SAP transakcje S

Lista popularnych transakcji SAP. Lista ta może różnić się w zależności od wersji systemu.

Transakcja Program Opis
S_IWB RSIWB310 Ekran początkowy: Hurtownia wiedzy
S00 RSSOSO00 Krótki komunikat
S000 MENUS000 Menu systemowe
S002 MENUS002 Menu Administrowanie
S2KDT ADSPC_S2K_DISP_TOOL SPEC2000 IDoc - Narzędzie do wyśw.
S2KEVENTS SAPLADSPC_EVENTS SPEC2000: Aktyw. połączenia zdarzeń
S2L RS2L_SELSCREEN_ENTRY Tablica planow. zaopatrz. produkcji
SA01 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: ADRNR
SA11 SAPMSNUM Opracowanie zakresów numerów: ADRV
SA12 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: ADRVP
SA38 SAPMS38M Raportowanie ABAP
SA39 SAPMS38M SA38 dla transakcji parametru
SAAB SAPLSAAB Punkty zatrzym. możl. do aktywacji
SABRE RFTP_BYPASS3 SABRE Bypass
SABRE_PNR SABRE_PNR Wyświetlanie Sabre PNR
SABRE_VPNR RFTP_BYPASS3 SABRE Bypass VPNR
SACO R_SACOPY Analiza i kopiowanie umowy termin.
SAD0 SAPMSAD0 (Nieakt.) Wyw. zarządzania adresami
SADJ SAPLSCT1 Konfiguracja Asystenta transferu
SADP SAPMSADR Ekr. pocz. opr. adr. osoby w firmie
SADQ SAPMSADR Ekr. pocz. opracow. adresów osobist.
SADR SAPMSADR Opracowanie adresu - Grupa wymagana!
SAINT SAPLSAINT_UI Narzędzia instalacji Add-On
SAKB0 SAPRAKB Transfer danych zwolnienia
SAKB01 SAPRAKB_EDIT_EXCEPTIONS Przetwarzanie wyjątków
SAKB1 SAPRAKB_SHOW_FROZEN_OBJECTS Przegląd: Zamrożone obiekty
SAKB2 SAPRAKB_USAGE20 Przegląd wykorzystania
SAKB2OLD SAPRAKB_USAGE Przegląd wykorzystania
SAKB3 SAKB3 Test kompatybilności
SAKB4 SAPRAKB_SHOW_EXCEPTIONS Tworzenie wyjaśnień użycia
SAKB5 SAPRAKB_CI_TABCHECK Kontrola rozszerzeń tabeli
SALE RBDSALE2 Wyświetlanie konfiguracji ALE
SALE_CUA RBDSALE2_CUA Wyświetl. konfiguracji ALE dla ZBV
SAMT SAPRSAMT Przetwarz. zbioru programów ABAP/4
SAPBWNEWS SAPBWNEWS_PRINT PRINT SAP BW NEWS
SAPTERM TERMINOLOGY_SHOW SAPterm: Słownik SAP
SARA SAPMAADM Zarządzanie archiwum
SARE SAPLAINS Eksplorator archiwum
SARFC RSARFCCHK Zasoby serwra dla asynchron. RFC
SARI SAPLAINA System informacyjny archiwum
SARJ SAPLAS_ARC Konfigurator wyszukiwania w archiwum
SARP SAPMSERP Raporty (strukt. drzewa): Wykonanie
SARPN SAPLBMEN Wyświetlanie drzew raportów
SART SAPMSERP Wyświetlanie drzewa raportów
SARTN SAPLSRT_APPL Wyświetlanie drzewa raportów
SB01 ADITEST8 Składniki aplikacji
SBAC SAPLSF30 Edycja składników aplikacji
SBACH04 SAPLSF30 Edycja struktur składników
SBCA SAPLBCOM_ADMIN Administracja serwerem routingu
SBDS1 BDSBARCO1 Wyświetlanie otwartego kodu kresk.
SBDS2 BDSBARCO2 Otwarte wewnętrzne kody kreskowe
SBDS3 BDSBARCO3 Otwarte zewnętrzne kody kreskowe
SBDS4 BDSBARCO4 Otwarte kody kreskowe ze zn. zatrz.
SBDS5 BDSBARCO5 Wewn. kody kreskowe ze zn. zatrz.
SBDS6 BDSBARCO6 Zewn. kody kreskowe ze zn. zatrz.
SBDS7 BDSBARCOM Porów. otw. kodów kresk.
SBEA MENUSBEA Zarządzanie lotami BEAC
SBI1 RSAO0001 Opracowanie rozszerz. źródł. inf.
SBI2 RSAO0003 Opracowanie rozszerz. danych podst.
SBI3 RSAO0007 Opracowanie Append do źródł. inform.
SBI4 RSAO0008 Opracowanie Append do danych podst.
SBI5 RSAO0009 Usuwanie obiektów inform.
SBIT SAPLBTCH Środowisko testowe Bapi
SBIW SBIWSHOW BIW w IMG OLTP
SBPT_WB SAPLSBPT_WIZARD_BUILDER Edytor kreatorów
SBRAC SAPLBCOM_R_ATTCAT Katalog atrybutów routingu
SBRREORG SAPLBCOM_R_REORG Reorganizacja serwera routingu
SBRT SAPLBCOM_R_TEST BCOM RBR: Interfejs testowy
SBRT2 SAPLBCOM_R_TEST Test routing'u
SBRT3 RSBCOM_SBRT3_START RBR Serwer testowy - konfiguracja
SBTA SAPMSSY2 Test przetwarzania w tle
SBWP SAPMSSO0 SAP Business Workplace
SBWP_GP RSBWP_GP SAP Business Workplace dla GP
SC38 SAPMS38M Rozpocz. raportu (zdalny)
SCA2 SAPMSFT2 Nie może być wykonana bezpośrednio
SCA3 SAPMSFT3 Nie może być wykonana bezpośrednio
SCA4_D SZC_HOLIDAY_MAINTAIN Nie może być wykonana bezpośrednio
SCA4_U SZC_HOLIDAY_MAINTAIN Nie może być wykonana bezpośrednio
SCA5_D SZC_HOLIDAY_CALENDAR_MAINTAIN Nie może być wykonana bezpośrednio
SCA5_U SZC_HOLIDAY_CALENDAR_MAINTAIN Nie może być wykonana bezpośrednio
SCA6_D SZC_FACTORY_CALENDAR_MAINTAIN Nie może być wykonana bezpośrednio
SCA6_U SZC_FACTORY_CALENDAR_MAINTAIN Nie może być wykonana bezpośrednio
SCAL SAPMSFT0 Kalendarz zakładowy wraz z GUI
SCASE SAPCMGSTART Zarządzanie sprawami
SCASEPS SAPRMPSSTART Pulpit elektroniczny
SCAT SAPMSCAT Computer Aided Testtool
SCC1 SAPMSCC1 Kopia mandanta - wybory specjalne
SCC3 RSCCPROT Log kopii mandanta
SCC5 SAPMSCC1 Usuwanie mandanta
SCC7 SAPMSCC1 Import mandanta - przetw. końcowe
SCC8 SAPMSCC1 Eksport mandanta
SCC9 SAPMSCC1 Zdalna kopia mandanta
SCCL SAPMSCC1 Lokalna kopia mandanta
SCDN SAPMSNUM Zakresy numerów dokumentów zmian
SCDO SAPMSCDO Wyświetlanie obiektów dok. zmian
SCEM SAPMSCEM CATT - EM
SCFB GRM_START_FUNCTIONMODULE Menedżer ról: Uruchamianie funkcji
SCI SAPLS_CODE_INSPECTOR Inspektor kodu ABAP
SCID SAPLS_CODE_INSPECTOR Inspektor kodu dla obiektu uprawnień
SCII SAPLS_CODE_INSPECTOR Inspektor kodu: Inspekcja
SCMA SAPLSCMA Menedżer harmon.: Harmonogram
SCMAN RSCMS_DEPLOY_APPROVAL_MANAGER Serwer zarządzania zmianami
SCMATP SAPLSCMA Men.harm.: Opracowanie planu zadań
SCMC SCMC_STARTER SAP Central Monitoring Console
SCMO RKRUNMONI Menedżer harmonogramowania: Monitor
SCMP SAPLSCT1 Porównanie wgląd/tabela
SCMSMO SCMS_CS_MONITOR Knowledge Provider Monitor
SCMSPLD RSCMSPLD Wstępne wczytanie Cache
SCON RSCONN07 SAPconnect - administracja
SCOT RSCONN07 SAPconnect - administracja
SCP RSCPSEGMENT_SHOW Wyświetlanie i opracowanie str. kod.
SCPI MENUSCPI Interejs optymalizacji produkcji
SCPM SAPMSCEM CATT - EM
SCPMIG RSCP0126 Konwersja zbioru znaków
SCPR20 SAPSCPR7 Aktywacja zbiorów prof. konf.
SCPR20PR SAPLSCPRPROT Logi aktywacji zbiorów prof. konf.
