SAP transakcje G-J

Lista popularnych transakcji SAP. Lista ta może różnić się w zależności od wersji systemu.

Transakcja Program Opis
GA11 SAPMKAL1 Tworzenie rozłożenia rzecz. FI-SL
GA11N SAPLKAL1 Tworzenie rozłożenia rzecz. FI-SL
GA12 SAPMKAL1 Zmiana rozłożenia rzecz. FI-SL
GA12N SAPLKAL1 Zmiana rozłożenia rzecz. FI-SL
GA13 SAPMKAL1 Wyświetlanie rozłożenia rzecz. FI-SL
GA13N SAPLKAL1 Wyświetlanie rozłożenia rzecz. FI-SL
GA14 SAPMKAL1 Usuwanie rozłożenia rzecz. FI-SL
GA14N SAPLKAL1 Usuwanie rozłożenia rzecz. FI-SL
GA15 SAPMKGA2 Wykonanie rozłożenia rzecz. FI-SL
GA16 SAPMKGA1 Przegląd rozłożenia rzeczywistego
GA1D RGALLOC3 Usuwanie pozycji rozliczenia
GA27 SAPMKAL1 Tworzenie planowych rozłożeń FI-SL
GA27N SAPLKAL1 Tworzenie planowych rozłożeń FI-SL
GA28 SAPMKAL1 Zmiana planowych rozłożeń FI-SL
GA28N SAPLKAL1 Zmiana planowych rozłożeń FI-SL
GA29 SAPMKAL1 Wyświetl. planowych rozłożeń FI-SL
GA29N SAPLKAL1 Wyświetl. planowych rozłożeń FI-SL
GA2A SAPMKAL1 Usuwanie planowych rozłożeń FI-SL
GA2AN SAPLKAL1 Usuwanie planowych rozłożeń FI-SL
GA2B SAPMKGA2 Wykonanie planowych rozłożeń FI-SL
GA2C SAPMKGA1 Przegląd rozłożenia planowego
GA31 SAPMKAL1 Tworzenie rozdziału rzecz. FI-SL
GA31N SAPLKAL1 Tworzenie rozdziału rzecz. FI-SL
GA32 SAPMKAL1 Zmiana rozdziału rzecz. FI-SL
GA32N SAPLKAL1 Zmiana rozdziału rzecz. FI-SL
GA33 SAPMKAL1 Wyświetlanie rozdziału rzecz. FI-SL
GA33N SAPLKAL1 Wyświetlanie rozdziału rzecz. FI-SL
GA34 SAPMKAL1 Usuwanie rozdziału rzecz. FI-SL
GA34N SAPLKAL1 Usuwanie rozdziału rzecz. FI-SL
GA35 SAPMKGA2 Wykonanie rozdziału rzecz. FI-SL
GA36 SAPMKGA1 Przegląd rozdziału rzeczywistego
GA47 SAPMKAL1 Tworzenie planowego rozdziału FI-SL
GA47N SAPLKAL1 Tworzenie planowego rozdziału FI-SL
GA48 SAPMKAL1 Zmiana planowego rozdziału FI-SL
GA48N SAPLKAL1 Zmiana planowego rozdziału FI-SL
GA49 SAPMKAL1 Wyświetl. planowego rozdziału FI-SL
GA49N SAPLKAL1 Wyświetl. planowego rozdziału FI-SL
GA4A SAPMKAL1 Usuwanie planowego rozdziału FI-SL
GA4AN SAPLKAL1 Usuwanie planowego rozdziału FI-SL
GA4B SAPMKGA2 Wykonanie planowego rozdziału FI-SL
GA4C SAPMKGA1 Przegląd rozdziału planu
GAL1 RGUCALE1 Aktualizacja tabeli przypisań EDIMAP
GAL2 RGUCALE2 Generowanie eksportu/importu
GAL3 RGLEXE02 Eksport pozycji transakcji KG
GALILEO RFTP_BYPASS2 Galileo Bypass
GAOV RGAOV Przegląd cykli FI-SL
GAR5 RGULDB00 Wyświet.struktury lokal. bazy danych
GB01 SAPMGBUK Wprowadz.dokumentu dla księgi lokal.
GB02 SAPMSNUM Opracowanie zakr. nrów dla lok.ks.
GB03 SAPMSNUM Oprac. zakresu nrów dla glob. księgi
GB04 SAPMSNUM Opracowanie zakr. nrów dla lok.ks.
GB05 SAPMSNUM Oprac. zakresu nrów dla glob. księgi
GB06 RGUSTORL Storno rzeczyw. lokaln. dokum. FI-SL
GB11 SAPMGBUK Wprowadz. dokumentu dla ksiąg glob.
GB16 RGUSTORG Storno rzeczyw. global. dokum. FI-SL
GBC1 RIGC0004 GBC: Repozytorium metod
GBC2 RIGC0005 GBC: Definicja zadania
GBC3 RIGC0006 GBC: Przypisania pól i wartości
GBCA RIGC0003 GBC: Protokół połączeń
GC01 RGCCGS01 Wywołanie GS01 dla LC
GC10 RGCT880 FI-LC: Wydruk spółek
GC11 SAPMF10G Dołączanie spółek
GC12 SAPMF10G Zmiana spółki
GC13 SAPMF10G Wyświetlenie spółki
GC14 SAPMF10G Usuwanie spółki
GC16 SAPMF10S Tworzenie podgrupy
GC17 SAPMF10S Zmiana podgrupy
GC18 SAPMF10S Wyświetlanie podgrupy
GC19 RGCT852 FI-LC: Wydruk podgrup
GC21 SAPMF10I Wprowadz. indywid. sprawozd. finans.
GC22 SAPMF10I Wyświetl. indywid. sprawozd. finans.
GC23 SAPMF10B Księgowanie dokumentu konsolidacji
GC24 RGCSHD00 Wyświetlanie dokumentu konsolidacji
GC25 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów konsolidac.
GC26 SAPMK21L FI-LC: Raport zapisów dziennika
GC27 SAPMV76A FI-LC: Konfig.rap.zapisów dziennika
GC28 SAPMF10F Wyświetlanie statusu
GC29 SAPMF10F Zarządzanie statusem
GC30 SAPMK21L FI-LC: Stornowanie zbiorcze
GC31 SAPMF10Q FI-LC: Konfigurowanie przelicz. wal.
GC32 SAPMF10K FI-LC: Konfiguracja konsolidacji
GC33 SAPMF10T FI-LC: Oprac. tabeli danych zgłosz.
GC34 SAPMF10T FI-LC: Wyświetl. tab. danych zgłosz.
GC35 SAPMF10N FI-LC: Transport: zap. tab. i zest.
GC36 SAPMF10N Połącz. transp.: konfiguracja udz.
GC38 SAPMF10H Transfer danych
GC39 RGCMOT00 Zmiana wartości lokalnych
GC41 SAPMF10V GLT3 - Oprac. dekretacji częściowej
GC44 SAPMF10E Wysyłanie danych spraw. finansowego
GC45 RGCDELTK Usuwanie podgrupy
GC4P RGCHRY00 FI-LC Drukow. grupy kons. krokowej
GC50 RKKBRPTR Wybór raportu
GC51 SAPMKKB5 Wybór raportu
GC60 RGCZGECD Dane elimin. wewn. zysków/strat
GC61 RGCTDE00 Eksport danych transakcji
GC62 RGCTDI00 Import danych transakcji
GC63 RGCLIA00 Metoda "Liability"
GC99 SAPMF10X Dane testowe konsolidacji
GCA9 RGALLOC4 Kontrola konfiguracji alokacji
GCAC RGUCOMP4 Porównanie ksiąg
GCAE RGUCOMP4 Porównanie ksiąg z wyrównaniem różn.
GCAG RGUGLG05 Generowanie archiwizacji FI-SL
GCAN RGUDBANA Analiza zawart. bazy danych FI-SL
GCAR RGUCOMP4 Zdalne porównanie ksiąg
GCB1 SAPMGCU0 Zmiana konfigur. jedn. gosp. FI-SL
GCB2 SAPMGCU0 Wyświetl. konfig. jedn. gosp. FI-SL
GCB3 SAPMGCU0 Kopiowanie konfig. jedn. gosp. FI-SL
GCB4 SAPMGCU0 FI-SL: Usuwanie jednostki gospodar.
GCBW1 RGUCBIW0 Generow. str. trans. tabeli sumar.
GCBW2 RGUCBIW1 Generow. str. trans. tabeli sumar.
GCCG RGBCFL00 Generowanie kodu dla FI-SL
GCD1 SAPMGCU1 Konfiguracja FI-SL: Narzędz. diagn.
GCD2 RGULIST0 Lista tabel bezp. księgow. FI-SL
GCD3 SAPMGRAP Nawigacja graficzna w FI-SL
GCD4 RGULED00 Kontrola księgi głównej
GCD5 RGUCURRC Kontrola walut w FI-SL
GCD6 RGUGRA03 Wyświetl. grafiki tabel FI-SL
GCDE RGUDEL00 Usuwanie danych transakcji FI-SL
GCDF SAPMGCU3 Usuwanie danych transakcji FI-SL
GCEE RGCEUR00 FI-LC: Uzgodnienie przenies. salda
GCEF RGCEUR10 FI-LC: Uzgodn. tabeli danych fin.
GCEG RGCEUR50 Integracja: Rodzaje operacji EURO
GCEJ RGCORG00 Proponowanie przypis. pakietu FI-LC
GCEK RGCEUR30 Uzgodnienie integracja PS FILCT
GCEL RGCCHPEU Zmiana pozycji/Zysk bilans. (PS)
GCEM RGCMBUEU Aktualiz. wyciągu w okresie PS
GCEN RGCEUR02 Kontrola, czy przeprowadzono PS
GCEP RGCEUR60 Usuwanie wartości bież. okresu
GCEQ RGCEUR90 Kons.euro: Zakończenie pakietu
GCEU RGEURBAL Zdolność bilansowania
GCF1 SAPMGCU0 Tworzenie FI-SL Konfig. przyp. pola
GCF2 SAPMGCU0 Zmiana konfig. przyp. pola FI-SL
GCF3 SAPMGCU0 Wyświetl. konfig. przyp. pola FI-SL
GCF4 SAPMGCU0 FI-SL: Usuwanie przypisania pola
GCG1 SAPMGCU0 Tworzenie konfigur. spółki global.
GCG2 SAPMGCU0 Zmiana konfigur.spółki global. FI-SL
GCG3 SAPMGCU0 Wyświetl. konfig. spółki glob. FI-SL
GCG4 SAPMGCU0 Kopiowanie konf. spółki glob. FI-SL
GCG5 SAPMGCU0 Konfiguracja FI-SL: Usuwanie spółek
GCGE RGPLEP02 Aktywacja globalnych poz. poj. planu
GCGG RGICGLU1 Generowanie GLU1
GCGS RGUSLSEP Uzgodnienie sum pozycji poj.
GCI1 SAPMGCU2 Instalacja tabel FI-SL
GCI2 SAPMGCU2 FI-SL: Instalacja tabel obiektów
GCIN SAPLGINS Opracowanie tabel FI-SL
GCIQ SAPLGINS Szybka instalacja FI-SL
GCJU RGUJUMP0 Diagnoza: Bezpośr. dostęp do funkcji
GCL1 SAPMGCU0 Tworzenie księgi konfigur. FI-SL
GCL2 SAPMGCU0 Zmiana księgi konfigur. FI-SL
GCL3 SAPMGCU0 Wyświetl. księgi konfigur. FI-SL
GCL4 SAPMGCU0 Usuwanie księgi konfigur. FI-SL
GCL6 SAPMGCU0 FI-SL: Kopiowanie księgi
GCLE RGPLEP01 Aktywacja lokalnych poz. poj. planu
GCM1 SAPMGUMS Konwersja
GCR1 SAPMGCU0 Rolowanie: Tworzenie przypis. pola
GCR2 SAPMGCU0 Rolowanie: Zmiana przypisania pola
GCR3 SAPMGCU0 Rolowanie: Wyświetl. przypis. pola
GCR6 SAPMGCU0 FI-SL Konf.: Usuw. rol. przyp. pola
GCR7 SAPMGCU0 Rolowanie: Wywołanie bezpośrednie
GCR8 SAPMGCU0 Rolowanie: Wywołanie bezpośrednie
GCRB SAPMKKB5 Wybór raportu
GCRE1 RGUCREP0 Aktywacja dochodzenia dla tab. SL
GCRE2 RGUCREP1 Dezaktywacja dochodzenia dla tab. SL
GCT0 SAPLGBLT Transport substytucji
GCT1 SAPMGTRA Transport księgi
GCT2 SAPMGTRA Aktywacja FI-SL
GCT3 SAPMGTRA Informacja o sterowaniu
GCT4 SAPMGTRA Transport rolowania
GCT5 SAPMGTRA Transport: Parametry planowania
GCT6 SAPMGTRA Transport - klucz rozdziału
GCT7 SAPMGTRA Transport: Cykle
GCT8 SAPMGTRA Transport: Rodzaje dokumentów
GCT9 SAPLGBLT Transport walidacji
GCTA SAPLGBLT Reguły transportu
GCTR SAPMGTRA Transport z obiektów edytora raport.
GCTS SAPMGTRA Transport zestawów i zmiennych
GCU0 MENUGCU0 Konfiguracja menu FI-GLX
GCU1 RGUREC10 Transfer danych z FI
GCU2 RGICGLU2 Generowanie G1U2
GCU3 RGUREC20 Transfer danych z CO
GCU4 RGUREC30 Kolejne księgowanie danych z MM
GCU5 RKEPCU40 Kolejne księgow. danych ze sprzed.
GCU6 RGUREC50 Ponowne księg.dokum.plan.CO do FI-SL
GCU9 RGUUMS03 Usuwanie danych operacji
GCUP RKEPCU20 Dalsze księgowanie danych CO do FISL
GCV1 SAPMGCU0 FI-SL: Tworzenie działania
GCV2 SAPMGCU0 Zmiana działania konfiguracji FI-SL
GCV3 SAPMGCU0 Wyświetl. działania konfig. FI-SL
GCV4 SAPMGCU0 Konfiguracja FI-SL: Usuwanie dział.
GCVB RGISETGL Aktualizacja typu w FI-SL
GCVO SAPMGCU0 Przygotowanie konfiguracji FI-SL
GCVZ RGUGBT00 Opracowanie reguły
GCW4 SAPMF10Q Przelicz. waluty księgi specjalnej
GCW7 SAPMGTRA Transport metody przeliczania walut
GCZ3 RGUUMS10 Generowanie grup raportów
GD00 RKKBRPTR Wybór raportu
GD02 SAPLGD23 Fi-SL-Pozycje pojedyncze-Dokum.plan.
GD12 SAPLGD24 Elastyczna KG: Wyśw. rekordów sumar.
GD13 SAPLGD13 Wyświetlanie rekordu sumarycznego
GD20 SAPLGD23 Rozpoczęcie wyboru poz. poj. FI-SL
GD21 SAPLGD24 Elastyczna KG: Wybór dokumentów
GD22 SAPLGD24 Elastyczna KG: Wyśw.dokum.rzecz.
GD23 SAPLGD23 FI-SL: Lokalne wyśw. dokum. rzecz.
GD33 SAPLGD23 FI-SL: Globalne wyś. dokum. rzeczyw.
GD42 SAPLGD24 Elastyczna KG: Wyśw. dokum.plan.
GD43 SAPLGD23 FI-SL: Lokalne wyśw. dokum. planow.
GD44 SAPLGD23 FI-SL: Globalne wyśw. dokum. plan.
