SAP transakcje R

Lista popularnych transakcji SAP. Lista ta może różnić się w zależności od wersji systemu.

Transakcja Program Opis
R2RMM007 R2RMMARCHIVE_CHECK Przebieg kontr. materiału archiwum
R2RMM126 R2RMMR_MATERIAL_CHG_MASSUPDATE Zbior. aktualiz. danych podst. mat.
R2RMM140 R2RMMR_PLANNED_PRICE_CHANG_LOG Minitorow. zmien. cen planowanych
R2RMM142 R2RMMR_PRICE_CHANGE_RECORD Efekt ostatniej zmiany ceny
RAEP1 RAFWGO_UPLOAD_RA Ustalanie rekordów pojed. w MRA
RAEP2 RAFWGO_FRP_RA Ustalanie wyników końcowych w MRA
RARCCOA5 RARCCOA5 Symulacja agregacji pozycji poj. CO
RASRPDEL RAFWGO_DELETE_SRP Reorganizacja procedury rekordu poj.
RATRACE0N RATRACE0N Wyświetlanie obliczania amortyzacji
RBPCT RBPCTFO Lista kontaktów z klientem
RC01_FICA RFFMRC01_FICA Porównanie danych FI-FM i FI-CA
RCA00 SAPLRMRCT Opracowanie transakcji rodzajowej
RCA01 BUSSTART Obiekt ryzyka: Tworzenie
RCA02 BUSSTART Obiekt ryzyka: Zmiana
RCA03 BUSSTART Obiekt ryzyka: Wyświetlanie
RCA04 SAPMJBRT Obiekt ryzyka: Kopiowanie
RCA06 BUSSTART Obiekt ryzyka: Usuwanie
RCC00 MENURCC00 Obiekt ryzyka - menu konfiguracji
RCC01 BUSVIEWS Sterowanie OR: Aplikacje
RCC02 BUSVIEWS Sterowanie OR: Grupy pól
RCC03 BUSVIEWS Sterowanie OR: Wglądy
RCC04 BUSVIEWS Sterowanie OR: Fragmenty
RCC05 BUSVIEWS Sterowanie OR: Ekrany
RCC06 BUSVIEWS Sterowanie OR: Kolejność ekranów
RCC07 BUSVIEWS Sterowanie OR: Terminy
RCC08 BUSVIEWS Sterowanie OR: Funkcje standardowe
RCC09 BUSVIEWS Sterowanie OR: Funkcje dodatkowe
RCC0G BUSVIEWS Sterowanie OR: Tabele
RCC10 BUSVIEWS Sterowanie OR: Pomoc wyszukiwania
RCC11 BUSVIEWS Sterowanie OR: Przypisanie ekr. BD
RCC12 BUSVIEWS Sterowanie OR: Kryteria modyfikacji
RCC15 BUSVIEWS Sterowanie OR: Transakcje aplikacji
RCC18 BUSVIEWS Sterowanie OR: Działania
RCC19 BUSVIEWS Sterowanie OR: Mod.pól dla typu dz.
RCC20 BUSVIEWS Rodzaje uprawnień
RCC23 BUSVIEWS Sterowanie OR: Części danych
RCCMREP01 RCCMREP01 Raport czas. organizacji/użytkownika
RCCMREP02 RCCMREP02 Il. wywoł. organiz./użytkow. (DNIS)
RCCMREP03 RCCMREP03 Czynności użytkownika
RCCMREP04 RCCMREP04 Profile agenta
RCCMREP05 RCCMREP05 Przegląd profilu użytkownika
RCCMREP06 RCCMREP06 PD-Profil organizacji-dane szczegół.
RCCMREP07 RCCMREP07 Historia kontaktów
RCDEF SAPLRMRCT Definicja obiektów ryzyka
RCDEF_OLD SAPM_RISK_OBJECT Definicja obiektów ryzyka
RCJCLMIG RCJCLMIG Raport konwersji definiowalnych cech
RCMPROACT2 RCMPROACT2 Uruchamianie RCMPROACT2
RCNPRECP RCNPRECP Aktywacja wersji planu ECP
RDCA RFFMSDCA Wysyłanie dokumentów dostawcy
RDCA_WIZ RFFMSDCA_WIZ Analiza interfejsu dokum. dostawcy
RDMBBYCOPY RDM_BBY_COPY Kopiowanie zakupu premiowanego
RDMBBYNR01 SAPMSNUM Opracowanie zakresu n-rów: RDM_BBYNR
RDMCHG RDM_OPT_CHANGE_REQUEST Optymalizacja cen: Przypadek zmiany
RDMINI RDM_OPT_INITIALIZATION Optymalizacja cen: Inicjalizacja
RDMMAN RDM_OPT_MANUAL_REQUEST Optymalizacja cen: Żądanie ręczne
RDMREO RDM_OPT_CHG_POINTER_REORG Optymal. cen: Potw.: Wskaźnik zmian
RDMSEL RDM_OPT_SEL_RES_ASSIGN Optymal. cen: Opracow. ogr. wyboru
RDPT1 FTBAS_SET_OVERVIEW Lista zest. harm. spłat
RDPT2 FTBAS_SCHEDULE_OVERVIEW Lista harm. spłat
RDPT3 FTBAS_CLEANUP_SETS Usunięcie zest. harm. spłat
RDPT4 FTBAS_CLEANUP_SCHEDULES Usunięcie harm. spłat
RE_RHSOLO RHSOLO00 Planowane koszty robocizny
RE_SEARCH SAPLFVAO01 RE: REsearch - rynek nieruchomości
RE80 RFRECA_RE80_INITIAL RE80: Nawigator RE
REAJATRP RFREAJ_RESPONSIBLE_AT Zmiana osób odpow.: Działania zmiany
REAJCG0001 BUSVIEWS GP: Aplikacje
REAJCG0002 BUSVIEWS GP: Grupy pól
REAJCG0003 BUSVIEWS GP: Wglądy
REAJCG0004 BUSVIEWS GP: Fragmenty
REAJCG0005 BUSVIEWS GP: Ekrany
REAJCG0006 BUSVIEWS GP: Kolejności ekranów
REAJCG0007 BUSVIEWS GP: Momenty
REAJCG0008 BUSVIEWS GP: Standardowe funkcje CUA
REAJCG0009 BUSVIEWS GP: Dodatkowe funkcje CUA
REAJCG0011 BUSVIEWS GP: Przypisanie pola ekranu->Pole BD
REAJCG0012 BUSVIEWS GP: Kryteria modyfikacji pola
REAJCG0016 BUSVIEWS CG: Tabele
REAJCG0017 BUSVIEWS GP: Aplikacje zewnętrzne
REAJCG0018 BUSVIEWS GP: Działania
REAJCG0019 BUSVIEWS GP: Mod. pola dla działania (ster.)
REAJCG0022 BUSVIEWS GP: Lista miejsc użycia: Struktura
REAJCG0100 BUSVIEWS GP: Modyfikacja pola wg działania
REAJCG0102 BUSVIEWS GP: Rodzaje uprawnień
REAJCG0103 BUSVIEWS GP: Grupy pól dla uprawnienia
REAJCG0104 BUSVIEWS GP: Konfiguracja ekranu
REAJCG0105 BUSVIEWS GP: Mod. pola dla aplikacji zewn.
REAJCG0106 BUSVIEWS GP: Przyp. części ob.---> ID notatki
REAJCG0107 BUSVIEWS GP: Lista miejsc użycia: Wglądy
REAJCGRP RFREAJ_RESPONSIBLE_CG Zmiana os. odp.: Grupy porównawcze
REAJCH RFREAJPROCESS Kontynuacja zmian
REAJCHCEA RFREAJPROCESSCEA Kontynuacja zmian - analiza rent.
REAJEDIT RFREAJRECORDEDIT Bezpośrednie przetwarzanie zmian
REAJPR RFREAJPROCESS Ustalanie zmian
REAJPRCEA RFREAJPROCESSCEA Określanie zmian - analiza rent.
REAJPRTASK RFREAJPROCESS Ustalanie zmian - TASK
REAJRV RFREAJPROCESS Stornowanie zmian
REAJRVCEA RFREAJPROCESSCEA Stornowanie zmian - analiza rent.
REAJSH RFREAJPROCESS Wyświetlanie zmian
REAJSHCEA RFREAJPROCESSCEA Wyświetlanie zmian - analiza rent.
REAT0001 BUSVIEWS AT: Aplikacje
REAT0002 BUSVIEWS AT: Grupy pól
REAT0003 BUSVIEWS AT: Wglądy
REAT0004 BUSVIEWS DZ: Sekcje
REAT0005 BUSVIEWS DZ: Ekrany
REAT0006 BUSVIEWS DZ: Kolejność ekranów
REAT0007 BUSVIEWS DZ: Zdarzenia
REAT0008 BUSVIEWS DZ: Funkcje standard. CUA
REAT0009 BUSVIEWS DZ: Funkcje dodatkowe CUA
REAT0011 BUSVIEWS DZ: Przypisanie pole ekranu->BD-Pole
REAT0012 BUSVIEWS DZ: Kryteria modyfikacji pola
REAT0016 BUSVIEWS AT: Tabele
REAT0017 BUSVIEWS DZ: Aplikacje zewnętrzne
REAT0018 BUSVIEWS DZ: Działania
REAT0019 BUSVIEWS DZ: Mod. pola na działanie (ster.)
REAT0022 BUSVIEWS AT: Lista miejsc użycia: Struktura
REAT0100 BUSVIEWS AT: Modyfikacja pola wg działania
REAT0102 BUSVIEWS DZ: Rodzaje uprawnień
REAT0103 BUSVIEWS AT: Grupa pól dla uprawnienia
REAT0104 BUSVIEWS DZ: Konfiguracja ekranu
REAT0105 BUSVIEWS DZ: Mod. pola dla aplikacji zewn.
REAT0106 BUSVIEWS DZ: Przypis. cz. obiektu --> ID not.
REAT0107 BUSVIEWS AT: Lista miejsc użycia: Wglądy
REBDAO0001 BUSVIEWS ON: Aplikacje
REBDAO0002 BUSVIEWS ON: Grupy pól
REBDAO0003 BUSVIEWS ON: Wglądy
REBDAO0004 BUSVIEWS AO: Sekcje
REBDAO0005 BUSVIEWS ON: Ekrany
REBDAO0006 BUSVIEWS OA: Kolejność ekranów
REBDAO0007 BUSVIEWS OA: Moment zdarzenia
REBDAO0008 BUSVIEWS OA: Funkcje standard. CUA
REBDAO0009 BUSVIEWS OA: Funkcje dodatkowe CUA
REBDAO0010 BUSVIEWS OA: Klucz wyszukiwania
REBDAO0011 BUSVIEWS OA: Przypisanie pole ekranu->pole BD
REBDAO0012 BUSVIEWS OA: Kryteria modyfikacji pola
REBDAO0013 BUSVIEWS OA: Typy ról
REBDAO0014 BUSVIEWS OA: Grupowania typów ról
REBDAO0016 BUSVIEWS AO: Tabele
REBDAO0017 BUSVIEWS OA: Aplikacje zewnętrzne
REBDAO0018 BUSVIEWS OA: Działania
REBDAO0019 BUSVIEWS AO: Modyfikacja pola dla dz. (Pod.)
