SAPMKCC0 Oprac. rodzaju przelicz. waluty
FXIK RFBRFSIK Opracowanie wskaźników
FXIM SAPMKCB9 Monitorowanie raportów
FXIO RKCOBTR2 Transport raportów
FXIP RKCOBTR4 Transport formularzy
FXIQ RKCOBTR3 Import raportów z mandanta 000
FXIR RKCOBTR5 Import formularzy z mandanta 000
FXIT RKCTRTX1 Narzędzie przeliczeń - dochodzenie
FXIV RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
FXIX RKDREOBE Reorganizacja raportów dochodzenia
FXIY RKDREODA Reorganizacja danych raportu
FXIZ RKDREOFO Reorganizacja formularzy
FXMN SAPMOPFI Wywołanie dodatk. składników (FDMN)
FYMN SAPMOPFI Wywołanie dodatk. składników (IMG)
FZ02 SAPLFVVZ BAV-Dane TWORZ., ZMIANA, WYŚW.
FZ03 SAPLFVVZ BAV-Dane TW., ZMIANA, WYŚW.-nieruch.
FZ-1 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FVV_DEBIT
FZ10 RFVZBAV0 Okólnik R5/97 - Kredyty
FZ11 RFVZBAV0 Okólnik R5/97 - Papiery wart.
FZ12 RFVZBAV0_CORE Okólnik R5/97 - Nieruchomości
FZ13 RFVZBAV0 Okólnik R5/97 - Rynek pieniężny
FZ14 RFVZBAV0 Sterowanie LFR-Z dla UŻ zw. z fund.
FZ19 RFVVVIEW Konfig. obiektu zatwierdz.-wsk. akt.
FZ-2 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FVV_PARTNR
FZ-3 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FVV_VORG
FZ-4 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FVV_ADRNR
FZ41 RFVVVIEW Konfiguracja wewn. funkcji partnera
FZ45 RFVVVIEW Konfiguracja partner-instal.-param.
FZ-5 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FVV_OBJNR
FZ59 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV 101 (PapWart)
FZ5A RFVZ5AWV Komunikat AWV Z5 i Z5a arkusz 1
FZ-6 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FVV_PARTID
FZ60 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV 101 (Poż.)
FZ61 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV 101 (Nieruch)
FZ63 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV 102 (PapWart)
FZ64 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV 102 (Nieruch)
FZ66 RFVVVIEW Konfiguracja numerów FR (Nieruch.)
FZ67 RFVVVIEW Konfiguracja poddziału (PapWart)
FZ68 RFVVVIEW Konfiguracja poddziału (Nieruch.)
FZ69 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV 501 (Poż.)
FZ70 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV 501 (PapWart)
FZ71 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV 501 (Nieruch)
FZ75 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV 201 (Poż.)
FZ76 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV 201 (PapWart)
FZ77 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV 201 (Nieruch)
FZ78 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV R11/76 (Poż.)
FZ79 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV 11/76 (PWart)
FZ80 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV R11/76 (Nier)
FZ81 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV R2/87 (Poż.)
FZ82 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV R2/87 (PWart)
FZ83 RFVVVIEW Konfiguracja grupy BAV R2/87 (Nier.)
FZ85 RFVVVIEW Konfiguracja rodz.skł.FR3/FR8 (Wart)
FZ86 RFVVVIEW Konfiguracja rodz.skł.FR3/FR8 (Nier)
FZ92 RFVVVIEW Konfiguracja domyśl. W.CZ./JG (DW)
FZ93 RFVVVIEW Konfiguracja domyśl. W.CZ./JG (DI)
FZ94 RFVVVIEW Konfiguracja domyśl. W.CZ./JG (DD)
FZ95 RFVVVIEW Konfiguracja domyśl. W.PART (DW)
FZ96 RFVVVIEW Konfiguracja domyśl. W.PART (DI)
FZB4 RFVZBAV0 Lista powierników
FZB5 RFVZBAV0 Wykazy
FZB6 RFVZBAV0 Sterowanie parametrami wykazu BAV
FZB7 RFVZBAV0_CORE Wykazy
FZB8 RFVZBAV0 Sterowanie listami BAV-Papiery wart.
FZB9 RFVZBAV0 Sterowanie listami fund. rezerw. DA
FZBA SAPL0B6D Tabela relacji dla rodz. operacji-DD
FZBB SAPL0B06 Tabela relacji dla rodz. operacji-DW
FZBC SAPL0B06 Tabela relacji dla rodz. operacji-DI
FZBD SAPL0BBB Przypisanie prog. rodz. operacji-DD
FZBE SAPL0BBB Przypisanie prog. rodz. operacji-DW
FZBG SAPL0CUR Tabela relacji dla przel. kursu dew.