GD51 SAPMGUM1 Wprowadz. lokal. danych podst. FI-SL
GD52 SAPMGUM2 Zmiana lokalnych danych podst. FI-SL
GD53 SAPMGUM3 Wyświetl. lokal. danych podst. FI-SL
GD54 SAPMGUM6 Usuwanie lokal. danych podst. FI-SL
GD60 SAPMGUOB Tworzenie kombinacji kodów
GD61 SAPMGUOB Opracowanie kombinacji dekretacji
GD62 SAPMGUOB Wyświetlanie kombinacji dekretacji
GD63 SAPMGUOB Aktywacja kombinacji kodów
GD64 SAPMGUOB Deaktywacja kombinacji kodów
GEN_US_2 RGEN_US_CUST Aktyw./Dezaktyw.rozszerzeń USA
GENC GENCODE Generowanie kodu źródłowego
GFTR_C0001 BUSVIEWS FTTR: Aplikacje
GFTR_C0002 BUSVIEWS TR-GV: Definiowanie grup pól
GFTR_C0003 BUSVIEWS FTTR: Wglądy
GFTR_C0011 BUSVIEWS TR-GV: Pole ekranu pole BD
GFTR_C0012 BUSVIEWS TR-GV: Kryteria modyfikacji pola
GFTR_C0023 BUSVIEWS FTTR: Zbiory danych
GGB0 RGMGBR10 Opracowanie walidacji
GGB1 RGMGBR20 Opracowanie substytucji
GGB4 SAPLGBL1 Narzędzie analizy dla walid./subst.
GL10 RGGL10 Elastyczna KG: Wielkość obrotów
GL21 SAPMGLRE Tworzenie rolowania
GL22 SAPMGLRE Zmiana rolowania
GL23 SAPMGLRE Wyświetlanie rolowania
GL24 SAPMGLRE Usuwanie rolowania
GL25 SAPMGLRV Wykonanie rolowania
GL26 SAPMGLRV Storno rolowania
GLA1 RGUT000GL Aktywacja elastycznej księgi głównej
GLBW SAPMS38M Wycena w obcej wal.: Konta KG
GLC1 RGUT882M Elastyczna KG: Waluty
GLC2 RGUT882M_LOCAL Elast. KG: Aktywacja księgi lok.
GLCF RGUT882M Przen. salda: Agregacja kont ZiS
GLDE RGUDEL00 Elast. KG: Usuwanie danych operacji
GLFLEXCUS MENUGLFLEXCUS Elastyczna Księga Główna
GLFLEXIMG RGGLFLEXIMG Konfigur. elastycznej KG
GLFLEXSPL MENUGLFLEXSPL Elastyczna Księga Główna
GLGCA9 RGALLOC4 Kontrola konfiguracji alokacji
GLGCU1 RGURECGLFLEX Dod. ksieg. dokum. do KG ERP
GLGCU2 RGCOPYGLT0 Kopiowanie wielkości obrotów
GLGVTR SAPFGVTR Elastyczna KG: Przeniesienie salda
GLL1 SAPMGCU0 Tworzenie księgi
GLL2 SAPMGCU0 Zmiana księgi
GLL3 SAPMGCU0 Wyświetlanie księgi
GLL4 SAPMGCU0 Usuwanie księgi
GLLI RGPLEP01 Aktywacja lokalnych poz. poj. planu
GLPLC SAPMKES1 Zmiana formatu planow. FI-SL
GLPLD SAPMKES1 Wyświetl. formatu planow. FI-Sl
GLPLDEL RG_PP_DEL_GEN_REP Usuwanie wygenerowanych raportów
GLPLI SAPMKES1 Tworzenie formatu planow. FI-SL
GLPLIMPORT RGLPLIMPORT Import formatów
GLPLINST RG_PP_GENERATE Instalacja tabeli sumarycznych
GLPLSET RG_SET_PROFIL_AND_TABLE ACC-SL: Ustawianie profilu planisty
GLPLTOOL SAPLKPP_FISL FI-SL: Narzędzie planowania
GLPLTRANS RGLPLTRANS ACC-SL: Transport formatów
GLPLUP G_FLEX_UPL ACC-SL: Excel upload danych planow.
GLR1 SAPMGCU0 Elastyczna KG: Tworz. księgi rolow.
GLR2 SAPMGCU0 Elastyczna KG: Zmiana księgi rolow.
GLR3 SAPMGCU0 Elastyczna KG: Wyśw. księgi rolow.
GLR4 SAPMGCU0 Elastyczna KG: Usuw. księgi rolow.
GM_MLST GM_MILESTONE_BILLING Plan fakturowania
GM_REVAL GM_REVALUATION Przeszacowanie waluty w GM
GM_RRB_IND GM_BILLING_IND GM: Fakturowanie (przetwarz. poj.)
GMAVCOVRW RFGMAVC_OVERVIEW Przegląd wart. dostępn. Zarz. dot.
GMCLASS SAPLGMSO Dane podstawowe rodz. wpł./wyd. w GM
GMGAAPPOST RGMGAAPPOST Księgowanie rozlicz. międz. GM GAAP
GMGRANT SAPLBDT_GMGR Dane podst. dotacji - ekran pojed.
GMGRANTD SAPLBDT_GMGR Dane podst. dotacji - tylko wyśw.
GMGRANTWF SAPLBDT_GMGR Przyznanie grantu
GMIDCPOST RGMIDCPOST Oblicz. kosztów pośrednich w GM
GMLDBW RGUCBIW1 Ekstr. BW dla Księgi sp. Zarz. dot.
GMMPRBB RFGMMP_RBB Zwiększanie budżetu z wpływów
GMNRG RGMSETGRANTNONE Ustawianie nieistotnego grantu
GMPROGRAM SAPLGMSO Dane podst. sponsorow. programu GM
GMRBGENMD RFGMRB_GENERATE Generowanie danych podst. z WZB GM
GMRBIDXREC RFGMRB_RECONSTRUCT_INDEX Pon. tworzenie indeksu dla WZB GM
GMRBRULE GMRB_ROBJ_MAINT Przetw. pojed. reguł dla obiektu WZB
GMS1 BUSVIEWS GM BDT: Aplikacje
GMS100 BUSVIEWS GM BDT: Grupa pól wg operacji
GMS101 BUSVIEWS GM BDT: Grupa pól wg typu roli
GMS102 BUSVIEWS GM BDT: Typy uprawnień
GMS103 BUSVIEWS GM BDT: Grupy pól dla uprawnień
GMS104 BUSVIEWS FMM BDT Visual Screen Tool
GMS105 BUSVIEWS GM BDT: Gr. pól dla aplikacji zewn.
GMS106 BUSVIEWS GM BDT: Wgląd noty dla typów ról
GMS107 BUSVIEWS GM BDT: Wgląd listy miejsc użycia
GMS108 BUSVIEWS FMM BDT Gr. pól dla ob. aplikacji
GMS11 BUSVIEWS FMM BDT Przyp. pól ekranu do pól BD
GMS12 BUSVIEWS GM BDT: Kryteria grup pól
GMS13 BUSVIEWS GM BDT: Typy ról
GMS14 BUSVIEWS FMM BDT Grupowanie ról
GMS15 BUSVIEWS FMM BDT Transakcje aplikacji
GMS16 BUSVIEWS GM BDT: Tabele
GMS17 BUSVIEWS FMM BDT Aplikacje zewnętrzne
GMS18 BUSVIEWS GM BDT: Operacje
GMS19 BUSVIEWS GM BDT: Operacja modułu funkcyjnego
GMS2 BUSVIEWS GM BDT: Grupy pól
GMS200 BUSVIEWS GM BDT: Listy dokumentów zmian
GMS22 BUSVIEWS GM BDT: Lista miejsc użycia:
GMS23 BUSVIEWS GM BDT: Zbiory danych
GMS24 BUSVIEWS FMM BDT Def. wglądu listy m. użycia
GMS25 BUSVIEWS FMM BDT Lista miejsc użycia - wyśw.
GMS26 BUSVIEWS FMM BDT Pola BAPI dla grup pól
GMS3 BUSVIEWS GM BDT: Wglądy
GMS4 BUSVIEWS GM BDT: Sekcje
GMS5 BUSVIEWS GM BDT: Ekrany
GMS6 BUSVIEWS GM BDT: Sekwencja ekranów
GMS7 BUSVIEWS GM BDT: Zdarzenia
GMS8 BUSVIEWS GM BDT: Standardowe funkcje GUI
GMS9 BUSVIEWS GM BDT: Dodatkowe funkcje GUI
GP12N PP_FISL1_DIA ACC-SL: Zmiana danych planowych
GP12NA PP_FISL1_DIA ACC-SL: Wyświetlan. danych planowych
GP30 SAPLKEFV_MNT Opracowanie klucza rozdziału
GP31 SAPMGPSP Tworzenie klucza rozdziału
GP32 SAPMGPSP Zmiana klucza rozdziału
GP33 SAPMGPSP Wyświetlanie klucza rozdziału
GP34 SAPMGPSP Usuwanie klucza rozdziału
GP41 SAPMGPLP Tworzenie parametrów planowania
GP42 SAPMGPLP Zmiana parametrów planowania
GP43 SAPMGPLP Wyświetlanie parametrów planowania
GP44 SAPMGPLP Usuwanie parametrów planowania
GP52 SAPMGPLC Lokalne dane źródłowe do planu
GP62 SAPMGPLC Globalne dane źródłowe do planu
GP82 SAPMF02E Ealst. KG: Wprowadzanie wart. plan.
GP83 SAPMF02E Elast. KG: Wyświetlanie wart. plan.
GPSHAD_NEW SAPLFKKAKTIV2 Przygotowanie tabeli rezerwowej
GR11 SAPLGRWF Tworzenie formatu standardowego
GR12 SAPLGRWF Zmiana formatu standardowego
GR13 SAPLGRWF Wyświetlanie formatu standardowego
GR14 SAPLGRWF Usuwanie formatu standardowego
GR17 RGRSTE00 Eksport formatu standardowego
GR18 RGRJTI00 Import formatów standardowych
GR19 RGRSTF00 Kopiow. formatów stand. z mandantów
GR1L RGRDCS10 Katalog: Formaty standardowe
GR21 SAPMGRWL Tworzenie biblioteki
GR22 SAPMGRWL Zmiana biblioteki
GR23 SAPMGRWL Wyświetlanie biblioteki
GR24 SAPMGRWL Usuwanie biblioteki
GR27 RGRLTE00 Eksport bibliotek
GR28 RGRJTI00 Import bibliotek
GR29 RGRLTF00 Kopiowanie bibliotek z mandanta
GR2L RGRDCL10 Katalog: Biblioteki
GR31 SAPMGRWD Tworzenie raportu
GR32 SAPMGRWD Zmiana raportu
GR33 SAPMGRWD Wyświetlanie raportu
GR34 SAPMGRWD Usuwanie raportu
GR37 RGRRTE00 Eksport raportów
GR38 RGRJTI00 Import raportów
GR39 RGRRTF00 Kopiowanie raportów z mandanta
GR3L RGRDCR10 Katalog: Raporty
GR51 SAPMGRWJ Tworzenie grupy raportów
GR52 SAPMGRWJ Zmiana grupy raportów
GR53 SAPMGRWJ Wyświetlanie grupy raportów
GR54 SAPMGRWJ Usuwanie grupy raportów
GR55 SAPMGRWJ Wykonanie grupy raportów
GR57 RGRJTE00 Eksport grupy raportów
GR58 RGRJTI00 Import grupy raportów
GR59 RGRJTF00 Kopiowanie grupy raportów z mandanta
GR5G RGRJBG00 Generowanie grup raportów
GR5L RGRDCJ10 Katalog: Grupy raportów
GRAL RGRAPALL Wywołanie grafiki demonstrac. SAP
GRE0 RGRGRIX4 Edytor raportów: Zarządzanie wyciąg.
GRE1 RGRGRIX4 Edytor raportu: Wyświetl. wyciągów
GRE5 RGRGRIX4 Edytor raportu: Usuwanie wyciagów
GRE6 RGRGRIX4 Edytor raportu: Drukowanie wyciągów
GRE7 RGRGRIX4 Edytor raportu: Ważność wyciągów
GRE8 REPPXXX0 Wyciągi: Ustawienia użytkownika
GRE9 REPPXXXN Wyciągi: Oprac. zbiorcze ust. użytk.
GRM1 SAPMGR01 Wyświetlanie przypis. elem. PSP MRP
GRM2 SAPMGR02 Wyświetlanie przypisania grup MRP
GRM3 RGRPGA01 Przetwarzanie zbiorcze: przypisania
GRM4 SAPMGR01 Opracowanie przypisań elem. PSP MRP
GRM5 SAPMGR02 Opracowanie przypisania grup MRP
GRM6 RGRPGA02 Kontr. spójności w grupow. zapotrz.
GRM7 RGRPGA03 Wyświetlanie przypis. elem. PSP MRP
GRP1 RGRGRIX4 Edytor raportu: Wyświetl. wyciągów
GRP5 RGRGRIX4 Edytor raportu: Usuwanie wyciagów
GRP6 RGRGRIX4 Edytor raportu: Drukowanie wyciągów
GRP7 RGRGRIX4 Edytor raportu: Ważność wyciągów
GRPE RGRPEDIT Wywołanie edytora dla programu ER
GRR1 SAPMKES1 RW: Tworzenie strukt. wiersz/kolumna
GRR2 SAPMKES1 FI: Zmiana formuły
GRR3 SAPMKES1 RW: Wyświetlanie formuły
GRR4 SAPMKES1 Tworzenie modelu
GRR5 SAPMKES1 Zmiana modelu
GRR6 SAPMKES1 Wyświetlanie wzorca
GRR7 RGRMTE00 Eksport modeli
GRR8 RGRMTI00 Import wzorców
GRR9 RGRMTF00 Kopiowanie modeli z mandanta
GRRT RKCTRTX1 Malarz raportów: Tłumaczenie rap.
GS01 SAPMGSBM Tworzenie zestawu
GS02 SAPMGSBM Zmiana zestawu
GS03 SAPMGSBM Wyświetlenie zestawu
GS04 SAPMGSBM Usuwanie zestawu
GS07 RGSSTE00 Eksportowanie zestawów
GS08 RGSSTI00 Importowanie zestawów
GS09 RGSSTF00 Kopiowanie zestawów z mandanta
GS11 SAPMGSGM Tworzenie zmiennej
GS12 SAPMGSGM Zmiana zmiennej
GS13 SAPMGSGM Wyświetlanie zmiennej
GS14 SAPMGSGM Usuwanie zmiennej
GS17 RGSVTE00 Eksportowanie zmiennych
GS18 RGSVTI00 Importowanie zmiennych
GS19 RGSVTF00 Kopiowanie zmiennych z mandanta
GS32 SAPMGRWX Tworz./zmiana wskaźników
GS33 SAPMGRWX Wyświetlanie wskaźn.
GSFNR V_SHOW_ALL_DOCS_FOR_GSFNR Wyśw. dokumentów dla GSFNR
GSP_KD1 SAPGLT1TRANSACTION Opracowanie wysz. konta: Saldo zer.
GSP_KD2 SAPGLT1TRANSACTION Opracowanie wysz. konta: Linie dod.
GSTA RGUREC40 Kolejne księgowanie wskaźn. statyst.