SCPR3 SCPR3 Wyśw. i oprac. zb. prof. konfig.
SCPRAT SAPLSCPRMP Zmiana atryb. wart. zb. prof. konf.
SCPRCOP SAPLSCPRMP Kopiowanie kilku zb. prof. konf.
SCPRIP SAPLSCPRMP Usuwanie kilku zbiorów prof. konf.
SCPRUPP RS_IMG_BC_SET_CHECK Możliwość użycia ZbProfKonf w IMG
SCRE GRM_START_REPORT Menedżer ról: Uruchamianie raportu
SCRK SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: CSCR_KEYN
SCRM SCRMSHOW IMG istotne dla CRM w PlugIn R/3
SCU0 SAPLSCT1 Customizing Cross System Viewer
SCU3 RSTBHIST Historia tabeli
SCU3ARCH1 RSTBHIST Tworzenie archiwum protokołu BD
SCUA SAPMSCUA Centralna administracja użytk.
SCUC RSUSRSCUC CAU: Synchronizacja adresów firm
SCUG RSUSLAND Transfer użytkownika
SCUL SAPMUSLG Protokół centr. zarządz. użytkownik.
SCUM RSUSLAND Centralna administracja użytk.
SCWB SCWBENTR Środowisko korekcyjne
SD11 SAPMUD00 Modeler danych
SDBE SAPMSDBE Obiekty klucza wyszukiwania (test)
SDCC BDLSDDCC Service Data Control Center
SDD1 SDDORD01 Podwójne dok. sprzedaży w okresie
SDHB SAPLEPSS_TEST Test - pomoc dialogu
SDME_MDB SAPLSDME_DDT DME: Edytor dialogów opracowania
SDME_MOB SAPLSDME_ODT DME: Edytor obiektu opracowania
SDME_START SAPLSDME_START DME: Wywołanie transakcji opracow.
SDMO MSDMEN00 Menu dynamiczne (stare)
SDO1 SDORDE01 Zlecenia czasowe
SDOCU SAPLS_DOKU_HIERARCHY Opracowanie struktur dokum.
SDPI SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: SD_PICKING
SDQ1 SDQUOT01 Wygasające oferty
SDQ2 SDQUOT02 Wygasłe oferty
SDQ3 SDQUOT03 Zrealizowane oferty
SDV SDV_VIEWER Przeglądarka dokumentów
SDV1 SDCONT01 Wygasające kontrakty
SDV2 SDCONT02 Wygasłe kontrakty
SDV3 SDCONT03 Zrealizowane kontrakty
SDVK SDCRSL01 Analiza zakupu wiązanego - DokSprzed
SDW0 MENUSDW0 Ekran pocz. Środowiska proj. ABAP
SDW0_OLD MENUSDW0_OLD Ekran pocz. Środowiska proj. ABAP
SDWB BDLDEVLP Środ. projekt. def. usług
SE01 RDDM0001 Organizator transp. (rozsz. wgląd)
SE03 SAPCTS_TOOLS Narzędzia organizatora transportu
SE06 RDDINSTR Ustawianie organizatora transportu
SE07 RDDSTR01 Wyświetl. statusu systemu transport.
SE09 RDDM0001 Organizator transportu
SE10 RDDM0001 Organizator transportu
SE11 DD_START Opracowanie Słownika ABAP
SE11_OLD SAPMSRD0 Opracowanie Słownika ABAP
SE12 DD_START Wyświetlanie Słownika ABAP
SE12_OLD SAPMSRD0 Wyświetlanie Słownika ABAP
SE13 SAPMSEDS Parametry pamięci dla oprac. tabel
SE14 SAPMSGTB Pomoce dla tabel słownika
SE15 RS_INFOSYSTEM_START System informacyjny słownika
SE16 SAPLSETB Przegląd danych
SE16N RK_SE16N Ogólne wyświetlanie tabel
SE17 SAPMSTAZ Ogólne wyświetlanie tabel
SE18 BADI_START Edytor BAdI - Definicje
SE19 BADI_START Business-Add-Ins - implementacje
SE21 PACKAGE_BUILDER_START Edytor pakietów
SE24 SEO_STARTUP Edytor klas
SE29 SAPMAPAD Pakiety aplikacji
SE30 SAPMS38T Analiza czasu wykonania ob. ABAP
SE32 RSTEXTELEMENTE Opracowanie elementu tekstowego ABAP
SE32_OLD SAPMSTEX Opracowanie elementu tekstowego ABAP
SE32_WB99 SAPLSETXP Opracowanie elementu tekstowego ABAP
SE33 SAPMS33C Edytor kontekstów
SE35 SAPMSDIA Moduły dialogowe ABAP/4
SE36 SAPMSLDB Edytor logicznej bazy danych
SE37 RSFUNCTIONBUILDER Moduły funkcyjne ABAP
SE38 RSABAPPROGRAM Edytor ABAP
SE39 RS_WB_SPLIT_EDITOR Edytor na podzielonyn ekranie (nowy)
SE39O SAPMSEDC Edytor na podz. ekr. - por. raportów
SE40 SAPMSEUN Oprac. standardów i tłumaczenie MP
SE41 SAPMSMPE Malarz menu
SE43 SAPLBMEN Opracowanie menu obszaru
SE43N SAPLBMEN Opracowanie menu obszaru
SE51 RSSCREENPAINTER Malarz ekranów
SE54 SAPMSVIM Generowanie wglądu tabeli
SE61 SAPMSDCU Dokumentacja SAP
SE61_03 RPDOCUDISPLAYSE61 Dokumentacja w mod. oknie dialog.
SE61D RSE61D Wyświetlanie tekstu SAPScript
SE62 SAPMSBR0 Branże - narzędzia
SE63 SAPMTRAN Tłumaczenie: Ekran początkowy
SE63_OTR SAPMTRAN_OTR Tłumaczenie - OTR
SE64 SAPMTERM Terminologia
SE71 SAPMSSCF Formularz SAPscript
SE72 SAPMSSCS Style SAPscript
SE73 SAPMSSCO Opracowanie fontów SAPscript
SE74 SAPMSSCU Konwersja formatu SAPscript
SE75 SAPMSSCC Ustawienia SAPscript
SE76 SAPMSSCG Tłumaczenie formularzy SAPscript
SE77 SAPMSSCG Tłumaczenie stylów SAPscript
SE78 SAPMSSCH Zarządz. grafikami formularza
SE80 SAPMSEU0 Object Navigator
SE81 SAPMSEU10 Hierarchia aplikacji
SE82 SAPMSEU9 Hierarchia aplikacji
SE83_START RLB_BROWSER_START Uruchomienie biblioteki ReUse
SE84 RS_INFOSYSTEM_START System informacyjny repozytorium
SE85 RS_INFOSYSTEM_START System informacyjny - Słownik ABAP
SE89 SAPMSEUM Opracowanie drzewa w systemie inf.
SE8I RSINFOLI Lista repozytorium - system inf.
SE90 RS_INFOSYSTEM_START Model procesu - system inf.
SE91 RSMESSAGES Opracowanie komunikatów
SE92 RSLGAD01 Nowe oprac. komun. logu syst. od 46A
SE92N RSLGAD01 Opracowanie komunikatów logu syst.
SE93 SAPLSEUK Opracowanie kodów transakcji
SE94 SAPMSCLS Symulacja rozszerzenia klienta
SE95 SAPRMOMO Przegląd modyfikacji
SE95_UTIL SAPMSEMM_UTIL Śr. pomoc. - przeglądarka modyfik.
SE97 TASAUTH Opracow. upraw. rozpocz. transakcji
SECATT SECATT_STARTUP Extended Computer Aided Test Tool
SECOCO RS_CONTROL_COMPOSER Control Composer
SECR RSAUDIT0 System informacyjny audytu
SECSTORE RSECADMIN Zarządzanie pamięcią chronioną
SELVIEW RS_SELEVIEW Opracowanie wglądu wyboru
SEM_BEX BCS_START_BEX Analiza Business Explorer
SEM_NAV BCS_START_NAV Business Explorer Navigator
SENG SAPLSF4E Administracja indeksami zewnętrznymi
SENH SAPMSENH Wyświetlanie informacji rozszerzenia
SEPA SAPLEPSS Serwer EPS: Administracja
SEPS SAPLEPSC SAP Electronic Parcel Service (EPC)
SERP SAPMSERP Raporty: Zmiana struktury drzewa
SES_ADMIN COM_SE_ADMIN Usługa mechan. wyszukiw.: Administr.
SESS SAPLSMTR_NAVIGATION Menedżer sesji: Wyśw. drzewa menu
SETB RFFMSETB Bezpośrednie wprowadz. dla BUSAB
SEU_INT SAPMSEU0 Przegląd obiektów
SF07 RSFILENA Analiza nazwy pliku
SFAC SAPLBZFC Opracowanie - wybór pola
SFAW SAPMM00C Opracowanie - wybór pola
SFP FP_START_FORM_BUILDER Edytor formularzy
SFT1 SAPMSFT0 Opracowanie świąt
SFT2 SAPMSFT0 Opracowanie kalendarza świąt
SFT3 SAPMSFT0 Opracowanie kalendarza zakładowego
SFTRACE SAPLSTXBCT SAP Smart Forms: Śledzenie
SGEN RSPARAGENLOD Generowanie obciążenia SAP
SGOSHI RSSGOSHIRE Ustawienia historii obiektu
SGOSTEST GOS_TOOLBOX_TEST Narzędzie test. dla rodz. usług on.