REBDAO0022 BUSVIEWS OA: Lista miejsc użycia: Struktura
REBDAO0023 BUSVIEWS OA: Zestaw danych
REBDAO0100 BUSVIEWS OA: Modyfikacja pola na działanie
REBDAO0102 BUSVIEWS OA: Rodzaje uprawnień
REBDAO0103 BUSVIEWS OA: Grupy pól dla uprawnienia
REBDAO0104 BUSVIEWS OA: Konfiguracja ekranu
REBDAO0105 BUSVIEWS AO: Mod. pola dla aplikacji zewn.
REBDAO0106 BUSVIEWS OA: Przypis. części ob. --> ID noty
REBDAO0107 BUSVIEWS OA: Lista miejsc użycia: Wgląd
REBDAORP RFREBD_RESPONSIBLE_AO Zmiana odpow.: Obiekt arch.
REBDBE0001 BUSVIEWS BE: Aplikacje
REBDBE0002 BUSVIEWS BE: Grupy pól
REBDBE0003 BUSVIEWS BE: Wglądy
REBDBE0004 BUSVIEWS BE: Sekcje
REBDBE0005 BUSVIEWS BE: Ekrany
REBDBE0006 BUSVIEWS BE: Kolejność ekranów
REBDBE0007 BUSVIEWS BE: Zdarzenia
REBDBE0008 BUSVIEWS BE: Funkcje standardowe CUA
REBDBE0009 BUSVIEWS BE: Funkcje dodatkowe CUA
REBDBE0011 BUSVIEWS BE: Przypisanie pole ekranu->pole BD
REBDBE0012 BUSVIEWS BE: Kryteria modyfikacji pól
REBDBE0013 BUSVIEWS BE: Typy ról
REBDBE0014 BUSVIEWS BE: Grupowanie typów ról
REBDBE0016 BUSVIEWS BE: Tabele
REBDBE0017 BUSVIEWS BE: Aplikacje zewnętrzne
REBDBE0018 BUSVIEWS BE: Działania
REBDBE0019 BUSVIEWS BE: Modyf. pola dla działania (Pod.)
REBDBE0022 BUSVIEWS BE: Lista miejsc użycia: Struktura
REBDBE0100 BUSVIEWS BE: Modyfikacja pola na działanie
REBDBE0102 BUSVIEWS BE: Rodzaje uprawnień
REBDBE0103 BUSVIEWS BE: Grupy pól dla uprawnień
REBDBE0104 BUSVIEWS BE: Konfiguracja ekranu
REBDBE0105 BUSVIEWS BE: Modyfikacja pola dla aplik. zew.
REBDBE0106 BUSVIEWS BE: Przyp. części ob. --> ID not.
REBDBE0107 BUSVIEWS BE: Lista miejsc użycia: Wglądy
REBDBU0001 BUSVIEWS BU: Aplikacje
REBDBU0002 BUSVIEWS BU: Grupy pól
REBDBU0003 BUSVIEWS BU: Wglądy
REBDBU0004 BUSVIEWS BU: Sekcje
REBDBU0005 BUSVIEWS BU: Ekrany
REBDBU0006 BUSVIEWS BU: Kolejność ekranów
REBDBU0007 BUSVIEWS BU: Zdarzenia
REBDBU0008 BUSVIEWS BU: Standardowe funkcje CUA
REBDBU0009 BUSVIEWS BU: Dodatkowe funkcje CUA
REBDBU0011 BUSVIEWS BU: Przyp. pola ekranu ->Pole BD
REBDBU0012 BUSVIEWS BU: Kryteria modyfikacji pól
REBDBU0013 BUSVIEWS BU: Typy ról
REBDBU0014 BUSVIEWS BU: Grupowanie typów ról
REBDBU0016 BUSVIEWS BU: Tabele
REBDBU0017 BUSVIEWS BU: Aplikacje zewnętrzne
REBDBU0018 BUSVIEWS BU: Działania
REBDBU0019 BUSVIEWS BU: Modyfikacja pola dla dz. (Pod.)
REBDBU0022 BUSVIEWS BU: Lista miejsc użycia: Struktura
REBDBU0100 BUSVIEWS BU: Modyfikacja pola na działanie
REBDBU0102 BUSVIEWS BU: Rodzaje uprawnień
REBDBU0103 BUSVIEWS BU: Grupy pól dla uprawnienia
REBDBU0104 BUSVIEWS BU: Konfiguracja ekranu
REBDBU0105 BUSVIEWS BU: Modyfikacja pola dla aplik.zewn.
REBDBU0106 BUSVIEWS BU: Przyp. części ob. --> ID noty
REBDBU0107 BUSVIEWS BU: Lista miejsc użycia: Wglądy
REBDCARP RFREBD_RESPONSIBLE Zmiana os. odp.: Obiekty użytkowania
REBDDEFPS RFREBD_DEF_POOL Definicja puli powierzchni
REBDOCC RFREBD_CORPORATE_USE_ARCH Planowanie zagospodarowania arch.
REBDOCCUSE RFREBD_CORPORATE_USE_USAGE Planowanie zagospodarowania użytk.
REBDPR0001 BUSVIEWS PR: Aplikacje
REBDPR0002 BUSVIEWS PR: Grupy pól
REBDPR0003 BUSVIEWS PR: Wglądy
REBDPR0004 BUSVIEWS PR: Sekcje
REBDPR0005 BUSVIEWS PR: Ekrany
REBDPR0006 BUSVIEWS PR: Kolejność ekranów
REBDPR0007 BUSVIEWS PR: Zdarzenia
REBDPR0008 BUSVIEWS PR: Standardowe funkcje CUA
REBDPR0009 BUSVIEWS PR: Dodatkowe funkcje CUA
REBDPR0011 BUSVIEWS PR: Przypisanie ekranu ->pole BD
REBDPR0012 BUSVIEWS PR: Kryteria modyfikacji pól
REBDPR0016 BUSVIEWS PR: Tabele
REBDPR0017 BUSVIEWS PR: Aplikacje zewnętrzne
REBDPR0018 BUSVIEWS PR: Działania
REBDPR0019 BUSVIEWS PR: Modyf. pola dla działania (Pod.)
REBDPR0022 BUSVIEWS PR: Lista miejsc użycia: Struktura
REBDPR0100 BUSVIEWS PR: Modyfikacja pola na działanie
REBDPR0102 BUSVIEWS PR: Rodzaje uprawnień
REBDPR0103 BUSVIEWS PR: Grupy pól dla uprawnienia
REBDPR0104 BUSVIEWS PR: Konfiguracja ekranów
REBDPR0105 BUSVIEWS PR: Modyfikacja pola dla aplik. zew.
REBDPR0106 BUSVIEWS PR: Przypis. części ob. --> ID not.
REBDPR0107 BUSVIEWS PR: Lista miejsc użycia: Wglądy
REBDRO0001 BUSVIEWS RO: Aplikacje
REBDRO0002 BUSVIEWS RO: Grupy pól
REBDRO0003 BUSVIEWS RO: Wglądy
REBDRO0004 BUSVIEWS RO: Fragmenty
REBDRO0005 BUSVIEWS RO: Ekrany
REBDRO0006 BUSVIEWS RO: Kolejność ekranów
REBDRO0007 BUSVIEWS RO: Zdarzenia
REBDRO0008 BUSVIEWS RO: Standardowe funkcje CUA
REBDRO0009 BUSVIEWS RO: Dodatkowe funkcje CUA
REBDRO0011 BUSVIEWS RO: Przypisanie pola ekranu->BD-Pole
REBDRO0012 BUSVIEWS RO: Kryteria modyfikacji pól
REBDRO0016 BUSVIEWS RO: Tabele
REBDRO0017 BUSVIEWS RO: Aplikacje zewnętrzne
REBDRO0018 BUSVIEWS RO: Działania
REBDRO0019 BUSVIEWS RO: Modyfikacja pola dla dz. (Pod.)
REBDRO0022 BUSVIEWS RO: Lista miejsc użycia: Struktura
REBDRO0100 BUSVIEWS RO: Modyfikacja pola na działanie
REBDRO0102 BUSVIEWS RO: Rodzaje uprawnień
REBDRO0103 BUSVIEWS RO: Grupy pól dla uprawnienia
REBDRO0104 BUSVIEWS RO: Konfiguracja ekranu
REBDRO0105 BUSVIEWS RO: Modyfikacja pola dla aplik. zew.
REBDRO0106 BUSVIEWS RO: Przypis.części ob. --> ID not.
REBDRO0107 BUSVIEWS RO: Lista miejsc użycia: Wglądy
REBFCR01 RFREBFCR00 Generowanie klasy konfiguracji (TAB)
REBFCR03 RFREBFCR00 Generowanie klasy bufora tabeli
REBFCR04 RFREBFCR00 Generowanie modułów aktualizacji
REBFCR05 RFREBFCR00 Generowanie typów obiektów gosp.
REBFCR06 RFREBFCR00 Generowanie typów obiektów menedżera
RECAARE RFRECAARE Eksplorator archiwum
RECABT RFRECABT Generowanie kontenerów podekr. BDT
RECACC RFRECACUSTCHECK Kontrola ustawień konfiguracji
RECAKEY RFRECAKEY Konwersja pól kluczowych RE
RECALA RFRECALOGDISPLAY Analiza logów
RECALN SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: RECALOG
RECALP RFRECALOGDISPLAY Param. przeglądu logu (wewn.)
RECARG RFRECARG Lista robocza: Aktualizacja obiektów
RECARS RFRECARS Przetwarzanie term. dla wsz.obiektów
RECARSCN RFRECARSCN Przetwarzanie terminów dla umów
RECARSGEN RFRECARSGEN Generowanie term. pon. przedłożenia
RECATM RFRECATM Zarządzanie modułami tekstowymi
RECATRACE RFRECATRACE Ustawianie opcji śledzenia
RECDCG RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_CN Aktualizacja przep.fin. umowy
RECDCGOL RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_CN_OL Aktualizacja przep.fin. umowy
RECDCH RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_RO Aktualizacja przep.fin. obiektu naj.
RECDCOAJ RFRECD_CONDITION_ADJMRULE Reguły zmian dla warunków
RECDZZ RFRECD_CONDITION_TEST Test - warunki
RECNCHECK RFRECN_CHECK_BUSOBJ Kontrola zbiorcza: Umowy
RECNRP RFRECN_RESPONSIBLE Zmiana os.odp.: Umowy
RECON1 RTPM_TRS_RECON_DISPLAY Przetw. zew. wyciągów z rachunku PW
RECON2 RTPM_TRS_RECONCILIATION Uzgadnianie zew. wyciągów z rach. PW
RECON3 RTPM_TRS_RECON_DELETE Usuwanie zew. wyciągów z RPW
RECOPLSU RFRECOPLSU RE: Planowanie rodz. koszt. dla JR
RECOSESNG SAPLKO71 Rozliczenie CO - obiekty nieruchom.
