SAP transakcje A-B

Lista popularnych transakcji SAP. Lista ta może różnić się w zależności od wersji systemu.

Transakcja Program Opis
AAA_1_IMG SAPR_START_CUSTOMIZING DDU w IMG
AAA_2_IMG SAPR_START_CUSTOMIZING DDU w IMG
AACCOBJ RAACCOBJ01 Wyświet. aktyw. elementów dekretacji
AART RAARCH_TEST_READ_BY_ID Odczyt danych z archiwum
AAVN RAVRSN00 Ponowna kalkul. podst. wart. ubezp.
AB01 SAPMA01B Wprow. operacji akt. trw.
AB02 SAPLAB01 Zm. dok. aktywów trw.
AB03 SAPLAB01 Wyśw. dok. aktywów trw.
AB08 SAPLAB01 Storno poz. poj. składników
ABAA SAPMA01B Amortyzacja nieplanowa
ABAD SAPMF05A RozchAktTrw: Sprzedaż z odbiorcą
ABAD_OLD SAPMF05A RozchAktTrw: Sprzedaż z odbiorcą
ABAD0 SAPMABADR Wyprowadz. cechy: Ekran początkowy
ABAKN SAPLAMDP Ostatni rozchód na kompl. akt. trw.
ABAON SAPLAMDP Sprzedaż bez odbiorcy
ABAP_TRACE SAPMS38T Analiza czasu wykonania ob. ABAP
ABAPDOCU SAPMSABAPDEMOS_TREE Dokumentacja ABAP i przykłady
ABAPHELP SAP_HELP_ABAP Wywołanie dokumentacji ABAP
ABAV SAPMA01B Likwidacja przez zezłomowanie
ABAVN SAPLAMDP Likwidacja przez zezłomowanie
ABAW SAPMA01B Przeszacowanie bilansowe
ABAWN SAPLAMDP Nowa wycena
ABCO SAPMA01B Księgow. koryg. w obszarach
ABF1 SAPMF05A Księgowanie dokumentu
ABF1L SAPMF05A Księgowanie dokumentu w gr. księgi
ABGF SAPMA01B Nota uznaniowa w roku nast. rachunku
ABGL SAPMA01B Wprow. noty uznaniowej w roku rach.
ABIF SAPMA01B Wspieranie inwestycji
ABMA SAPMA01B Amortyzacja ręczna
ABMR SAPMA01B Ręczne przeniesienie rezerw
ABMW SAPLAB01 Storno oper. AktTrw za pom. nr dok.
ABNA SAPMA01B Aktywowanie uzupełniające
ABNAN SAPLAMDP Aktywowanie uzupełniające
ABNC SAPMA01B Wprow. aktywowania dodatkowego
ABNE SAPMA01B Przychód dodatkowy
ABNK SAPMA01B Koszty dodatkowe
ABSO SAPMA01B Pozostałe operacje
ABSO_OLD SAPMA01B Pozostałe operacje
ABST RAABST01 Analiza uzgodnienia FI-AA
ABST2 RAABST02 Analiza uzgodnienia FI-AA
ABT1 SAPLAMDP_OLD Transfer aktywów trwałych
ABT1N SAPLAMDP Przeks. akt. trw.
ABUB SAPLABUM Przeks. między obszarami
ABUMN SAPLAMDP Przeksięgowanie wewn. jednoski gosp.
ABZE SAPMA01B Przychód z produkcji własnej
ABZK SAPMF05A Nabycie akt. trw. - zakup z dostawcą
ABZO SAPMA01B Autom.księg.przeciws.przychodu skł.
ABZON SAPLAMDP Autom.księg.przeciwstawne przychodu
ABZP SAPMA01B Przychód ze spółki powiązanej
ABZS SAPMA01B Wprowadzanie anulowania odpisów
ABZU SAPMA01B Anulowanie odpisu
ABZV SAPMF05A Nabycie składnika na konto rozlicz.
AC01 SAPLBAS0 Dane podstawowe usługi
AC02 SAPLBAS0 Dane podstawowe usługi
AC03 SAPLBAS0 Dane podstawowe usługi
AC04 SAPLBAS0 Dane podstawowe usługi
AC05 RXASMD10 Przetwarzanie listy: Dane usługi
AC06 RXASMD10 Wyświetl. listy: Dane podst. usługi
AC08 RBDSESRV Obsługa wysłania
AC10 RMMLCLST Struktura klas z usługami
ACACACT ACAC_PERIODIC_POSTING Oblicz. i księgow. rozl. międzyokr.
ACACAD ACEPSCALLBKEDR Wyszukiwanie kont ACE
ACACIMG ACAC_IMG IMG Accrual Engine
ACACREVERS ACAC_REVERSAL_POSTING Storno okres. przeb. rozl. międzyok.
ACACTREE01 ACAC_BASISDATA_CREATE Tworz. obiektów rozlicz. międzyokr.
ACACTREE02 ACAC_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN Przetwarz. obiektów rozl. międzyokr.
ACB1 SAPLFACB1000 Sumaryczne wyświetlanie stanu konta
ACBD ATPBD001 Wyświetl.: Shared Buffer ATP-Check
ACC_CHECK CHECK_ACCESSIBILITY Narzędzie kontroli dostęp. CRM PC UI
ACCR MENUACCR Menu osobiste: Volker Hofmann
ACCR01 SAPMACCR01 Dok. rozl. międzyokres.: Tworzenie
ACCR02 SAPMACCR01 Dokument rozl. międzyokres.: Zmiana
ACCR03 SAPMACCR01 Dok. rozl. międzyokr.: Wyświetlanie
ACCR04 RACCRPROCESS Wykonanie rozliczenia międzyokresow.
ACCR05 RACCRAPPLOG Wyświetl. protokołu rozl. międzyokr.
ACCR06 RACCRAPPLOGDEL Usuw. protokołu rozl. międzyokres.
ACCR07 RACCRREVERSAL Stornowanie rozliczenia międzyokres.
ACEC ACE_IMG Accrual Engine - IMG
ACEDATADEL ACE_LEGACY_DATA_DELETE Usuwanie danych w Accrual Engine
ACEPP ACEPS_PERIODIC_POSTING Accrual Engine - księgow. okresowe
ACEPSAD ACEPSCALLBKEDR Wyszukiwanie kont ACE
ACEREV ACEPS_REVERSAL_POSTING Stornowanie księgowań
ACNR SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: USŁUGA
ACOMPXPD RCOMPANALYSIS Analizy śledzenia postępu
ACPTOOL RSTCT_ADM_CP_CHECK_TOOL Narzędzie walidacji kokp. administr.
ACTL SAPLKAZB INTERNAL: Lista robocza
AD0M MENUAD0M Nowa funkcjonalność A&D
AD1T AD01DPR2 Rozliczenie żądań zaliczki
AD20 SAPLSD30 Opracowanie pomocy wyszuk. (dla IMG)
AD21 SAPMSD20 Opracowanie klucza wyszuk. (dla IMG)
AD31 AD03PDH1 Obsługa danych planowych
AD32 AD03CTC1 Ustalanie kosztów pozost.