SGOSTEST2 GOS_SERVICE_TEST Testowanie składników usługi
SH01 RSHLP001 Pomoc on-line: Serwer pomocy F1
SH02 RSHLP002 Pomoc on-line: Śledzenie pomocy
SH03 RSHLP003 Wywołanie rozszerzonej pomocy
SHD_CHECK SHD_CHECK Testowanie wariantów ekranu i GuiXT
SHD_SWITCH SAPMSHD0 Aktywacja wariantów stand. użytk.
SHD0 SAPMSHD0 Warianty transakcji i ekranu
SHD0_MANDT SAPMSHD0 Warianty trans. zależne od mandanta
SHD1 SAPMSHD0 INTERN:Wywołanie transakcji wariantu
SHDB SAPMSBDT Edytor zapisu trans. (wprow. wsad.)
SHDG RSHDGF00 Pola globalne: zmiana i wyświetlanie
SHDI RSSHDIMG_TREE2 Archiwum grafik wariantów transakcji
SHDS SAPMSHD0 INTERN: Zapam. transakcji wariantu
SHI0 SAPLSHI4 Bufor struktury: Oprac. typu węzła
SHI1 SAPLSHI4 Bufor struktury: Oprac. typu refer.
SHI2 SAPLSHI4 Bufor struktury: Oprac. typu struk.
SHI3 SAPLSHI6 Opracowanie struktury
SHMA SAPLSHMA Obiekty dzielone: Zarządzanie
SHMM SAPMSHM_MONITOR Obiekty dzielone: Monitor
SHN1 SAPMCOCFSN Tworzenie noty zmiany
SHN1_ SAPLIQS0 Tworzenie noty zmiany
SHN2 SAPMCOCFSN Modyfikacja noty zmiany
SHN2_ SAPLIQS0 Modyfikacja noty zmiany
SHN3 SAPMCOCFSN Wyświetlanie noty zmiany
SHN3_ SAPLIQS0 Wyświetlanie noty zmiany
SHN4_ COCF_SN_LIST Lista not dot. zmiany
SHP_DELIC RMA_SHP_DELIC Miniapl.: Niekompl. dostawa wychodz.
SHR1 COCF_SR Tworzenie raportu zmiany
SHR2 COCF_SR Modyfikacja raportu zmiany
SHR3 COCF_SR Wyświetlanie raportu zmiany
SHR4_ COCF_SR_LIST Tworzenie listy raportów zmiany
SHXC SCWB_EDIT_APPROVALS Opracowanie HOTPACKEXC
SHXC1 SCWB_SET_HOTEXCMODE Procedury zatwierdz. w tr. wyjątk.
SI_SEL SAPMSIWB_STRUC_EDITOR_LINK KW: Link edytora struktury
SI00 MENUSI00 SAP Knowledge Warehouse
SI00_DOCU MENUSI00_DOCU SAP Knowledge Warehouse
SI00_OLD MENUSI00_OLD SAP Knowledge Warehouse
SI00_TRAIN MENUSI00_TRAIN SAP Knowledge Warehouse
SI21 RSIWB21 Migracja rozszerzonej pomocy
SI22 RSIWB000 Tworzenie plików poleceń
SI23 RSIWB100 Ekran pocz. interfejsu oprac. konf.
SI23_6 IWB_TEMPLATES Przetwarzanie wzorców
SI24 RSIWB101 Ekran początkowy IMG (hurt. wiedzy)
SI24_1 RSIWB102 System konf. (hurtownia wiedzy)
SI24_10 RSIWB_EXPORT_MAIL_SERVICES RSIWB_EXPORT_MAIL_SERVICES
SI24_11 RSIWB_CUST_TRANSPORT KW: Konfiguracja - transport
SI24_12 RSIWB_CUST_WORKFLOW KW: Konfiguracja - workflow
SI24_13 RSIWB_CUST_AUTH_FOR_PROPS KW: Konfiguracja - uprawnienia
SI24_14 RSIWB_CUST_SUP_AUTH_CHECK_DISP KW: Konfiguracja
SI24_2 RSIWB103 Konfiguracja - serwer (hurt. wiedzy)
SI24_3 RSIWB104 Konfiguracja - przypisania (KW)
SI24_4 RSIWB105 Konfigur. - warianty eksportu (KW)
SI24_5 RS_IWB_ENTRY_SELECT Defin. struktury początk. (konfig.)
SI24_6 RS_IWB_EXPORT_AFTER_IMPORT Autom. konkretyzacja: Obiekty inf.
SI24_7 RS_IWB_EXPORT_RANGE Ustawianie export_range w iwbsetting
SI24_8 RS_IWB_R3LINK_SUPPORT Wspomaganie oprac. linku R/3 (konf.)
SI24_9 RSIWB106 Obszary zarządzania dokumen. (wgląd)
SI80 RSIWB300 Hurtownia wiedzy
SI81 RSIWB600 Zarządzanie
SI85 RSIWB303 Hurtownia wiedzy (ogólnie)
SI86 RSIWB601 Zarządzanie
SI88 RSIWB601 Eksport HTML
SI89 RSIWB602 Eksport HTML - analiza logów
SI90 RSIWB302 Hurtownia wiedzy: Szkolenie
SIAC1 SIAC_TREE Wyświetl. obiek. WWW (poprz. format)
SIBU SAPLSATT11 Opracowywanie branż
SICF RSICFTREE Edycja drzewa usług HTTP
SICF_INST RSICF_SERVICE_ACTIVATION Aktywowanie usługi podczas instal.
SICK RSICC000 Kontrola instalacji
SIDELTA RSIWB_DELTA Dostawa delty z repozytorium
SIGS GRAPHICS_IGS_ADMIN Administracja IGS
SIMG_SPORT SPORT_IMGSHOW IMG Business / Pakiety funkcjonalne
SIMGH SAPLS_IMG_TOOL_2 Opracowanie struktury IMG
SIN1 SAPLSIN1 SAPBPT: Folder wejściowy
SINA RSSINADM SAPBPT: Obsługa stand. konfiguracji
SISU MENUSISU IS-U Menu główne
SITSPMON SITSPMON Monitor dla wewnętrznego ITS
SKEP KW_KEP_SCHEDULE_MAINTAIN KEPlicator
SKNF SAPLSQADB04 Opracowanie grup konfiguracji
SKPR07 RSTIRIDX_MONITOR Monitorowanie dla KPRO-Retrieval
SKPR09 RSIRCCON Test Repozytoriów wiedzy gosp.
SKPRM01 RSIR_M_LOAD Kopiowanie encji modelu
SKPRM03 RSIR_M_LOAD_CONN Kopiowanie połączeń klas
SKPRM04 RSIR_M_COPY_TABSET Kopiowanie zb. tabel instancji
SKPRMC1 RSIR_M_CUSTOM_PROP Konfiguracja właściwości encji
SKPRMIC RSIR_M_INVALIDATE_MODEL_CACHE Unieważnianie cache wglądu modelu
SKWFIVC SKWF_INVALIDATE_COMPLETE_CACHE Unieważnianie wszystkich SKWF cache
SKWS SKWS_USER_INTERFACE CM: Zarządzanie statusem
SL02 SAPMSL02 PAW: Menu główne
SL100 SLSPAWCHANGEPART Zmiana danych uczestnika
SL101 SLSPAWCREATEEXCEL Tworz. ark. Excela dla wyn. zdarz.
SL102 SLSPAWL4 Wyniki wg testu i lokalizacji
SL104 SLSPAWDEL PAW - usuwanie wyników
SL12 SLSPAWSURV PAW - wynik przeglądu - szczeg. odp.
SL13 SLSPAWSCENAR PAW - Opracowanie dynam. scenariuszy
SL31 SAPMSL311 PAW - definicje typu testu
SL32 SAPMSL32 PAW - definicje lokalizacji
SL60 SLSPAWR1_1 PAW - przegląd wyników testu
SL601 SLSPAWR1 PAW - przegląd wyników testu
SL61 SLSPAWT1 PAW - transfer wyników testu do HR
SL62 SLSPAWL3 PAW - drzewo def. wyszukiw.
SL63 SLSPAWL2 PAW - katalog test. miejsc
SL64 SLSPAWR2 PAW - analizy statystyczne
SL65 SLSPAWR8 PAW - eksport wyników testu
SL66 SLSPAWD1 PAW - zapis szczegółów certyfikacji
SL67 SLSPAWD2 PAW - zapis katal. test. dla miejsca
SL69 SLSPAWT2 PAW - log transferu kwalifikacji
SL70 SLSPAWR7 PAW - przegląd wyników os.