GTDIS RK_GTDIS_STANDARD Ogólne wyświetlanie tabel
GUIBIBS SAPMBIBS BIBS dla testów GUI
GUIT SAPM_GUITEST_PORTABLE Test GUI
GVTR SAPFGVTR FI-SL: Przeniesienie salda
GVTR_NACC SAPFGVTR_NACC FI-SL: Przeniesienie salda
GWUG RGUUMR00 FI-SL: Przeliczanie waluty globalnej
GWUL RGUUMR01 FI-SL: Przeliczanie waluty lokalnej
GZZG RGZZGLUX Całkowite generowanie FI-SL
HB_CO44 R_HBS_PRELIM Rozszerz. harmonogram. projektu
HB01 SAPMHBSCOM Tworzenie jednostki nieruchomości
HB02 SAPMHBSCOM Zmiana jednostki nieruchomości
HB03 SAPMHBSCOM Wyśw. jednostki nieruchomości
HB11 SAPMHBSBLD Tworzenie budynku
HB12 SAPMHBSBLD Zmiana budynku
HB13 SAPMHBSBLD Wyświetlanie budynku
HB18 SAPMHBSBLD Wyświetl. budynku - tryb sprzedaży
HB21 SAPMHBSHOM Tworzenie jednostek sprzedaży
HB22 SAPMHBSHOM Zmiana jednostek sprzedaży
HB23 SAPMHBSHOM Wyświetlanie jednostek sprzedaży
HB28 SAPMHBSHOM Wyśw. sprzedaży "Jedn. sprzedaży"
HB31 SAPMHBSLOT Tworzenie nieruchomości gruntowej
HB32 SAPMHBSLOT Zmiana nieruchomości gruntowej
HB33 SAPMHBSLOT Wyświetlanie nieruchomości gruntowej
HB38 SAPMHBSLOT Wyśw. nier. grunt. spow. sprzedażą
HBA2 SAPMHBSAFF Zmiana listy relacji
HBA3 SAPMHBSAFF Wyświelanie listy relacji
HBAG SAPMHBSGEN Generowanie zbiorcze dla RE-SCM
HBCX SAPMHBSICX Stornowanie zlecenia dla RE-SCM
HBF2 SAPMHBSFIT Zmiana listy opcji
HBF3 SAPMHBSFIT Wyświetlanie listy opcji
HBIS1 R_HBS_BLD_01 Raport dot. listy - budynek
HBIS2 R_HBS_COM_01 Raport dot. listy - jedn. nieruch.
HBIS3 R_HBS_HOM_01 Raport dot. listy - jedn. sprzedaży
HBIS4 R_HBS_LOT_01 Raport dot. listy - nier. gruntowa
HBPF SAPMHBSPRS Przeglądarka sprzedaży (bez ekranu)
HBPS SAPMHBSPRS Przeglądarka sprzedaży
HBR2 SAPMHBSRUL Zmiana reguł
HBR3 SAPMHBSRUL Wyświetlanie reguł
HBS0 SAPMV45A (stare) Tworzenie zlec. kl. w RE-SCM
HBS1 SAPMV45A (stare) Tworzenie zapytania w RE-SCM
HBS2 SAPMV45A (stare) Tworzenie oferty w RE-SCM
HOSH SAPMEWAR Wgląd opracow. dla tabeli ADMI_CRIT
HPAYPL1 HPLCMEN0 Na okres
HR00 SAPMHR00 Wybór raportu HR
HRASR_DT RPASR_DT_START Środowisko projektowania
HRBEN0000 MENUHRBEN0000 Menu zakresu świadczeń dodatk.
HRBEN0001 RPUBENENROL Rejestracja
HRBEN0003 RPUBENPARTM Monitor zakwalifikowania
HRBEN0004 RPUBENEOIM Monitor EOI
HRBEN0005 RPUBEN05 Formularz rejestr.
HRBEN0006 RPUBENOVIEW Świadcz. dodatk.-przegląd pracow.
HRBEN0009 RPUBEN09 Przegląd planów świadczeń dod.
HRBEN0012 RPUBEN62 Zgłoszenie - automatyczne plany
HRBEN0013 RPUBEN62 Zgłoszenie - domyślne plany
HRBEN0014 RPUBENTERM Zakończenie uczestnictwa
HRBEN0015 RPUBEN15 Formularz
HRBEN0041 RPUBEN41 Skok z IMG do wglądu opracowania
HRBEN0044 RPUBEN44 Usuwanie obszaru świadczeń dodatk.
HRBEN0046 RPUBEN46 Przegląd kosztów
HRBEN0047 RPUBEN47 Kontrola rzeczywistych godzin pracy
HRBEN0071 RPLBEN01 Kwalifikujący się pracownicy
HRBEN0072 RPMENUSTART00 Uczestnictwo
HRBEN0073 RPLBEN03 Premie zdrowotne
HRBEN0074 RPLBEN04 Premie ubezpieczeniowe
HRBEN0075 RPLBEN05 Premie tworzenia majątku
HRBEN0076 RPLBEN06 Procent przeniesienia
HRBEN0077 RPLBEN07 Zmiana świadczeń
HRBEN0078 RPLBEN08 Premie kont oszczędnościowych
HRBEN0079 RPMENUSTART00 Zmiana dopuszczalności
HRBEN0081 RPLBEN11 Demografia pracowników
HRBEN0083 RPLBEN13 Zmiana ogólnych świadcz. dodatk.
HRBEN0085 RPLBEN15 Premie dla innych planów
HRBEN0086 RPLBEN16 Premie dla planów akcji
HRBEN0089 RPLBEN19 Statystyka rejestracji
HRBENUS02 RPUFSA01 Należność planu prew.
HRCMP0000 MENUHRCMP0000 Zarządzanie wynagrodzeniami
HRCMP0001 SAPLHRCMP00ADMIN Zarządzanie wynagrodzeniami
HRCMP0001C RHCMP_STARTNF Zmiana dostosowania wynagrodzenia
HRCMP0001D RHCMP_STARTNF Wyświetlanie dostosowania wynagrodz.
HRCMP0002 SAPLHRCMP00ADMIN Dostosow. wynagrodz. przez str. org.
HRCMP0003 SAPLHRCMP00ADMIN Dostosow. wynagrodz.: Wybór pracown.
HRCMP0004 RHCMP_STARTNF Przedłożenie wnioskowań wynagrodz.
HRCMP0005 RHCMP_STARTNF Zatwierdzanie dostosowań wynagr.
HRCMP0006 RHCMP_STARTNF Odrzucenie dostosowań wynagrodzenia
HRCMP0007 RHCMP_STARTNF Aktywacja dostosowań wynagrodzenia
HRCMP0010 RHCPBT00 Dostosow. wynagrodz.: Budżetowanie
HRCMP0011 RHCPBT00 Opracow. struk. budżetu: Tworzenie
HRCMP0012 RHCPBT00 Opracow. struk. budżetu: Wyświetl.
HRCMP0013 RHCPBT00 Opracow. struk. budżetu: Zmiana
HRCMP0014 RHCPBT00 Zarządzanie budżetem: Wyświetlanie
HRCMP0015 RHCPBT00 Zarządzanie budżetem: Zmiana
HRCMP0016 RHCMPBUDGETINIT Inicjalizacja budżetu wynagrodzeń
HRCMP0020 RPUCMPREPTREE Wybór raportu
HRCMP0021 RPUCMPADHOC HR PA-CM: Ekran pocz. Ad-hoc-Query
HRCMP0022 RPUCMPQUERY HR PA-CM: Ekran pocz. SAP-Query
HRCMP0030 RPUCMPMATRIX Zmiana katalogu macierzy
HRCMP0031 RPUCMPMATRIX Wyświetlanie katalogu macierzy
HRCMP0041 RPITRF00 Wzrost stawek taryfikatora
HRCMP0042 RPIPSR00 Przeszeregowanie płacowe
HRCMP0043 RPITIG00 Przeszeregowanie płacowe wg godzin
HRCMP0050 RHCPJP00 Pieniężna wycena funkcji
HRCMP0051 SAPLRHV6 Oprac. funkcji (zarządzanie wynagr.)
HRCMP0052 SAPLRHV6 Oprac. stanowisk (zarządzanie wyn.)
HRCMP0053 SAPMCMPSALSURV Wyświetl. danych ankiety dot. wyn.
HRCMP0060 SAPLHRCMP00LTI Udziały w przedsięb.: przydział
HRCMP0060C RHCMP_STARTNF Zmiana przydziału udziałów
HRCMP0060D RHCMP_STARTNF Wyświetlanie przydziału udziałów
HRCMP0061 SAPLHRCMP00LTI Udziały w przedsiębiorstwie: realiz.
HRCMP0061C RHCMP_STARTNF Zmiana realizacji udziałów
HRCMP0061D RHCMP_STARTNF Wyświetlanie realizacji udziałów
HRCMP0062 SAPLHRCMP00LTI Zdarzenia osobiste dla UP
HRCMP0063 SAPLHRCMP00LTI Wygaśnięcie/utrata UP
HRCMP0064 SAPLHRCMP00LTI Cofanie udziałów w przedsiębiorstwie
HRCMP0065 RHCMPLTI_STOCKSPLIT Split akcji
HRCMP0080 RHCMP_STARTNF Wyświetlanie ogólnego przeglądu wyn.
HRCMP0081 RHCMPTCS_PRINT Drukowanie ogólnego przeglądu wyn.
HREIC RPHREIC_START_APPL Uruchomienie Centrum obsługi pracow.
HRFORMS H99HRF03 Formularz HR - miejsce pracy
HRFPM_ERLK RHRFPM_ERLK Dostosowanie wskaźnika wykonania
HRFPMCHG01 HRFPM_MAINT_T77HRFPM_CHGPE Dozwolony okres dla zmian
HRLDAP_MAP SAPLLDA_QUERY_MAPPING Przyp.: Pole zapyt. -> atrybut LDAP
HRMGE0010 RPMGE_OFFER_SHEET Oferta dla globalnych pracowników
HRMGE0020C RPMGE_CHECK_ITEMS Zmiana listy pozycji
HRMGE0020D RPMGE_CHECK_ITEMS Wyświetlanie listy pozycji
HRMGE0030 RPMGE_OFFER_SHEET Przegląd wynagrodzeń
HRMGE0050 RPMGE_CUST_TEMPLATES Dostosowanie szablonów Office'a
HRMGE0060 RPMGE_CPACK_GENERATION Generowanie pakietów wynagrodzenia
HRMGE0070 RPMGE_CHECK_CPACK Kontrola pakietów wynagrodzenia
HRMGE0080 RPMGE_MASS_ACTIVATION Aktywacja grupowa
HRMGE0090 RPMGE_CP_RELATION_MANIPULATION Łączenie i podział oddeleg. za gran.
HRMGE00DOC RPMGE_DOC_NAVIGATOR Business Document Navigator (BDS)
HRMGE00POL RPMGE_POLICY_TRACKING Śledzenie zmian wytycz. dot. oddel.
HROBJ RPUCUS42 Konfiguracja HR
HROM SAPMHROM Raporty zarządzania organizacją
HRPADUAP2 HUAAOS01 Personnel master card
HRPAYUA8DR HUAC8DR2 8DR Tax Form
HRPBC_2FC RHRFPM_2FC_CLEANUP Uzgodnienie dokumentów w rachunkow.
HRPBC_AVC RHRFPM_FTE_AVAIL_CONTROL Kontrola dostępności
HRPBC_IMG FPMSIMG Wywołanie IMG PBC
HRPBC_LIFI RHRFPM_LIFI Przegląd finansowania
HRPBC_LOG RHRFPMLOG Wyświetlanie protokołu przeb. obliga
HRPBC_MDIR RHRFPM_OM_ANNOT_ACCES Bezpośrednie opracowanie typu inf.
HRPBC_ORIG RHRFPM_ENGINE_FREE_SEL_BUDGET Tworzenie pierwotnego budżetu
HRPBC_PCHK RHRFPM_ZWBI Kontrola naruszenia rezerwacji
HRPBC_REQ RHRFPM_REQUIREMENT Określanie zapotrz. na finans.
HRPBC_STOV RHRFPM_STOV Zestawienie górnych limitów funkcji
HRPBC_VAC RHRFPM_VACANCY_DISP_ONLY Wyświetlanie wolnych stanowisk
HRPBCBC RHRFPM_BUDGET_CHART Zestawienie ogólnej liczby funkcji
HRPBCC PBC_START_NF Tworzenie planu funkcji
HRPBCCOR RHRFPM_CHART_OF_RESPONS Gospodarczy plan rozdziału
HRPBCEXT HRFPMEXT00 Przeniesienie planu funkcji
HRPBCM PBC_START_NF Zmiana planu funkcji
HRPBCS PBC_START_NF Wyświetlanie planu funkcji
HRPBCSTA HRFPMSTA00 Zmiana statusu budżetu
HRREPPL HPLMPZUS Raportowanie do ZUS i Urz.Skarb. PL
HRUSER SAPLEHUS Ustawianie i opracowanie użytk. ESS
HRWAOCOMP SAPLHRWAO_COMPENSATION EWT: Wynagrodzenie
HRWAOHEAD SAPLHRWAO_HEAD_PLAN EWT: Plan stanu zatrudnienia
HU00 MENUHU00 Jednostki obsługi
HU02 RHU_CHANGE_EXISTING_HU Tworzenie i zmiana jednostek obsługi
HU03 RHU_DISPLAY_HANDLING_UNITS Wyświetlanie jednostek obsługi
HU04 RHU_CREATE_HU_WITH_STOCK Tworzenie HU z zapasem
HU05 RHU_DISPLAY_HU_OF_OBJECTS Wyświetlanie HU dla obiektu
HUCANC RHU_GOODS_MOVEMENT_CANCEL Stornowanie dok.mat. ruchów mat. HU
HUCOWA RHU_DISPLAY_HU_COWA Wyśw. przygotowanych HU dla zl.zakł.
HUCOWE RHU_DISPLAY_HU_COWE Wyświetlanie wyprodukowanych HU (CO)
HUDIFF RHU_STOCK_DIFFERENCES Korekta zapasów jedn. obsługi
HUEX SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: HU_VEKP
HUGO SAPMFITP_SETTINGS Ustawienia planowania podróży
HUIBD RHU_DISPLAY_HU_IBD_DELIVERY Handling Unit dla dostawy przych.
HUIND WSHUINDEX Ind. bazy danych dla jedn. obsługi
HUINV01 RHU_INV_DOC_CREATE Tworzenie dokumentów inwentaryz. HU
HUINV02 RHU_INV_EDIT Zmiana dokumentu inwentaryzacji HU
HUINV03 RHU_INV_COUNTING Wprow. zlicz. ilości - inwentar. HU
HUINV04 RHU_INV_ANALYSIS Analiza dokumentów inwentaryzacji HU
HUINV05 RHU_INV_POST Wyksięgowanie różnic inwentaryz. HU
HUINV06 RHU_INV_STATUS_DELETE Usuwanie statusu inwentar. dla HU
HUINV07 RHU_INV_DISPLAY Wyświetlanie dokum. inwentaryz. HU
HUMAT RHU_DISPLAY_HU_MAT_DOCUMENT Jednostki obsługi dla dok. mater.
HUMO SAPLHUMO Monitor HU
HUNK SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: LE_HU
HUNKUMP SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: LE_HU_UMP
HUOBD RHU_DISPLAY_HU_OBD_DELIVERY Wyświetlanie HU dla dostawy wych.