RECOSEVAR SAPLKO71 RE: Rozliczenie zbiorcze CO
RECPA100 RFRECPSFA100 Pismo ogólne (obiekt arch.)
RECPA110 RFRECPSFA110 Ark. dan. podst. (ob. archit.)
RECPA120 RFRECPSFA120 Pismo ogólne (jedn. nieruch.)
RECPA130 RFRECPSFA130 Ark. danych podst. (jedn. nieruch.)
RECPA140 RFRECPSFA140 Pismo ogólne (nier. gruntowa)
RECPA150 RFRECPSFA150 Arkusz danych podst. (nier. grunt.)
RECPA160 RFRECPSFA160 Pismo ogólne (budynki)
RECPA170 RFRECPSFA170 Arkusz danych podstawowych (budynki)
RECPA180 RFRECPSFA180 Pismo ogólne (obiekt najmu)
RECPA190 RFRECPSFA190 Arkusz danych podst. (obiekt najmu)
RECPA200 RFRECPSFA200 Pismo ogólne (działka gruntowa)
RECPA210 RFRECPSFA210 Arkusz danych podst. (dział. grunt.)
RECPA220 RFRECPSFA220 Pismo ogólne (aktualizacja)
RECPA230 RFRECPSFA230 Arkusz danych podst. (aktualizacja)
RECPA240 RFRECPSFA240 Pismo ogólne (księga wieczysta)
RECPA250 RFRECPSFA250 Arkusz danych podst. (księga wiecz.)
RECPA260 RFRECPSFA260 Pismo ogólne (rejestr gruntów)
RECPA270 RFRECPSFA270 Arkusz danych podst. (rej. gruntów)
RECPA280 RFRECPSFA280 Pismo ogólne (zawiad. o wart. jedn.)
RECPA290 RFRECPSFA290 Ark. dan. podst. (zaw. o wart. jed.)
RECPA330 RFRECPSFA330 Ogólne pismo (Żąd. dot. nieruch.)
RECPA340 RFRECPSFA340 Ark. danych podst. (Żąd. dot. nier.)
RECPA350 RFRECPSFA350 Żądanie dot. nieruchomości
RECPA360 RFRECPSFA360 Pismo ogólne (oferta umowy)
RECPA370 RFRECPSFA370 Arkusz danych podst. (oferta umowy)
RECPA380 RFRECPSFA380 Oferta umowy
RECPA390 RFRECPSFA390 Eksposé
RECPA400 RFRECPSFA400 Pismo ogólne
RECPA410 RFRECPSFA410 Arkusz danych podstawowych
RECPA420 RFRECPSFA420 Formularz umów
RECPA440 RFRECPSFA440 Pismo ogólne (Działanie zmiany)
RECPA460 RFRECPSFA460 Ark.dan.pods. (Działanie zmiany)
RECPA500 RFRECPSFA500 Arkusz kont umowy
RECPA520 RFRECPSFA520 Faktura za najem
RECPA550 RFRECPSFA550 Rozliczenie kosztów dodatkowych
RECPA560 RFRECPSFA560 Rozlicz. WM
RECPA562 RFRECPSFA562 Plan gospodarczy
RECPA564 RFRECPSFA564 Rozliczenie najemcy
RECPA566 RFRECPSFA566 Spraw.dot.maj.wspólnoty miesz.
RECPA570 RFRECPSFA570 Rozliczenie najmu oparte na obrocie
RECPA580 RFRECPSFA580 Zgłoszenie obrotu
RECPA590 RFRECPSFA590 Monit nieprawidł. zgłoszeń obrotu
RECPA600 RFRECPSFA600 Zmiana
RECPA610 RFRECPSFA610 Zatwierdzenie zmiany
RECPA620 RFRECPSFA620 Monitowanie zatwierdzania zmian
RECPA630 RFRECPSFA630 Ogłoszenie zmiany
RECPA700 RFRECPSFA700 Wypowiedzenie/Potwierdzenie wypow.
RECTHP01 RECTHP01 IDE: Tworzenie księgow. dost. FI
RECTHP02 RECTHP02 IDE: Tworzenie księgow. dost. FI
REDISND1 REDISND1 Tworzenie faktur elektronicznych
REEXPL RFREEXPL Log księgowania
REEXSET RFREEXSETMAINTCALL Przetwarzanie zbioru
REFSITE REFSITE_MANAGEMENT Zarządzanie zakładami refer.
REGC0001 BUSVIEWS Aplikacje
REGC0002 BUSVIEWS Grupy pól
REGC0003 BUSVIEWS Wglądy
REGC0004 BUSVIEWS Sekcje
REGC0005 BUSVIEWS Ekrany
REGC0006 BUSVIEWS Kolejności ekranów
REGC0007 BUSVIEWS Zdarzenia
REGC0008 BUSVIEWS Standardowe funkcje CUA
REGC0009 BUSVIEWS Dodatkowe funkcje CUA
REGC0010 BUSVIEWS Klucz wyszukiw.
REGC0011 BUSVIEWS Przypisanie pole ekranu -> pole BD
REGC0012 BUSVIEWS Kryteria modyfikacji pola
REGC0013 BUSVIEWS Typy ról
REGC0014 BUSVIEWS Grupowania typów ról
REGC0016 BUSVIEWS Tabele
REGC0017 BUSVIEWS Aplikacje zewnętrzne
REGC0018 BUSVIEWS Działania
REGC0019 BUSVIEWS Modyfikacja pola na działanie (Ster)
REGC0022 BUSVIEWS Lista miejsc użycia: Struktura
REGC0023 BUSVIEWS Zbiór danych
REGC0100 BUSVIEWS GC: Modyfikacja pola na działanie
REGC0102 BUSVIEWS Rodzaje uprawnień
REGC0103 BUSVIEWS Grupy pól dla uprawnienia
REGC0104 BUSVIEWS Konfiguracja ekranu
REGC0105 BUSVIEWS Modyfikacja pola na aplik. zewn.
REGC0106 BUSVIEWS Przypis. cz.ob.--> ID notatki
REGC0107 BUSVIEWS Lista miejsc użycia: Wglądy
REISCOLIBD RFREISEXCOLIBD Dane podstaw. - rzecz. pozycje poj.
REISCOLICN RFREISEXCOLICN Umowy - rzecz. pozycje pojedyncze
REISMMCAP RFREISMMCAP Syst. inf.: Spraw. dot. maj.wsp.m.
REISMMCAPD RFREISMMCAPD System inf.: Szcz. spraw. z maj.wsp.
REISSQMAIN SAP_QUERY_CALL Uruchomienie SAP Query
REITDS RFREITDS Podział podatku naliczonego
REITDSRV RFREITDSRV Stornowanie podatku naliczonego
REITISTC RFREITISTC Przegląd obiektów korekty
REITORCALC RFREIT_OPT_RATE_CALC Ustalenie stopy opcji: Wszystkie ob.
REITORSHOW RFREIT_OPT_RATE_SHOW Ustalenie stopy opcji: Wyśw. wyniku
REITTC0001 BUSVIEWS TC: Aplikacje
REITTC0002 BUSVIEWS TC: Grupy pola
REITTC0003 BUSVIEWS TC: Wglądy
REITTC0004 BUSVIEWS TC: Sekcje
REITTC0005 BUSVIEWS TC: Ekrany
REITTC0006 BUSVIEWS TC: Kolejność ekranów
REITTC0007 BUSVIEWS TC: Zdarzenia
REITTC0008 BUSVIEWS TC: Funkcje standardowe CUA
REITTC0009 BUSVIEWS TC: Funkcje dodatkowe CUA
REITTC0011 BUSVIEWS TC: Przypisanie pola ekr.-> Pole BD
REITTC0012 BUSVIEWS TC: Kryteria modyfikacji pól
REITTC0016 BUSVIEWS TC: Tabele
REITTC0017 BUSVIEWS TC: Aplikacja zewnętrzna
REITTC0018 BUSVIEWS TC: Działania
REITTC0019 BUSVIEWS TC: Mod. pola dla działania (Pod.)
REITTC0022 BUSVIEWS TC: Lista miejsc użycia: Struktura
REITTC0100 BUSVIEWS TC: Modyfikacja pola dla działan. Cu
REITTC0102 BUSVIEWS TC: Rodzaje korekt
REITTC0103 BUSVIEWS TC: Grupa pól dla korekty
REITTC0104 BUSVIEWS TC: Konfiguracja ekranu
REITTC0105 BUSVIEWS TC: Modyfikacja pola dla aplik.zewn.
REITTC0106 BUSVIEWS TC: Przypisanie części --> ID noty
REITTC0107 BUSVIEWS TC: Lista miejsc użycia: Wglądy
REITTCBASE RFREITTCBASE Przegląd podstawy korekty
REITTCCALC RFREITTCCALC Przeprowadzenie korekty pod. nalicz.
REITTCCUST RFREITTCCUST IMG Korekta podatku naliczonego
REITTCNO SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: REITTC
REITTCPOST RFREITTCPOST Kor.PN: Ręczne księgowanie
RELINVDOC MMIVPA_CALL_MRBR Wywołanie trans. MRBR z portalu
RELML00001 BUSVIEWS L0: Aplikacje
RELML00002 BUSVIEWS L0: Grupy pól
RELML00003 BUSVIEWS L0: Wglądy
RELML00004 BUSVIEWS L0: Fragmenty
RELML00005 BUSVIEWS L0: Ekrany
RELML00006 BUSVIEWS L0: Kolejność ekranów
RELML00007 BUSVIEWS L0: Zdarzenia
RELML00008 BUSVIEWS L0: Standardowe funkcje CUA
RELML00009 BUSVIEWS L0: Dodatkowe funkcje CUA
RELML00011 BUSVIEWS L0: Przyp. ekranu pola ->BD-Pole
RELML00012 BUSVIEWS L0: Kryteria modyfikacji pola
RELML00016 BUSVIEWS L0: Tabele
RELML00017 BUSVIEWS L0: Aplikacje zewnętrzne
RELML00018 BUSVIEWS L0: Działania
RELML00019 BUSVIEWS L0: Modyfikacja pola dla dz. (Pod.)
RELML00100 BUSVIEWS L0: Modyfikacja pola dla dział.
RELML00104 BUSVIEWS L0: Konfiguracja ekranu
RELML00105 BUSVIEWS L0: Modyfikacja pola dla aplik. zew.
RELML00106 BUSVIEWS L0: Przyp. części ob. --> ID not.
RELML10001 BUSVIEWS L1: Aplikacje
RELML10002 BUSVIEWS L1: Grupy pól
RELML10003 BUSVIEWS L1: Wglądy
RELML10004 BUSVIEWS L1: Fragmenty
RELML10005 BUSVIEWS L1: Ekrany
RELML10006 BUSVIEWS L1: Kolejność ekranów
RELML10007 BUSVIEWS L1: Zdarzenia
RELML10008 BUSVIEWS L1: Standardowe funkcje CUA
RELML10009 BUSVIEWS L1: Dodatkowe funkcje CUA
RELML10011 BUSVIEWS L1: Przypisanie Pole ekr.->Pole BD
RELML10012 BUSVIEWS L1: Kryteria modyfikacji pola
RELML10016 BUSVIEWS L1: Tabele
RELML10017 BUSVIEWS L1: Aplikacje zewnętrzne
RELML10018 BUSVIEWS L1: Działania
RELML10019 BUSVIEWS L1: Modyfikacja pola dla dz. (Pod.)