SL71 SLSPAWT8 PAW - program generujący dane pocz.
SL72 SLSPAWM0 PAW - Enjoy Desktop
SL73 SLSPAWT5 PAW - generowanie kwalifikacji w tle
SL74 SLSPAWT6 PAW - log generowania kwalif. w tle
SL75 SLSPAWR9 PAW - przegląd wyników zadań
SL76 SLSPAWR6 PAW - wyświetlanie strukt. test.
SL77 SLSPAWC1 PAW - wyśw. komentarzy do zadań
SL79 SAPLSLSM PAW - oprac. profilu miejsca
SL80 SLSPAWIS PAW - statystyka pozycji
SL90 SLSPAWP1 PAW - inf. dot. wydruku certyfikatu
SL91 SLSPAWV1 PAW - oprac. profilu miejsca
SL92 SLSPAWV2 PAW - oprac. profilu typu testu
SL93 SAPMSL932 PAW - opracowanie ustawień
SL94 SLSPAWV3 PAW - opr. profilu test. ob. inf.
SL95 SLSPAWV4 PAW - oprac. profilu użytk.
SL96 SAPMSL96 PAW: Ustawienia sterowania zatwier.
SL99 SLSPAWV5 PAW - wyświetlanie profili uprawnień
SLAT RSIWA203 Dalsze narzędzia tłumaczenia
SLAW SAPLLAW_MODULES_1 Środowisko zarządzania licencjami
SLDAPICUST SAPMSLDAPICUST Konfiguracja SLD API
SLDB SAPMSLDB Logiczne bazy danych (Struk. drzewa)
SLDCHECK RLCR_XI_STAYING_ALIVE Test połączenia SLD
SLDHTMLGUI RLCR_LAUNCH_HTML_GUI Uruchomienie SLD-GUI w przeglądarce
SLG_ISU REAPROT02 Wyśw.logu równoległ.przebiegu zbior.
SLG1 SBAL_DISPLAY Log aplikacji: Wyświetlanie logów
SLG2 SBAL_DELETE Log aplikacji: Usuwanie logów
SLGN SAPMSNUM Log aplikacji: Oprac. zakr. numerów
SLGT RDDGTSND Meldowanie centr. katalogu obiektów
SLIB_START RLB_LIBRARY_EDIT Opracowywanie biblioteki ReUse
SLIBN RLB_LIBRARY_EDIT Opracowywanie biblioteki ReUse
SLIBP RLB_PRODUCT_EDIT ReUse-opracowywanie produktów
SLICENSE SAPMSLIC Zarządzanie licencjami SAP
SLIN SAPLSLIN ABAP/4: rozszerzona kontrola progr.
SLIS MENUSLIS FI-SL System inf. księgi specjalnej
SLLS SAPLLXE_SLLS Statystyka tłumaczenia
SLLT SAPMSLLT Statystyka wydajności tłumacz.
SLPP SAPMSLW_SLPP Pula propozycji
SLW3 SLXE_MASTER Planista LR
SLW4 SLXE_MASTER Tłumaczenie: hierarchia aplik.
SLWA SLXE_MASTER Administracja środowiskiem tłum.
SLWB SLXE_MASTER Planowanie środowiska tłumacz.
SM01 SAPMTSTC Transakcje blokujące
SM02 SAPMSEM1 Komunikaty systemowe
SM04 RSM04000_ALV Lista użytkowników
SM12 RSENQRR2 Wyświetlanie i usuwanie blokad
SM12OLD RSSM_SM12_OLD Poprzednio sm12
SM13 SAPMSM13 Administracja rekordami aktualizacji
SM14 SAPMSM14 Administracja programem aktualizacji
SM18 RSAUPURG Reorganizacja log audytu bezpiecz.
SM19 SAPMSM19 Konfiguracja bezpieczeństwa audytu
SM20 SAPMSM20 Analiza logu audytu bezpieczeństwa
SM20_OLD SAPMSM20 Analiza logu audytu bezp. (poprz.)
SM20N SAPMSM20 Analiza logu audytu bezpieczeństwa
SM21 SAPMSM21 Analiza online logu systemowego
SM21_E2E SAPMSM21_E2EDIAGNOSTIC Analiza logu systemowego poprzez E2E
SM28 RSICC000 Kontrola instalacji
SM29 SAPMSM29 Transfer wzorca dla tabel
SM30 SAPMSVMA Wywołanie opracowania wglądu
SM31 SAPMSVMA Wywoł. oprac. wglądu analog. do SM30
SM31_OLD SAPMSTBM Opracowanie tabeli (stare)
SM32 SAPMSTBM Opracowanie ID param. tabeli TAB
SM33 SAPMSTBM Wyświetlanie ID param. tabeli TAB
SM34 SAPMSVMA Wywołanie obsługi klastra wglądu
SM35 SAPMSBDC_CC Monitorowanie wprowadzania wsad.
SM35P RSBDC_PROTOCOL Wprow. wsad.: Monitorowanie logu
SM36 SAPLBTCH Żądanie przetwarzania wsadowego
SM36WIZ SAPLBTCH Kreator definicji zadania
SM37 SAPLBTCH Przegląd poprzez wybór zadania
SM37B SAPLBTCH Prosta wersja wyboru zadania
SM37BAK SAPLBTCH Stara transakcja SM37
SM37C SAPLBTCH Zmienna wersja wyboru zadania
SM38 SAPMSQIO Transakcja opracowania - kolejka
SM39 SAPBTCPE Analiza zadania
SM49 SAPLSXPT Wykonanie zewn. polecenia syst. op.
SM50 RSMON000_ALV Przegląd procesów roboczych
SM51 RSM51000_ALV Lista systemów SAP
SM52 RSM52000_ALV Przegląd VM
SM54 RSM54000 Opracowanie TXCOM
SM55 RSM55000 Opracowanie THOST
SM56 RSM56000 Bufor zakresu numerów
SM58 RSARFCRD Log błędu asynchronicznego RFC
SM580 RBDSTARTSM58 Transakcja dla Drag&Relate
SM59 SAPMCRFC Miejsca przezn. RFC (wyśw. i oprac.)
SM59_OLD RSRFCRFC Miejsca przezn. RFC (wyśw. i oprac.)
SM5A RSMON000_ANALYSE_CONVID_ALV Analiza łańcuchów RFC
SM61 SAPLCOBJ Monitor. obiektów sterowania w tle
SM61B SAPLCOBJ Nowe zarządzanie obiektami sterow.
SM61BAK SAPLBTCH alte sm61
SM62 RSEVTHIST Historia zdarzeń i zdarzenia wsadowe
SM63 SAPLSOMS Wyśw./Oprac. zestawów trybu operacji
SM64 RSEVTHIST Zarządzanie zdarzeniami prz. wsad.
SM65 SAPLSBPT Narzędzie analizy przetwarz. w tle
SM69 SAPLSXPT Opracowanie zewn. polecenia sys. op.
SMAP01 SAPLSF30 Opracowanie obiektów mapy rozwiązań
SMARTFORMS SAPMSSFO SAP Smart Forms
SMCL CSL_MON CSL: Monitor
SMCX SAPMWGM1 Klucz wyszukiwania OCX
SMEN SAPLSMTR_NAVIGATION Menedżer sesji: Wyśw. drzewa menu
SMET SMETRICS01 Wyśw. częstotliwości wywołań funkcji
SMGW RSMONGWY_ALV Monitor gateway'a
SMICM RSMONICM_STANDARD Monitor ICM
SMICM_SOS RSMONICM_EMERGENCY Monitor ICM
SMLT SAPTLAN_MANAGEMENT Zarządzanie językami
SMLT_EX RSTLAN_EXPORT Eksport języka
SMMS RSMONMS_ALV Monitor serwera komunikatów
SMOD SAPMSMOD Zarządzanie rozszerzeniami SAP
SMOMO WAF_MOMO Mobile Engine
SMQ1 RSTRFCM1 Monitor qRFC (kolejka wyjściowa)
SMQ2 RSTRFCM3 Monitorow. qRFC (kolejka wejściowa)
SMQ3 RSTRFCM5 Monitor. qRFC (zapamięt. kolejka E)
SMQA RSTRFCMA tRFC/qRFC: Status oraz dane potwier.
SMQE RSQEVTMA Administracja qRFC
SMQR RSQIWKMA Rejestracja kolejki wejściowej
SMQS RSQOWKMA Rejestracja miejsca przeznaczenia
SMT1 RSRFCSEC Systemy trusted (wyświetl. i oprac.)
SMT2 RSRFCSLX Systemy trusting (wyśw. i opracow.)
SMW0 SAPMWWW0 Repozytorium WWW SAP
SMX SAPLBTCH Wyświetlanie zadań własnych
SMXX SAPLBTCH Wyświetlanie zadań własnych
SNC0 SAPL0SEC Lista kontroli dostępu SNC: Systemy
SNC1 RSUSR300 Generowanie nazwy SNC dla użytkow.