HUP1 SAPLVHUDIAL Tworzenie HU w produkcji
HUP10 SAPLVHUDIAL2 Zapas: Planow. HU - ogólnie
HUP11 SAPLVHUDIAL2 Zapas: Planow. HU bez zlecenia
HUP12 SAPLVHUDIAL2 Zapas: Planow. HU dla zlecenia
HUP13 SAPLVHUDIAL2 Zapas: Planow. HU dla dostawy
HUP14 SAPLVHUDIAL2 Zapas: Planow. JO dla zamówienia
HUP30 SAPLVHUDIAL2 Zapas: Pakowanie HU - ogólnie
HUP31 SAPLVHUDIAL2 Zapas: Pakowanie HU bez zlecenia
HUP32 SAPLVHUDIAL2 Zapas: Pakowanie HU dla zlecenia
HUP33 SAPLVHUDIAL2 Zapas: Pakowanie HU dla dostawy
HUP34 SAPLVHUDIAL2 Zapas: Pakowanie JO dla zamówienia
HUPAST SAPLHU_PACKING_STATION Stanowisko pakujące
HUPASTW SAPLHU_PACKING_STATION Stanowisko pakujące
HUTRA RHU_DISPLAY_HU_SD_TRANSPORT Wyświetlanie HU dla przeniesienia
HUVTRF RVHURF_ENTRY Przypisanie JO do transportu
I009 SAPMSNUM Zakr. nr lokal./dekret. (ILOA)
IA01 SAPLCPDI Tworzenie planu prac urządzenia
IA02 SAPLCPDI Zmiana planu prac dla urządzenia
IA03 SAPLCPDI Wyświetlanie planu prac dla urządz.
IA04 RMIAPL70 Wyświetlanie planu prac (A,E,T)
IA05 SAPLCPDI Tworzenie ogólnego planu prac
IA06 SAPLCPDI Zmiana ogólnego planu prac
IA07 SAPLCPDI Wyświetlanie ogólnego planu prac
IA08 RIPLKO10 Zmiana list zadań PM
IA09 RIPLKO10 Wyświetlanie planów prac
IA10 RIPLKO20 Wyświetlanie list zadań (wielopzm.)
IA11 SAPLCPDI Tworzenie planu prac dla lokal.funk.
IA12 SAPLCPDI Zmiana planu prac dla lokaliz.funk.
IA13 SAPLCPDI Wyśw. planu prac dla lokal. funkc.
IA15 RMIAPL40 Oryg. dok. zmian list zadań PM
IA16 RMIAPL20 Kalkulacja list zadań PM
IA17 RMIAPL30 Drukowanie list zadań PM
IA18 RMIAPL10 Wyśw. list zadań przez wyszuk. klasy
IA19 RMIAPL10 Zm. list zadań przez wyszuk. klasy
IA21 RMIAPL50 Zestawienie dok. zmian list zadań PM
IA25 RPMREDE2 Usuwanie list zadań PM
IAC_FLIGHT SAPTLFLIGHT Program przykł. lotów
IAOCPRA IAOM_CPROJECTS_COCKPIT_LOG Wpisy logu dla kokpitu (cProjects)
IAOCPRB CPROJECTS_ERROR_MARK Ręczne zaznaczenie błędu
IAOCPRC IAOM_CPROJECTS_CLEAN_UP_PS Usuwanie i czyszczenie
IAOM_BEMOT RKABRBEMOT Rozl.: Akt. wsk. pochodz. kosztów
IAOM0 IAOM_BUSINESS_SCENARIO Scenariusz gosp. konwertera
IAOM1 IAOM_CSCENARIO Opracowanie scenariusza controllingu
IAOM2 IAOM_CUST_CO_INTEGRATION Opracowanie integracji Controllingu
IAOM3 IAOM_BUSINESS_SCENARIO_GROUP Grupa scenar. gosp.- menedż. dekret.
IAOM4 IAOM_BUSINESS_SCENARIO_ADD_IN Rozszerzenie scenariusza gosp.
IAOMA IAOM_LOG_REPORT Log dla menedżera dekretacji
IAOMA_DB IAOM_LOG_REPORT Log men.dekr. ze śledz. przeb. test.
IAOMB IAOM_LOG_DELETE Usuwanie logu menedżera dekretacji
IAOMC IAOM_LINK_ANALYSIS Analiza połącz. ob. - zarz. kontami
IAOMD IAOM_LOG_PARAMETER Parametry logu
IAOME IAOM_CUST_CORR Spr. i korekta ust. rodz. controll.
IAOMF IAOM_LOG_ANALYSIS Analiza logu menedżera dekretacji
IAOMG IAOM_DISPLAY_DATA Wyświetlanie rozszerz. danych podst.
IB01 SAPMC29S Tworzenie specyf. mater. urządzenia
IB02 SAPMC29S Zmiana specyf. materiał. urządzenia
IB03 SAPMC29S Wyświetl. specyf. mater. urządzenia
IB05 SAPMC29S Zmiana grupy spec. mater. urządzenia
IB06 SAPMC29S Wyśw. grupy specyf. mat. urządzenia
IB07 SAPLCSAL Przydziel. SpM urządzenia do zakładu
IB08 SAPLCSAL Zmiana przydz. SpM urządz.do zakładu
IB09 SAPLCSAL Wyśw.:Przydział SpM urządz. - zakład
IB11 SAPMC29S Tworzenie SpM lokalizacji funkc.
IB12 SAPMC29S Zmiana SpM lokalizacji funkcjonalnej
IB13 SAPMC29S Wyśw. SpM lokalizacji funkcjonalnej
IB15 SAPMC29S Zmiana grupy SpM lokaliz. funkc.
IB16 SAPMC29S Wyświetl. grupy SpM lokaliz. funkc.
IB17 SAPLCSAL Tworz. przydz.: SpM LokFun - zakład
IB18 SAPLCSAL Zmiana przydz.: SpM LokFunk - zakład
IB19 SAPLCSAL Wyśw. przydz.: SpM LokFunk - zakład
IB51 SAPLIBOF Tworzenie instalacji
IB52 SAPLIBOF Zmiana instalacji
IB53 SAPLIBOF Wyświetlanie instalacji
IB54 SAPLIBOF Zmiana dwóch instalacji
IB55 SAPLIBOF Wyświetlanie dwóch instalacji
IB56 SAPLIBOF Rozwijanie instalacji
IB61 SAPLIBSD Tworzenie instalacji z referencją
IB80 SAPMC29B Dokumenty zmian dla SpM urządzenia
IB81 SAPMC29B Dokumenty zmian dla SpM lokal.funkc.
IB90 SAPMSNUM Zakresy numerów SpM urządzeń
IB91 SAPMSNUM Zakresy numerów SpM lok. funkc.
IBANMD RFIBANMD Generowanie IBAN
IBI2 RIIBIP00 Wprow. wsadowe dla Gosp. Remontowej
IBIP SAPLIBIP PM: Narzędzia wprowadzania wsadowego
IBIPA IBIPBAL Transakcja dla BAL IBIP
IBR01 SAPLVKAG Wprowadz. raportu brokera
IBR02 IBRO_ACCBAL_START Wyśw. stanu konta pob. skł. brokera
IBR03 IBRO_MDTSTART Pulpit brokera
IBR05 IBRO_REPHIST Wyświetl. historii raportów brokera
IBR06 IBRO_CUST Wyświetl. klientów dla maklera
IBR07 IBRO_REPLIST Wyszuk./tworz. listy poz. rap. brok.
IBR08 IBRO_STMFIK_CLOSE Rap. brokera - nowy klucz uzgodn.
IBR09 IBRO_STMFIK_REVERSE Stornowanie raportu maklera
IBR10 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: BRO_STMH
IBR40 SAPLFKKAKTIV2 Generowanie wyciągu z konta brokera
IBR50 SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie raportu brokera
IBR51 IBRO_STMTRANSF0 Transfer raportu brokera
IBR52 IBRO_STMTRANSF_FA Transf. rap. brokera - przetw. błędu
IBR53 IBRO_STMTRANSF_DA Transfer rap. brokera - zmiana pliku
IBR54 IBRO_STMTRANSF_DG Transfer rap. brokera - gener. pliku
IBR55 IBRO_STMTRANSF_ZG TrRapBrok - Gener. struktury klienta
IBR60 SAPLFKKAKTIV2 Żądanie raportu brokera
IBR70 SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie statusu monitu brokera
IBR75 IBRO_DUNNSTATUS Historia statusu monitu
IBR80 SAPLFKKAKTIV2 Autom. dodat. przetw. rap. brokera
IBR85 SAPLFKKAKTIV2 Księg. rap. brokera po wpł. płatn.
IBR90 SAPLFKKAKTIV2 Generowanie salda brokera
IBRO MENUIBRO Menu obszaru: Pobier. skł. brokera
IC_LTX SAPLIC_LTX Integracja IC
IC_LTXE SAPLIC_LTXE Integracja IC
ICM1COND SAPMV13A Opracowanie war. wynagr.: Tworzenie
ICM1CONDB SAPMV13A Opracowanie war. wyceny: Tworzenie
ICM1CONDC SAPMV13A Opracowanie war. zobow.: Tworzenie
ICM2COND SAPMV13A Opracowanie war. wynagrodz.: Zmiana
ICM2CONDB SAPMV13A Opracowanie warunków wyceny: Zmiana
ICM2CONDC SAPMV13A Opracowanie warunków zobow.: Zmiana
ICM3COND SAPMV13A Opracowanie war. wynagr.: Wyświetl.
ICM3CONDB SAPMV13A Opracowanie war. zobow.: Wyświetl.
ICM3CONDC SAPMV13A Opracowanie war. zobow.: Wyświetl.
ICNV SAPLSDB9 Konwersja przyrostowa
IDOC SAPMSEDR IDoc: program napraw i kontroli
IDX1 IDXPORT Opracowanie portu w adapterze IDoc
IDX2 IDXMETA Przegląd metadanych w adapterze IDoc
IE01 SAPMIEQ0 Tworzenie urządzenia
IE02 SAPMIEQ0 Zmiana urządzenia
IE03 SAPMIEQ0 Wyświetlanie urządzenia
IE05 RIEQUI20 Zmiana urządzenia
IE06 RIEQUI20 Zmiana urządzenia
IE07 RIEQUI30 Lista urządzeń (wielopoziomowa)
IE08 SAPMIEQ0 Tworzenie urządzenia
IE10 SAPMIEQ5 Wprowadzenie zbiorcze urządzenia
IE20 RIEQUI_ALT_SEARCH Wyszuk. urządz. zast.
IE25 SAPMIEQ0 Tworzenie ŚPP
IE31 SAPMIEQ0 Tworzenie pojazdu
IE36 RIFLET20 Wyświetlanie pojazdów
IE37 RIFLET20 Zmiana pojazdów
IE4N SAPLIPW4 Instalacja i demontaż urządzenia
IECS MENUIECS Obiekty techniczne
IEQCM1 RIEQCM1 Zmiana historii urządzenia
IF00 MENUIF00 Środki pomocnicze produkcji
IFCU SAPLITOBFLTCON Transakcja zużycia
IH01 RIIFLO10 Wyświetlanie strukt. lokaliz. funkc.
IH02 RIIRLO10 Wyświetlanie struk. lokalizacji ref.
IH03 RIEQUI10 Wyświetlanie strukt. urządzenia
IH04 RIEQUI10 Wyświetlanie strukt. urządzenia
IH05 RIMARA10 Struktura materiału
IH06 RIIFLO20 Wyświetlanie lokalizacji funkc.
IH07 RIIRLO20 Wyświetlanie lokalizacji ref.
IH08 RIEQUI20 Wyświetlanie urządzenia
IH09 RIMARA20 Wyświetlanie materiału
IH10 RIEQUI20 Wyświetlanie urządzenia
IH11 RIIFLO20 Wyświetlanie lokalizacji funkc.
IH12 RIIFLO10 Wyswietl. struktury lokaliz. funkc.
IH18 RIIRLO30 Ref. lista lokalizacji (wielopoz.)
IH20 RIIBAS10 Lista miejsc użycia - moment zdarz.
IH22 RIIBAS30 Lista miejsc użycia - przedz. czasu
IHB0101 BUSSTART Właśc. konta Inhouse Cash: Tworzenie
IHB0102 BUSSTART Właśc. konta Inhouse Cash: Zmiana
IHB0103 BUSSTART Wł. konta Inhouse Cash: Wyświetlanie
IHC01 IHC_BCAREVPO_ALV01 Zlecenia obejm. wszystkie ob.banku
IHCCM1 IHC_CASH_MANAGEMENT_TRANSFER Transfer statusu finans. IHC do CM
IHCCM2 IHC_CASH_MANAGEMENT_ONLINE Status finansowy IHC online
IHCCM3 IHC_CASH_MANAGEMENT_CHECK Konfiguracja kontroli spójności
IHCFX RBFXNET Koncentr. waluty z In-House Cash
IHCRT IHC_APPL_ROUTING IHC: Zbiór reguł - def.ust.sp.regul.
IHCRVS RFCHAINRVS Storno zleceń płatn. IHC
IHCWTKA RBCAREVPO_BS Storno zl.pł. tr.wal. (wyc.z kon.)
IK01 SAPLIMR0 Tworzenie punktu pomiarowego
IK01R SAPLIMR0 Tworzenie ref. punktu pomiarowego
IK02 SAPLIMR0 Zmiana punktu pomiarowego
IK02R SAPLIMR0 Zmiana ref. punktu pomiarowego
IK03 SAPLIMR0 Wyświetlanie punktu pomiarowego
IK03R SAPLIMR0 Wyświetlanie ref. punktu pomiarowego
IK04 SAPLIMR0 Tworzenie punktów pom. dla obiektu
IK04R SAPLIMR0 Tworz. ref. punktów pomiar. dla ob.
IK05 SAPLIMR0 Zmiana punktów pom. dla obiektu
IK05R SAPLIMR0 Zmiana ref. punktów pomiar. dla ob.
IK06 SAPLIMR0 Wyświtlanie punktów pom. dla obiektu
IK06R SAPLIMR0 Wyśw. ref. punktów pomiar. dla ob.
IK07 RIIMPT20 Wyświetlanie punktów pomiarowych
IK07R RIIMPT25 Wyśw. ref. punktów pomiarowych
IK08 RIIMPT20 Zmiana punktów pomiarowych
IK08R RIIMPT25 Zmiana ref. punktów pomiarowych
IK10R SAPMILO2 Transf. danych z ref. punktu pomiar.
IK11 SAPLIMR0 Tworzenie dokumentu pomiarowego
IK12 SAPLIMR0 Zmiana dokumentu pomiarowego
IK13 SAPLIMR0 Wyświetlanie dokumentu pomiarowego
IK14 SAPLIMR0 Wprowadzenie zbiorcze dok. pomiar.
IK15 SAPLIMR0 Pon. wywołanie transferu wart. pom.
IK16 SAPLIMR0 Wprowadzenie zbiorcze dok. pomiar.
IK17 RIIMR020 Wyświetlanie dok. pomiarowych
IK18 RIIMR020 Zmiana dok. pomiarowych
IK21 SAPLIMR0 Wprowadzenie zbiorcze dok. pomiar.
IK22 SAPLIMR0 Wprowadzenie zbiorcze dok. pomiar.
IK31 SAPLIMR7 Tworz. listy wprowadz. wart. pomiar.
IK32 SAPLIMR7 Zmiana listy wprowadz. wart. pomiar.
IK33 SAPLIMR7 Wyśw. listy wprowadz. wart. pomiar.
IK34 SAPLIMR0 Wprowadzenie zbiorcze dok. pomiar.
IK39 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: IMEL
IK41 RIARCMRI Wyświetl. dokum. pomiar. z archiwum
IK51 RIMPHIER Struktura transferu wartości pomiar.
IK52 RIMPHIST Historia transferu wartości pomiarów
IK71 SAPLIMRI Tworzenie dok. pomiar. w Internecie
IKA1 SAPRFIKA IKA
IL01 SAPMILO0 Tworzenie lokalizacji funkcjonalnej
IL02 SAPMILO0 Zmiana lokalizacji funkcjonalnej
IL03 SAPMILO0 Wyświetlanie lokalizacji funkc.