AD43 AD04CSF3 Począt. procesor rozłoż. z rolow.
ADAA AD02ACTV Konwersja rozrachunku działań
ADBOS01 RADBOS01 Rapor. SD-SRV: Przepływ ilości
ADBOS02 RADBOS02 Raporty SD-SRV: Spec. usług z hier.
ADBOS03 RADBOS03 Rapor. SD-SRV: Spec. usług bez hier.
ADBT ADSPC_IP ORF: Obliczanie listy części
ADCO99 RSETSTATSM02 Zamknięcie zleceń serwisowych
ADEX ADEXMAIN Przeksięgowanie materiałów zlecenia
ADIP ADSPC_IP SPEC 2000: Wstępne tworzenie zapasu
ADPMPS2 PM_PS_INTEGRATION Integracja PM/PS
ADPRCP ADSPC_PARTNER_PROF Kopiow. profilu partn. dla SPEC 2000
ADPT SAPADMROBENCH Kokpit obsługi części
ADRE ORF1 Oblicz.zap.częś.zam.: Raport wyników
ADRF ADSPC_IP OFR: Obliczanie zapasów
ADS2KUPL ADS2KIPUPL_START_UPLOAD Spec2000 Odczyt wst. tworz. zapasu
ADS2KUPL1 ADS2KIPUPL_RESUME_UPLOAD Ponowne uwzględnianie odczytu
ADSPCIP S2K_IP_UPLOAD SPEC 2000: Odczyt pliku do ERP
ADSUBCON DI_SUBCON_MONITOR_2 Monitor PODWYKONAWSTWA
AFAB RAPOST2000 Księgowanie amortyzacji
AFABN RAPOST2000 Księgowanie amortyzacji
AFAF RAT08400 Błędne aktywa trwałe
AFAM_093B RACSTABL Wgląd wartości domyślnych wyceny
AFAM_093C RACSTABL Wartości domyślne jednostki gospod.
AFAMA RAVCLUST Opracowanie wglądu metody klucza am.
AFAMD RACSTABL Opracowanie wglądu metody degresyw.
AFAMH RAVCLUST Opracowanie metody kwoty maksymalnej
AFAMP RACSTABL Opracowanie wglądu metody okres.
AFAMR RACSTABL Opracowanie wglądu metody klucza obl
AFAMS RAVCLUST Opracowanie wglądu metody stopniowej
AFAMSK RAVCLUST Poziomy met. w latach kalendarzowych
AFAR RAAFAR00 Ponowne obliczanie amortyzacji
AFBN RAFABNEW Przyjęcie nowego obszaru wyceny
AFBP RAPOST2001 Utworz. protok. księgowania amortyz.
AFO_FOI_PD RAFO_FOI_PROT_DISPLAY Wyśw. protokołu integracji OF
AFO_FOI_PP RAFO_FOI_POSTPROCESS Integr.FO: Dalsze przetwarzanie
AFW_ACT1 RAFWCH_SAMPLE_STR_ACT Struktura analizy: Aktywacja wzorca
AFW_ACT2 RAFWCH_SAMPLE_CUS_ACT Str. analizy: Aktywacja konfiguracji
AFW_BP1 RAFWCH_BP_FCAT Konwersja PH: Wpisy katalogu pól
AFW_BP2 RAFWCH_BPMIG_PH Konwersja PH: Hierarchie portfela
AFW_BP3 RAFWCH_BPMIG_CH Konwersja PH: Hierarchie cech
AFW_BP4 RAFWCH_BPMIG_PH_VALUE Konwersja PH: Szyfrowanie wart. HP
AFW_BP5 RAFWCH_BPMIG_NO_VALUE_CHANGE Konw. PH przy ident. numer.: BPMIG=3
AFW_BP6 RAFWCH_BPMIG_FORCE_COMPLETE Ustawianie statusu "Zakończony"
AFWA SAPMJBRA Tworzenie/Oprac. struktur analizy
AFWBM SAPMAFWBM Edycja danych podst. benchmark
AFWBMPH SAPMAFWBM Przypis. benchmark do węzła PH
AFWFL SAPMAFWCH_FL AFWCH: Opracowanie filtra
AFWFLT SAPMAFWCH_FL AFWCH: Opracowanie filtra
AFWKF_MD RAFWKF_MD_SHOW Rap. danych podst. RDB
AFWKF_PA SAPLAFWKF_MAIN Wskaźniki i procedura rekordu poj.
AFWKF_RA SAPLAFWKF_MAIN Wskaźniki i procedura rekordu poj.
AFWO1 RAFWGO_SHOWEP1 Przegląd procedury rekordu poj.
AFWO2 RAFWGO_SHOWEP2 Przegląd procedury wyniku końc.
AFWOBM RAFWGO_SHOWBM Przegląd procedury wyniku końc.
AFWS SAPMAFWCH_SEGMCHAR Opracowanie zastosowania cechy
AIAB SAPMA15B Przypisanie reguł podziału ŚTwB
AIAO SAPMV76A C AA Oprac. wariantów list, ogól. PP
AIAZ SAPMA15B Wyświetl. przyporząd. reguł podziału
AIBU SAPMA12B Przeksięg. środ. trw. w budowie
AIIO SAPMV76A AA Oprac. wariantów list, inwestycje
AIS_STDREP RAIS_STDREP_RDB Raportowanie standard. w BD wyników
AISF RJBRSVAC Ryzyko walutowe
AISFSS RJBRSVAC Analiza wartości poj. - ryz. walut.
AISS RJBRSVAC Analiza wartości poj. - wrażliwość
AIST SAPMA12B Wystornowanie śr. trw. w bud.
AJAB RAJABS00 Zamknięcie roku
AJRW RAJAWE00 Zmiana roku obrotowego
AKAB SAPMWAKA Lista uzgodnień zakupu
AKE1 SAPMV13A Tworzenie warunku
AKE10 SAPMV13A Ceny transferowe: Wyświetl. narzutów
AKE2 SAPMV13A Zmiana warunku
AKE3 SAPMV13A Wyświetlanie warunku
AKE4 SAPMV13A Tworzenie warunku z wzorcem
AKE5 SAPMV13A Ceny transferowe PCA: Tworzenie cen
AKE6 SAPMV13A Ceny transferowe PCA: Zmiana cen
AKE7 SAPMV13A Ceny transferowe PCA: Wyświetl. cen
AKE8 SAPMV13A Ceny transferowe: Tworzenie narzutów
AKE9 SAPMV13A Ceny transferowe: Zmiana narzutów
AKKO SAPMWAKA Warunki promocji, zakupu
AKVA SAPMWAKA Lista uzgodnień sprzedaży
AKVK SAPMWAKA Warunki promocji, sprzedaży
AL08 RSUSR000 Zameldowani użytkownicy
AL11 RSWATCH0 Wyświetlanie katalogów SAP
AL12 RSDBBUFF Wyświet. bufora tabeli (sesja eksp.)