SNC2 RSUSR402 Eksport nazwy SNC użytkownika
SNC3 RSSNC40A Lista kontr. dostępu użytk. 3.1-4.0
SNC4 RSSNCCHK Kontrola kanonicznych nazw SCN
SNL1 SAPMSNL1 Wyświetl. NLS (zestaw znaków, język)
SNL2 SAPMSNL1 Ustawianie NLS (zestaw zn., język)
SNL3 SAPMSNL1 Projektowanie NLS (zestaw zn., jęz.)
SNLS SAPMSNL1 Wyświetl. NLS (zestaw znaków, język)
SNOTE SCWN_ENTRY_TREE Asystent not
SNRO SAPMSNRO Obiekty zakresu numerów
SNUM SAPMSNUM Sterownik zakresu numerów
SNUM_EDIT SAPLSNR7 Oprac. zakresów numerów
SO00 SAPMSSO0 SAPoffice: Krótki komunikat
SO01 SAPMSSO0 SAPoffice: Folder wejściowy
SO01X SAPMSSO0 SAPoffice: Folder wejściowy
SO02 SAPMSSO0 SAPoffice: Folder wyjściowy
SO02X SAPMSSO0 SAPoffice: Folder wyjściowy
SO03 SAPMSSO0 SAPoffice: Foldery prywatne
SO03X SAPMSSO0 SAPoffice: Foldery prywatne
SO04 SAPMSSO0 SAPoffice: Foldery dzielone
SO04X SAPMSSO0 SAPoffice: Foldery dzielone
SO05 SAPMSSO0 SAPoffice: Prywatny kosz
SO05X SAPMSSO0 SAPoffice: Prywatny kosz
SO06 SAPMSSO0 SAPoffice: Zastępowanie wł./wył.
SO07 SAPMSSO0 SAPoffice: Powtórne przedłożenie
SO07X SAPMSSO0 SAPoffice: Powtórne przedłożenie
SO10 SAPMSSCE SAPscript: Teksty standardowe
SO12 SAPMSSO0 SAPoffice: Dane podst. użytkownika
SO13 SAPMSSO0 SAPoffice: Zastępca
SO15 SAPMSSO0 SAPoffice: Listy dystrybucji
SO16 SAPMSSO0 SAPoffice: Profil
SO17 RSSOTRCL SAPoffice: Usuwanie dzielonego kosza
SO18 SAPMSSO0 SAPoffice: Dzielony kosz
SO19 SAPMSSO0 SAPoffice: Dokumenty domyślne
SO20 SAPMSSO0 SAPoffice: Pryw. dokument domyślny
SO21 RSSOPCDR Obsługa katalogu roboczego PC
SO22 RSSODLPC SAPoffice: Usuwanie plików rob. PC
SO23 SAPMSSO0 SAPoffice: Listy dystrybucji
SO28 RSSO0028 Opracowanie SOGR
SO30 RSBCSRE03 Business Workplace: Reorganizacja
SO31 RSSORE02 Reorganizacja (dzienna)
SO36 RSSOADM0 Tworzenie automat. przekazywania
SO38 RSSOFALU SAPoffice: Synchr. uprawnień fold.
SO40 RSSOCUFM SAPoffice: Formularz odbiorcy MAIL
SO41 RSSOCUFM SAPoffice: Formul. odbiorcy TELEFAX
SO42 RSSOCUFM SAPoffice: Formularz odb. TELEFAX_K
SO43 RSSOCUFM SAPoffice: Formularz odb. TELEFAX_M
SO44 RSSOCUFM SAPoffice: Formularz odbiorcy TELEX
SO50 BCS_IBND_MAINT Reguły dla dystr. dokumentów wej.
SO52 RSSOUADD Usuwanie adresów z danych użytkown.
SO55 RSSOUSCO Kontrola spójności użytkownika
SO70 SAPLDSYH Hypertekst: Wyśw./Oprac. struktury
SO71 SAPLDSYH Zarządzanie planem testowym
SO72 SAPMSDCU Opracowanie modułu hipertekstu
SO73 SAPLDSYS Import grafiki do SAPfind
SO81 RSTGRE13 SAPfind: Ind. wolnego tekstu (testu)
SO82 RSTBOE05 SAPfind: Uzyskiw.woln.tekstu - wsad
SO85 RSTBOE01 SAPfind: txt_seq_search
SO86 RSTBOE02 SAPfind: Txt_seq_search_1
SO90 RSTSHSRV SAPfind: Prog. usługi folderów powł.
SO91 RSSHSOMI SAPfind SO: SAPoffice Marketing Info
SO95 RSSHCLAS Wst. gener. zapytania szuk. - wybór
SO99 RSSHRELN Put - System informacyjny
SOA MENUSOA SAP ArchiveLink
SOAACT ACE_SOP_PERIODIC_POSTING Rzecz. obliczanie rezerw
SOAAD ACEPSCALLBKEDR Wyszukiwanie kont ACE
SOAAD_MAIN ACEPSCALLBKEDR Wyszukiw. kont: Opracow. wpisów
SOAAD_META ACEPSCALLBKEDR Wyszukiwanie kont ACE
SOAD SAPMSSO0 SAPoffice: adresy zewnętrzne
SOADATADEL ACE_LEGACY_DATA_DELETE Usuwanie danych w Accrual Engine
SOADSITEMS SOA_DSITEMS Sprawozd. ob. rozl. międzyokr. SOA
SOAFIRECON ACE_SOP_FI_RECONCILIATION Uzgodnienie Accrual Engine z FI
SOAHRCON ACE_SOP_HR_CONNECTION Ustaw. połączenia z systemem HR
SOAHRTRANS ACE_SOP_HR_DATA_TRANSFER Transfer danych z systemu HR
SOAIMG ACE_SOP_IMG IMG rozliczania opcji na akcje
SOAPSITEMS SOA_PSITEMS Wyśw. wart. sumar. w Accrual Engine
SOAREVERS ACE_SOP_REVERSAL_POSTING Storno księgowań rezerw
SOASIM ACE_SOP_PERIODIC_SIMULATION Symulacja rezerw
SOATREE01 ACE_SOP_BASISDATA_CREATE Tworzenie przydziałów
SOATREE03 ACE_SOP_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN Wyświetlanie przydziałów
SOBJ SAPMTOBJ Nadawanie atryb. obiektom opracow.
SOBN01 RSUSR002_ADDRESS Dane osobowe
SOBT SAPMTOBJ przyspis. atryb. obiektom opracow.
SOCP SAPMSSO0 SAPoffice: adresy zewnętrzne
SODS RSSODS SAPoffice: Przeglądarka LDAP
SOEX SAPLSO02 Komunikat ekspresowy
SOFF MENUSOFF SAPoffice: Menu obszaru
SOHI MSGOSHIST Historia obiektu
SOL REA_CHECK_SOLUTIONS Kontrola ścieżek rozwiązań
SOLMAP SAPLSF30 Opracowanie mapy rozwiązań
SOLPA SAPMSVMA Ścieżki rozwiązań
SOSB RSSOSOSTSTAT Przegląd zleceń wysyłania (użytk.)
SOSG RSSOSOSTSTAT Przegląd zleceń transmisji (grupy)
SOST RSSOSOSTSTAT SAPconnect: Zlecenia transmisji
SOSV RSSOSOSTSTAT SAPconnect: Zlecenia transmisji
SOTR RSSOAPIR Transakcja testowa dla API1 (odb.)
SOTR_EDIT SAPLSOTR_EDIT Edytor tekstów OTR
SOY1 RSSOUSED SAPoffice: Grupowa obsługa użytk.
SOY2 RSSOSTAT SAPoffice: Gromadz. danych statyst.
SOY3 RSSOSTVW SAPoffice: Zestawienie statystyczne
SOY4 RSSOLAZY SAPoffice: Przegląd dostępu
SOY5 RSSOINBO SAPoffice: Przeglądanie foldera WE
SOY6 RSSOPRIV SAPoffice: Przeglądanie dokumentu
SOY7 RSSOFOLD SAPoffice: Przeglądanie foldera
SOY8 RSSOAPUT SAPoffice: Archiwizacja grupowa
SOY9 RSSOMOVE SAPoffice: Reorganizacja foldera WE
SOYA RSSOCHOW SAPoffice: Zmiana właściciela fold.
SP00 MENUSP00 SPOOL i sąsiednie obszary
SP01 RSPOSP01NR Sterowanie wyprowadzaniem
SP01O RSPOSP01 Sterowanie SPOOL'em
SP02 RSPOSP01NR Wyświetlanie zleceń spoola
SP02O RSPOSP01 Wyświetlanie zleceń wyprowadzania
SP11 RSTS0012 Katalog TemSe
SP12 RSTS0010 Administracja TemSe
SP1T RSPOSP01 Sterowanie wyjściem (test)
SPACKAGE PACKAGE_BUILDER_START Edytor pakietów
SPAD SAPMSPAD Administracja SPOOL
SPAK PACKAGE_BUILDER_START Edytor pakietów
SPAM SAPMSPAM Support Package Manager
SPAR SAPLSDB8 Potwiedzenie parametru pamięci
SPAT SAPMSPAD Administracja SPOOL (test)
SPAU RSUMOD04 Wyśw. zmodyf. obiektów środow. proj.