IL04 SAPMILO1 Tworzenie lok. funkc.: Wprow. listy
IL05 RIIFLO20 Zmiana lokalizacji funkcjonalnej
IL06 SAPMILO2 Transfer danych z lokalizacji funkc.
IL07 RIIFLO30 Lista lokalizacji funkc. (wielopzm.)
IL08 SAPMILO0 Tworzenie lokalizacji funkcjonalnej
IL09 RIFLUSPR Profile użytkownika do oznaczenia
IL10 RI_IFLOS_REUSE Możliw. ponown. użycia WskaźnHistor
IL11 SAPMILO0 Tworzenie lokalizacji referencyjnej
IL12 SAPMILO0 Zmiana lokalizacji referencyjnej
IL13 SAPMILO0 Wyświetlanie lokalizacji ref.
IL14 SAPMILO1 Tworzenie lok. ref.: Wprow. listy
IL15 RIIRLO20 Zmiana lokalizacji referencyjnej
IL16 SAPMILO2 Transfer danych z lokalizacji ref.
IL17 SAPMILO2 Podjęcie transferu danych
IL18 SAPMILO2 Transfer danych urządzenia
IL20 RIIFLO20 Zmiana lokalizacji funkcjonalnej
IL21 EQ_FL_HEAL Naprawa skutków INHB
ILM_EQM1 SAPLILM_UI_EQM Tworzenie urządzenia
ILM_EQM2 SAPLILM_UI_EQM Zmiana urządzenia
ILM_EQM3 SAPLILM_UI_EQM Wyświetlanie urządzenia
ILM_WOC1 SAPLILM_UI_WOC Tworz. zawiadomienia
ILM_WOC2 SAPLILM_UI_WOC Zmiana zawiadomienia
ILM_WOC3 SAPLILM_UI_WOC Wyświetlanie zawiadomienia
IM_LKZS RAIR_ARC_LVM_TO_LKZ Ustawianie wskaźnika usuwania
IM00 MENUIM00 Programy inwestycyjne
IM01 SAPLAIP2 Wstawianie programu inwestycyjnego
IM02 SAPLAIP2 Zmiana programu inwestycji
IM03 SAPLAIP2 Wyświetlanie programu inwetycyjnego
IM05 RAIMACHG Ponowne przypisanie środków/wniosków
IM11 SAPLAIP2 Tworzenie pozycji prog. inw.
IM12 SAPLAIP2 Zmiana pozycji prog. inw.
IM13 SAPLAIP2 Wyświetl. pozycji programu inwest.
IM22 SAPLAIP2 Zmiana struktury prog. inw.
IM23 SAPLAIP2 Wyświetl. struktury programu inwest.
IM24 RAIM_GEN_FROM_ORG Tworzenie programu inwestycyjnego
IM25 RAIM_GEN_FROM_HIER Tworzenie programu inwestycyjnego
IM27 RAIMCOPY IM: Otwarcie nowego roku zatw.
IM27_CLOSE RAIMCOPY IM: Zamknięcie starego roku zatw.
IM28 RAIMCOPY Kopiowanie programu inwest.
IM30 SAPMKBUD Zmiana dodatku do pozycji progr.inw.
IM31 SAPMKBUD Wyśw. dodatku do pozycji progr. inw.
IM32 SAPMKBUD Zmiana budżetu pozycji prog. inw.
IM33 SAPMKBUD Wyśw. budżetu pozycji progr. inw.
IM34 RAIMCOPY Ustalanie propozycji planu IM
IM35 SAPMKBUD Zmiana planu pozycji prog. inw.
IM36 SAPMKBUD Wyświetl. planu pozycji prog. inw.
IM38 SAPMKBUD Zmiana wycof. pozycji progr. inwest.
IM39 SAPMKBUD Wyświetl. zwrotu pozycji progr. inw.
IM40 SAPMKBUD Zmiana dodatku do obiektów operac.
IM41 SAPMKBUD Wyśw. dodatku do obiektów operac.
IM42 SAPMKBUD Zmiana budżetu obiektów operac.
IM43 SAPMKBUD Wyświetl. budżetu obiektów operac.
IM44 RAIMCOPY Ustalanie propozycji budżetu IM
IM48 SAPMKBUD Zmiana zwrotu obiektów operat.
IM49 SAPMKBUD Wyświetl. zwrotu obiektów operac.
IM52 RAIMSELM Edycja rozdziału budżetu
IM53 RAIMSELM Wyświetlanie rozdziału budżetu
IM54 RAIMCOPY Reorganizacja programu inwestycyjn.
IM64 RAIMCOPY Przejęcie ze starego pr. inwest.
IMA0 MENUIMA0 Wnioski inwestycyjne
IMA1 SAPLAIA1 Tworzenie wniosku inwestycyjnego
IMA11 SAPLAIA1 Przetwarzanie pojedyncze
IMA12 SAPLAIA1 Przetwarzanie pojedyncze (planista)
IMA13 SAPLAIA1 Przetw. pojedyncze (trans. intern.)
IMA1N SAPLAIA1 Tworzenie wniosku inwestycyjnego
IMA2 SAPLAIA1 Zmiana wniosku inwestycyjnego
IMA2N SAPLAIA1 Zmiana wniosku inwestycyjnego
IMA3 SAPLAIA1 Wyświetlanie wniosku inwestycyjnego
IMA3N SAPLAIA1 Wyświetlanie wniosku inwestycyjnego
IMA4 SAPLAIA1 Usuwanie wniosku inwestycyjnego
IMA4N SAPLAIA1 Usuwanie wniosku inwestycyjnego
IMA6 RAIMAVCY Kopiow. przypisania wersji do środ.
IMAI RKKBRPTR Syst.inform.: zarządzanie inwest.
IMAMB MASSBACK Automatyczna zmiana grupowa
IMAMP RAIMARED Ryczałtowa zmiana wartości planowych
IMAN SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: IMAK
IMAP SAPMKBUD Zmiana planu wniosku inwestycyjnego
IMAPL SAPLAIAWEB1 Planowanie przeglądu (planista)
IMAPL2 SAPLAIAWEB1 Planowanie przeglądu
IMAPL3 SAPLAIAWEB1 Planowanie przeglądu (Easy-Web)
IMAQ SAPMKBUD Wyświetl. planu wniosku inwestycyjn.
IMAR SAPMKBUD Zmiana planu w tym wniosku inwest.
IMAS SAPMKBUD Wyśw. planu wniosków inwest.
IMAV SAPMKBUD Zmiana wyników planowanych
IMAW SAPMKBUD Wyśw. wyników planowanych
IMB0 RAICHIER Agregacja IM: Replikacja hierarchii
IMB1 RAICDAR1 Agregacja IM: Replikacja akt. wart.
IMB2 RAICENR1 Agregacja IM: Replikacja encji
IMB3 RAICDAS2 Agregacja IM: Aktualne wart. w pliku
IMB4 RAICENS2 Agregacja IM: encje do pliku
IMB5 RAICDAR2 Agregacja IM: Wartości z pliku
IMB6 RAICENR2 Agregacja IM: Encje z pliku
IMB7 RAICDAC1 Agregacja IM: kopiowanie wart.
IMB8 RAICDAS3 Agregacja IM: Wart. agreg. w pliku
IMBC RAICCUS1 Agregacja IM: ustawienia do pliku
IMBD RAICDHD1 Agregacja IM: usuwanie wart. hier.
IMBE RAICEND2 Agregacja IM: usuwanie encji
IMBM RAICMON1 Agregacja IM: Monitor
IMBPUP RAIMBPUP Rolowanie plan/budżet
IMC0 SAPMKCEE Agregacja IM: Wykonanie raportu
IMC1 SAPMKCEE Agregacja IM: tworzenie raportu
IMC2 SAPMKCEE Agregacja IM: zmiana raportu
IMC3 SAPMKCEE Agregacja IM: wyświetlanie raportu
IMC4 SAPMKES1 Agregacja IM: tworzenie formularza
IMC5 SAPMKES1 Agregacja IM: zmiana formularza
IMC6 SAPMKES1 Agregacja IM: wyświetl. formularza
IMC8 RCNRCJES Agregacja IM: kopia raportu mandanta
IMC9 RCNRCJEW Agregacja IM: kopia formularza mand.
IMCAOV RAIMCAOV Przenies. budżetu dla progr. inwest.
IMCB RKDBAT02 Agregacja IM: raport w tle
IMCBR3 RAIMCCP3 Zatw. zbiorcze budżetu dla projekt.
IMCC SAPMKCC0 Agregacja IM: rodz. przelicz. wal.
IMCCP1 RAIMCCP1 Kopiowanie: Plan -> Budżet (ProgInw)
IMCCP2 RAIMCCP2 Transfer wniosków pl. -> środków pl.
IMCCP3 RAIMCCP3 Kopiowanie plan -> budżet (projekty)
IMCCP4 RAIMCCP4 Kopiowanie plan -> budżet (zlecenia)
IMCCV1 RAIMCCP1 Kop. wer. plan.-> Wer.pl. (ProgrInw)
IMCG RAIMGENCHAR Agregacja IM: Gen. cech ind. klienta
IMCK RICTIMCK Agregacja IM: wyliczone wskaźniki
IMCM SAPMKCB9 Agregacja IM: monitor test.- raporty
IMCO RKCOBTR2 Agregacja IM: transport - raporty
IMCOC1 RAIMCCP1 Kontrola spójności (program inw.)
IMCOC3 RAIMCCP3 Kontrola spójności (projekty)
IMCOC4 RAIMCCP4 Kontrola spójności (zlecenia)
IMCP RKCOBTR4 Agregacja IM: transport - formularze
IMCRC1 RAIMCCP1 Ponowne obl. waluty (program inw.)
IMCRC2 RAIMCRC2 Ponowne obliczanie waluty (wnioski)
IMCRC3 RAIMCCP3 Ponowne obliczanie waluty (projekty)
IMCRC4 RAIMCCP4 Ponowne obliczanie waluty (zlecenia)
IMCT RKCTRTX1 Agregacja IM: tłumaczenie dochodz.
IMCTST RSIMCTST IMC-Testmonitor
IMCTX RSIMCTRX Komunikacja między trybami
IMCU MENUIMCU Menu konfig. - Zarządz. inwestycjami
IMCV RKES0101 Agregacja IM: zmienne globalne
IMCX RKDREOBE Agregacja IM: reorganiz. - raporty
IMCY RKDREODA Agregacja IM: reorg. - dane raportu
IMCZ RKDREOFO Agregacja IM: reorg. - formularze
IMD0 SAPMKCEE Wniosek inwestycyjny: Wyk. raportu
IMD1 SAPMKCEE Wnioski inwest.: tworzenie raportu
IMD2 SAPMKCEE Wnioski inwestycyjne: zmiana raportu
IMD3 SAPMKCEE Wn. inwestyc.: wyświetlanie raportu
IMD4 SAPMKES1 Wnioski inwest.: tworzenie formul.
IMD5 SAPMKES1 Wnioski inwest.: zmiana formularza
IMD6 SAPMKES1 Wnioski inw.: wyświetlanie formul.
IMD8 RCNRCJES Wnioski inw.: raport kopii mandanta
IMD9 RCNRCJEW Wnioski inw.: formul. kopii mandanta
IMDB RKDBAT02 Wnioski inwestycyjne: raport w tle
IMDC SAPMKCC0 Wnioski inwest.:Spos. przelicz. wal.
IMDG RAIMGENCHAR Generowanie cech zdef. przez użytk.
IMDK RIRTIMDK Wnioski inwest.: obliczone wskaźniki
IMDM SAPMKCB9 Wnioski inw.: monitor test. raportu
IMDO RKCOBTR2 Wnioski inwest.: transport raportów
IMDP RKCOBTR4 Wnioski inw.: transport formularzy
IMDT RKCTRTX1 Wnioski inwes.: tłumaczenie dochodz.
IMDV RKES0101 Wnioski inwest.: zmienne globalne
IMDX RKDREOBE Wnioski inw.: reorganizacja raportów
IMDY RKDREODA Wnioski inw.: reorg. danych raportu
IMDZ RKDREOFO Wnioski inwest.: reorg. formularzy
IME0 SAPMKCEE Wykonanie raportu programu inwest.
IME1 SAPMKCEE Tworzenie raportu programu inwest.
IME2 SAPMKCEE Zmiana raportu programu inwestycji
IME3 SAPMKCEE Wyświetl. raportu programu inwestyc.
IME4 SAPMKES1 Tworz. form. dla raportu prog. inw.
IME5 SAPMKES1 Zmiana formularza dla rap. prog. in.
IME6 SAPMKES1 Wyśw. formularza dla rap. prog. inw.
IME8 RCNRCJES Transport mandanta - Raporty pr. in.
IME9 RCNRCJEW Transport mandanta - Formularze
IMEB RKDBAT02 Przetwarzanie raportów w tle
IMEC SAPMKCC0 Oprac. rodz. przel. walut prog. inw.
IMEG RAIMGENCHAR Generowanie cech zdef. przez użytk.
IMEK RIPTIMEK Edycja wskaźników
IMEM SAPMKCB9 Monitor testowy - Raporty prog. inw.
IMEO RKCOBTR2 Transport raportów prog. inw.
IMEO_GEN RAIM_GEN_FROM_EO Tworzenie progr. inw. ze strukt.org.
IMEO1 OM_START_NF Tworzenie programu inw. w str. org.
IMEO2 OM_START_NF Zmiana progr. inw. w strukturze org.
IMEO3 OM_START_NF Wyświetl. progr. inw. w strukt. org.
IMEP RKCOBTR4 Transport formularzy do prog. inw.
IMEQ RKCOBTR3 Import rap. prog. inw. z mandan.000
IMER RKCOBTR5 Import formularzy z mandanta 000
IMET RKCTRTX1 Narzędzia tłumacz. - Rozw. pr. inw.
IMEU RAIPEWU1 Konw.EURO: Program końc. przetw. IM
IMEV RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
IMEX RKDREOBE Reorganizacja raportów prog. inw.
IMEY RKDREODA Reorgan. danych raportów prog. inw.
IMEZ RKDREOFO Reorgan. form. raportów prog. inw.
IMI0 RKKBRPTR Syst.inform.: Zarządzanie inwestycją
IMIG SAPLSDB9 Migracja przyrostowa
IMKBUD RAIMKBUD Budżet pierwotny = budżet aktualny
IMPBA3 RAIMCCP3 Dopasowanie plan/budżet (projekty)
IMPBA4 RAIMCCP4 Dopasowanie planu/budżetu (zlecenia)
IMR_PREINV RAIM_CORR_PREINVESTMENT Ponowne obl. wskaźnika rentowności
IMR1 RAIMINFO Wartości dla programu inwestycji
IMR3 RAIMDELE Usuwanie całości prog. inwestycji
IMR4 RAIMAVAR1 Wniosek inw. bez podziału, bez war.
IMR5 RAIMAVAR2 Wniosek inw. z podziałem, bez war.
IMR6 RAIMAVAR3 Wniosek inw. bez podziału, z war.
IMR7 RAIMAVAR4 Wniosek inw. z podziałem, z war.
IMR8 RAIMNOTCON Wnioski inw./środki nieprzypisane
IMR9 RAIMHERCHK Kontrola dziedz. programu inwest.