AL13 RSTUNSHM Wyśw. pam. dzielonej (tryb eksperta)
AL15 RSHOSTLD Konfiguracja przeznaczenia SAPOSCOL
ALM_01 RJBACFART2KNZ ALM: Przypisanie rodz. CF do wsk. CF
ALO1 RASHLO00 Ustalanie połączeń ASH/DOREX
ALRTDISP RSALERTDISP Wyśw. alarmów
ALRTINBOX RSALERTINBOX Folder wej. alarmu
ALRTMON RMPAALRTMONITOR Monitor alarmów
ALRTPERS RSALERTPERSONALIZE Personalizacja dostarczenia alarmu
ALRTPROC RSALERTPROC Przetwarz. alarmów
ALRTSUBSCR RSALERTSUBSCRIBE Subskrybowanie do kategorii alarmu
ALVIEWER ARCHIVELINK_VIEWER ArchiveLink: Przeglądarka w WWW
AM04 SAPMA01A Zmiany grup aktywów trwałych
AM05 RACSTABL Blokowanie grupy aktywów trwałych
AMADEUS RFTP_BYPASS Amadeus bezpośr.
AMEN RSABAPME Menu dla narzędzi ABAP
AMRP RMCPAMRP Wysł. aktual. listy zapot./zapasów
ANA_VAR SAPLARCH_ANA_ADMIN Analiza tabel: Warianty analizy
ANHAL RAVCLUST Opracowanie klucza wartości zatrzym.
ANK0 RAVCLUST Dane gr.akt.trw.zal.od pl.wyceny
ANK1 RAVCLUST Dane sterowania zal. od planu wyceny
ANK2 RAVCLUST Przypisania zal. od planu wyceny
ANK3 RAVCLUST Wycena akt. trwałych od planu wyceny
ANK4 RAVCLUST Dane ubezpiecz. zal. od planu wyceny
ANKA RAMUST03 Spis grup aktywów trwałych
ANKL AWIZ_ANKL Generowanie grup aktywów trwałych
ANNETTE ARCHDOKUTEST Kontrola dokumentacji archiwizacji
ANSICHT RAVCLUST Opracowanie wglądów aktywów trwałych
ANVEST RAVCLUST Opracowanie środków wspierania inw.
ANZARCH SAPLSHI18_B Wyśw. ponownie odczytanych struktur
AO21 RAVCLUST Struktura ekranu: Obszary wyceny
AO33 RAVCLUST Wybór pól: Podatek majątkowy
AO42 RAVCLUST Wybór pól: Ubezpieczenie
AO51 RAVCLUST Wybór pól: Leasing
AO67 RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
AO68 RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
AO73 RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
AO73_INV RACSTABL Definicja rodzajów operacji
AO74 RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
AO75 RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
AO76 RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
AO77 RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
AO78 RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
AO79 RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
AO80 RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
AO81 RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
AO82 RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
AO83 RACSTABL Definicja rodzaju ruchu
AO88 RAVCLUST Dekretacja wsparcia inwestycji
AO90_OLD RAVCLUST Dekretacja przychodów
AO91 RACSTABL Tworzenie uprawnień grupy pól
AO92 RACSTABL Logiczne grupy pól
AO99_OLD RAVCLUST Dekretacja obszarów wyprowadzonych
AOBK RACSTABL Obszary wyceny/Reguły redukcji
AOLA RAVC0ALA Dane podstawowe-Tabstrip
AOLAPOST RAVC0ALA Zakładka transakcji księgowania
APER_RESET RAPERDEL Ponowne ustawienie okr. przeb. ks.
APOLLO RFTP_BYPASS2 Apollo Bypass
APPCHANGE RHPE_APP_CHANGE Zestawienie - oceny
APPCREATE RHPE_APP_CREATE Tworzenie oceny
APPDELETE RHPE_APP_DELETE Usuwanie oceny
APPDISPLAY RHPE_APP_DISPLAY Wyświetlanie oceny
APPSEARCH RHPE_APP_SEARCH Zestawienie - oceny
AR01 RABEST_ALV01 Wywołanie listy pozycji akt. trw.
AR02 RAGITT_ALV01 Wywołanie siatki aktywów trwałych
AR03 RAHAFA_ALV01 Wywołanie listy amortyzacji
AR04 RAKAFA_ALV01 Wywoł. listy amortyzacji + odsetki
AR05 RAZUGA_ALV01 Wywołanie listy przychodów akt. trw.
AR06 RAABGA_ALV01 Wywołanie listy rozchodów akt. trw.
AR07 RAUMBU_ALV01 Wywołanie listy przeksięg. akt. trw.
AR08 RABIKA_ALV01 Wywołanie listy porównań amortyzacji
AR09 RAVERM_ALV01 Wywoł. listy majątkowej
AR10 RAVERS_ALV01 Wywoł. listy ubezpieczeń
AR11 RAINZU10N Dotacje do inwestycji
AR11N RAINZU10N Dotacje do inwestycji
AR12 RAANLA_ALV01 Wywołanie spisu składników
AR13 RAKOPL02 Wywoł.pierw.planow.koszt.amort/odset
AR14 RAMAFA_ALV01 Wywołanie listy amortyzacji ręcznych
AR15 RAAEND01 Zmiany rekordu danych podstawowych
AR16 RAAEND02 Zmiany grup aktywów trw.
AR17 RALEAS01 Wywołanie listy zobowiązań leas.
AR18 RASIMU02 Wywołanie symulacji amortyzacji
AR19 RABEWG_ALV01 Wywołanie wykazu pochodzenia
AR20 RAUSAG_ALV01 Porównanie likwidacji
AR21 RAUSMQ10 Mid-Quarter-Alert-Report
AR22 RAUSAG_ALV04 Analiza przychodów ze sprzedaży
AR23 RAITAR01 Włochy: Rejestr akt. trw.
AR24 RAITAR02 Włochy : Akt. trw. u os. trzecich
AR25 RAGAFA_ALV01 Zaksięgowane amortyzacje
AR26 RASOPO_ALV01 Wywołanie listy pozycji specjalnych
AR27 RAKOMP_ALV01 Wywoł.: Lista kompleksu akt. trw.
AR28 RAHIST02 Wywołanie: Historia aktywów trwałych
AR29 RAAUFW02 Pon. i nowa wycena aktywów trw.
AR29N RAAUFW02 Pon. i nowa wycena aktywów trw.
AR30 RAWORK01 Wyświetlanie listy roboczej
AR31 RAWORK10 Edycja listy roboczej
AR32 RABEST_ALV01 Wywołanie tworzenia listy roboczej
AR32N RABEST_ALV01 Wywołanie tworzenia listy roboczej
ARKO RVEXARIN KOBRA: Archiwizacja
ARMO RARUNMONI Monitor harm.: Księgowość akt. trw.
ARQ0 RAQUER01 FIAA-Raporty ad hoc
ART0 RATREE00 FIAA - System inf.