SPBM SAPLSPBT Monitorowanie równoległych zadań tła
SPBT SAPLSPBT Test: Równoległe zadania tła
SPDD RSUMOD02 Wyśw. zmodyfik. obiektów słow. dan.
SPEC01 SAPMCH01 Syst.specyf.: Przetwarz. formularza
SPEC02 SAPMCH01 Syst.specyf.: Przetwarz.arkusza dan.
SPERS_TEST SAPLSPERS_DEMO Testowanie obiektów personalizacji
SPH4 RSPHGCTI Usługi tel. w całym syst. wł./wył.
SPHA SAPLPHOA Administracja usługami telef.
SPHB SAPLPHOB SAPphone: Administracja systemem
SPHD RSPHSPHD SAPphone: Własny numer telefonu
SPHS RSPHSOFT SAPphone: Interfejs telefonu
SPHSREMOTE RSPHSOFTREMOTE Zdalne uruchomienie Softphone
SPHT SAPLPHOH Środowisko testowe SAPphone
SPHW RSPHITS1 Inicjalizacja wyw. w aplikacjach WWW
SPI_ALE01 SPI_ALE_CALL Monitorowanie ALE
SPI_BOR01 SPI_BOR_CALL BOR-monitoring
SPI_TRFC01 SPI_TRFC_CALL tRFC-monitoring
SPIA SPI_ADM_CU Administracja PMI
SPIM SPI_CM_MAINTAIN Metadane: Monitorowanie procesu
SPOV SAPMSPAD Przegląd zleceń SPOOL
SPPF_PRPR SPPF_PRPR_CUST Opracowanie profilu wydruku
SPPFC START_CUSTOMIZING2_PPF PPF: Ekran początkowy konfiguracji
SPPFCADM START_CUSTOMIZING_ADMIN_PPF PPF: Administracja
SPPFCONS SPPF_CONSISTENCY PPF: Kontrola spójności
SPPFDET PPFCONDDEF PPF: Definicja warunku
SPPFDETCRM PPFCONDDEF_CRM PPF: Profil czynności z warunkami
SPPFP RSPPFPROCESS Przetwarzanie czynności
SPRM SAPL0OBJ Aktualizacja ustawień
SPRO SAPLS_IMG_TOOL_5 Konfiguracja - edycja projektu
SPRO_ADMIN SAPLS_IMG_TOOL_5 Konfiguracja-Zarządzanie projektem
SPROJECT SAPLPROJECT_ADMINISTRATION Zarządzanie projektem
SPTP SAPMSPTP Opr. el. tekst. dla formatów wydruku
SQ_LEGEND SAPMSPLE Plan sekw.: wybór elementu graf.
SQ00 SAPMS38R SAP Query: Rozpoczęcie zapytania
SQ01 SAPMS38R SAP Query: Opracowanie zapytań
SQ02 SAPMS38O SAP Query: Oprac. zb. informacji
SQ03 SAPMS38S SAP Query: Opracowanie grup użytk.
SQ07 SAPMS38P SAP Query: Porównanie języków
SQ09 SAPMS38U SAP Query: Oprac. rozsz. pamięci
SQ10 RSAQ_ROLE_ADMINISTRATION SAP Query: Administracja rolowania
SQ11 RSAQ_WEBRELEASE SAP Query: Raporty WWW (Admin)
SQADB01 SAPLSQADB02A Opracowanie pytania dla QADB
SQADB01B SAPLSQADB02 Opracowanie pytania dla branży QADB
SQCIT SAPLSQADB08 Opracowanie wzorców CI
SQLR SQLR0001 Interpreter SQL Trace
SQVI SAPMS38R Szybki przegląd
SR10 SAPLSZRC Tworzenie miejscowości
SR11 SAPLSZRC Zmiana miejscowości
SR12 SAPLSZRC Wyświetlanie miejscowości
SR13 RSIWR_HELP_DISP_ADM Pomoc zależna od obszaru
SR20 SAPLSZRT Tworzenie ulicy
SR21 SAPLSZRT Zmiana ulicy
SR22 SAPLSZRT Wyświetlanie ulicy
SR30 SAPLSZRP Tworzenie kodu poczt.
SR31 SAPLSZRP Zmiana kodu poczt.
SR32 SAPLSZRP Wyświetlanie kodu poczt.
SRCN RSRPCNTR Usuwanie raportów specyf. dla kraju
SRDEBUG RSRDEBUG Aktywacja zdalnego śledzenia
SREFH00 RBM_HIER_00 Edycja struktury hierarchii
SREFH04 SAPLSF30 Edycja elementu struktury referenc.
SREPO RSSYSCOMP Porównanie repozytorium
SRET RKKBRPTR Wybór raportu
SRET06 RSRET_INDEX_MONITOR Fikcyjna transakcja
SRET07 RSRET_INDEX_MONITOR Monit. indeksowania: Inne niż KPro
SRIP RSRETIP01 Import indeksów szkolenia
SRM01 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: INFREQUEST
SRM02 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: STH_EXPECT
SRM03 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: SRM_CONT
SRMBROWSER SRM_START_BROWSER Przeglądarka rekordów
SRMCALLMON SRM_CALL_HANDLER_MONITOR Monitor do programu obsługi wywołań
SRMCMEDIT SRM_KPRO_CONTENT_MODEL_EDIT Edycja modeli zawartości
SRMEXPORT SRM_EXPORT Uruchom. raportu wyboru SRM_EXPORT
SRMMODELER SRM_START_MODELER Modeler rekordów
SRMO SAPMSRAD SAP Retrieval - Monitor
SRMO1 RSRET_IMS_MONITOR Wywołanie monitorowania IMS
SRMPLANER SRM_START_FILEPLANER Planista (plik) rekordów
SRMREFRULE SRMRG_RULE_ADMIN Reguły generowania dla numeru rek.
SRMREGEDIT SAPLSRMREGMAIN Opracowanie rejestru SRM
SRMSTART SAPSRMSTART Zarządzanie rekordami
SRMVIEWGEN SAPVGENSTART Generator wglądu
SRN1 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: ADRCITY
SRN2 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: ADRSTREET
SRN3 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: ADRPSTCODE
SRS_GM_SH SAPMWOSE Retail Store: Wyświetl. MWD - dane
SRSE SAPMSRAD Testowe wyszukiwanie IMS
SRT_CHANGE SAPLSRT_APPL Opracowanie drzewa raportów
SRTIDOC SRT_REGISTER_SERVICE Wejście SOAP: Rejestracja usługi
SRTM SAPLSRTMUI Ekran początkowy monitora czasu wyk.
SRTV SRTV_CUST1 Wyszukiwanie tekstu: konfiguracja
SSAA SAPMSRR1 Asystent administracji systemem
SSAA_TOP SAPMSRR1 Asystent administracji systemem
SSC RSSC0000 Terminarz SAP (wewnętrzny)
SSC0 RSSC0000 Terminarz SAP (pracownika)
SSC0X RSSC0000X Terminarz SAP (pracownika)
SSC1 RSSC1000 Terminarz SAP (własny)
SSC1X RSSC1000X Terminarz SAP (własny)
SSCA SAPMSSCA Terminarz: Opracowanie uprawnień
SSCA1 RSSCADMUSRCONST Terminarz: Administracja
SSCV RSSC5000 Terminarz: Serwer prezentacji VBasic
SSFI SAPLSSFI IAC: Test: Przeglądaka-podpis cyfr.
SSM1 SMTR_NAVIGATION_SEND_MESSAGE2 Transakcja jest nieaktualna
SSM2 SAPLSMNU Ustawianie początk. menu obszaru
SSO2 SSO2ADM Workplace Single Sign-On Administ.
SSPC RSSPECCA Specyfikacje DOMYŚLNE SAP
SST0 RSPROJEVALUATIONCU Zestaw. dotycz. projektu w konfigur.
SST7 SAPMSST1 Analiza złożona
SSUB2 MSSUBCUS Opracowanie tekstu dla subskrypcji
SSUC BCGRSUCO Grafika struktury: kopiow. ustawień
SSUD BCGRSUDO Grafika struktury: usuwanie ustawień
SSUO MENUSSUO Grafika struktury: ustawienia centr.