RELML10100 BUSVIEWS L1: Modyf. pola dla działania
RELML10104 BUSVIEWS L1: Konfiguracja dla ekranu
RELML10105 BUSVIEWS L1: Modyfikacja pola dla aplik. zew.
RELML10106 BUSVIEWS L1: Przypis. części ob. --> ID noty
RELMLRRP RFRELM_RESPONSIBLE_LR Zmiana osoby odp.: Księgi wieczyste
RELMPLRP RFRELM_RESPONSIBLE_PL Zmiana osoby odpowiedzialnej: Dz.gr.
REMICL RFREMICLASSIC Migracja standardu RE do RE-FX
REMMBAMN RFREMMBALANCEMN Porówn. refer. jedn. gosp. - mandaty
REMMBUDGET RFREMMBUDGET Tworzenie planu gospodarczego
REMMHB SAPMSNUM Opracowanie zakr. num. banków włas.
REMMMNID SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów mandatu
REMMMNRP RFREMM_RESPONSIBLE_MN Zmiana os. odpowiedzialnej: Mandaty
REMN0001 BUSVIEWS MN: Aplikacje
REMN0002 BUSVIEWS MN: Grupy pól
REMN0003 BUSVIEWS MN: Wglądy
REMN0004 BUSVIEWS MN: Sekcje
REMN0005 BUSVIEWS MN: Ekrany
REMN0006 BUSVIEWS MN: Kolejności ekranów
REMN0007 BUSVIEWS MN: Zdarzenia
REMN0008 BUSVIEWS MN: Standardowe funkcje CUA
REMN0009 BUSVIEWS MN: Dodatkowe funkcje CUA
REMN0011 BUSVIEWS MN: Przypisanie pola ekranu->Pole BD
REMN0012 BUSVIEWS MN: Kryteria modyfikacji pola
REMN0016 BUSVIEWS MN: Tabele
REMN0017 BUSVIEWS MN: Aplikacje zewnętrzne
REMN0018 BUSVIEWS MN: Działania
REMN0019 BUSVIEWS MN: Mod. pola dla działania (ster.)
REMN0022 BUSVIEWS MN: Lista miejsc użycia: Struktura
REMN0100 BUSVIEWS MN: Mod. pola na działanie Konfig.
REMN0102 BUSVIEWS MN: Rodzaje uprawnień
REMN0103 BUSVIEWS MN: Grupy pól dla uprawnienia
REMN0104 BUSVIEWS MN: Konfiguracja ekranu
REMN0105 BUSVIEWS MN: Modyf. pola dla aplikacji zewn.
REMN0106 BUSVIEWS MN: Przypis. części ob. --> ID not.
REMN0107 BUSVIEWS MN: Lista miejsc użycia: Wglądy
REORCOST RFREORCOST Koszty rezerwacji/trw. zagospod.
REORMP0001 BUSVIEWS PP: Aplikacje
REORMP0002 BUSVIEWS PP: Grupy pól
REORMP0003 BUSVIEWS PP: Wglądy
REORMP0004 BUSVIEWS PP: Sekcje
REORMP0005 BUSVIEWS PP: Ekrany
REORMP0006 BUSVIEWS PP: Kolejności ekranów
REORMP0007 BUSVIEWS PP: Zdarzenia
REORMP0008 BUSVIEWS PP: Standardowe funkcje CUA
REORMP0009 BUSVIEWS PP: Dodatkowe funkcje CUA
REORMP0011 BUSVIEWS PP: Przypis. pola ekranu->pole BD
REORMP0012 BUSVIEWS PP: Kryteria modyfikacji pól
REORMP0016 BUSVIEWS PP: Tabele
REORMP0017 BUSVIEWS PP: Aplikacje zewnętrzne
REORMP0018 BUSVIEWS PP: Działania
REORMP0019 BUSVIEWS PP: Mod. pola dla czynności (kont.)
REORMP0022 BUSVIEWS PP: Lista miejsc użycia: Struktura
REORMP0100 BUSVIEWS PP: Modyfikacja pola dla czynności
REORMP0102 BUSVIEWS PP: Rodzaje uprawnień
REORMP0103 BUSVIEWS PP: Grupy pól dla uprawnienia
REORMP0104 BUSVIEWS PP: Konfiguracja ekranu
REORMP0105 BUSVIEWS PP: Modyf. pola dla aplikacji zewn.
REORMP0106 BUSVIEWS PP: Przypis. części ob. --> ID noty
REORMPID SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: REORMPP
REOROF0001 BUSVIEWS OF: Aplikacje
REOROF0002 BUSVIEWS OF: Grupy pól
REOROF0003 BUSVIEWS OF: Wglądy
REOROF0004 BUSVIEWS OF: Sekcje
REOROF0005 BUSVIEWS OF: Ekrany
REOROF0006 BUSVIEWS OF: Kolejności ekranów
REOROF0007 BUSVIEWS OF: Zdarzenia
REOROF0008 BUSVIEWS OF: Standardowe funkcje CUA
REOROF0009 BUSVIEWS OF: Dodatkowe funkcje CUA
REOROF0011 BUSVIEWS OF: Przypisanie pola ekr.->Pole BD
REOROF0012 BUSVIEWS OF: Kryterie modyfikacji pola
REOROF0016 BUSVIEWS OF: Tabele
REOROF0017 BUSVIEWS OF: Aplikacje zewnętrzne
REOROF0018 BUSVIEWS OF: Działania
REOROF0019 BUSVIEWS OF: Mod. pola na działanie (ster.)
REOROF0022 BUSVIEWS OF: Lista miejsc użycia: Struktura
REOROF0100 BUSVIEWS OF: Modyfikacja pola na działanie
REOROF0102 BUSVIEWS OF: Rodzaje uprawnień
REOROF0103 BUSVIEWS OF: Grupy pól dla uprawnienia
REOROF0104 BUSVIEWS OF: Konfiguracja ekranu
REOROF0105 BUSVIEWS OF: Mod. pola dla aplikacji zewn.
REOROF0106 BUSVIEWS OF: Przypis. części ob. --> ID not.
REOROF0107 BUSVIEWS OF: Lista miejsc użycia: Wglądy
REOROFID SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: REOROF
REOROFRP RFREOR_RESPONSIBLE_OF Zmiana osoby odpow.: Oferty umów
REOROO0001 BUSVIEWS OO: Aplikacje
REOROO0002 BUSVIEWS OO: Grupy pól
REOROO0003 BUSVIEWS OO: Wglądy
REOROO0004 BUSVIEWS OO: Sekcje
REOROO0005 BUSVIEWS OO: Ekrany
REOROO0006 BUSVIEWS OO: Kolejności ekranów
REOROO0007 BUSVIEWS OO: Zdarzenia
REOROO0008 BUSVIEWS OO: Standardowe funkcje CUA
REOROO0009 BUSVIEWS OO: Dodatkowe funkcje CUA
REOROO0011 BUSVIEWS OO: Przypisanie pola ekranu->Pole BD
REOROO0012 BUSVIEWS OO: Kryteria modyfikacji pola
REOROO0016 BUSVIEWS OO: Tabele
REOROO0017 BUSVIEWS OO: Aplikacje zewnętrzne
REOROO0018 BUSVIEWS OO: Działania
REOROO0019 BUSVIEWS OO: Mod. pola na działanie (ster.)
REOROO0022 BUSVIEWS OO: Lista miejsc użycia: Struktura
REOROO0100 BUSVIEWS OO: Modyfikacja pola wg działania
REOROO0102 BUSVIEWS OO: Rodzaje uprawnień
REOROO0103 BUSVIEWS OO: Grupy pól dla uprawnienia
REOROO0104 BUSVIEWS OO: Konfiguracja ekranu
REOROO0105 BUSVIEWS OO: Mod. pola dla aplikacji zewn.
REOROO0106 BUSVIEWS OO: Przypis. części. ob. --> ID not.
REOROO0107 BUSVIEWS OO: Lista miejsc użycia: Wglądy
REOROOID SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: REOROO
REOROORP RFREOR_RESPONSIBLE_OO Zmiana osoby odpow.: Obiekty oferty
REORRR0001 BUSVIEWS RR: Aplikacje
REORRR0002 BUSVIEWS RR: Grupy pól
REORRR0003 BUSVIEWS RR: Wglądy
REORRR0004 BUSVIEWS RR: Sekcje
REORRR0005 BUSVIEWS RR: Ekrany
REORRR0006 BUSVIEWS RR: Kolejności ekranów
REORRR0007 BUSVIEWS RR: Zdarzenia
REORRR0008 BUSVIEWS RR: Standardowe funkcje CUA
REORRR0009 BUSVIEWS RR: Dodatkowe funkcje CUA
REORRR0011 BUSVIEWS RR: Przypisanie pola ekr.->Pole BD
REORRR0012 BUSVIEWS RR: Kryteria modyfikacji pola
REORRR0016 BUSVIEWS RR: Tabele
REORRR0017 BUSVIEWS RR: Aplikacje zewnętrzne
REORRR0018 BUSVIEWS RR: Działania
REORRR0019 BUSVIEWS RR: Mod. pola na działanie (ster.)
REORRR0022 BUSVIEWS RR: Lista miejsc użycia: Struktura
REORRR0100 BUSVIEWS RR: Modyfikacja pola wg działania
REORRR0102 BUSVIEWS RR: Rodzaje uprawnień
REORRR0103 BUSVIEWS RR: Grupy pól dla uprawnienia
REORRR0104 BUSVIEWS RR: Konfiguracja ekranu
REORRR0105 BUSVIEWS RR: Modyf. pola dla aplikacji zewn.
REORRR0106 BUSVIEWS RR: Przypis. części ob. --> ID not.
REORRR0107 BUSVIEWS RR: Lista miejsc użycia: Wglądy
REORRRFE RFREORRRFE Żąd. dot. nieruch. - wyszuk. ad-hoc
REORRRID SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: REORRR
REORRRRP RFREOR_RESPONSIBLE_RR Zm. os. odp.: Żąd. dot. nieruchom.
REORRS RFREORRS Przetwarzanie rezerwacji
REORRSPOST RFREORRSPOST Księgowanie rezerwacji
REORRSREC RFREORRSREC Przetwarzanie rezerwacji seryjnej
REPAST SAPLREPAST I18N: Repast - Transakcja
REPP1 REPP_VC_1 Ustaw. użytk. CO-OM-IS: Konfiguracja
RERAALCN RFRERAALCN Rozliczenie międz.: Umowy
RERAALCNRV RFRERAALCNRV Rozliczenie międz.: Stronowanie umów
RERAINVNO SAPMSNUM Opracowanie zakr.numerów: RERAINV
RERAIV RFRERAIV Tworzenie faktur
RERAIVRV RFRERAIVRV Stornowanie faktur
RERAOPRV RFRERAOPRV Storno księg. jednoraz.