ARTE RWARTREPL Zastąpienie art. w modułach układu
AS_ADMIN SAPLAS_ADMIN SAP AS: Administracja
AS_AFB SAPLAS_AFB Przeglądarka plików archiw.
AS01 SAPLAIST Tworz. RekDanPodst akt.trw.
AS02 SAPLAIST Zmiana RekDanPodst AktTrw
AS03 SAPLAIST Wyśw. rek. danych podst. akt. trwał.
AS04 SAPMA01A Zmiany składników
AS05 SAPLAIST Zablokowanie danych podst. składnika
AS06 SAPLAIST Usuw./zazn. do usuw. DanPodst AktTrw
AS08 SAPMSNUM Zakres numer. dla akt. trw.
AS100 SAPMALSMEX Przejęcie starych danych przez Excel
AS11 SAPLAIST Tworz. podnumeru SkłAktTrw
AS11_FMIM RA_CREATE_ASSET_FM Tworzenie podnumeru inwest. rozpocz.
AS21 SAPLAIST Tworz. kompl. akt. trw.
AS22 SAPLAIST Zmiana kompl. akt. trw.
AS23 SAPLAIST Wyśw. kompl. akt. trw.
AS24 SAPLAIST Tworz. podnumeru kompl. akt. trw.
AS25 SAPLAIST Blok. kompl. akt. trw.
AS26 SAPLAIST Kompl. AktTrw - Zazn. do usun.
AS81 SAPLAIST Tworzenie starego kompleksu
AS82 SAPLAIST Zmiana starego kompleksu
AS83 SAPLAIST Wyświetlenie starego kompleksu
AS84 SAPLAIST Tworzenie podnumeru star. kompleksu
AS91 SAPLAIST TworzStSkłAktTrw
AS92 SAPLAIST Zm. StSkłAktTrw
AS93 SAPLAIST Wyśw. StSkłAktTrw
AS94 SAPLAIST Tworz. podnru StSkłAktTrw
ASCC SAPLASEL Tworzenie własnego MPK - wersja GUI
ASCC_GUI SAPLASEL Tworzenie własnego MPK
ASEM SAPLASEL Moje aktywa trwałe
ASEM_GUI SAPLASEL Własne akt. trwałe - Wersja GUI
ASIM SAPLAMDP_OLD Symul. księg. akt. trw.
ASKB RAPERB2000 Okresowe księg. akt. trwałych
ASKBN RAPERB2000 Okres. przebieg księgow. stanu
ASMN MENUASMN Menu danych składników
AT01 SAPLAIST Tworz. st. rek. danych podst. AktTrw
AT02 SAPLAIST Zmiana st. rek. danych podst. AktTrw
AT03 SAPLAIST Wyśw. st. rek. danych podst. AktTrw
AT11 SAPLAIST Tworzenie starego podnru akt. trw.
AT21 SAPLAIST Tworzenie starego kompl. akt. trw.
AT22 SAPLAIST Zmiana star. kompl. AktTrw
AT23 SAPLAIST Wyśw. starego kompleksu akt. trw.
AT24 SAPLAIST Tworz. st. kompl. akt. trw. przeds.
AT81 SAPLAIST Tworzenie starego zestawienia
AT82 SAPLAIST Zmiana starego zestawienia
AT83 SAPLAIST Wyświetlanie starego zestawienia
AT84 SAPLAIST Tworzenie podnumeru starego zestaw.
AT91 SAPLAIST Tworz. star. SkłAktTrw
AT92 SAPLAIST Zmiana star. SkłAktTrw
AT93 SAPLAIST Wyśw. starego SkłAktTrw
AT94 SAPLAIST Tworz. podnru starego SkłAktTrw
ATPS SAPLATPS Kontrola ATP: Wysyłanie konfiguracji
ATRA SAPMS38T Analiza czasu wykonania ob. ABAP
ATRANSGRP RAVCLUST Opracowanie grup transakcji
AUFW RAVCLUST Opracowanie środków przeszacowania
AUN0 RAUMFE20 Analizator otoczenia FI-AA
AUN1 RAUMFE20 Analizator otoczenia FI-AA
AUN10 RAUMFE20 Analizator otoczenia FI-AA
AUN11 RAUMFE20 Analizator otoczenia FI-AA
AUN2 RAUMFE20 Analizator otoczenia FI-AA
AUN3 RAUMFE20 Analizator otoczenia FI-AA
AUN4 RAUMFE20 Analizator otoczenia FI-AA
AUN5 RAUMFE20 Analizator otoczenia FI-AA
AUN6 RAUMFE20 Analizator otoczenia FI-AA
AUN7 RAUMFE20 Analizator otoczenia FI-AA
AUN8 RAUMFE20 Analizator otoczenia FI-AA
AUN9 RAUMFE20 Analizator otoczenia FI-AA
AUT01 AUT_CUST01 Konfiguracja protokołowania
AUT03 AUT_CUST01 Wyświetlanie konfiguracji
AUT04 AUT_CUST_DEL04 Konfiguracja protokołów opisu
AUT05 AUT_DEL05 Usuwanie opisów
AUT10 AUT_REP10 Ocena Audit-Trail
AUVA RAUNVA00 FI-AA Niekompl. aktywa trw.
AW01 AW01N Ekspl. AktTrw
AW01_AFAR AW01N Eksplorator aktywów trwałych
AW01_OLD SAPMA03W RekDanPodst AktTrw: Wyśw. pola wart.
AW01N AW01N Ekspl. AktTrw
AXPD RXPDANALYSIS Analizy śledzenia postępu
BA10 SAPBAL10 Konfiguracja podsystemu
BALA MENUBALA Menu aplikacji ALE
BALD MENUBALD Projektowanie ALE
BALE MENUBALE Menu obszaru dla administracji
BALM MENUBALM Dane podstawowe ALE
BAPI SAPLSBF_BW Eksplorator BAPI
BAPI45 SWO_START_BAPI_BROWSER Przegląd BAPI
BAPIPPLAN TEST_BAPIS_ZAHLPLAN Narzędzie test. dla BAPI pl.płat.
BAPIW SAPLSBF_BW Eksplorator BAPI
BASIS_CL01 RSEBASIS_CL01 Wywołanie CL01, jeżeli istnieje
BASIS_CL02 RSEBASIS_CL02 Wywołanie CL02, jeżeli istnieje
BASIS_O1CL RSEBASIS_O1CL Wywołanie 01CL, jeżeli istnieje
BATCHMAN BATCHMAN_ALL Przejęcie zewnętrznych danych CO
BAUP RFBVALL_0 Transfer danych bankowych
BBPS SAPMBBPS BBP Śledzenie statusu zlecenia
BC15 SAPMSNUM Oprac.zakr.numerów: Partn. BP_PARTNR
BCA0 MENUBCA0 PB: Partner handlowy - konf. aplik.
BCABA KEN_HELP_ABAP_PROGRAMMING Programowanie ABAP BC
BCG7 MBARCBSP Wykres słupkowy: Wywoł.graf.przykł.