ST01 RSTRAC25 Śledzenie systemu
ST02 RSTUNE50 Bufory ustawienia/strojenie
ST03 SAPWL_ST03N Obciąż. systemu i stat. wydajności
ST03G SAPWL_ST03G Globalne statystyki obciążenia
ST03N SAPWL_ST03N Obciąż. systemu i stat. wydajności
ST04 RSDB0004 Wybór działań bazy danych
ST05 SAPLSSQ0 Śledzenie SQL
ST06 RSHOST05 Monitor systemu operacyjnego
ST07 SAPMS07A Monitor aplikacji
ST10 SAPMST10 Statystyka wywołań tabeli
ST11 RSTR0006 Wyświetlanie śledz. programu
ST14 /SSF/CALL_TA_PROJ Analiza aplikacji
ST20 RS_DYNPRO_TRACE Śledzenie ekranu
ST20LC RS_DYNPRO_TRACE Kontrola układu
ST22 RSSHOWRABAX ABAP - Analiza zrzutu pamięci
ST22_E2E RSSHOWRABAX_E2E ABAP: Analiza zrzutu pamięci E2E
ST22OLD SAPMS380 Poprzednia analiza zrzutu
ST30 SAPLPERF_TRA_DIA Glob. analiza wydajności: Wykonanie
ST33 DISPLAY_GPA_DATA Glob. analiza wydajn.: Wyśw. danych
ST34 MAINTAIN_PROT_ID Glob. analiza wydajności: ID logu
ST35 MAINTAIN_CATT_PROT_ID Glob. analiza wydajn.: Przypis. CATT
ST36 SAPLPERF_TRA_DEL Glob. analiza wydajn.: Usuw. danych
ST37 MAINTAIN_AMASCH Analiza wydajn. gl.: Schemat analizy
ST62 SAPMSBRA Tworzenie krótkich tekstów branż.
START_BSP BSP_WD_APPL_STARTER Uruchomienie aplikacji BSP
STATTRACE SAPWL_STATTRACE Globalna statystyka i śledzenie
STAV_TABR SAPMF70M Rozliczenie - Zarządzanie statusem
STCUP RSTCX_UPG Aktualiz. wariantów ob. sterow. tab.
STDA SAPLSDEB Wyświetl./sterowanie debug. (serwer)
STDC SAPLSDEB Sterowanie/inf. wyj. debuggera
STDR SAPMSCKT Kontrola spójności katalogu obiektów
STDU SAPLSDEB Wyświetl./sterow. debuggerem (użyt.)
STEMPLATE SAPLTEMPLATE_ADMINISTRATION Wzorce konfiguracji
STEMPMERGE RZE_MERGE_FILTER Łączenie szablonów
STEP10 SAPMSTP001 Eksport danych STEP
STEP20 SAPMSTP002 Import danych STEP
STERM TERMINOLOGY_MAINTAIN Oprac. terminologii
STFB SAPMSTFB CATT test modułu funkcyjnego
STI1 RFTBST11 Dokumenty zmian połączeń płatniczych
STI2 RFTBST12 Dokumenty zmian korespondencji
STI3 RFTBST13 Dokumenty zmian uprawnień transakc.
STMS SAPLTMSU System zarządzania transportami
STMS_ALERT RSTMS_DISPLAY_CTS_ALERTS TMS Monitor alarmów
STMS_DOM RSTMS_SYSTEM_OVERVIEW Przegląd systemu TMS
STMS_INBOX RSTMS_WORKFLOW_INBOX Lista robocza TMS
STMS_MONI RSTMS_IMPORT_MONITOR Monitor importu TMS
STMS_PATH RSTMS_TRANSPORT_PATH Ścieżki transportu TMS
STMS_QA RSTMS_QUALITY_ASSURANCE Zapewnienie jakości TMS
STMS_TRACK RSTMS_IMPORT_TRACKING Śledzenie importu TMS
STRANS START_XSLT_TOOL Uruch. narzędzia do transformacji
STRUST S_TRUSTMANAGER Trust-Manager
STRUSTSSO2 S_TRUSTMANAGER Menedżer trust dla tokenu meldowania
STTO MENUSTTO Organizacja testów
STUN MENUSTUN Menu monitora wydajności
STVARV SAPMS38V Opracowanie zmiennych wyboru (TVARV)
STVARVC SAPMS38V Opracowanie TVARVC w mandancie '000'
STWB_1 SAPLS_TWB_H Zarządzanie katalogiem testowym
STWB_2 SAPLS_TWB_H Zarządzanie planem testowym
STWB_INFO RSTWB_PLAN_EVALUATION System informacyjny środowiska test.
STWB_SET STWB_SETTING Ustawienia central. środowiska test.
STWB_TC RSTWB_TEST_CASE Zarządzanie przypadkami testowymi
STWB_WORK RSTWB_WORK_LIST Program testowania listy roboczej
STWBM TWBM_START Repozytorium testowe
SU01 SAPMSUU0 Opracowanie danych użytkownika
SU01_NAV SAPMSUU0 Oprac. użytkow. dla włącz. do nawig.
SU01D SAPMSUU0D Wyświetlanie użytkownika
SU02 SAPMS01C Opracowanie profili uprawnień
SU03 SAPMS01C Opracowanie uprawnień
SU05 SAPMS05W Opracowanie użytkowników Internetu
SU10 SAPMSUU0M Opracowanie zbiorcze użytkowników
SU20 SAPMSU20 Opracowanie pól uprawnień
SU21 RSU21_NEW Opracowanie obiektów uprawnień
SU21_OLD SAPMS01E Opracowanie obiektów uprawnień
SU22 SU2X_MAINTAIN_DEFAULT Użycie obiektu upraw. w aplikacjach
SU22_OLD SAPMS920 Użycie obiektu upraw. w transakcjach
SU24 SU2X_MAINTAIN_DEFAULT Kontrola obiektu upraw. pod transak.
SU24_CHECK SU24_TEST_SWITCH_OFF Test: wyłączanie uprawnień
SU24_OLD SAPMS921 Kontrola obiektu upraw. pod transak.
SU25 SAPLPRGN Narzędzie aktual. generatora profili
SU25_OLD SAPLPRGN Narzędzie aktual. generatora profili
SU26 SAPLPRGN Narzędzie aktual. generatora profili
SU3 SAPMSUU0O Opracowanie własnych danych użytkow.
SU53 SAPMS01G Analiza kontroli uprawnień
SU56 SAPMS01U Analiza bufora użytkownika
SU84 RUSH04RD Odczyt archiw. dok. zmian użytkown.
SU85 RUSH02RD Odczyt arch. dok. zmian hasła użytk.
SU86 RUSH10RD Odczyt dokumentów zmian profilów
SU87 RUSH12RD Odczyt dokumentów zmian uprawnień
SUB% SAPMSSYS Wywoł. wewn.: submit przez pole kom.
SUCH RSUCHSTA Możliwość przetłumaczenia - CHECKs
SUCOMP SAPMSCOMP Oprac. adresów służbowych użytk.
SUGR SAPMSUUG Opracowanie grupy użytkowników
SUGR_NAV SAPMSUUG Opracowanie grupy użytkowników
SUGRD SAPMSUUGD Wyświetlanie grup użytkowników
SUGRD_NAV SAPMSUUGD Wyświetlanie grup użytkowników
SUIM RSUSRSUIM System informacyjny użytkownika
SUIM_OLD RSUSR998 Wyw. drzewa raportów AUTH (Infosyst)
SUPC SAPPROFC_NEW Profile dla ról
SUPN SAPMSNUM Opr. zakresów numerów: PROF_VARIS
SURVEY UWS_SURVEY_SELECTION Kokpit ankiety
SUUM SAPMSUM Globalny menedżer użytkowników
SUUMD SAPMSUMD Wyświetlanie zarządzania użytkown.
SVGM RSVGMODL Model proceduralny SAP R/3
SVGS RSVGMOD2 Wgląd dla działań w modelu procedur.
SW_WW10 SAPMWWMJ Katalog produktów IAC dla SAP Store
SW10 RSWUDI10 Weryfikacja dostawy
SWB_COND SAPLSWB3 Oprac. warunków początk. workflow
SWB3 SAPLSWB3 Oprac. warunków początk.
SWB4 SAPLSWB3 Wyśw. warunków początk.
SWDA RSWDSTRTA Alfanumeryczny Edytor Workflow
SWDB RSWDBUILD Tworzenie workflow
SWDD RSWDSTRT Edytor workflow
SWDI RSWDSTRTC Edytor Workflow (wybór)
SWDM RSWDEXP1 Business Workflow Explorer
SWDN SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: SWD_WDID
SWDP RSWDPROTOCOL Wyświetl. graficznego logu workflow
SWDS RSWDSTRTS Edytor Workflow (wybór)
SWE_CD_TST SAPLSWE_CD_TST_TOOL Środowisko testowe dokumentów zmian
SWE3 RSWEINST Wyśw. łączenia instancji
SWE4 RSWELOGA Zmiana statusu - śledzenie zdarzenia
SWE5 RSWECONSCOUP Kontrole połączeń zdarzeń
SWEAD RSWEQADMIN Administracja kolejką zdarzeń
SWEINST RSWEINSTVMAINT Wyświetl. połączeń instacji
SWEL RSWFEVTLOG Wyśw. śledzenia zdarzeń
SWELS RSWELSWITCH Śledzenie zdarzenia wł./wył.