IMSL RAIMLANG Ustalenie języka tekstu
IMV1 RAIMAETP Zmiany - Programy inwestycji
IMV2 RAIMAEPR Zmiany - Pozycje programu inwestycji
IN01 SAPMINE0 Tworzenie połączenia obiektu
IN02 SAPMINE0 Zmiana połączenia obiektu
IN03 SAPMINE0 Wyświetlanie połączenia obiektu
IN04 SAPMINE0 Tworz. połączenia obiektów - LF
IN05 SAPMINE0 Zmiana połącz. obiektów - LF
IN06 SAPMINE0 Wyświetl. połączenia obiektu - LF
IN07 SAPMINE0 Tworz. połączenia obiektów - urządz.
IN08 SAPMINE0 Zmiana połącz. obiektu - urządzenia
IN09 SAPMINE0 Wyśw. połączenia obiektów - urządz.
IN15 RINET0T0 Zmiana sieci obiektów lok. funkc.
IN16 RINET0T0 Wyświetl. sieci obiektów lokal. fun.
IN18 RINET0E0 Zmiana sieci obiektów urządzeń
IN19 RINET0E0 Wyświetl. sieci obiektów urządzenia
IN20 SAPMSNUM Zakresy numerów połączeń obiektu
INEX REAPROTEXTR Pocz. wypełnianie ekstraktu INSTSET
INOT IREAD_NOTIFICATIONS Tworzenie IDoc zawiadomienia SM/PM
INSO MENUINSO Menu obszaru dla ubezp. w BDT
INSO0001 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Aplikacje
INSO0002 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Grupy pól
INSO0003 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Wglądy
INSO0004 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Sekcje
INSO0005 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Ekrany
INSO0006 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Kolejność ekranów
INSO0007 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Terminy
INSO0008 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Funkcja stand. CUA
INSO0009 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Funkcja dodat. CUA
INSO0011 BUSVIEWS BDT - Sterow.: Prz.pola ek.->Pole BD
INSO0012 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Kryt. modyf. pola
INSO0013 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Typy ról
INSO0014 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Grupy typów ról
INSO0015 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Trans. aplikacji
INSO0016 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Tabele
INSO0017 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Aplikacje zewn.
INSO0018 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Działania mod.pól
INSO0020 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Rodzaje uprawnień
INSO0021 BUSVIEWS Sterowanie BDT: Prz.pole DE->pole BD
INSOCHANGE BUSSTART Zmiana obiektu ubezpieczenia
INSOCREATE BUSSTART Tworzenie obiektu ubezpieczenia
INSODISP BUSSTART Wyświetlanie obiektu ubezpieczenia
INSONR SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: INSOBJECT
INSOSN BUSVIEWS Konf.: Grupy pól dla uprawnień
INT_BAPI SWO_START_INT_BAPI_BROWSER Przegląd BAPI
INVADV01 SAPLEE_INVOICE_RECEIPT_DIALOG Dialog dot. awiza
INVDOC01 SAPLEE_INVOICE_RECEIPT_DIALOG Dialog dot. faktury
INVDOC02 SAPLEE_INVOICE_RECEIPT_DIALOG Podstawa faktury - wykaz podatku VAT
INVMON RINV_MONITORING Monitorowanie przyjęcia faktury
IORD IREAD_SM_PM_ORDERS Tworzenie IDoc zlecenia SM/PM
IP00 MENUIP00 Menu planowania obsługi
IP01 SAPLIWP3 Tworzenie planu obsługi
IP02 SAPLIWP3 Zmiana planu obsługi
IP03 SAPLIWP3 Wyświetlanie planu obsługi
IP04 SAPLIWP3 Tworzenie pozycji obsługi
IP05 SAPLIWP3 Zmiana pozycji obsługi
IP06 SAPLIWP3 Wyświetlanie pozycji obsługi
IP10 SAPLIWP3 Opracowanie harmonogr. planu obsługi
IP11 RISTRA00 Opracowanie strategii obsługi
IP11Z RISTRA00 Opracowanie zbioru cykli
IP12 RISTRA00 Wyświetlanie strategii obsługi
IP12Z RISTRA00 Wyświetlanie zbioru cykli
IP13 RMSTRA00 Sekwencja pakietów
IP14 RMSTRA30 Lista miejsc użycia wg strategii
IP15 RIMPLA00 Zmiana planu obsługi
IP16 RIMPLA00 Wyświetlanie planu obsługi
IP17 RIMPOS00 Zmiana pozycji obsługi
IP18 RIMPOS00 Wyświetlanie pozycji obsługi
IP19 RIMHIS00 Przegląd harmonogramowania obsługi
IP20 SAPMSNUM Przypis. numerów do planów obsługi
IP21 SAPMSNUM Przypis. numerów do poz. planu obsł.
IP22 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: OBJK_NR
IP24 RIMHIO00 Przegląd harmonogramu w formie listy
IP25 RIARCMPL Zaznaczanie do usuwania planów obsł.
IP30 RISTRA20 Monitor. terminów harmonogramu obsł.
IP31 RISTRA30 Wyświetlanie kosztów planu obsługi
IP40 SAPLIWP3 Dołączanie planu serwisu dla zakupów
IP41 SAPLIWP3 Dołączanie pojedynczego planu
IP42 SAPLIWP3 Dołączanie planu opart. na strategii
IP43 SAPLIWP3 Dołączanie planu wg. wielu liczników
IP50 SAPLIWP3 Tworz. odniesienia dla poz.um. obsł.
IP51 RIVEDA00 Listy do pozycji umowy obsługi
IP62 RMIAPL60 Lista miejsc użycia mat. w pl. prac
IPCS MENUIPCS Planowanie obsługi
IPM2 RIGENE10 Zmiana zezwolenia
IPM3 RIGENE10 Wyświetlanie zezwolenia
IPMD RIIPMD00 Wyświetl./opracowanie zezwoleń
IPMOACT IPMO_ACE_PERIODIC_POSTING Obliczanie i księgowanie rezerw
IPMOREVERS IPMO_ACE_REVERSAL_POSTING Storno okres. przeb. rozl. międzyok.
IPMOTREE03 IPMO_ACE_BASISDAT_SEL_FOR_MAIN Wyświetlanie/Zmiana rezerw OR
IQ01 SAPMIEQ0 Tworzenie numeru seryjnego materiału
IQ02 SAPMIEQ0 Zmiana nr ser. materiału
IQ03 SAPMIEQ0 Wyświetl. nr ser. materiału
IQ04 SAPMIEQ0 Tworzenie numeru seryjnego materiału
IQ08 RIEQUI21 Zmiana nr ser. materiału
IQ09 RIEQUI21 Wyświetl. nr ser. materiału
IQM1 SAPMV13B Tworz. rekordu warunków zawiad. QM
IQM2 SAPMV13B Zmiana rekordu warunków zawiad. QM
IQM3 SAPMV13B Wyśw. rekordu warunków zawiad. QM
IQS1 SAPLIQS0 Tworzenie zawiad. - rozszerz. wgląd
IQS12 SAPLIQS0 Przetwarzanie zadania
IQS13 SAPLIQS0 Wyświetlanie zadania
IQS2 SAPLIQS0 Zmiana zawiad. - rozszerzony wgląd
IQS21 SAPLIQS0 Tworzenie zawiadom. - prosty wgląd
IQS21_W SAPLIQS0 Wprowadzanie zawiadomienia z ISR
IQS22 SAPLIQS0 Przetwarz. zawiadom. - prosty wgląd
IQS23 SAPLIQS0 Wyświetl. zawiadom. - prosty wgląd
IQS3 SAPLIQS0 Wyśw. zawiadomienia - rozszerz.wgląd
IQS8 RIQSMEL1 Lista rob.: Zawiadomienia - ogólnie
IQS8WP RIQSMEW1 IQS8 - Wywoł. z msc. rob./ mianiapl.
IQS9 RIQSMEL2 Lista robocza: Zadania - ogólnie
IQS9WP RIQSMEW2 IQS9 - Wywoł. z msc. pracy/miniapl.
IQSP SAPMIEQ0 Podział licencji na oprogramowanie
IR00 MENUIR00 Menu planowania zasobów PM
IRF2 ORF2 Optym.zap.częś.wielor.uż.: Ekr.pocz.
IRF4 ORF4 OFR: Opracow. tabeli kodów istotn.
IRF5 ORF5 OFR: Obl. zapas. dla listy części
IRF6 ORF6 Raport dla obl. zap. dla listy częś.
IS00 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: ISMP
IS01 SAPLISMA Rozw. BD - tworzenie/wyśw./zmiana
IS02 TEXT_INDEXING Indeks. tekstu dla BD rozwiązania
IS03 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: ISOL
ISCDTOOL12 SAPRV126 Wewn.: Test symul. planu płatn.
ISCDTOOL13 SAPRV127 Wewn.: Wyśw. tabel planu płat.
ISE0 MENUISE0 Kontrola budżetu fiansowego
ISHN1 SAPMCOCFSN Tworzenie noty zmiany
ISHN2 SAPMCOCFSN Modyfikacja noty zmiany
ISHN3 SAPMCOCFSN Wyświetlanie noty zmiany
ISHR1 COCF_SR Tworz. raportu zmiany dla ob. tech.
ISHR2 COCF_SR Modyfikacja raportu zm. dla ob.tech.
ISHR3 COCF_SR Wyśw. raportu zmiany dla ob. tech.
ISI_POD ISIA_POD_FLAG Analiza wsk. 'Sprawdzone'
ISIPI_CP SAPLPI_CP Przetwarzanie konsygnacji (WWW)
ISIPI_CS SAPLPI_CS Wyśw. aktual. harm. um. term. (WWW)
ISIPI_ESP SAPLPI_ESP Usługa zewn. usługodawcy
ISIPI_OEPM SAPLPI_RL_ORDER_EMPTY_PACK_MAT Zamawianie opak. zbiorczych (WWW)
ISIPI_POD SAPLPI_POD Potwierdzenie odbioru dostawy
ISIPI_PUL SAPLPI_PUL Wyśw. bież. dok. dot. pobrania (WWW)
ISIPI_SM SAPLPI_SM Opracowanie ardesu poddostawcy
ISISMN MENUISISMN Aplikacje ubezpieczenia
ISIT_PR SAPLTEST_PR Drukow. test. w Supplier Workplace
ISNR SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: ILDB
ISP4 MENUISP4 Tekst
IST01 IST_CA_UNBLOCK_TELNR Tworz. numerów do ponown. podłącz.
ISTCAFHIST IST_CA_FILEHIST_01 Historia pliku numerów do odł./podł.
ISTCAXT900 SAPLFKCC Czynn.zbior.-Tworz.nrów do pon.podł.
ISTCAXT910 SAPLFKKAKTIV2 Tworz. pliku n-rów do ponow. podł.
ISTMFCA MENUISTMFCA IS-U Rozrachunki wg kont umów
ISTMMF1 MENUISTMMF1 IS-T Dane podstawowe - handlowe
ISTMNET MENUISTMNET IS-T Zarządzanie siecią
ISTMREG MENUISTMREG IS-T Struktura region.
ISTMSRV MENUISTMSRV IS-T Usługi serwisowe dla klienta
ISTMTLS MENUISTMTLS IS-T Narzędzia
ISTNBTDOC SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: IST_BTDOC
ISTNBTELNR SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: IST_BTELNR
ISTUNLT930 SAPLFKKAKTIV2 Odblok./blokowanie usług za pom. XI
ISUCC MENUISUCC CIC: Menu konfiguracji
IT00 SAPMITST1 Test IAC
IT03 SAPMITST1 IAC-Test: Projektowanie wewnętrzne
IT12 SAPMITST1 IAC-Test: Zależny od języka
IT13 SAPMITST1 IAC-Test: Szablon niezal. od języka
IT18 SAPMITST1 IAC-Test: Uruch.usł.przez tr. wywoł.
IT19 SAPMITST1 Test-IAC: Call Trans Skip Screen
IT50 SAPMITST1 IAC Test Includes
IT5200 SAPMITST1 ITS Transakcja testowa z komunik. S
ITRBX SAPMIRBX1 Test-IAC dla sapjulep Rabaxe
ITS_DOCU SAPLAWRT_DOCU ITS Dokumentacja SAP-Script
ITSR00 RFIDITSR00 ITSR - wybór raportu
ITSR02 RFIDITSR02 AH Raport do kontroli konfiguracji
ITW5200 SAPMITST1 Warstwa konwertująca dla it5200
IW12 RIBELF20 Obieg dokumentów - lista
IW13 RIMAT000 Lista miejsc użycia materiału
IW20 SAPMSNUM Zawiadomienie QM - nadanie numerów
IW21 SAPLIQS0 Tworzenie zawiadomienia PM - Ogólnie
IW22 SAPLIQS0 Zmiana zawiadomienia PM
IW23 SAPLIQS0 Wyświetlanie zawiadomienia PM
IW24 SAPLIQS0 Tworzenie raportu zakłóceń PM
IW25 SAPLIQS0 Tworzenie raportu działań PM
IW26 SAPLIQS0 Tworzenie żądania obsługi
IW27 RIARCQM3 Ustaw. znaczn. usuw. dla zawiad. PM
IW28 RIQMEL20 Zmiana zawiadomień
IW29 RIQMEL20 Wyświetlanie zawiadomień
IW29WP RIQMEW20 IW29 - Wywołanie z Workplace/Miniapl
IW30 RIQMEL10 Lista zawiadomień (wielopoziomowa)
IW31 SAPLCOIH Tworzenie zlecenia
IW32 SAPLCOIH ZMIANA ZLECENIA
IW33 SAPLCOIH Wyświetlanie zlecenia PM
IW34 SAPLCOIH Zlecenie PM dla zawiadomienia PM
IW36 SAPLCOIH Tworzenie pod-zlecenia PM
IW37 RIAFVC20 Zmiana operacji
IW37N RI_ORDER_OPERATION_LIST Zmiana zleceń i operacji
IW38 RIAUFK20 Zmiana zleceń PM
IW39 RIAUFK20 Wyświetlanie zleceń PM
IW39_WP RIAUFK20_WP IW39 - Wywoł. ze stan.rob./miniapl.
IW3D SAPLCOIH Drukowanie zlecenia
IW3K SAPLCOIH Zmiana listy składników zlecenia
IW3L SAPLCOIH Wyświetlanie listy składników zlec.
IW3M RIAUFM20 Lista ruchów mater. dla zlecenia
IW40 RIAUFK10 Wielopoziomowe wyświetlanie zleceń
IW41 SAPLCORU Proszę wprowadzić potwier. zleceń PM
IW42 SAPLCMFU Potwierdzenie łączne
IW43 SAPLCORU Wyświetlanie potwierdzenia zleceń PM
IW44 SAPLCORU Zbiorcze potwierdzenie zlecenia PM
IW45 SAPLCORU Anulowanie potwierdzenia zlecenia PM
IW46 RMAFRU01 Kolejna edycja rekordów błędów PDC
IW47 RIAFRU20 Lista potwierdzeń
IW48 RIAFVC10 Potwierdzenie poprzez listę operacji
IW49 RIAFVC20 Wyświetlanie operacji
IW49N RI_ORDER_OPERATION_LIST Wyświetlanie zleceń i operacji
IW51 SAPLIQS0 Tworzenie zawiad. serwis. - Ogólnie
IW52 SAPLIQS0 Zmiana zawiadomienia serwisowego
IW53 SAPLIQS0 Wyświetlanie zawiadomienia serwis.
IW54 SAPLIQS0 Tworz. zawiad. serwis. - Zakłócenie
IW55 SAPLIQS0 Tworzenie raportu działań
IW56 SAPLIQS0 Tworzenie zgłosz. zapotrz. serwisu
IW57 RIARCSM3 Ustaw. znacznika usuw. dla zawiadom.
IW58 RIQMEL20 Zmiana zawiadomień serwisowych
IW59 RIQMEL20 Wyświetlanie zawiadomień serwis.