BCT0 SAPLBPT1 Tworzenie kontaktu handl.
BCT1 SAPLBPT1 Zmienianie kontaktu handlowego
BCT2 SAPLBPT1 Wyświetl. kontaktu handl.
BCTM RECTMA01 Kontakty z partnerem handlowym
BCTNUM SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr: BCONTACT
BD10 RBDSEMAT Wysyłanie materiału
BD100 RBDIDOCCHAN IDoc: Wyświetl. wglądu kanału obiek.
BD101 RBDSERCHECK Kontrola spójności
BD11 RBDFEMAT Pobranie materiału
BD12 RBDSEDEB Wysyłanie klienta
BD13 RBDFEDEB Odczyt klienta
BD14 RBDSECRE Wysłanie dostawcy
BD15 RBDFECRE Odczyt dostawców
BD16 RBDSECOS Wysyłanie MPK
BD17 RBDFECOS Odczyt miejsca powst. kosztów
BD18 RBDSEGLM Wysyłanie konta KG
BD19 RBDFEGLM Odczyt konta KG
BD20 RBDAPP01 Przekazanie IDoc do aplikacji
BD21 RBDMIDOC Wybór wskaźnika zmian
BD22 RBDCPCLR Usuwanie wskaźników zmian
BD23 RBDSRCLR Usuwanie danych szeregowania
BD24 RBDSECOE Wysyłanie rodzajów kosztów
BD25 RBDSECOA Wysyłanie rodzaju działania
BD26 RBDFECOA Odczyt rodzaju działania
BD27 RBDSEACT Wysyłanie stawek MPK
BD28 RBDSECOK Wysyłanie danych ster. rodz. k./ob.
BD30 RBDSEBOM Dystrybucja SpM materiału
BD31 RBDSEBMD Dystrybucja SpM dokumentu
BD32 RBDSEPAM Dystrybucja przyp. zakł. (SpM mat.)
BD33 RBDSESTT Rozdział wariantów materiału (ALE)
BD34 RBDSEORD Rozdział SpM zlecenia klienta
BD35 RGSALEBP Wysyłanie grup procesów gosp.
BD36 RBDSEBPS Wysyłanie procesów gospodarczych
BD37 RBDSEBPT Wyszukiwanie stawek procesów gospod.
BD40 RBDSER01 Odczyt wskaźnika zmian grupy
BD41 RBDSER02 Wysyłanie IDoc grupy
BD42 RBDSER03 Kontrola IDoc grupy
BD43 RBDSER04 Księgowanie IDoc grupy
BD53 RBDIDOCR Redukcja typów komunikatów
BD55 RBDKCDWRAP Opracowanie konwersji dokum. pośred.
BD61 RBDTBDA1 Aktywacja wskaźnika zmian (ogólnie)
BD62 RBDKCDWRAP Definiowanie reguły konwersji segm.
BD62OLD SAPMKCDB Definiowanie reguły konwersji segm.
BD63 RBDCUS02 Transport tabel ALE do typu komunik.
BD64 SAPLBDDISTMODEL1 Opracowanie modelu rozdziału
BD68 RBDCLWRAP Opracowanie list
BD70 RBDCUS03 Porównywanie zakresów numerów
BD72 RBDEVACT Aktywacja zdarzeń
BD73 RBDMANIN Powtórne zaksięgow. dok. pośr. (ALE)
BD75 RBDMOIND Konwersja statusu dokum. pośred.
BD77 RBDTRAN1 Dystrybucja danych sterujących
BD78 RBDTRAN2 Monitorow. dystryb. danych steruj.
BD79 SAPMBKCD Opracowanie reguł konwersji IDoc
BD79OLD RBDKCDWRAP Opracowanie reguł konwersji IDoc
BD82 RBDCUS15 Generowanie profilu partnera
BD83 RBDAGAIN Wysłanie IDocs po błędzie ALE
BD84 RBDAGAI2 Księgow. IDoc po błędzie ALE
BD85 RBDCUS23 Kontrola zgodności dla transferu
BD86 RBDCUS26 Kontrola zgodności dla sprzedaży
BD87 RBDMON00 Monitorowanie statusu dla kom. ALE
BD89 RBDCUS31 Modelowanie danych ster./Wejście
BD91 RBDSECHR Wysłanie cechy
BD92 RBDSECLS Wysłanie klasy
BD93 RBDSECLF Wysłanie klasyfikacji
BD97 RBDSDEST Przypis. RFC do systemów log.
BD98 RBDCONCH Techn.kontr.spójn.połacz. z workflow
BDA1 RSARFCEX Wywołanie RSARFCEX
BDA5 RBDSEDOC Rozdzielanie dokumentów
BDBG SAPLBDBG Tworzenie interfejsu ALE dla BAPI
BDBP SAPLBDBH Opracow. hierarchii dla par. BAPI
BDBR SAPLDX_REGISTRATION Rejestr. BAPI dla transferu danych
BDBS SAPLBDMP Generowanie kodowania dla mapowania
BDC5 RBDCUS70 Spójne dane konfiguracji
BDCCC SAPLBDCCC Centrum kontr. dan. konf. podst. ALE
BDCP SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr: ALE_CP
BDCPMIG RBDCPMIG Migracja wskaźnika zmiany
BDCUPDATE VBTST300 Aktualizacja testu we wprow. wsad.
BDD5 RBDCUS71 Kontrola spójności aplikacji
BDFDF RBDFEFUND Żądanie danych podstawowych funduszu
BDFDS RBDSEFUND Wysyłanie funduszy
BDFG SAPLBDFG Interfejsy ALE z modułu
BDLR SAPLDX_REGISTRATION Rejestracja programu transferu
BDLS RBDLSMAP Konwersja logicznej nazwy systemu
BDLSM SAPLBDLSM Definicja macierzy konwersji
BDLSS SAPLBDLS Konwersja logicznej nazwy systemu
BDLST SAPLBDLSM Uruchomienie operacji konwersji
BDM2 RBDMOIN8 Monitorowanie: Dok. pośr. z odbiorcą
BDM5 RBDCUS19 Techniczna kontrola spójności
BDM6 RBDMOINF Monitor: Kontr. wej. workflow
BDM7 RBDAUD01 Kontrola ALE: Analizy statystyczne
BDM8 RBDSTATE Kontrola ALE: Wysłanie potwierdzeń
BDM9 RBDAUD02 Reorganiz. kontrolnej bazy danych
BDMC RBDMCCOP Upload ze struktury informacyjnej
BDMO RBDMONI4 Administracja ALE CCMS
BDMONIC RBDMONIC Oprac.ob.monitor.ALE CCMS(szczegół.)
BDMONIC3 RBDMONI7 Rozgałęzienie monitorowania ALE CCMS
BDR1 RBDRCLOG Wyśw. logu aplik. dla odzysk. danych
BDR2 RBDRCCLR Reorganizacja odzyskanych danych
BDRC SAPLBDRC ALE: Ustalanie odzyskanych obiektów
BDRL RBDRCOBJ ALE: Przetwarz. odzyskanych obiektów
BDTP SAPLBDDISTMODEL1 Opracowanie szablonu procesu gosp.