FZBH SAPL0CUR Wskaźnik kalkulacji kursu dewizowego
FZBI RFVZBAV0_CORE BAV-sprawozdawczość-nieruchomości
FZBK SAPL0BL2 Typ formularza debet. FVV/DD
FZBL SAPL0DBL Formularz pozycji pojed. FVV/DD
FZBM SAPL0V5A Obiekty nieruchomości FVV Darwin
FZBN SAPL0Z21 BAV-sterowanie rodz. kosztów
FZBO SAPL0Z24 Klasyfikacja podmiotów prawa
FZBP SAPL0Z2B Relacja podmiot prawa/klasa
FZBU SAPL037M Konfiguracja transferu statusu
FZBV SAPL0PB3 Wybór dla transferu statusu - DD
FZBW SAPL0PB3 Wybór dla transferu statusu - DW
FZBY SAPL0PB3 Wybór dla transferu statusu - DI
FZBZ RFVZBAV0 BAV_Sprawozdawczość DV-12
FZC4 SAPL0Z01 Opracowanie ratingu
FZC5 SAPL0Z02 Opracowanie podmiotu prawa
FZC6 SAPL0PAW Oprac. rodz. produktów DW (dane og.)
FZC7 SAPL0PBW Oprac. rodz. produktów DW (dane JG)
FZC8 SAPL0Z12 Opracowanie zmian majątku
FZC9 SAPL0B03 Opracowanie typów operacji
FZCA SAPL0ZBA Opracowanie udziału aktywów
FZCB SAPL0ZBB Klucz zależności rodz. operacji
FZCC SAPL0C37 Opracowanie definicji statusu VV
FZCD SAPL0M37 Opracowanie matrycy transf.statusu
FZCE SAPL0WP1 Opracowanie rodzaju warunku (DW)
FZCF SAPL0K01 Opracowanie rodz. warunku (DD)
FZCG SAPL0WP1 Opracowanie grupy warunku (DW)
FZCJ SAPL0PAD Opracowanie rodz.produktu-DD (d.og.)
FZCK SAPL0PBD Opracowanie rodz.produktu DD (d.JG)
FZCU RFVVVIEW Transakcja początkowa-konfiguracja
FZCY RFVSOZI0 Ustalenie odsetek specjalnych
FZD4 SAPLSVIM Kontrola wiarygodności VV
FZID SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FVVZ_IDENT
FZKB RFVDABBG Księgow. kw. min. dla kredytów kons.
FZKL RFVDKOGL Rozliczenie konta kredytu
FZLR RFVLST10 Obciążenie zwrotne VV
FZM4 MENUFZM4 Treasurymanagement Informationssyste
FZMN MENUFZMN Funkcje podstawowe Zarządz.Treasury
FZNB RFVDZNB1 Ponowne przetwarzanie płatności
FZP1 SAPMF69P Tworzenie osoby fizycznej
FZP2 SAPMF69P Tworzenie osoby prawnej
FZP3 SAPMF69P Zmiana partnera
FZP4 SAPMF69P Wyświetlanie partnera
FZP5 SAPMF69X Wybór partnera
FZP6 SAPMF69X Tworzenie osoby prawnej
FZPA SAPMF69P Tworzenie partnera w funkcji
FZPB SAPMF69P Zmiana partnera w funkcji
FZPC SAPMF69P Wyśw. partnera w roli
FZPD SAPMF69X Edycja partnera handl. w funkcji
FZPE SAPMF69X Zmiana odbiorcy (w tle)
FZPF RFVDSBT0 Połączenia płatnicze partnera
FZR1 SAPMF67P Tworzenie agencji ratingowej
FZR2 SAPMF67P Zmiana agencji ratingowej
FZR3 SAPMF67P Wyświetlanie agencji ratingowej
FZUA RFVDMAZNB Autom.przetw.spłaty
FZW1 SAPMF69W Tworzenie komunikatów / MAIL
FZW2 SAPMF69W Zmiana komunikatów / MAIL
FZW3 SAPMF69W Komunikaty / wyświetl. MAIL
FZW4 SAPMF69W Usuwanie komunikatów / E-MAIL
FZW7 RFVVWD01 Przegląd terminów
FZXR MSTTZB08 Rodzaje operacji na aplikację księg.

Copyright 2023 sapers.pl