RERAOPSUTP RFRERAOPSUTP Księgowanie jednorazowe: Przeks. JR
RERAPL RFREEXPL Ogólny log księgowania nieruch.
RERAPP RFRERAPP Księgowanie okresowe: Umowy
RERAPPRV RFRERAPPRV Stornowanie księgowań umów
RERAVP RFRERAVP Księg.okr.: Obiekty najmu (pustost.)
RERAVPRV RFRERAVPRV Stornowanie księgowań dot.pustostanu
RERFVICUP8 RFVICUP8 Progr. kontr.: Konf. wyciągu z konta
RESCA RFRESCATAPE Wczytywanie taśmy A
RESCAJ RFRESCAJ Określenie zmian dla dla ROL
RESCAJAA RFRESCAJAA Zmiana opłaty za mieszkanie włas.
RESCAJCO RFRESCAJCO Zmiana dla rozliczenia WM
RESCAJTN RFRESCAJTN Zmiana dla rozliczenia najemcy
RESCBC RFRESCBOOKING Księgowanie rozliczenia
RESCBCAL RFRESCPOSTAL Księgowanie rozliczenia międzyokr.
RESCBCCO RFRESCPOSTCO Księgowanie rozliczenia WM
RESCBCTN RFRESCPOSTTN Księgowanie rozliczenia najemców
RESCCC RFRESCGENERATECC Generowanie zbieracza kosztów
RESCCH RFRESCCONTINUE Kontynuacja RKD
RESCCHAA RFRESCCONTINUEAA Kont. zmiany opłat za miesz. wł.
RESCCHAL RFRESCCONTINUEAL Kontynuacja rozliczenia międzyokr.
RESCCHCO RFRESCCONTINUECO Kontynuacja rozliczenia WM
RESCCHTN RFRESCCONTINUETN Kontynuacja rozliczenia najemców
RESCD RFRESCDTAPE Wczytywanie taśmy D
RESCDCO RFRESCDTAPECO Wczytanie taśmy D dla WM
RESCFIX RFRESCSEFIX Archiwizacja symulowanego RKD
RESCFIXAL RFRESCSEFIXAL Archiwizacja rozliczenia międzyokr.
RESCFIXCO RFRESCSEFIXCO Zapamiętanie rozliczenia WM
RESCFIXTN RFRESCSEFIXTN Zapamiętanie rozliczenia najemcy
RESCIS RFRESCSHOWRESULTS Zestawienie dot. rozlicz. kosz.dod.
RESCISAA RFRESCRESULTSAA Zestawienie dla zmiany opł. za MW
RESCISAL RFRESCRESULTSAL Analiza do rozliczenia międzyokres.
RESCISCO RFRESCRESULTSCO Zestawienie dot. rozliczenia WM
RESCISTN RFRESCRESULTSTN Zestawienie dla rozliczenia najemcy
RESCML RFRESCMLTAPE Tworzenie taśmy M/L
RESCMLCO RFRESCMLTAPECO Tworzrenie taśmy M/L dla WM
RESCMOAL RFRESCMODIAL Zmiana wyników rozliczenia międzyok.
RESCMOBEAL RFRESCMODILDBAL Zmiana wyników rozliczenia międzyok.
RESCPG0001 BUSVIEWS PG: Aplikacje
RESCPG0002 BUSVIEWS PG: Grupy pól
RESCPG0003 BUSVIEWS PG: Wglądy
RESCPG0004 BUSVIEWS PG: Fragmenty
RESCPG0005 BUSVIEWS PG: Ekrany
RESCPG0006 BUSVIEWS PG: Kolejność ekranów
RESCPG0007 BUSVIEWS PG: Zdarzenia
RESCPG0008 BUSVIEWS PG: Standardowe funkcje CUA
RESCPG0009 BUSVIEWS PG: Funkcje dodatkowe CUA
RESCPG0011 BUSVIEWS PG: Przypisanie pola ekr.->Pole BD
RESCPG0012 BUSVIEWS PG: Kryteria modyfikacja pola
RESCPG0013 BUSVIEWS PG: Typy ról
RESCPG0014 BUSVIEWS PG: Grupowanie typów ról
RESCPG0016 BUSVIEWS PG: Tabele
RESCPG0017 BUSVIEWS PG: Aplikacje zewn.
RESCPG0018 BUSVIEWS PG: Działania
RESCPG0019 BUSVIEWS PG: Mod. pola dla działania (Pod.)
RESCPG0022 BUSVIEWS PG: Lista miejsc użycia: Struktura
RESCPG0100 BUSVIEWS PG: Modyfikacja pola dla działania
RESCPG0102 BUSVIEWS PG: Rodzaje uprawnień
RESCPG0103 BUSVIEWS PG: Grupy pola dla uprawnień
RESCPG0104 BUSVIEWS PG: Konfiguracja ekranu
RESCPG0105 BUSVIEWS PG: Modyfikacja pola dla aplik.zew.
RESCPG0106 BUSVIEWS PG: Przypisanie cz. ob.--> ID not.
RESCPG0107 BUSVIEWS PG: Lista miejsc użycia: Wglądy
RESCPGRP RFRESC_RESPONSIBLE_PG Zmiana osoby odp.: Grupy udziału
RESCROSU RFRESCROSU Jednostki rozliczenia dla ob. najmu
RESCRV RFRESCRV_SWITCH Storno rozlicz. kosztów dodatk.
RESCRVAA RFRESCREVERSALAA Storno zmiany opłat za miesz. wł.
RESCRVAL RFRESCREVERSALAL Storno rozliczenia międzyokresowego
RESCRVCO RFRESCREVERSALCO Storno rozliczenia wspólnoty miesz.
RESCRVTN RFRESCREVERSALTN Storno rozliczenia najemcy
RESCSE RFRESCSE_SWITCH Rozliczenie kosztów dodatkowych
RESCSEAA RFRESCSETTLAA Zmiana opłat za mieszkanie własn.
RESCSEAL RFRESCSETTLAL Rozliczenie międzyokresowe
RESCSECO RFRESCSETTLCO Rozlicz. WM
RESCSETN RFRESCSETTLTN Rozliczenie najemcy
RESCSU0001 BUSVIEWS SU: Aplikacje
RESCSU0002 BUSVIEWS SU: Grupy pól
RESCSU0003 BUSVIEWS SU: Wglądy
RESCSU0004 BUSVIEWS SU: Sekcje
RESCSU0005 BUSVIEWS SU: Ekrany
RESCSU0006 BUSVIEWS SU: Kolejność ekranów
RESCSU0007 BUSVIEWS SU: Moment zdarzenia
RESCSU0008 BUSVIEWS SU: CUA-Standardowe funkcje
RESCSU0009 BUSVIEWS SU: CUA-Dodatkowe funkcje
RESCSU0011 BUSVIEWS SU: Przyp. pola ekranu->Pole BD
RESCSU0012 BUSVIEWS SU: Kryteria modyfikacja pola
RESCSU0013 BUSVIEWS SU: Typy ról
RESCSU0014 BUSVIEWS SU: Grupowanie typów ról
RESCSU0016 BUSVIEWS SU: Tabele
RESCSU0017 BUSVIEWS SU: Aplikacje zewn.
RESCSU0018 BUSVIEWS SU: Działania
RESCSU0019 BUSVIEWS SU: Modyfikacja pola dla dział. (P.)
RESCSU0022 BUSVIEWS SU: Lista miejsc użycia: Struktura
RESCSU0100 BUSVIEWS SU: Modyfikacja pola wg działania
RESCSU0102 BUSVIEWS SU: Rodzaje uprawnień
RESCSU0103 BUSVIEWS SU: Grupy pól dla uprawnień
RESCSU0104 BUSVIEWS SU: Konfiguracja ekranu
RESCSU0105 BUSVIEWS SU: Modyfikacja pola dla aplik. zew.
RESCSU0106 BUSVIEWS SU: Przyp. części ob. --> ID noty
RESCSU0107 BUSVIEWS SU: Lista miejs użycia: Wglądy
RESCSUBYBE RFRESCCREATESUBYBE Tworzenie zbiorcze JR
RESCSURP RFRESC_RESPONSIBLE_SU Zmiana osoby odp.: Jedn. rozlicz.
RESRBC RFRESRBOOKINGLDB Księgowanie rozliczenia
RESRCL RFRESRCALCRESULTLDB Wyświetlanie wyników kalkulacji
RESRIS RFRESRSHOWRESULTSLDB Zestawienie dla rozl. najmu wg obr.
RESRMO RFRESRMODIFYRESULTLDB Zmiana wyników
RESRRP RFRESRREPORTLDB Zbiorcze wprowadz. zgłoszeń obrotu
RESRRV RFRESRSETTLLDBREVERSE Storno rozliczenia najmu wg obrotu
RESRRVERR RFRESRRVERR Storno przy błędnym rozliczeniu
RESRSE RFRESRSETTLLDB Rozliczenie najmu wg obrotu
RFAF RSTWBFAF Kolejne dokumenty zleceń filii
RFC01 RSMON000_ANALYSE_CONVID_TEST Analiza łańcuchów RFC
RFEULIST RFASLD15 Informacja podsumowująca
RFKKO1 RFKKORD01 Wyświetlanie dokum. ze zleceń
RFKKO2 RFKKORD02 Wyświetlanie dokum.ze zleceń stałych
RFKKO2H RFKKORD02H Rozliczanie dokum. na podst. zl. st.
RFMCAO4 RFMCAORD04 Wyświetlanie dok. ze zleceń ogólnych
RFPM_MIGR RFPMVM_MIG Migracja z 4.0 do 4.6C
RFSCD_COV RFSCD_COV FSCD: Clusterbuilder - Funkc.wyśw.
RFTS6510 RFTS6510 Wczytanie awizów TR-CM z pliku
RFTS6510CS RFTS6510_CREATE_STRUCTURE Tworzenie struktury dla zewn. awizów
RFUMSV52 RFUMSV52 Analiza odroczonych kont podatkowych
RFUMSV53 RFUMSV53 Okno narzędz. dla odrocz. podatków
RFVOBJ01CS RFVOBJ01_CREATE_STRUCTURE Struktura dla przejęcia obiektów
RFVSIC01CS RFVSIC01_CREATE_STRUCTURE Struktura dla przejęcia zabezpiecz.
RISV RMCSISCP Kol.rozlicz: wersje syst.sprzed.det.
RJB1 KCFDUMENU Transfer d. zewn. - Workbench
RKABSHOW RKABSHOW Wyświetlanie dokumentu CO
RKACGRID RKACSHOW_GRID Wyświetlanie tabel CO
RKACSHOW RKACSHOW Wyświetlanie segmentów kosztów CO
RKARSHOW RKARSHOW Wyświetlanie następnego dokumentu CO
RKE_KA03 RKE_WAO_NEW_COST_ELEMENTS_NAV Uruchamianie KA03
RKE_KS03 RKE_WAO_NEW_COST_CENTERS_NAV Uruchamianie KS03
RKE_VD03 RKE_WAO_NEW_CUSTOMERS_NAV Uruch. VD03
RKLNT RKLNTNG01 Ryzyko kontrahenta - grupa koncent.