BDWE02 RBDSTARTWE02 Wywołanie we02
BDWE02_2 IMG_RBDSTATE Puste pole wprowadzania w SE38
BDXA RBDCUS48 Rozdział grup dystrybucji
BDXD RBDCUS47 Import zleceń ALE
BDXE RBDCUS44 Generowanie zleceń ALE
BDXI RBDCUS51 Wyświetlanie modelu (specyficznie)
BDXJ SAPLBAL2 Opracowanie grup dystrybucji
BDXK RBDCUS40 Konwersja ob. CONDAT w gr. dystryb.
BDXL RBDCUS57 Przekazywanie zleceń ALE
BDXM RBDCUS58 Analiza tabeli logu
BDXN RBDCUS59 Analiza tabeli logu - wejście
BDXQ RBDCUS64 IMG-wyświetlanie grup dystrybucji
BERE RFOPFI00 Repozytorium zdarzenia gospodarczego
BERP RFOPFI01 Proces gospodarczy
BERPC RFOPFI01 Proces gospodarczy
BG00 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: BGMK_NR
BGM1 SAPLBG00 Tworzenie gwarancji podstawowej
BGM2 SAPLBG00 Zmiana gwarancji podstawowej
BGM3 SAPLBG00 Wyświetlanie gwarancji podstawowej
BGM6 SAPLBG00 Wprow. gwarancji dla obiektu tech.
BGMN MENUBGMN Obsługa gwarancji
BIBS SAPLEXAMPLE_ENTRY_SCREEN Przykłady formatowania interfejsu
BIC RFBVBIC_0 Transfer danych banku z BD BIC
BKDR SAPLKCD0 Opracowanie reguł transferu
BKDS BKD_START Opracowanie struktury nadawczej
BLOG REAWRITE_LOG Przegląd procesu BRE
BM00 MENUBM00 Zarządzanie partiami
BMBC RVBBINCO Batch Information Cockpit
BMC1 RVBM00LT Tworz. klasy (rodzaj klasy 'PARTIA')
BMC2 RVBM00LT Zmiana klasy (Rodz. klasy 'PARTIA')
BMC3 RVBM00LT Wyśw. klasy (Rodz. klasy 'PARTIA')
BMCC RVBCUOBJ Kontrola integracji klasyf. partii
BMCHCL SAPMMCHCL Konwersja klasy partii
BMOBPRO RVBOB_SELECTION Partie pierwotne w produkcji
BMOBPUR RVBOB_SELECTION Partie pierwotne w nabyciu
BMSM RVBSTMRK Aktualizacja cech standardowych
BMV0 RBMVSHOW Zarządzanie transferami danych
BMVN SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: DI_JOBID
BNK_APP RBNK_PAYM_BATCH_UI Zatwierdzanie płatności
BNK_BATCH RBNK_PAYM_GRP_N_BATCH Tworzenie partii
BNK_MONI RBNK_PAYM_MONI_UI Kontrola partii i płatności
BNK_MONIP RBNK_PAYM_MONIP_UI Status płatności (partia)
BORGR /SPE/INB_GR Przyj. mater.: Przemysł motoryz.
BORGR_B /SPE/INB_GR Przyj. mat.: Przem. motor.: Księgow.
BORGR_C /SPE/INB_GR Przyj. mat.: Przem. motor.: Rozlicz.
BORGR_V /SPE/INB_GR Przyj. mat.: Przem. mot.: Wst. wpr.
BOS02 SAPLBOS02 SD: Wprowadzanie usług - WWW Txn
BOS02_WAP RBOS02_WAP Ark. wpr. usługi: Transakcja WAP
BOSMM SAPLBOS11 Podwykon./Przetwarzanie dostawców
BOSPR SAPLBOS11 Tworzenie zgłoszenia zap. podwykon.
BOSPS_REV1 BOSPS_REVENUE_REPORT Spec.usł./Proj. - Przych. plan./rz.
BOSPS01 BOSPS_TRANSFER Spec.usł:Program transf. kosztów pr.
BOSPS02 BOSPS_BATCH_TRANSFER Projekt spec. usł.: Przetw. partii
BP SAPLBUPA_DIALOG_JOEL Przetwarzanie partnerów handlowych
BP_LOCA SAPLBUPA_DIALOG_EXAMPLE_LOCA Przykład: Locator partnera handlow.
BP0 SAPLBUPA_DIALOG_JOEL Partner handlowy, ekran początkowy
BPAR_ARCH RFTBUAU1 Partner handlowy: Konwersja do CPH
BPB1 BPREP001 Zestawienie partner handlowy/role
BPB2 BPREP002 Zestawienie danych partnera handl.
BPB4 BPREP003 Zestawienie relacji partnera
BPC1 SAPMBP01 Tworzenie partnera handlowego
BPC2 SAPMBP01 Zmiana partnera handlowego
BPC3 SAPMBP01 Wyświetlanie partnera handlowego
BPC4 SAPMBP01 Tworzenie partnera handl. z wzorcem
BPC5 SAPMBP01 Zmiana partnera handl. z wzorcem
BPCA CHDOC_ENTRY Partner: Dokumenty zmian adresów
BPCD CHDOC_ENTRY Partner handlowy: Dokumenty zmian
BPCF RFTBPCD1 TRGP : Dokumenty zmiany
BPCG RFTBPCD2 TRGP : Dokumenty zmiany - adresy
BPH SAPLBUPA_HIERARCHY_DIALOG Hierarchia grup partnerów handlowych
BPMD RAVC0ALA Dane podstawowe-Tabstrip
BPMDCS RAVC0ALA Dane podstawowe-Tabstrip
BPMDFI RAVC0ALA Dane podst. jedn. gospod. odbiorcy
BPMDGD RAVC0ALA Dane podstawowe-Tabstrip
BPMDSD RAVC0ALA Dane podst. jedn. gospod. odbiorcy
BPOMEAS SAPLSLIM_ENGINES_ONLY Pomiar aplikacji BPO
BPS_DOWN UPE_EXPORT_FILES Odczyt plików model. na PC
BPS_EXCEL SAPLUPWB_BUILDER Edytor interfejsów Excel
BPS_INFO UPE_READ_INFO Ukryty
BPS_RM UPS_STS_REMINDER Raport przypominający STS
BPS_STAT0 UPC_STATISTIC3 BPS: Statystyka pojedyn. rekordu
BPS_STAT1 UPC_STATISTIC_ANALYSIS BPS: Analiza statys. zestawienia
BPS_TC SAPM_UPS_CUSTOMIZING Opracow. syst. statusu i śledz. BPS
BPS_TRACE UPC_TRACE Śledzenie dla API w SEM-BPS
BPS_TRANS UPC_TRANSPORT_BPS Transport konfiguracji planowania
BPS_WB SAPLUPWB_BUILDER Edytor interfejsów WWW
BPS_WIF0 UPWB_WEBSTARTER Uruchamianie interfejsu WWW
BPS0 UPC_FW_CALL Planowanie strategiczne
BPSHOW00 BPSHOW00 Raport analizy budżetow./plan.łączn.