SWEM RSWELCFG2 Konfiguracja śledzenia zdarzenia
SWEQADM RSWEQADMIN Administracja kolejką zdarzeń
SWEQADM_1 RSWEQADMIN Admin. - Opracowanie kolejki zdarzeń
SWEQDEL RSWEQDELETE Usuwanie kolejki zdarzeń
SWF_CRL1 RSWF_CRL_BUILDER Edytor korelacji
SWF_GMP SAPLSWF_ADM_GMP Administrator - przegląd
SWF_GP RSWF_GP_DISPLAY_DEPLOYED_GPS Guided Procedure
SWF_XMP1 RSWF_XMP_BUILDER Edytor typu obiektu XML
SWF3 RSWFWIZ4 Eksplorator kreatorów Workflow
SWF4 RSWFWIZ5 Repozytorium kreatorów Workflow
SWFC RSWF_CST_AUTOCUST Automatyczna konfiguracja workflow
SWH_ADM1 RSWW_FILL_DEFGUID Upgrade poz. rob.: GUID - definicje
SWI1 RSWIWILS Raport wyboru workflow
SWI1_COND RSWIWILS Kontrola warunków dla pozycji rob.
SWI1_RULE RSWIWILS Wykonanie reguł pozycji roboczych
SWI11 RSWIUSAG_NEW Lista miejsc użycia zadań
SWI13 RSWIEXEC Profil zadań
SWI14 SAPLSWI2 Workflow dla typu obiektu
SWI2_ADM1 RSWINTRO Pozycje robocze bez wykonawcy
SWI2_ADM2 RSWINTRO Pozycje robocze z usuniętymi użytk.
SWI2_DEAD RSWINTRO Pozycje robocze z przekr. terminem
SWI2_DIAG RSWINTRO Diagnoza procesów zawier. błędy
SWI2_DURA RSWINTRO Pozycje robocze według czasu przetw.
SWI2_FREQ RSWINTRO Pozycje robocze dla zadania
SWI3 RSWIOUTB Folder wyjściowy workflow
SWI30 RSWIENABLEEXE Odblokowanie procesów
SWI5 RSWILOAD Analiza obciążenia
SWI6 SAPLSWI2 Workflow dla obiektu
SWIA RSWIWILS Raport administr. dla poz. rob.
SWIE RSWIENABLEEXE Odblokowanie poz. rob.
SWJ1 RSWJ_PPF_PCOND Przeglądarka dla warunków planu
SWLC RHWFOTSK Kontrola zadań wg wykonawców
SWLD MENUSWLD Środowisko dla workflow 4.0
SWLO RHXWOSHW Wyświetl. pozycji rob. dla obiektów
SWLP RHWFCOPL Kopia wersji planu
SWNADMIN RSWNADMIN Administracja uprawnieniami
SWNWIEX RSWNWIEX Zawiad. WF: Przetwarzanie poz. rob.
SWO_ASYNC SWO_CALL_METHOD_ASYNC Asynchroniczny przebieg metod w BOR
SWO1 SAPLSWOO Edytor obiektów gospodarczych
SWO2 SWO_BOR_BROWSER Przegląd BOR
SWO3 SWO_BOR_BROWSER_ALL Edytor obiektów gospodarczych
SWO4 SWO_BOR_BROWSER_ALL Repozytorium obiektów gospodarczych
SWPA SAPLSWPA Konfiguracja systemu czasu wyk.
SWPC RSWP_CONTINUE_WORKFLOWS_GRID WFM: Kontynuacja Workflow
SWPR RSWP_RESTART_WORKFLOWS_GRID WFM: Ponowne uruch. Workflow
SWRK WB_INACTIVE_OBJECTLIST_START Zarządzanie poprzez obszary robocze
SWRP SAPMSWRP Pusty dla statusu workflow IAC
SWT0 RSWTTR03 Konfiguracja śledzenia workflow
SWTFILTER SAPLSWTQ Administr.: Aktywacja śledzenia
SWTREORG RSWTDREQ Reorganizacja śledzenia dla żądań
SWTREQ RSWTDREQ Analiza śledzenia workflow dla żądań
SWU_EWBTE RSWUVWIZBTE Kreator łączenia zdarzeń (BTE)
SWU_EWCD RSWUVWIZCD Kreator łączenia zdarz. (dok.zmian)
SWU_EWLIS RSWUVWIZLIS Kreator łączenia zdarzeń (LIS)
SWU_OBUF SAPLSWUO Bufor czasu wykonania PD-ORG
SWU0 RSWUESIM Symulowanie zdarzenia
SWU1 RSWUDI08 Monitorowanie RFC użytk.
SWU10 RSWTTR02 Usuwanie plików śledzenia WF
SWU2 RSWUDI07 Monitor RFC workflow
SWU3_OLD RSWUDI06 Test spójności: Konfiguracja
SWU4 RSWUDI02 Test spójności dla zadania standard.
SWU5 RSWUDI03 Test spójności dla zadania klienta
SWU6 RSWUDI04 Test spójności dla zadania workflow
SWU7 RSWUDI05 Test spójności dla wzorca workflow
SWU8 RSWTTR04 Włączanie/wył. śledzenia Workflow
SWU9 RSWTTR06 Wyświetlanie śledzenia Workflow
SWUA RSWUDI09 Uruchomienie weryfikacji workflow
SWUC RSWUCU01 Konfiguracja zadania decyzyjnego
SWUD RSWUDI00_ACCESSIBLE Workflow: Narzędzie diagnostyczne
SWUE SAPLSWUS Rozpoczęcie zdarzenia
SWUG SAPLSWU5 Generow. transakcji pocz. workflow
SWUI_START SAPLSWUA Uruch. workflow (grupa zadań)
SWUN SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FORMABSENC
SWUO_DEL RSWUODEL Raport usuwania dla dokumentów WF
SWUOCHECK RSWUOCHECK Raport test. dla dokumentów WF
SWUP RSWUSWTR Śledzenie form. SAP - włącz./wyłącz.
SWUR RSWUSETT Wysył. poczty elektr. dla poz. rob.
SWUS SAPLSWUS Testowanie workflow
SWUT SAPLSWU7 Przestrz.nazw dla transakcji formul.
SWUU RSWUSFDG SAPforms: Diagnoza
SWUV RSWUWFML Wysyłanie powiadomień e-mailem
SWUW SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: SWW_WIID
SWUX MENUSWUX Administracja SAPforms
SWUY RSWUMMES WF: Łączenie komunikatów
SWW_ARCHIV RSWWARCP Wyśw. workflow z archiwum
SWWA RSWWDHIN Oprac. monitorow. terminów poz. rob.
SWWB RSWWDHEX_INSERT Planow. monitorow. terminów poz.rob.
SWWD RSWWERIN Oprac. monitorowania błędów poz.rob.
SWWH RSWWHIDE WIM: Usuwanie historii poz. rob.
SWWL RSWWWIDE WIM: Usuwanie poz. rob.
SWWL_DEP RSWWWIDE_DEP Usuwanie zależnych wpisów tabeli
SWXF SWXFORMS DEMO: Tworz. zawiadomienia o nieob.
SWXFTB SWXFORMS_TB DEMO: Okno narz. zawiad. o nieobecn.
SWXML RSWXML_FIND Wybór dokumentów XML
SXDA DXADMIN Transfer danych Workbench
SXDA_TOOLS DXTOOLS Środowisko DX: Narzędzia
SXDB DXADMIN Transfer danych Workbench
SXIDEMO SXIDEMO_START_BSP XI Demo: Program przebiegu
SXIDEMO1 SXIDEMO_START XI Demo: Program przebiegu (ABAP)
SXIDEMO2 SXIDEMO_SHOW_FLIGHT_DATA XI Demo: Wyświetl. danych dot. lotu
SXIDEMO3 SXIDEMO_DATA_GENERATOR_XI XI Demo: Generow. danych dot. lotu
SXIDEMO4 SXIDEMO_AGCY_FBO_SEND_INFO XI Demo: Wysył. statyst. rezerwacji
SXIPATT1 SXIPATT_ONESTEP_EXECUTE SAI_DEMO_PATTERNS
SXMB_ADM RSXMSADM Mechanizm integracji - administracja
SXMB_ADMIN RSXMSADM Integration Engine - wsz. funkcje
SXMB_IFR RSXMB_IFR Uruchomienie edytora integracji
SXMB_MONI RSXMSADM Mechanizm integracji - monitorowanie
SXMS_PIPEL RSXMSADM Wyświetlanie definicji pipeline
SXMS_QREG RSXMB_REGISTER_QUEUES Rejestracja kolejki XI
SXMS_SAMON SAPLSXMS_AS_MONITOR Monitor komunikacji S/A
SXMSALRT SXMSALERT_CONFIG XI-konfiguracja alarmu
SXMSFILTER SXMS_MESSAGE_FILTER Opracowanie filtrów komunikatu
SXMSJOBS SXMS_JOB_DELAY Planowanie przetwarzania komunikatów
SXMSQUEUE SXMS_MESSAGE_QUEUE_FILTER Konf. filtra tw. priorytetu kolejki
SYMN SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: IB_SYM_ID
SYNT SAPMSYNT Analiza śledzenia składni

Copyright 2023 sapers.pl