IW61 SAPLCOIH Tworzenie historycznego zlecenia PM
IW62 SAPLCOIH Zmiana historycznego zlecenia
IW63 SAPLCOIH Wyświetlanie historycz. zlecenia PM
IW64 RIQMEL60 Zmiana czynności
IW65 RIQMEL60 Wyświetlanie czynności
IW66 RIQMEL30 Zmiana zadań
IW67 RIQMEL30 Wyświetlanie zadań
IW68 RIQMEL40 Zmiana pozycji zawiadomienia
IW69 RIQMEL40 Wyświetlanie pozycji zawiadomienia
IW70 SAPLCOKO Zlecenia PM - harmonogr. sieci ogól.
IW72 RIAUFK20 Zmiana zlecenia serwisowego
IW73 RIAUFK20 Wyświetlanie zlecenia serwisowego
IW74 RIVEDA20 Zmiana umowy dla obiektu serwis.
IW75 RIVEDA20 Wyśw. kontraktu dla obiektu serwis.
IW81 SAPLCOIH Tworzenie zlecenia regeneracji
IW8W SAPLCOIH Przyj. mat. dla zlecenia regeneracji
IWBK RIAUFMVK Informacja o dostępności materiału
IWR1 SAPLIREV1 Tworzenie / Zmiana postoju remont.
IWR2 SAPLIREV1 Wyświetlanie postoju remontowego
IWWW SAPMIWOW Tworzenie zawiadom. o usłudze (WWW)
J1A3 J_1AMGIP MM Przeszacowanie wydania materiałów
J1A5 J_1AMLBS MM Raport zapasów magazynowych (Arg)
J1A7 J_1AMGMC Wycena średnich kosztów
J1AH SAPLJ1AO Tworzenie listu przewozowego
J1AI J_1AA001 Przeszac. skł. akt. trw. (inflacja)
J1AJ SAPLJ1AO Drukowanie dokumentu listu przew.
J1AX J_1ARCVM Program do wyszukiwania cen rynk.
J1AZ J_1AMCIP Program dostos. indeksu MM
J1B_LFB7 J_1BLFB7 IN68
J1B_LFDI J_1BLFDI DIRF
J1BBST RFID_BR_TRBAL Przeks. pozycji kredytów - Brazylia
J1BICLTAX RFIDCFM_BR_ICL_TAX Kredyt między spółkami - obl. podat.
J1BTRMFME RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_ME Kalk.podat.na koniec mies.dla fund.
J1BTRMFSAL RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_SALES Kalk.podat. przy sprzedaży fund.
J1BTRMFTS RFIDCFM_BR_TAXSALES Tworzenie trans.sprzedaży dla fund.
J1BTRMSTAX RFIDCFM_BR_SWAP_TAX Kalkulacja podatkowa dla swap
J3G J_3GVEDA Lista danych ubezpieczenia
J3G$ SAPMJ3GI Wprowadzanie dokumentu prac urządz.
J3G( SAPMJ3GP Tworzenie danych podatku/ ubezpiecz.
J3G) SAPMJ3GP Zmiana danych podatku/ ubezpiecz.
J3G. SAPMJ3GO Wywołania trans. dla joint-venture
J3G/ SAPMJ3GP Wyśw. danych podatku/ubezpiecz.
J3G? SAPMJ3G? ETM Wywołania funkcji
J3G` J_3GBEST Przegląd zapasów historycznych
J3G{ SAPMJ3GI Wprowadzanie dokumentu prac urządz.
J3G} SAPMJ3GI Wyświetlanie dok. prac urządzenia
J3G= J_3GCOAN Analiza ustalania obiektów CO
J3G1 SAPMJ3GE Tworzenie właściciela/administratora
J3G2 SAPMJ3GE Zmiana właściciela/administratora
J3G3 SAPMJ3GE Wyśw. właściciela/administratora
J3GH SAPMJ3GF Tworzenie dokumentów wysyłki
J3GI SAPMJ3GF Zmiana dokumentów wysyłki
J3GJ SAPMJ3GF Wyświetlanie dokumentów wysyłki
J3GK SAPMJ3GF Dok. wysyłki - zmiana końca wykorz.
J3GK01 SAPMJ3GX Tworzenie rekordu katalogów
J3GK02 SAPMJ3GX Zmiana rekordu katalogów
J3GK03 SAPMJ3GX Wyświetlanie rekordu katalogów
J3GLIAL /SAPCEM/SL Lista cech katalogów
J3GN J_3GINNA Przetw. końc. wpr. zleceń sprzed.
J3GPAKET1 SAPLJ3GPAKET Tworzenie pakietu
J3GPAKET10 J_3GPAKET1 Lista pakietów
J3GPAKET15 J_3GPAKET2 Zarządzanie urządzeniem w pakietach
J3GPAKET16 J_3GPAKET3 Wykorz. materiał w pakietach
J3GPAKET2 SAPLJ3GPAKET Zmiana pakietu
J3GPAKET3 SAPLJ3GPAKET Wyświetlanie pakietu
J3GSL01 SAPMJ3GW Tworzenie specyfikacji katalogu
J3GSL02 SAPMJ3GW Zmiana specyfikacji katalogu
J3GSL03 SAPMJ3GW Wyświetlanie specyfikacji katalogu
J3GU J_3GBES1 Lista zapasów dla urządzenia
J3GW J_3GBES1 Lista zapasów materiału
J3GWKAT J_3GWKAT Wyśw. wpisów katalogu
J3GZ J_3GINVC Tworz. zl. SD, podz. zadań (INPUT)
J4G1 J_3GEMPR Kontr. danych rozl. odbiorcy
J4G2 MENUJ4G2 Dane podstawowe ETM
J4GA SAPMV12A ETM: Tworz. tabeli warunków PRSL
J4GB SAPMV12A ETM: Zmiana tabeli warunków (Cennik)
J4GC SAPMV12A ETM: Wyśw. tabeli warunków (Cennik)
J4GD SAPMJ3GJ ETM: Tworz. rek. warunków (Cennik)
J4GE SAPMJ3GJ ETM: Zmiana rek. warunków (Cennik)
J4GF SAPMJ3GJ ETM: Wyśw. rek. warunków (Cennik)
J4GG J_3GKALK Kalen. zatwierdzeń: Rekordy zatw.
J4GH J_3GKALS Wprowadzanie kalendarza rozliczenia
J4GI J_3GKALS Zatwierdzanie kalendarza rozliczeń
J4GJ J_3GKALS Wpr. kalend. urządz. rozl. wg godzin
J4GK J_3GLKAL Wypełnianie kart prac urządz.
J4GL J_3GBES1 Aktualne zapasy urządzeń
J4GM J_3GBES1 Aktualne zapasy materiału
J4GN J_3GLGBB Księgowanie kart prac urządzenia
J4GO J_3GBAUB Zapas dla miejsca wykorzystania
J4GON J_3GBAUB_N Zapas dla miejsca wykorzystania -ALV
J4GP J_3GKALL Wprowadzanie kalendarza rozliczenia
J4GQ J_3GLGBL Lista kart prac urządzenia
J4GT SAPMJ3GJ ETM: Wyśw. rek. warunków (Cennik)
J4GV J_3GARCS Archiwum list
J4GW J_3GBBEW Ruchy pomiędzy lokalizacjami
J4GWN J_3GBBEW_N Lista ruchów pomiędzy lokalizacjami
J4GX J_3GLGBN Zestaw. godz. urządz. rozl. wg godz.
J4GY J_3GLGBA Wyświetlanie dok. prac urządzenia
J4GZ MENUJ4GZ CEM
JB02 MENUJB02 IS-B: Bank-Kalkulacja trans. pojed.
JB04 MENUJB04 IS-B: Bank-Zarządzanie ryzykiem
JB06 MENUJB06 IS-B: Menu ustawień-Bank-Zarz.ryz.
JB08 MENUJB08 IS-B: Menu ustawień - Bank-Tran.poj.
JB0B MENUJB0B IS-B: Opracowanie warunków finans.
JB0J MENUJB0J IS-B: Dane podstawowe Treasury
JB0K RJBTKALO IS-B: Wywołanie kalkulacji
JB0O SAPMJBDK IS-B: Kopiowanie jednostki gosp.
JB0P RJBTPRAZ_APL IS-B: Wyświetlanie i usuwanie prot.
JB0R RJBTKALR IS-B: Wsteczne ustalanie dat waluty
JB12 MENUJB12 Zarządzanie limitem
JB16 RJBTKRLT IS-B: Lista reguł kalkulacji
JB18 RJBTKMP IS-B: Wyświetlanie ster. Ob./Op.
JB19 MENUJB19 Zarządzanie aktywów i pasywów
JB1K RJBTKALK00 IS-B: Kalkulacja dla aktualizacji
JB22 RJBTKALB IS-B: Kalkulacja pozycji podst.
JB2X MENUJB2X IS-B: Papier wartościowy
JB3M RTRFIENM Lista akt. wspieranych nazw pól
JB3P RKDBATV3 Opracowanie grupy wariantów
JB3Q RKDBAT02 Opracowanie wariantów
JB3R RKDBATV4 Planowanie grup wariantów
JB3S RKDBATV5 Definiowanie grupy wariantów
JB41 SAPMV13A IS-B: Tworzenie warunków SD
JB42 SAPMV13A IS-B: Zmiana warunków SD
JB43 SAPMV13A IS-B: Wyświetlanie warunków SD
JB49 SAPMV12A IS-B: Tworzenie tabeli warunków SD
JB4A SAPMV12A IS-B: Zmiana tabeli warunków SD
JB4B SAPMV12A IS-B: Wyświetl. tabeli warunków SD
JB4C SAPMV13A IS-B: Tworzenie warunków SD z wzorc.
JB4L SAPMV14A IS-B: Tworzenie listy warunków
JB4N SAPMV14A IS-B: Zmiana listy warunków
JB4O SAPMV14A IS-B: Wyświetlanie listy warunków
JB4Q SAPMV14A IS-B: Realizacja listy warunków
JB4X MENUJB4X Rynek pieniężny
JB5X MENUJB5X IS-B: Waluty
JB68 RJBINTZK Interpolacja krzywych odsetek
JB69 SAPMJBDZ Opracowanie stóp proc. do krz. ods.
JB69T SAPMJBDZ Opr. zal. od czasu stóp % do KrzOds
JB6X MENUJB6X IS-B: Derywaty
JB81 SAPMJBD1 IS-B: Opracowanie konta
JBAI RJBRSTDB Odczyt zapamiętanego zbioru danych
JBAN RJBRCUS1 Aktualizacja katalogu pola
JBAP SAPMJBRA Tworzenie/Oprac. struktur analizy
JBAS RJBRSTDS Zapamiętanie zbioru danych
JBAT SAPMKKB5 Wybór raportu
JBAX RJBRSTDD Usuwanie zapamiętanego zbioru danych
JBB0 SAPMJBD6 IS-B: Tworzenie pozycji
JBB1 SAPMJBD6 IS-B: Zmiana pozycji
JBB2 SAPMJBD6 IS-B: Wyświetlanie pozycji
JBB3 SAPMJBD6 IS-B: Opracowanie wart. pozycji
JBB4 SAPMJBD6 IS-B: Wyświetlanie wart. pozycji
JBB5 RKCMKCGD Edycja cech
JBB6 RKCMKCGD Edycja pól wartości
JBBA RJBAUFWP IS-B: Struktura pozycji pap. wart.
JBBB RJBAUFBD IS-B: Struktura pozycji- Der. giełd.
JBBD RJBAUFDE IS-B: Struktura pozycji - Waluty
JBBE MENUJBBE Ustawienie wyceny
JBBEW SAPMJBDBEW IS-B: Opracowanie zmian pozycji
JBBG MENUJBBG Grupy pozycji
JBBM MENUJBBM Pozycje
JBBPU RJBDREOFCBPUM Reorg.katalogu pola dla konwer.PH
JBCAPAACT RJBCAPAACT Rach.bież.: Integr. OF - Anal.wynik.
JBCF SAPL0K01 IS-B: Opracowanie rodzaju warunku
JBDAC_DEL RJBDAC_DEL Usuw. danych podst. dla kont
JBDCD JBD_CHGPTR_DELETE Wskaźnik zmian - usuwanie
JBDCR JBD_CHGRELCUST Ważność dla zmiany
JBDDRBCA1 RJBDDRBCA1 BCA: Opracowanie strategii wyprow.
JBDDRBCA2 RJBDDRBCA2 BCA: Opracowanie wpisów reguł
JBDDRFGDT1 RJBDDRFGDT1 Trans.ogólna: Opracow.strat.wyprow.
JBDDRFGDT2 RJBDDRFGDT2 Transakcja ogólna: Oprac.wpisów reg.
JBDDRFX1 RJBDDRFX1 Waluty: Opracowanie strategii wypr.
JBDDRFX2 RJBDDRFX2 Waluty: Opracowanie wpisów reguł
JBDDRLOAN1 RJBDDRLOAN1 Kredyty: Opracowanie strategii wypr.
JBDDRLOAN2 RJBDDRLOAN2 Kredyty: Opracowanie wpisów reguł
JBDDRMM1 RJBDDRMONEY1 Rynek pien.: Opracowanie str.wyprow.
JBDDRMM2 RJBDDRMONEY2 Rynek pieniężny: Opraco.wpisów reguł
JBDDRORD1 RJBDDRORDER1 Zlecenie: Strategia wyprowadzenia
JBDDRORD2 RJBDDRORDER2 Zlecenie: Opracowanie wpisów reguł
JBDDRSTX1 RJBDDRSTOCK1 Pozycje: Opracowanie strategii wypr.
JBDDRSTX2 RJBDDRSTOCK2 Pozycje: Opracowanie wpisów reguł
JBDDRVT1 RJBDDRVT1 Transakcja zmienna: Start. wyprow.
JBDDRVT2 RJBDDRVT2 Transakcja zmienna: Opr. wpisów reg.
JBDEA JBD_EXPACTCUST Ustawienia eksportu
JBDEM JBD_CHGPTR_MONITOR Przegląd poprzez wskaźnik zmian
JBDER JBD_EXPRELCUST Istotność dla eksportu
JBDEX JBD_EXPORT Uruchomienie eksportu
JBDFTP RJBDFUTRAPRIC FTP: Aktualizacja w rachunku PC
JBDIL02 JBD_CPIL_FP Odczyt pocz.: Dane klasy pap. wart.
JBDIL03 JBD_CPIL_SETR Odczyt pocz.: Zlec. papierów wart.
JBDIL04 JBD_CPIL_DETR Odczyt pocz.: Transakcje giełdowe
JBDIL05 JBD_CPIL_LOAN Odczyt początkowy: Kredyty
JBDIL07 JBD_CPIL_FX Odczyt pocz.: Transakcje walutowe
JBDIL08 JBD_CPIL_BP Odczyt pocz.: Partner handlowy
JBDIL09FX JBD_CPIL_POS_FX Odczyt pocz.: Pozycje walutowe
JBDIL11 JBD_CPIL_POS_VC Odczyt pocz.: Zmiana pozycji
JBDIL12 JBD_CPIL_FTD Odczyt początkowy: Depozyt terminowy
JBDIL13 JBD_CPIL_CP Odczyt początkowy: Bon
JBDIL14 JBD_CPIL_FRA Odczyt początkowy: FRA
JBDIL15 JBD_CPIL_SWAP Odczyt początkowy: SWAP
JBDIL16 JBD_CPIL_VATR Odczyt początk.: Transakcja zmienna
JBDIL18 JBD_CPIL_GETR Odczyt początk.: Transakcja rodz.