BRECLEAR REA_BRE_CLEAR_TABLES BRE: Reorganizacja lub usuwanie
BREE REAEXTRAUTCORR Wykonanie BRE
BRF BRF_SCREEN_START Business Rule Framework - Work Bench
BRFACS01 BRF_MAINTENANCE BRF: Tworzenie abstrakc. czynności
BRFACS02 BRF_MAINTENANCE BRF: Zmiana abstrakc. czynności
BRFACS03 BRF_MAINTENANCE BRF: Wyświetl. abstrakc. czynności
BRFACT01 BRF_MAINTENANCE BRF: Tworzenie konkret. czynności
BRFACT02 BRF_MAINTENANCE BRF: Zmiana konkretnej czynności
BRFACT03 BRF_MAINTENANCE BRF: Wyświetlanie kokret. czynności
BRFAPC01 BRF_MAINTENANCE BRF: Tworz. właściwości klasy aplik.
BRFAPC02 BRF_MAINTENANCE BRF: Zmiana właściwości klasy aplik.
BRFAPC03 BRF_MAINTENANCE BRF: Wyśw. właściwości klasy aplik.
BRFAPL01 BRF_MAINTENANCE BRF: Tworzenie klasy aplikacji
BRFAPL02 BRF_MAINTENANCE BRF: Zmiana klasy aplikacji
BRFAPL03 BRF_MAINTENANCE BRF: Wyświetlanie klasy aplikacji
BRFEVT01 BRF_MAINTENANCE BRF: Tworzenie zdarzenia
BRFEVT02 BRF_MAINTENANCE BRF: Zmiana zdarzenia
BRFEVT03 BRF_MAINTENANCE BRF: Wyświetlanie zdarzenia
BRFEXP01 BRF_MAINTENANCE BRF: Tworzenie wyrażenia
BRFEXP02 BRF_MAINTENANCE BRF: Zmiana wyrażenia
BRFEXP03 BRF_MAINTENANCE BRF: Wyświetlanie wyrażenia
BRFIMC01 BRF_MAINTENANCE BRF: Tworzenie klasy do implement.
BRFIMC02 BRF_MAINTENANCE BRF: zmiana klasy do implementacji
BRFIMC03 BRF_MAINTENANCE BRF: wyśw. klasy do implementacji
BRFRLS01 BRF_MAINTENANCE BRF: Tworzenie zbioru reguł
BRFRLS02 BRF_MAINTENANCE BRF: Zmiana zbioru reguł
BRFRLS03 BRF_MAINTENANCE BRF: Wyświetlanie zbioru reguł
BRFRUL01 BRF_MAINTENANCE BRF: Tworzenie reguły dot. zdarzenia
BRFRUL02 BRF_MAINTENANCE BRF: Zmiana reguły dot. zdarzenia
BRFRUL03 BRF_MAINTENANCE BRF: Wyświetl. reguły dla zdarzenia
BRFU01 BRF_MAINTENANCE BRF: Porównanie tekstów SAPScript
BS02 SAPMBSVA Opracowanie schematów statusu
BS03 SAPMBSVA Wyświetlanie schematów statusu
BS12 SAPMBSVB Opracowanie typów obiektów
BS13 SAPMBSVB Wyświetlanie typów obiektów
BS22 SAPMBSVB Opracowanie statusu systemu
BS23 SAPMBSVB Wyświetlanie statusu systemu
BS32 SAPMBSVB Opracowanie operacji
BS33 SAPMBSVB Wyświetlanie operacji
BSV1 RBSVDISP Lista miejsc użycia operacji
BSV2 RBSVDISP Lista miejsc użycia stat. syst.
BSV3 RBSVDISP Lista miejsc użycia typu obiektu
BSV4 RBSVDISP Przegląd schematu statusu
BSVV SAPMBSVW Stat. parametryzow.- zdarz. workflow
BSVW RSBSVW01 Poł. aktual. stat. - zdarz. workflow
BTREE REA_BRE_TREE Przegląd programów BRE
BUA1 BUSSTART Tworzenie osoby do kontaktów
BUA2 BUSSTART Zmiana osoby do kontaktów
BUA3 BUSSTART Wyświetlanie osoby do kontaktów
BUB1 BUPRELCR RPH: Tworzenie relacji PH
BUB2 BUPRELSU RPH: Zmiana relacji PH
BUB3 BUPRELSU RPH: Wyświetlanie relacji PH
BUB4 BUPRELCR RPH: Tworzenie defin. partnera PH
BUB5 BUPRELSU RPH: Zmiana defin. funkcji PH
BUB6 BUPRELSU RPH: Wyświetlanie defin. funkcji PH
BUBD BUSVIEWS RPH: Aplikacje
BUBE BUSVIEWS RPH: Wglądy
BUBF BUSVIEWS RPH: Sekcje
BUBG BUSVIEWS RPH: Ekrany
BUBH BUSVIEWS RPH: Warianty kolejności ekranów
BUBI BUSVIEWS RPH: Czasy
BUBJ BUSVIEWS RPH: Standardowe funkcje CUA
BUBK BUSVIEWS RPH: Dodatkowe funkcje CUA
BUBL BUSVIEWS RPH: Przypis. pole ekranu -> pole BD
BUBL_DI BUSVIEWS PH: Przypisanie - pole DI->pole BD
BUBM BUSVIEWS RPH: Tabele
BUBN BUSVIEWS RPH: Grupy pól
BUBO BUSVIEWS RPH: Modyfikacja pola (kryteria)
BUBP BUPRELVW RPH: Mod. pola przez typ relacji
BUBQ BUPRELVW RPH: Mod. pola przez typ def. funk.
BUBR BUSVIEWS ZalPH: Modyf.pola poprzez typ dział.
BUBS_FRG BUSVIEWS PH: Modyf. pola dla aplikacji zewn.
BUBV BUPRELDI Pr.rezer.: Opracowanie bez dialogu
BUBW BUBFILED Pr.rezer.: Gener.pl.test. (bezp.wpr)
BUBX BUSVIEWS Pr.rezer.: Działania
BUBY BUSVIEWS PrRez:Modyf.pola poprzez dział.(łańc
BUBZ BUSVIEWS PH: Aplikacje zewn.
BUCF SAPMSNUM Konf. PH: Zakresy numerów
BUCG BUSVIEWS Konf. PH: Modyfikacja pola funk. PH
BUCH BUSVIEWS Konf. PH: Modyfik. pola - działanie
BUCJ BUSVIEWS Konf. PH: Rodzaje uprawnień
BUCN BUSVIEWS Konf. PH: Grupy pól dla uprawnenia
BUCO BUSVIEWS Konf. PH: Konfiguracja ekranu
BUCP BUSVIEWS Konf. PH: Modyf. pola - aplik. zewn.