RKLSI RKLSI Przegląd zabezpieczeń
RL00 MENURL00 Konta opakow. zwrotnych
RL01 SAPLVHURLAC_DIA Tworzenie konta opakowań zwrotnych
RL02 SAPLVHURLAC_DIA Zmiana konta opakowań zwrotnych
RL03 SAPLVHURLAC_DIA Wyświetl. konta opakowań zwrotnych
RL05 SAPLAINS Odczyt kont opak. zwr. z archiwum
RL06A RL_LIST_ACCOUNTS Konta opak. zwrotn. z relac. dodatk.
RL06L RL_LIST_ACCOUNTS Konta opak. zwr. wg OpZwr i lokaliz.
RL06M RL_LIST_ACCOUNTS Konta opak. zwr. wg opak. zwrotn.
RL06R RL_LIST_ACCOUNTS Konta opak. zwrot. wg relacji
RL06X RL_LIST_ACCOUNTS Konta op. zwr. wg opak. zwr. i part.
RL07 RL_CREATE_PURCH_ORDERS Zamówienie na opakowania zwrotne
RL11 SAPLVHURLPO_MULTI_DIA Wprow. księg. na koncie opak. zwr.
RL12 RL_REPROCESSING Dod. przetw. księg. na koncie OpakZw
RL14 RVHURL003 Lista księgowań na koncie
RL16 SAPLAINS Odczyt księg. na koncie z archiwum
RL17A RL_LIST_POSTINGS Księg. na koncie op. zwr. dla konta
RL17D RL_LIST_POSTINGS Księgowania na koncie dla dok. ref.
RL17L RL_LIST_POSTINGS Księg. na koncie OpakZwr wg lokaliz.
RL17M RL_LIST_POSTINGS Księg. na koncie OpakZwr wg mater.
RL17P RL_LIST_POSTINGS Księg. na konta op. zwr. łącz.
RL17X RL_LIST_POSTINGS Księgowania na koncie wg partnera
RL23 SAPLGD23 Wyświetlanie dokum. dla ksiegi 3A
RL24 RVHURL_ACST_01 Dostos. poprzez wyciągi z konta
RL24I RVHURL_ACST_01 Przegląd wyciągów (wej.) i dostos.
RL24O RVHURL_ACST_01 Przegląd wyciągów (wyjście)
RL34 RVHURL001 Salda konta dla OpZwr/właśc. konta
RL42 SAPLVHURLEX Zmiana zewn. oznaczeń partnera
RL43 SAPLVHURLEX Wyświetl. zewn. oznaczeń partnera
RL52 RVHURL_MATCH_SINGLE Dostos. konta opak. zwr.
RL53 RVHURL_MATCH_SINGLE Dostosow. konta opak. zwr. (wyśw.)
RL61 SAPLVHURLSD Tworzenie wyciągu z konta
RL62 SAPLVHURLSD Zmiana wyciągu z konta
RL63 SAPLVHURLSD Wyświetlanie wyciągu z konta
RL65 SAPLAINS Odczyt wyciągów z konta z archiwum
RL71 RL_CREATE_ACST Generowanie wyciągów z kont op. zwr.
RL71F RL_FORWARD_NAST Wyprow. komunikatów wyciągu z konta
RL71I RL_CREATE_INIT_ACST Generowanie wyciągów początkowych
RL72D RL_DELETE_LAST_ACST Usuwanie ostatniego wyciągu z konta
RL73 RL_DISPLAY_LOG_CREATE_ACST Wyświetlanie protokołu wyciągu
RL73D RL_DELETE_LOG_ACST Usuwanie protokołów wyciągu
RL73I RL_DISPLAY_LOG_MATCH_ACST Wyśw. logów dostosowania - Internet
RL75 SAPLAINS Odczyt transmisji z archiwum
RL85 SAPLAINS Odczyt grup dostosowań z archiwum
RLC1 SAPMV13B Tworzenie rekordów warunków
RLC2 SAPMV13B Zmiana rekordów warunków
RLC3 SAPMV13B Wyświetlanie rekordów warunków
RLMFW_NUM SAPMSNUM Zakresy nr zarządzania zatwierdz.
RM_01 RJBRSIIN Inicjalizacja wglądu
RM_02 RJBRVRGC Nowa struktura wglądu
RM_97 RJBRSELPROT Wyświetlanie protokołów BD
RM_98 RJBRBPDIAG Diagnoza tabel zarządzania PB
RM_99 RJBRDEACFO Dezaktywacja obiektów finansowych
RMBDSA RJBRBDSA Dane raportu - Przegląd
RMBDSB RJBRBDSB Tworzenie danych raportu
RMBK1 RRMDRB01 Bank.rach.bież.: Strategia wyprow.
RMBK2 RRMDRB02 Bank. rach. bież.: Wpisy reguły
RMCM RFTBCMGT00 Połączenie Zarz.śr.pien. z RM
RMD01 RRMDR001 Obiekt finansowy: Strategia wyprow.
RMD02 RRMDR002 Obiekt finansowy: Wpisy reguły
RMDR1 RRMDRR01 Trans.rodz.: Strategia wyprow.
RMDR2 RRMDRR02 Trans.rodz.: Wpisy reguły
RMFD RJBRSVAC Dane obiektu finansowego
RMFZ1 RRMFAZ01 Wyprow. części RM dla udog. kred.
RMHWCAL RFTBB_HWCALIBRATION2 Kalibracja modelu Hull'a-White'a
RMIBKKA RMIBKKA1 Bank.rach.bież.: Akt./Dezakt.int. FO
RMIFGDT RMIFGDT1 Trans.rodz.: Akt./Dezakt.integ.ObFin
RMIJBVT RMIJBVT1 Trans. zmienna: Akt./Dezakt.integ.FO
RMIKLFZ RMIFAZ Udogod.kred.: Akt./Dezakt. integr.OF
RMMDG RFTBB_MDG Generator danych rynku
RMPS_AUDIT RMPS_AUDIT Log
RMPS_DOCNR SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: RMPSDOCNR
RMPS_SECL RMPS_SET_SECURE_LEVEL Konwersja poziomów uprawnień
RMRB RJBRSTDA Zarządzanie statusem
RMV0 RJBRSVAC Analiza wartości pohjed. - Wart.zag.
RMVARS RJBRVARS Wyświetl. przesun. dla zest. VaR
RMVC RFTBBVC Korelacje między kursami walut
RMVT1 RRMDRV01 Transakcja zmienna: Strategia wypr.
RMVT2 RRMDRV02 Transakcja zmienna: Wpisy reguł
RMW99 MENURMW99 Obszar menu
ROLE_CMP SAPMSROLECMP Dostosowanie ról
RPA0 REPPXXX0 Syst. inf. księgi uzg.: Ust. wstępne
RPA1 REPPXXX0 Syst. inf. ks. uzg.: Waluta raportu
RPAM REPPXXXN Syst. inf. ks. uzg.: Waluta raportu
RPAN REPPXXXN Syst. inf. księgi uzg.: Ust. wstępne
RPB0 REPPXXX0 System inf. proc.: Ustawienia wstęp.
RPBN REPPXXXN System inf. proc.: Ustawienia wstęp.
RPC0 REPPXXX0 System inf. MPK: Ustawienia wstępne
RPC1 REPPXXX0 System inf. MPK: Ustawienia wstępne
RPC2 REPPXXXN System inf. MPK: Ustawienia wstępne
RPCN REPPXXXN System inf. MPK: Ustawienia wstępne
RPKFDEF FMKF_DEF Definiowanie wskaźników raportowania
RPM_DX RPM_DX_MAIN RPM: Narz. transferu danych dla xRPM
RPMDATA RPMDATA_DISPLAY RPM: Wyświetlanie danych
RPMTIME01 RPM_TIME01 Czas HR/Inf. rekordu dla pracownika
RPMUSER SAPLRPM_USER Tworzenie użytkownika R/3
RPO0 REPPXXX0 System inf. zlec.: Ustawienia wstęp.
RPON REPPXXXN System inf. zlec.: Ustawienia wstęp.
RPP0 REPPXXX0 System inf. proj.: Ustawienia wstęp.
RPPN REPPXXXN System inf. proj.: Ustawienia wstęp.
RPRTPROACT RPRTPROACT Uruchamianie RPRTPROACT
RPX0 REPPXXX0 System inf. CO-OM: Ustawienia wstęp.
RPXN REPPXXXN System inf. CO-OM: Ustawienia wstęp.
RRC1 RSCTTCLL Tworzenie rodz.przelicz.waluty
RRC2 RSCTTCLL Przetwarzanie rodz. przelicz. waluty
RRC3 RSCTTCLL Wyświetlanie rodz. przelicz. waluty
RRMB RRMB_UPLOAD_BITMAP Odczyt ekranów przeglądarki BEx
RRMX RRMX_START_EXCEL Uruch. Analizatora Business Explorer
RRMX_CUST RRMX_START_EXCEL Transakcja uruch. Excela z parametr.
RRMXP RRMX_START_EXCEL Transakcja uruch. Excela z parametr.
RRV_FILL RRV_BUCKET_DIRECT_FILL Wypełnienie okresu
RS00 MENURS00 Menu początkowe BIW
RS12 RSENQRR2 Przegląd blokad danych podst.
RS50 RSSM_SM50_ALT Poprzed. sm50
RSA0 RSA1ADMI Opracowanie ustawień repozytorium
RSA1 RSAWBN_START Modelowanie - DW Workbench
RSA10 SAPLRSC3 Sys. źródł. interf. testu-cz. rzecz.
RSA11 RS_START_AWB DW Workbench: Drzewo dostawcy inf.
RSA12 RS_START_AWB DW Workbench: Drzewo źródła inf.
RSA13 RS_START_AWB DW Workbench: Drzewo systemu źródł.
RSA14 RS_START_AWB DW Workbench: Drzewo obiektu inf.
RSA15 RS_START_AWB DW Workbench: Drzewo źródła danych
RSA16 RS_START_AWB DW Workbench: Drzewo Ulubionych
RSA17 RS_START_AWB DW Workbench: Ogólne wyszukiwanie
RSA18 RS_START_AWB DW Workbench: Miej. przezn. Open Hub
RSA1GM RSABW_START_NEW GM Demo w AWB !!! tylko do testu !!!
RSA1OLD RSABW_START_NEW BW Administrator Workbench (stare)
RSA2 RSA1RSA2 API usługi: Repozytorium źr. danych
RSA2OLD RSA1RSA2 API usługi: Źr. danych (poprz. GUI)
RSA3 SAPLRSFH Kontroler ekstraktów
RSA5 RSA1BCIN Instalacja Repozyt. wiedzy gospod.