JBDIL19 JBD_CPIL_FCTY Odczyt pocz.: Udogodn. kredytowe
JBDIL20 JBD_CPIL_COLL Odczyt pocz.: Zabezpieczenia
JBDIL21 JBD_CPIL_MD_SE Odczyt pocz.: Kursy papierów wart.
JBDIL22 JBD_CPIL_MD_FX Odczyt pocz.: Kursy walutowe
JBDIL23 JBD_CPIL_MD_IR Odczyt pocz.: Stopy procentowe
JBDIL24 JBD_CPIL_MD_IX Odczyt początkowy: Wskaźniki
JBDIL25 JBD_CPIL_LIMIT Odczyt początkowy: Dane limitu
JBDIL30 JBD_CPIL_REL Odczyt początk.: Relacje PH
JBDIL31 JBD_CPIL_MD_VOSE Odczyt pocz.: Zmienn. papier. wart.
JBDIL32 JBD_CPIL_MD_VOIX Odczyt początk.: Zmienn. indeksu
JBDIL33 JBD_CPIL_MD_VOFX Odczyt początkowy: Zmienn. walut
JBDIL34 JBD_CPIL_MD_VOIR Odczyt pocz.: Zmienn. stóp procent.
JBDLN_DEL RJBDLN_DEL Usuwanie danych podst. kredytu
JBDM MENUJBDM IS-B: Kredyty
JBDO SAPMJBDO Obiekt finansowy
JBDRDARL RKEDRCALLJBDRDARL IS-B: Produkt bankowy z kredytów
JBDRVATR RKEDRCALLJBDRVATR IS-B Produkt bank. z trans. zmiennej
JBDSV_DEL RJBDSV_DEL Usuwanie usług
JBDVT_DEL RJBDVT_DEL Usuw. danych podst. dla zmien.trans.
JBG0 SAPMKEA3_NEW CO-PA Bank: Przetw.obszaru wyników
JBG0O SAPMKEA3 CO-PA Bank: Przetw.obszaru wyników
JBGK SAPMJBD7 IS-B: Oprac. rodz. krzywych odsetek
JBHTL RJBRHITRL Tłumaczenie hierarchii cechy
JBHTR RJBRHITR Transport hierarchii cechy
JBI1 RKE_CALL_PA_SSTRCV Schemat wyników CO
JBK1 SAPMKES1 Kalkulacja wstępna: Tworzenie form.
JBK2 SAPMKES1 Kalkulacja wstępna: Zmiana form.
JBK3 SAPMKES1 Kalkulacja wstępna: Wyśw.formularza
JBKA RJBTCKA1 IS-B: Analiza schematu kalkul.
JBKW SAPLJBKWTP Rozliczenie proc.-Rzecz: Ob.fins.
JBLDC SAPMJBLC Transakcja zmienna: Wymiary księgi
JBLF RKCDLMON IS-B: Ustalanie numeru protokołu
JBLZ MENUJBLZ Pasmo terminów zapadalności
JBM10 RJBEUVTS SAP-BANKING: Stornowanie EURO - op.
JBM2 SAPMJBM0 Transakcja opracowania proc. wypłaty
JBM3 SAPMJBE0 SAP-Banking: Zarz. protokołem EURO
JBM4 SAPMJBEU SAP-Banking: Konersja EURO ZS/DT
JBM5 RJBEURKK SAP-Banking: Konwersja EURO RB
JBM6 RJBEUKKS SAP-Banking: Konw. EURO RB (Storno)
JBM7 RJBEURWP SAP-Banking: Konwersja EURO PW
JBM8 RJBEUWPS SAP-Banking: Konw. EURO PW (Storno)
JBM9 RJBEURVT SAP-BANKING: Konwersja EURO - op.
JBMK SAPMJBMK Pola obow./opcj.
JBMS RJBRMSSE Ustawianie filtra dla komunikatu
JBMT SAPMMTSK Opracowanie wielozadaniowe
JBMU SAPMJBMU Wyświetlanie pól obow./opcjon.
JBMVT MENUJBMVT Partner handlowy-Menu konfiguracji
JBMVTWORK MENUJBMVTWORK Partner handlowy-Menu konfiguracji
JBMVTWORK2 MENUJBMVTWORK2 Partner handlowy-Menu konfiguracji
JBPERIOD SAPMJBPERIOD Wartości okresów
JBPH MENUJBPH Hierarchia portfela
JBR0 SAPMJBRSN Opracowanie przesunięć danych rynk.
JBR0_OLD SAPMJBRS Opracowanie przesunięć danych rynk.
JBR1 RJBRCHEK Sprawdzenie wybranych ustawień
JBR10EXT SAPMJBR10 Zewnętrzne wskaźniki - Obiekt fin.
JBR10S SAPMJBR10 RM: Wyświetlanie zewn. wskaźników
JBR10U SAPMJBR10 RM: Opracowanie zewnętrznych wsk.
JBR2 RJBRSTDSHOW Wyświetlanie zapamiętanych danych
JBR3 RJBRCFKZ Przyp.rodz.przepł. do wsk.prz.ŚrPien
JBR4 RRMPH001 Usuwanie hierarchii portfela
JBR4E RRMPH001 Dezaktyw.hierarchii portfela
JBR5 RJBRPHUPD Aktualizacja hierarchii portfela
JBR6 RJBRSIDE Usuwanie wglądu
JBR7 RJBRSLZB Wyświetlanie pasma terminów zapad.
JBR8 RJBRPHAD Dopasowanie hierarchii portfela
JBR9 RJBRBPAG Rap. zagregow. danych portfela baz.
JBRALMART RJBGAPART ALM-Opracowanie rodzaju wyceny
JBRBP RJBRBPREO Reorganizacja portfolia
JBRBPC RJBR_CALC_MARKET_VAL_FOR_BOND Kalkulator ceny obligacji
JBRCPAACT RJBRCPAACT TrRodz.: Integracja ObFin- AnalRent
JBRCT RJBRCVTR RM: Transport specyfikacji cech
JBRCU RJBRCVCU Edycja wartości cech
JBRCV RJBRCVAP Opracowanie specyfikacji cech
JBRDELSVGP RJBRDELSVGAP Usuwanie wyników analizy luki
JBRDG RJBRDERG Generowanie programu dla wypr.cechy
JBRDV RJBRDRVAL Opracowanie wpisów reguły - wyprow.
JBREVAL RJBRAUSWT Opracowanie rodzaju zestawienia
JBRF0 RJBRRMSP Obsługa zbiorcza - Obiekty finansowe
JBRFG SAPMKCGF Edycja grup pól
JBRGE RJBRTRGE Generowanie otocz. progr.stukt.A
JBRGV RJBRGENV Reorganizacja modułów opracowania
JBRI RJBRNV02 Analiza siatki - Zarządzanie ryz.
JBRIN RJBRSIIN Inicjalizacja wglądu
JBRJ RJBRNV01 Analiza wrażliwości - Zarz. ryzyk.
JBRK RRMPH001 Wyświetlanie hierarchii portfela
JBRKA RJBRPHSH Wyświetlanie hierarchii portfela
JBRLZB RJBLZB Opracowanie pasma terminów zapadal.
JBRMP0 RJBRRMPRT Protokół do ob.fin.
JBRMP1 RJBRRMPRT Protokoły do hierarchii portfela
JBRN RJBRVREGC Ponowane tworzenie dla wglądu
JBRNR RJBRNROB Zarządzanie zakresami numerów
JBROZPROT RJBRGAPOZPROT Protokół ustalania OZ
JBRP0 RJBRPHUPDA Aktualizacja hierarchii portfela
JBRPLANV RALMPLANPARAM_02 ALM - Opracowanie wzorca planowania
JBRR SAPMJBRR_CLASS Opracowanie hier. ryzyka
JBRT RJBRSVAC Symulacja Zarz.akt./pas.
JBRT_CFM RJBRSVAC Symulacja ZA/P dla CFM
JBRTOBJ RJBRSVAC Analiza wartości poj. Zarz.akt./pas.
JBRTUP RJBRSVGAPUPDATE Aktualizacja wyników analizy luki
JBRU RJBRSVAC Analiza wartości pojed. - Wrażliwość
JBRUD RJB_REUSE_DISPLAY Wyświetlanie Banking ReUse Library
JBRUM RJB_REUSE_MAINT Opracowanie Banking ReUse Library
JBRW RRMPH001 Generowanie hierarchii portfela
JBRX RJBRSVAC Analiza wartości poj. WBN
JBRY RJBRSVAC Analiza wartości pojed.-Symul.hist.
JBRZ RJBRDRCL Opracowanie strategii wyprowadzania
JBSTCOND SAPLJBACOND IS-B: Opracowanie warunków standard.
JBSV SAPMJBDD Opracowanie usług
JBT1 SAPMJBTR IS-B: Opracowanie reguł kalkulacji
JBTA SAPMJBTR IS-B: Reguła kalkulacji dla węzła
JBTM MENUJBTM IS-B: SAP R/3 Menu główne
JBTZ SAPMJBTZ IS-B: Opracowanie przeb. pieniężn.
JBVL MENUJBVL Zmienność
JBVT0001 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Aplikacja
JBVT0002 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Grupy pól
JBVT0003 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Wglądy
JBVT0004 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Fragmenty
JBVT0005 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Ekrany
JBVT0006 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Kolejność ekranów
JBVT0007 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Terminy
JBVT0008 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Funkcje stand.CUA
JBVT0009 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Funkcje dodat. CUA
JBVT0010 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Kod wyszukiwania
JBVT0011 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Przyp.pola ek.->PBD
JBVT0013 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Typy ról
JBVT0014 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Grupow. typów ról
JBVT0015 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Transakcje aplik.
JBVT0016 BUSVIEWS Sterowanie ZmTr: Tabele
JBVT0018 BUSVIEWS Sterowanie tr.zm.: Działania
JBVT0019 BUSVIEWS Sterowanie tr.zm.: Mod. pola dla dz.
JBVTCH BUSSTART Zmiana transakcji zmiennej
JBVTCR BUSSTART Tworzenie transakcji zmiennej
JBVTDEL JBVTDELE0 Usuwanie transakcji zmiennej
JBVTPAACT RJBVTPAACT Tran.zm.: Integracja OF - Anal.wyn.
JBVTSH BUSSTART Wyświetlanie zmiennej transakcji
JBW0 SAPMKCEE Wykonanie raportu
JBW1 SAPMKCEE Tworzenie raportu
JBW2 SAPMKCEE Zmiana raportu
JBW3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu
JBW4 SAPMKES1 Tworzenie formularza
JBW5 SAPMKES1 Zmiana formularza
JBW6 SAPMKES1 Wyświetlanie formularza
JBW7 SAPMKEFB Opracow. prezentacji obiekt. uprawn.
JBW8 SAPMKEFB Wyświetl. prezent. obiektów uprawn.
JBWA RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
JBWB RKDBAT02 Opracowanie wariantów wsadowych
JBWC SAPMKCIC Zarządzanie koment.: Treasury
JBWG RKE_CALL_VC_TKEP7 Grupy cech - Zarządzane ryzykiem
JBWH SAPMKXHI Opracowanie hierarchii
JBWK RKDMKCIK Opracowanie wskaźników
JBWM SAPMKCB9 Monitorowanie test.-Doch.-Zarz.ryz.
JBWO RKCOBTR2 Transport raportów
JBWP RKCOBTR4 Transport formularzy
JBWPORD SAPMJBWPORD Transakcja opracowania zlec. PW
JBWPR RJBRREIF RM: Wyświetl. progr. interfejsu
JBWQ RKCOBTR3 Import raportów z mandanta 000
JBWR RKCOBTR5 Import formularzy z mandanta 000
JBWS RKDSTRUC Wyświetlanie struktury
JBWT RKCTRTX1 Narzędzie przeliczeń - dochodzenie
JBWU SAPMKCB9 Konwersja raportów dochodzenia
JBWV RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
JBWW SAPMKCC0 Oprac. rodz. przelicz. waluty TMR
JBWX RKDREOBE Reorganizacja raportów dochodzenia
JBWY RKDREODA Reorganizacja danych raportu
JBWZ RKDREOFO Reorganizacja formularzy
JBYC RJBRATES Opracowanie/Przegląd krzywych doch.
JBZK SAPL0WP1 Przyp. rodz.warunków/grup warunków
JIT0 MENUJIT0 Gł. ekran sekw. wywoł. dost. JIT
JIT1 SAPLJIT05 Wywołanie dostawy JIT - wejście
JIT2 SAPLJIT05 Zmiana wywołania dostawy JIT
JIT3 SAPLJIT05 Wyświetlanie wywołania dostawy JIT
JIT4 SAPLJIT05 Wej. wywołanie JIT: Symulacja
JIT5 SAPLJIT05 JIT - szybka zmiana wywoł. (1 ekran)
JIT6 SAPLJIT05 JIT - wprow. czynności (kod kresk.)
JIT6H SAPLJIT05 JIT - wprow. czynności (kod kresk.)
JIT6RF SAPLJIT05 Kod kresk. urządz. przen. 16 x 20
JIT7 SAPLJIT05 JIT: Wprowadz. czynności (określ.)
JIT7H SAPLJIT05 JIT: Wprowadz. czynności (określ.)
JIT7RF SAPLJIT05 Kod kr. z określ. urz. przen.16 x 20
JITA RJITKMP001 Lista składników
JITB RJITBFL001 Dodatk. przetwarzanie puli potwier.
JITC RJITCUSTOMER01 Poj. opracowanie danych podst. JIT
JITE RJITMON001 Monitorowanie nagłych przyp.
JITEMRA RJITEMRANGES Gener. nagłego wypadku łącz. MAB
JITF RJITFER001 Komunikat o progresie
JITFX RJITFER003 Komunikat o progresie (bez tab.)
JITG SAPLJIT10 Kokpit JIT
JITH RJITLAB001 Porównanie wyw. dostaw JIT z LAB/FAB
JITI RJITMOED01 Lista IDoc dla podanych wywołań JIT
JITJ SAPLJIT10 Monitor impulsów
JITL RJITPP01 Dialog oprac. dla mat. JIT
JITLOG RJITACTIONLOG01 Wyświetlanie protokołu czynności
JITLOGDEL RJITACTIONLOG01 Usuwanie logu czynności
JITM RJITMON001 Monitorowanie JIT
JITMAT RJITLPP001 Tworzenie tabeli mat. z umowy term.
JITMX RJITMON002 Monitorowanie JIT (prosty wybór)
JITO RJITDLVYCH Kontrola łączenia dostaw
JITO1 SAPLJITOUT05 Tworzenie/zmiana: Wyj. wywołanie
JITO3 SAPLJITOUT05 Wyśw.: Wyj. wywołanie dostawy
JITO6 SAPLJITOUT11 Wprowadzanie kodu kreskowego
JITOAL JITOUT_ALERT Wyjśc. wywoł. dost. JIT: Alarmy
JITOE RJITOUTMON01 Korekta statusu
JITOG SAPLJIT10 Kokpit JIT - wyjście
JITOM RJITOUTMON01 Monitor. wyj. wywoł. dostawy JIT
JITOXML RJITOUTMON01 Zapis wywołań do pliku w form. XML
JITQ SAPLJIT05 Wyświetlanie sieci czynności
JITR RJITMREO01 Reorganizacja danych podst.
JITS SAPLJIT10 Graficzny komunikat o progresie
JITW RJITWPL001 Lean JIT-Monitoring
JITX RJITXLS001 Monitoring zapisu do Excel
JITXML RJITXMLUPLOAD01 Odczyt wywołań z pliku XML
JITY SAPMAADM Archiwizacja wej. wywoł. JIT
JITZ RJITDOCDATA Wyśw. danych dokumentacji

Copyright 2023 sapers.pl