BUCS BUSVIEWS Klient PH: Noty do funkcji
BUCU BUSVIEWS Konfiguracja PH: Lista miejsc użycia
BUCV BUSVIEWS Konfig. PH: Modyf. pola-ob. aplik.
BUG1 BUSSTART Tworzenie partnera handl., ogólnie
BUG2 BUSSTART Zmiana partnera handlowego, ogólnie
BUG3 BUSSTART Wyświetlanie partnera handl., ogóln.
BUG4 BUSSTART Partner handl. - ogól. zn. usuwania
BUI1 BUSSTART Tworzenie wnioskodawcy
BUI2 BUSSTART Zmiana interesanta
BUI3 BUSSTART Wyświetlanie interesanta
BUKFBATCH BUKF_BATCH Wskaźniki - przetwarzanie w tle
BUM1 BUSSTART Opracowanie pracownika (PH)
BUM2 BUSSTART Zmiana pracownika (PH)
BUM3 BUSSTART Wyświetlanie pracownika (PH)
BUMR MENUBUMR Relacje PH: Menu konfiguracji
BUN2 BUSSTART Zmiana studenta (w grupie ról)
BUN3 BUSSTART Wyświetl. studenta (w grupie ról)
BUNA SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: BP_PADRNR
BUP0 BUSSTART BDT, wielokr. wywoł. (gr.funk. BUSS)
BUP1 BUSSTART Tworzenie partnera handlowego
BUP2 BUSSTART Zmiana partnera handlowego
BUP3 BUSSTART Wyświetlanie partnera handlowego
BUPA_CLEAR BUPA_CALL_CLEAR SAP PH: Czyszczenie duplikatów
BUPA_DEL BUPA_TEST_DELETE Usuwanie bez archiwizowania
BUPA_SEND BUPA_SEND Wysyłanie partnera i relacji do XI
BUPABWST SAPLBUEXT_STATUS Gener. źródła danych dla ob. st. BW
BUPADELE FMCA_BUPA_DELETE Usuwanie partnera gospodarczego
BUPT MENUBUPT Partner handlowy-Menu konfiguracji
BUS_CALL BUSOBJAPCALL BDT: Wywoł. BDT, zakończ. LUW
BUS1 BUSVIEWS BDT: Aplikacje
BUS10 BUSVIEWS BDT: Pomoc wyszukiwania
BUS11 BUSVIEWS BDT: Przypis. pola BAPI do gr. pól
BUS2 BUSVIEWS BDT: Grupy pól
BUS23 BUSVIEWS Podatek PH: Zbiór danych
BUS3 BUSVIEWS BDT: Wglądy
BUS4 BUSVIEWS BDT: Sekcje
BUS5 BUSVIEWS BDT: Ekrany
BUS6 BUSVIEWS BDT: Kolejności ekranów
BUS7 BUSVIEWS BDT: Momenty zdarzenia
BUS8 BUSVIEWS BDT: Funkcje standardowe GUI
BUS9 BUSVIEWS BDT: Dodatkowe funkcje GUI
BUSB BUSVIEWS BDT: Przyp. pole ekr.->pole BD
BUSB_DI BUSVIEWS BDT: Przyp. pole DI ->pole BD
BUSC BUSVIEWS BDT: Kryteria modyfik. pola
BUSD BUSVIEWS BDT: Wglądy PH
BUSE BUSVIEWS BDT: Grupowanie ról PH
BUSF BUSVIEWS BDT: Transakcje aplikacji
BUSG BUSVIEWS BDT: Tabele
BUSH BUSVIEWS BDT: Aplikacje zewn.
BUSI BUSVIEWS BDT: Działania
BUSJ BUSVIEWS Sterow. PH: ModFnk działaln. (ster.)
BUSO BUPVIEWS Konf. PH: Modyfikacja pola - typ PH
BUSP BUSCRCNT Generowanie kontenera podekranów
BUSWU01 BUSVIEWSWHU Ster.PH: Lista miejsc użycia, struk.
BUSWU02 BUSVIEWSWHU Ster.PH: Lista miejsc użycia, wglądy
BUSWU03 BUSVIEWSWHU Ster.PH: Lista msc uż., oper.->Wgląd
BUSWU04 BUSVIEWSWHU Ster.PH: Lista msc uż., oper.->Wgląd
BUSWU11 BUSVIEWSWHU Adresy PH: Lista miejsc uż., strukt.
BUSWU21 BUSVIEWSWHU Dane banku PH: Lista msc uż.,strukt.
BUSWU31 BUSVIEWSWHU Karta pł. PH: Lista msc uż., strukt.
BUSWU41 BUSVIEWSWHU PH-rel.-adr.: Lista msc uż., strukt.
BUSWU61 BUSVIEWSWHU Role PH: Lista miejsc użycia, struk.
BUSWU62 BUSVIEWSWHU Role PH: Lista miejsc użycia, wglądy
BUSWU63 BUSVIEWSWHU Role PH: Lista m.uż., oper.->wgląd
BUSWU64 BUSVIEWSWHU Role PH: Lista m.uż., oper.->wgląd
BUT021_INS RFSBPBUT021 Aktualizacja BUT021 z BUT021_FS
BUTI BUPTDARK Aktualizacja bez dialogu
BUTJ BUPFILED Generowania pliku testowego (DI)
BV01 SAPMF69N Przeksięg. BAV / Początek-pap. wart.
BV02 SAPMF69N Przeksięg. BAV / Początek-Pożyczki
BV03 SAPMF69N_CORE Przeksięg. BAV / Początek-Nieruchom.
BV11 SAPMF69N Wyśw. BAV / Początek-papiery wart.
BV12 SAPMF69N Wyśw. BAV / Początek-Pożyczki
BV13 SAPMF69N_CORE Wyśw. BAV / Początek-Nieruchomości
BW01 RGUCBIW0_PI FI-SL Generowanie struktury ekstr.
BW01_DISP SAPLBW03 GBT: Wyświetlanie dokum. dla miniapp
BW03 RGUCBIW1_PI Przypisanie źr.danych/księgi
BW03MAST RGUCBIW1_PI Gener. ogólnych źródeł danych
BW03MASTER RGUCBIW1 Generow. str. trans. tabeli sumar.
BW07 RPHASETS BW20PI: Gen. hierarchii SET dla BW
BW09 RPHALPRH BW20PI: Hierarchia prod. dla SAP-BW
BW10 RPHALGEN BW20PI: Ogól. hierarchia log. dla BW
BWCA SAPLBW05 SAPoffice: Kalendarz internetowy
BWCCMS RSPC_CCMS CCMS-Monitor dla BW
BWMSSPROCS MSSPROCS Transakcja do opracowania MSS SP
BWOM02 BWOMSHIERDISPLAY BCT-CO: Wyśw./kont. hier. linii rap.
BWSP SAPLBW02 SAPoffice: WWW
BWST SAPLPSST Gener. źródła danych dla ob. st. BW
BYPASS RFTP_GDS_BYPASS Bypass dla wsz. systemów rezerwacji

Copyright 2023 sapers.pl