RSA6 RSA1DSMA Opracowywanie źródeł danych
RSA7 RSA1QMNT Monitor kolejki delty BW
RSA8 RSA1HIMA Repozytorium źródła danych
RSA9 RSA1APAC Przejmowanie składników aplikacji
RSADMIN RS_CALL_RSADMIN_MAINTAIN Opracowanie RSADMIN
RSAN_VERI RSAN_VERIFY Proces analizy - Motor testowania
RSASSIBTCH PLAN_RSMONASSISTANCE Planowanie Asystenta w partii
RSATTR RS_STRU_CHANGE_TRANS_START Przebieg zmian atrybutu/hierarchii
RSAWB RSAWBN_START DW Workbench (ostatni wgląd)
RSB2 SAPLRSB1 Data Marts Generation Center
RSBATCH RSBATCH_DIALOG Zarządzanie RSBATCH/SEARHLOGS
RSBBS SAPLRSBBS2 Opracowanie nadawca-odbiorca BW
RSBBS_WEB SAPLRSBBS Transakcje BBS w sieci
RSBEB RRMX_START_EXCEL Przeglądarka Business Explorer
RSBMO2 SAPLRSBMO2 Monitor Open Hub
RSBO SAPLRSBO_GUI Opracowanie Open Hub
RSBOH1 SAPLRSBO_GUI Opracowanie Open Hub
RSBOH2 SAPLRSBO_GUI Opracowanie Open Hub
RSBOH3 SAPLRSBO_GUI Opracowanie Open Hub
RSBROWSER RSBROWSER Przeglądarka BW
RSBWREMOTE RS_CREATE_BWREMOTE Tworzenie użytkownika hurt. danych
RSCATTAWB SAPMRSCATTAWB CATT Admin. Workbench
RSCONCHA CONVERT_CHANNELS Konwersja kanałów
RSCONFAV CONVERT_FAVOS Konwersja ulubionych
RSCRM_BAPI RSCRM_BAPI_REMOTE Generowanie ekstraktów zapytania
RSCRMDEBUG RSCRMBW_DEBUG Ustawianie możliwości śledzenia
RSCRMISQ RSCRMBW_ISQ_REGISTER Rejestr. zbior. inf. dla grup docel.
RSCRMMDX RSCRM_DISPLAY_MDX Edycja MDX
RSCRMMON RSCRMBW_EX_MONITOR Monitor ekstraktu zapytania
RSCRMSCEN RSCRM_SYSTEM_4_SCENARIO_SET Rejestracja scenariuszy pętli zamkn.
RSCRT RSCRT_DEMON_MONITOR Monitor BW - odczyt w cz.(niemal)rz.
RSCUR SAPLRSW1 Ekr. początkowy: Rodz. przel. waluty
RSCUSTA RSCALLCUSTOM Opracowanie ustawień BW
RSCUSTA2 RSCALLCUSTOM Ustawienia ODS
RSCUSTV1 RSCALLCUSTOM Konfiguracja BW - wgląd 1
RSCUSTV10 RSCALLCUSTOM Konfiguracja BW - wgląd 10
RSCUSTV11 RSCALLCUSTOM Konfiguracja BW - wgląd 11
RSCUSTV12 RSCALLCUSTOM Usługi analizy Microsoft
RSCUSTV13 RSCALLCUSTOM Ustaw. BBS dla raportowania w WWW
RSCUSTV14 RSCALLCUSTOM OLAP: Parametry Cache
RSCUSTV15 RSCALLCUSTOM Konfiguracja BW - wgląd 15
RSCUSTV16 RSCALLCUSTOM BW: Uprawnienia
RSCUSTV17 RSCALLCUSTOM Ustawienia przeliczania walut
RSCUSTV18 RSCALLCUSTOM Połączenie z BD: Ustawienia
RSCUSTV19 RSCALLCUSTOM Ustawienia zbioru informacji
RSCUSTV2 RSCALLCUSTOM Konfiguracja BW - wgląd 2
RSCUSTV21 RSCALLCUSTOM Konfiguracja BW - wgląd 21
RSCUSTV23 RSCALLCUSTOM System uprawnień do analizy
RSCUSTV24 RSCALLCUSTOM Przeliczenie ilości: Bufor ustawień
RSCUSTV25 RSCALLCUSTOM Interfejs/wydajność bazy danych
RSCUSTV26 RSCALLCUSTOM Interfejs/wydajn. bazy danych (ORA)
RSCUSTV27 RSCALLCUSTOM Definiowanie standard. szablonu WWW
RSCUSTV28 RSCALLCUSTOM Definiowanie ustawień szablonu WWW
RSCUSTV29 RSCALLCUSTOM Ustawienia szablonu WWW
RSCUSTV3 RSCALLCUSTOM Konfiguracja BW - wgląd 3
RSCUSTV30 RSCALLCUSTOM Rozłożenie obciąż. dla proc. analizy
RSCUSTV4 RSCALLCUSTOM Konfiguracja BW - wgląd 4
RSCUSTV5 RSCALLCUSTOM Konfiguracja BW - wgląd 5
RSCUSTV6 RSCALLCUSTOM Konfiguracja BW - wgląd 6
RSCUSTV7 RSCALLCUSTOM Konfiguracja BW - wgląd 7
RSCUSTV8 RSCALLCUSTOM Konfiguracja BW - wgląd 8
RSCUSTV9 RSCALLCUSTOM Konfiguracja BW - wgląd 9
RSD1 RSDMRSDO Opracowanie cech
RSD2 RSDMRSDO Opracowanie wskaźników
RSD3 RSDMRSDO Opracowanie jednostek
RSD4 RSDMRSDO Opracowanie cech czasu
RSD5 RSDMRSDO Wewn.: Opracowanie cech technicznych
RSDAP SAPLRSDA_DAP_MAINTAIN Edycja procesu archiwizacji danych
RSDB_INIT RSCRMBW_DB_INITIAL_DOWNLOAD Początkowy zapis danych D&B
RSDBC RSDL_META_UPLOAD Połączenie BD
RSDCUBE SAPMRSD0 Uruch.: Przetwarzanie kostki inf.
RSDCUBED SAPMRSD0 Uruch.: Przetwarzanie kostki inf.
RSDCUBEM SAPMRSD0 Uruch.: Przetwarzanie kostki inf.
RSDDSTAT SAPLRSDDSTAT_UI Opracowanie ustawień statystyki BW
RSDDV SAPLRSDDK3 Opracowanie agregatu/indeksów HPA
RSDEMO02 RSDEMO02 Trans. testowa dla ob. ster. tabelą
RSDIOBC SAPMRSD0 Uruch.: Przetwarz. katalogu ob. inf.
RSDIOBCD SAPMRSD0 Uruch.: Przetwarz. katalogu ob. inf.
RSDIOBCM SAPMRSD0 Uruch.: Przetwarz. katalogu ob. inf.
RSDIPROP SAPLRSD_DTA Opracow. właściwości dostawcy inf.
RSDL RSDL_TNSA_CHECKS DB-Connect - program kontrolny
RSDMCUS SAPLRS_DME_DMP_CUS_UI_SCR Konfiguracja: Eksploracja danych
RSDMD RSDMD_MDMT_WITH_F4 Oprac. danych podst. z poprz. wyb.
RSDMD_TEST RSDMD_TEST_MASTER_DATA Test danych podst.
RSDMPRO SAPMRSD0 Ekran pocz.: Edycja MultiProvider
RSDMPROD SAPMRSD0 Ekran pocz.: Edycja MultiProvider
RSDMPROM SAPMRSD0 Ekran pocz.: Edycja MultiProvider
RSDMWB_OLD RS_DME_UI_WB Środowisko eksploracji danych
RSDODS SAPMRSD0 Uruch.: Przetwarzanie obiektu ODS
RSDODSD SAPMRSD0 Uruch.: Przetwarzanie ODS (dostawa)
RSDS SAPLRSDS_FRONTEND Źr. danych
RSDSD RSDS_DOCU Dokumentacja źródłą danych
RSDTA RSSM_CALL_ICUBE_PFLEGE Administracja obiektami docelowymi
RSDTP RSBK0001 DTP Opracowanie
RSDV RSDV_VALTAB_MAINTENANCE Opracow. przedziału ważności
RSECADMIN SAPLRSEC_SCREENS Zarządzanie uprawnieniami do analizy
RSECAUTH SAPLRSEC_SCREENS Opracowanie uprawnień do analizy
RSECPROT RSEC_PROTOCOL_MAIN Opracowanie uprawnień do analizy
RSEDIT SAPMS38E Poprz.edytor
RSENQ RSENQ_PROTOCOL_DISPLAY Wyświetlanie logu blokowania
RSFH FHVIEWER Test dla ekstraktorów danych operac.
RSFLAT RRT_FLAT_QUERY Płaski MDX
RSH1 RSSH_HIERM_START_NEU Przetwarz. ekranu pocz. hierarchii
RSH3 RSHIERSIM Symulacja hierarchii
RSHIER RSHIERARCHY Opracowanie hierarchii bez AdmWB
RSHIERSIM RSHIERSIM Symulacja hierarchii
RSICUBE RSIC1 Oprac./Zmiana kostki inf. (wewn.)
RSIMG RSIMG_CALL BW-IMG
RSIMPCUR RSIMPCURFILE Odczyt kursu waluty z pliku
RSINPUT RSINPUT Ręczne wprowadzanie danych
RSISET SAPLRSQ_ISET_MAINT Opracowanie zbiorów informacji
RSKC RSKC_ALLOWED_CHAR_MAINTAIN Opracow. dozwolonych znaków dodatk.
RSLGMP RS_CALL_RSLOGSYSMAP_MAINTAIN Opracowanie RSLOGSYSMAP
RSM37 RSPC_DISPLAY_JOBS Lista zadań z wariantem programu
RSMD FHVIEWER Kontroler ekstraktów
RSMDEXITON SAPLRSMD_CONVERSION Aktywacja procedury konwersji
RSMO RSMO1_RSM2 Uruchomienie monitor. odczytu danych
RSMON RSAWBN_START Administracja - DW Workbench
RSMONCOLOR RSMONCOLOR Kolor ikony statusu w Monitorze
RSMONITOR RSCNV_MONITOR Ogólny monitor
RSMONMAIL RSMONMAIL Adresy e-mail dla Asystenta monit.
RSMRT RSCNV_DESIGNTIME Okno narz. dla dodatk. model. metad.
RSNPGTEST RSNETGRAPHICTEST Test kontroli planu sieci
RSNPGTEST2 RSNPG_TEST_NETPLAN1 Test kontroli planu sieci
RSNSPACE RSNSPACE Opracowanie przestrzeni nazw BW
RSO2 RSIO0009 Repozytorium metadanych OLTP
RSO3 RSIO0007 Ustawianie delty dla danych podstaw.
RSOBI1 SAPLRS_SOBI_DT_UI SOBI czas projektowania (DataSource)
RSOR SAPLRSO1 BI: Repozytorium metadanych
RSORBCT SAPLRSO1 BI: Transfer Repozyt. wiedzy gosp.
