Popularne transakcje - administracja

Lista popularnych transakcji SAP wykorzystywanych przy administracji systemem

Transakcja Opis
AL11 Wyświetlanie katalogów SAP
BD54 Opracowanie systemów logicznych
OSS1 Zameldowanie do OSS
SAINT Narzędzia instalacji Add-On
SALE Wyświetlanie konfiguracji ALE
SARA Zarządzanie archiwum
SCC3 Log kopii mandanta
SCC4 Administracja mandanta
SCC5 Usuwanie mandanta
SCC7 Import mandanta - przetw. końcowe
SCC8 Eksport mandanta
SCC9 Zdalna kopia mandanta
SCCL Lokalna kopia mandanta
SCU0 Customizing Cross System Viewer
SICK Kontrola instalacji
SM01 Transakcje blokujące
SM02 Komunikaty systemowe
SM04 Lista użytkowników
SM12 Wyświetlanie i usuwanie blokad
SM13 Administracja rekordami aktualizacji
SM14 Administracja programem aktualizacji
SM21 Analiza online logu systemowego
SM35 Monitorowanie wprowadzania wsad.
SM50 Przegląd procesów roboczych
SM51 Lista systemów SAP
SM56 Bufor zakresu numerów
SM58 Log błędu asynchronicznego RFC
SM59 Miejsca przezn. RFC (wyśw. i oprac.)
SM66 Systemwide Work Process Overview
SPAM Support Package Manager
SPAU Wyśw. zmodyf. obiektów środow. proj.
SPDD Wyśw. zmodyfik. obiektów słow. dan.
ST11 Wyświetlanie śledz. programu
ST22 ABAP - Analiza zrzutu pamięci
SU56 Analiza bufora użytkownika

Copyright 2023 sapers.pl