RSORMDR SAPLRSO1 BI: Repozytorium metadanych
RSPC RSPC_MAINTAIN Opracowanie łańcucha procesów
RSPC1 RSPC_MAINTAIN_SINGLE Wyświetlanie łańcucha procesów
RSPC2 RSPC_MAINTAIN_TYPE Łańcuch procesów dla procesu
RSPCM RSPC_MONITOR Monitor. codziennych łańc. procesów
RSPCP RSPC_LOG_SHOW Log procesu
RSPLAN SAPLRSPLS_LAUNCH Modelowanie planow. zintergr. z BI
RSPLF1 SAPMRSPLF1 Ekran pocz.: Typ funkcji-Edycja
RSPLSA RSPLS_LAUNCH_ADMIN Planowanie BI: Ustawienie startera
RSPLSE RSPLS_ENQUEUE_INFO Planowanie BI: Zarządzanie blokadami
RSPROXY SAPLRS_SOBI_DT_UI SOBI Czas proj. (ob. biznesowy ESI)
RSQ02 RSQBW_CALLSQ02 Opracowywanie zbiorów informacji
RSQ10 RSAQ_CALL_ROLE_ADMINISTRATION SAP Query: Administracja rolowania
RSRAJ RSRA_JOB Uruchamia zadanie agenta raport.
RSRAM RSRA_MONITOR Monitorowanie agenta raportowania
RSRAPS RSRA_PAGE_STORE Zarządzanie buforami stron
RSRCACHE SAPLRSR_CACHE OLAP: Monitor Cache
RSRD_ADMIN SAPLRSRD_ADMIN_START Administracja Broadcasting
RSRD_LOG RSRD_BROADCAST_LOG Lod aplikacji Broadcaster
RSRD_START RSRD_BROADCAST_STARTER Uruchom. Broadcaster do celów test.
RSRD_TEST RSRD_WORKER_CLASS_TEST Test produc./konwert./dystrybutora
RSRDA RSCRT_RDA_MONITOR Monitor pozysk. dan. w czasie rzecz.
RSREP RSABW_START_NEW BW: Środowisko administratora
RSREQARCH RSREQARCH_MAINTAIN_DIALOG Okno dial. zarządz. archiwum zleceń
RSRQ RSREQUEST Monitor odczytu danych dla żądania
RSRR SAPLRSRR BW BBS na str. WWW
RSRR_WEB SAPLRSRR_WEB Interfejs raport-raport na str. WWW
RSRT SAPMRRI1 Uruchomienie monitora raportu
RSRT1 SAPMRRI1 Uruchomienie monitora raportu
RSRT2 SAPMRRI1 Uruchomienie monitora raportu
RSRTQ RSRQ_QUERYDEFINITION BWT: Definicja zapytania
RSRTRACE RRX2_SET_TRACE Ustawianie konfiguracji śledzenia
RSRV RSRV_START Analiza i naprawa obiektów BW
RSRVALT SAPLRSDDCVER2 Analiza obiektów BW
RSSD RSSCHED_START Dostęp dla harmonogramowania
RSSDK RSSDK_START Połączenie BD
RSSE SAPMRSSE Ekran początkowy wyboru kostki inf.
RSSM SAPLRSSBS Uprawnienia dla raportowania
RSSMQ RSSBR_START_WITH_USER uruchomienie zapytania z uzytk.
RSSMTRACE SAPLRSSBS Log: Raportowanie uprawnień
RSSTARTMON RSSTARTMON_PAR Uruchomienie monit. w równol. proc.
RST22 SAPMS380 Poprzedni przegląd krótkich zrzutów
RSTCIMP RSTCCUSTIMP Ważność obiektu BW
RSTG_BUPA RSCRMBW_TG_GENERATE_NEW Wybór grupy docel. partnera biznes.
RSTG_CUST RSCRMBW_TG_GENERATE_NEW Wybór grupy docelowej dla klienta
RSTG_DB RSCRMBW_TG_GENERATE_NEW Wybór grupy docelowej dla D&B
RSTPRFC RS_CREATE_RFC_BWCLIENT Tworz. miejsca prz. dla After-Import
RSTRANGUI RSTRAN_GUI_START Transformacje
RSTT SAPLRSTT_UI RS Narzędzie do śledzenia: Monitor
RSU0 RSAUOVERVIEW Przegląd reguł aktualizacji
RSU01 SAPLRSEC_SCREENS Oprac. użytk. upraw. do analizy BI
RSU1 SAPMRSAU Tworzenie reguł aktualizacji
RSU1I SAPMRSAU Tworzenie reguł aktualizacji
RSU1O SAPMRSAU Tworzenie reguł aktualizacji
RSU2 SAPMRSAU Zmiana reguł aktualizacji
RSU2I SAPMRSAU Zmiana reguł aktualizacji
RSU2O SAPMRSAU Zmiana reguł aktualizacji
RSU3 SAPMRSAU Wyświetlanie reguł aktualizacji
RSU3I SAPMRSAU Wyświetlanie reguł aktualizacji
RSU3O SAPMRSAU Wyświetlanie reguł aktualizacji
RSU6 SAPMRSAU Usuwanie reguł aktualizacji
RSU6I SAPMRSAU Usuwanie reguł aktualizacji
RSU6O SAPMRSAU Usuwanie reguł aktualizacji
RSUDO SAPLRSEC_SCREENS Wykonanie jako inny użytkownik
RSUDU SAPLRSEC_SCREENS Wykonanie jako inny użytkownik
RSUOM SAPLRSUOM_MAINT PJM: BW
RSWELOGD RSWFEVTLOGDEL Usuwanie śledzenia zdarzenia
RSWWCLEAR RSWWCLEAR Wykonanie czyszczenia pozycji rob.
RSWWCOND RSWWCOND Monitorowanie reguł pozycji roboczej
RSWWDHEX RSWWDHEX Wyk. monitorowania terminów workflow
RSWWERRE RSWWERRE Uruchom. RSWWERRE
RSZC COPY_QRY_TO_CUBE Kopiow. zapytań między kost. inf.
RSZDELETE COMPONENT_REORG Usuwanie obiektów zapytań
RSZT RSZ_TEST_FUNCTION Test Component Get
RSZV RRZV0001 Wywołanie wglądu V_RSZGLOBV
RSZVERSION RSZVERSIONSET Ustawienie wersji serwera prezent.
RTAXMCHECK RFIDTAX_MATERIAL_CHECK Kontrola mat.podl.opod. dla tab.MLAN
RTBSTD RJBALMRTBSTD Zarządz. pozycjami trans.rodz.
RTDE RGUDEL00 Usuwanie danych oper. księgi handl.
RTGDI SAPLCPCC_DT Bezpośr. wprow. dla marszrut tech.
RTHCOC OM_START_NF Tworz. przypisania obiektów handl.
RTHCOD OM_START_NF Wyśw. przypisania obiektów handl.
RTHCOM OM_START_NF Zmiana przypisania obiektów handl.
RTKB SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: KB_NRRANGE
RTP_US_C1 BUSSTART Tworzenie planu emeryt.
RTP_US_D1 BUSSTART Wyświetlanie planu emeryt.
RTP_US_M1 BUSSTART Zmiana planu emeryt.
RTP_US_R1 RRTP_US_YES Raport zamkn.roku dla planu emeryt.
RTP_US_R2 RRTP_US_AGE Raport gran.wieku dla planu emeryt.
RTP_US_R3 RRTP_US_CONTRIBUTION Granica składki planu emeryt.
RTP_US_R4 RRTP_US_DISTRIBUTION Granica rozdz. planu emeryt.
RTP_US_R5 RRTP_US_FMV Obliczanie wart. rynk.
RTP_US_R6 RRTP_US_CHECK_FMV Kontrola spójności wart. rynk.
RTP_US_R7 RRTP_US_FMV_LOG Log aplikacji dla aktual. wart.rynk.
RTPB01 BUSVIEWS RPUS Cntrl: Operacje aplikacji
RTPB02 BUSVIEWS RPUS Cntrl: Tabele
RTPB03 BUSVIEWS RPUS Cntrl: Działania
RTPB04 BUSVIEWS RPUS struct: Aplikacje
RTPB05 BUSVIEWS RPUS Struk.ekranu: Grupy pól
RTPB06 BUSVIEWS RPUS Struk. ekranu: Wglądy
RTPB07 BUSVIEWS RPUS Struk. ekranu: Fragmenty
RTPB08 BUSVIEWS Struktura ekranu RPUS: Ekrany
RTPB09 BUSVIEWS Struktura RPUS: Kolejność ekranów
RTPB10 BUSVIEWS Struktura RPUS: Zdarzenia
RTPB11 BUSVIEWS RPUS-GUI: Funkcje standardowe
RTPB12 BUSVIEWS RPUS-GUI: Funkcje dodatkowe
RTPB13 BUSVIEWS RPUS-GUI: Przyp.pól ekr. -> pól BD
RTPB14 BUSVIEWS RPUS-Modyfikacja pola: Kryteria
RTPB15 BUSVIEWS RPUS-Modyfikacja pola: Rodzaj oper.
RTPB16 BUSVIEWS Zestaw danych dla planu emeryt.
RTPB17 BUSVIEWS Rodzaje emerytur
RTPB18 BUSVIEWS Typy uprawnień RPUS
RTPB19 BUSVIEWS Grupy pól dla uprawnień RPUS
RTWRMACUS RMA_RUN_IMG Wywołanie IMG dla RMA
RUNSCHED RUN_SCHEDULER Wywołanie testu planisty
RVND RFIBLOPAY Tworzenie zleceń płatności online
RWBE RWBEST01 Przegląd zapasów
RWPOS_PARA RWPOS_PARA_ENQUEUE Sterow. odblok. - IDoc obrotu POS
RWUF_CHECK RWUF_CHECK Kontrola konfiguracji
RZ03 RSRZLST1 Wyświetl., sterow. instancjami SAP
RZ10 SAPLSPFL Opracowanie parametrów profili
RZ11 RSPFLDOC Opracowanie parametrów profilu
RZ15 SAPMSLOG Odczyt logu XMI
RZ20 RSALSTMO Monitorowanie CCMS
RZ21 SAPLSALU CCMS: Konfig. - architektura monit.
RZ23 RSPFDB_REPORT_BROWSER Centr. raporty historii wydajności
RZ23N RSPFDB_ADMIN Central Performance History
RZ25 RSALTLEX Uruchamianie narzędzi dla TID
RZ26 RSAL_START_TOOL_FOR_ALERT Uruchomienie narzędzia dla alarmu
RZ27 RSAL_EXECUTE_RZ20_FOR_MONITOR Uruchomienie rz20 dla monitora
RZ28 RSAL_START_AL_VIEWER_FOR_MON Uruchom. przegl. alarmów dla monit.
RZ29 SCSM_WEBADMIN_REMOTELOGIN Zdalne meldow. dla monitor. WebAdmin
RZ30 SCSM_WEBADMIN_REMOTE_EXECUTE Zdalne wykonanie transakcji
RZ70 RSLDADM Administracja SLD

Copyright 2023 sapers.pl